GTM-07 SXC19-VZ HAIPHONG LAOCAI SAPA HANOI 4D3N APR-MAY 17
เที่ยวเวียดนาม ไฮฟอง ลาวไก ฮานอย ซาปา 4วัน3คืน
เดินทาง เมษายน-พฤษภาคม 60
ราคาเริ่มต้น 10,999.-
โดยสายการบิน Thai vietjet Air


เริ่มต้น 10,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
เที่ยวเวียดนาม ไฮฟอง ลาวไก ฮานอย ซาปา 4วัน3คืน เดินทาง เมษายน-พฤษภาคม 60 ราคาเริ่