GTM-19 TAIWAN SUPER SAVE 5D3N MAY-OCT 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน
เดินทาง พฤษภาคม-ตุลาคม 60
เริ่มต้น 16,900 บาท
โดยสายการบิน Nok Scoot


เริ่มต้น 16,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน เดินทาง พฤษภาคม-ตุลาคม 60 เริ่มต้น 16,900 บาท โดยสายการบิน Nok Scoot
วันที่ 1 กรุงเทพ
23.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ 7 Nok Scoot ประตู 6 สายการบิน Nok Scoot โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่องบิน
วันที่ 2 สนามบินเถาหยวน –หนันโถว – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง - วัดกวนอู - ไถจง –เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
03.50 น. ออกเดินทางสู่ไทเป โดยสายการบิน Nok Scoot เที่ยวบินที่ XW182 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง)
08.30 น. ถึง ท่าอากาศสนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) พาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เช้า รับประทานอาหารเช้า เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
นำท่านเดินทางไป หนันโถว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีอากาศดีที่สุดของไต้หวัน เนื่องจากเป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยหุบเขาและภูเขาสูงมากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
หลังจากนั้นพาท่านเที่ยวไฮไลท์สำคัญของการมาเยือนไต้หวัน นั้นคือ การล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็นทะเล สาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน นอกจากนั้นยังเป็นเขื่อนที่กักเก็บน้ำ โดยมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร โดยทะเลสาบมีรูปร่างด้านบนเหมือนพระอาทิตย์ และด้านล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยว
จากนั้นนำท่านนมัสการ พระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่ วัดเสวียนจาง หรือรู้จักกันในชื่อ วัดพระถังซัมจั๋ง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู หรือวัดเหวินหวู่ เพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสสักการะองค์เทพเจ้ากวนอูและเทพเจ้าขงจื้อ ซึ่ง “เทพเจ้ากวนอู" เป็นเทพเจ้าที่มีอุปนิสัยรักษาคำพูดด้วยชีวิต รักคุณธรรม ซื่อสัตย์ ชาวจีนและชาวไต้หวันจึงนับถือเป็นเทพเจ้า แห่งความซื่อสัตย์เชื่อกันว่าบารมีของท่านสามารถขจัดภูตผีปีศาจคลาดแคล้วจากอันตรายเเละช่วยหนุน ให้กิจการ เจริญรุ่งเรืองส่วน “เทพเจ้าขงจื้อ” ถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการศึกษาเนื่องจากท่านขงจื้อได้ทำลายธรรมเนียม การเรียนการสอนที่จำกัดอยู่แต่ในราชสำนักทำให้ประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษานอกจากนั้นวัดนี้ยังมีสิงโต หินหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวันทีเดียว
นำท่านเดินทางสู่เมืองไทจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ชาบู ชาบู
หลังจากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไถจง โดยท่านสามารถ เลือกซื้อสินค้าได้หลากหลาย อาทิเช่น รองเท้า เสื้อผ้า รวมถึงขนมได้ในราคาถูก โดยของอร่อยขึ้นชื่อคือ “เต้าหู้เหม็นทอดราดซอส”
นำท่านเข้าที่พัก PARK LANE INN TAICHUNG หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 ไทจง – ไทเป – อุทยานเย่หลิ่ว – ถนนเก่าจิ่วเฟิน – ตึกไทเป 101 - ตลาดปลาไทเป
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ไทเป เมืองหลวงของไต้หวัน ศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมของ เป็นที่ตั้งรัฐบาล และยังเป็น แหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศอีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
หลังจากนั้นพาทุกท่านชม อุทยานเย่หลิว ซึ่งอยู่ทางเหนือสุดของเมืองไทเป มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไป ในทะเล เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำและลม รวมถึงการเคลื่อนตัวของ เปลือกโลก ทำให้เกิดการทับถมของหินออกมารูปร่างที่แตกต่างกันชมเศียรราชินี ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของอุทยาน
หลังจากนั้นพาท่านช้อปปิ้ง ถนนเก่าจิ่วเฟิน สมัยก่อนเป็นเมืองเหมืองแร่ทองคำ แต่เนื่องจากมีคนมาขุดทอง จำนวนมาก ผู้คนก็พากันอพยพออกไป จิ่วเฟินจึงเป็นเมืองร้าง จนกระทั่งมี การใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่าย ทำภาพยนตร์ “เปยซางเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียนเตอะซันชิว” ทำให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาถ่ายรูป จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง นอกจากนั้นยังสามารถชมวิวติดทะเลสาบแปซิฟิกได้อีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน เสี่ยว หลง เปา
พาท่านถ่ายรูปคู่กับสัญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน ที่ตึก ไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89 ประมาณ 600 บาท) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร และเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกจนถึงปี 2550 (ปัจจุบันเป็นตึก Burj Khalifa ประเทศ Dubai) ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว
พาท่านอิสระที่ ตลาดปลาไทเป ตลาดที่รวมของสดที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ด้วยราคาที่ย่อมเยาว์และ มีอาหารให้เลือกสรรมากมาย จึงทำให้ตลาดปลาไทเป เป็นอีกจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยว อาทิเช่น ซีฟู๊ดสดๆ ชาบู ชาบู หรือ บาร์บีคิว
ค่ำ อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับตลาดปลาไทเป
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก CAPITAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 4 ร้านปะการังแดง– ช้อปปิ้งพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียง ไค เช็ก – ซีเหมิงติง – MITSUI OUTLET
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
พาท่านเยี่ยมชม ร้านขายปะการังแดง โดยคนไต้หวันเชื่อว่า ปะการังแดงจะช่วยเสริมดวงในเรื่องต่างๆ ในสมัยโบราณ หินปะการังนั้นเป็นเครื่องรางของขลังที่ช่วยปกป้องคุ้มครองเวลาเดินทางไกลหรือไปต่างถิ่น ปะการังแดงจะช่วยปกปักรักษาให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายและสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหลาย ชาวเดินเรือทะเลมักจะนำกิ่งปะการังที่ได้จากทะเลลึกมาแขวนไว้หน้าบ้าน เพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่ดี และพาท่านเลือกซื้อของฝากที่ร้านพายสัปปะรด ซึ่งเป็นขนมขึ้นชื่อของไต้หวัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
พาท่านเคารพประธานาธิบดีคนแรกของไต้หวัน ที่ อนุสรณ์สถาน เจียง ไค เช็ก ซึ่งเป็นแหล่งรวมสิ่งของต่างๆ รวมถึงแสดงอัตชีวประวัติของท่านนนายพล เจียง ไค เช็ก ตั้งแต่อยู่กับ ดร. ซุนยัดเซ็น จนท่านได้ก้าวมาสู่ตำแหน่ง ผู้นำประเทศ ไฮไลท์สำคัญคือชมการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารูปปั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ก ซึ่งจะมีทุก 1 ขั่วโมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์สถานแห่งนี้
หลังจากนั้นพาทุกท่าน ช้อปปิ้งซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย เป็นแหล่งรวมเสื้อผ้าวัยรุ่น กระเป๋า และเป็นสวรรค์ของคนรักรองเท้า ให้ช้อปปิ้งกันแบบไม่อั่น ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ ADDIDAS, ONITSUKA TIGER, NEW BALANCE, PUMA
หลังจากนั้นพาทุกท่านช้อปปิ้งที่ MITSUI OUTLET Outlet สัญชาติญี่ปุ่นที่เพิ่งมาเปิดในไต้หวันเมื่อวันที่ 27 มค. 2016 นี้เอง ถือเป็น Shopping center ที่ใหญ่ที่สุดทางเหนือของไต้หวัน ที่นี่รวมร้านค้า ทั้งจากญี่ปุ่น ไต้หวัน และนานาชาติไว้หลากหลายกว่า 200 ร้าน มีตั้งแต่แบรนด์เนมสุดหรูจนถึงแบรนด์ราคาย่อมเยา, ร้านอาหารชื่อดังจนถึง food court, มีกระทั่งร้านหนังสือ Eslite และ พื้นที่สำหรับเด็ก
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ที่ MITSUI OUTLET
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก CHUTO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 5 สนามบิน – กรุงเทพ
เช้า รับประทานอาหารกล่องเพื่อความสะดวกในการเดินทางไปสนามบิน
07.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไต้หวัน
09.50 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน Nok Scoot โดย เที่ยวบินที่ XW181
12.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
03พ.ค.60 07พ.ค.60 18,900 18,900 18,500 4,500
06พ.ค.60 10พ.ค.60 17,900 17,900 17,500 4,000
20พ.ค.60 24พ.ค.60 17,900 17,900 17,500 4,000
07มิ.ย.60 11มิ.ย.60 17,900 17,900 17,500 4,000
21มิ.ย.60 25มิ.ย.60 18,900 18,900 18,500 4,500
05ก.ค.60 09ก.ค.60 18,900 18,900 18,900 4,500
08ก.ค.60 12ก.ค.60 17,900 17,900 17,500 4,000
19ก.ค.60 23ก.ค.60 17,900 17,900 17,500 4,000
02ส.ค.60 06ส.ค.60 17,900 17,900 17,500 4,000
09ส.ค.60 13ส.ค.60 18,900 18,900 18,500 4,500
19ส.ค.60 23ส.ค.60 16,900 16,900 16,500 4,000
06ก.ย.60 10ก.ย.60 17,900 17,900 17,500 4,000
09ก.ย.60 13ก.ย.60 16,900 16,900 16,500 4,000
20ก.ย.60 24ก.ย.60 17,900 17,900 17,500 4,000
04ต.ค.60 08ต.ค.60 18,900 18,900 18,500 4,500
14ต.ค.60 18ต.ค.60 17,900 17,900 17,500 4,000
18ต.ค.60 22ต.ค.60 21,900 21,900 21,500 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้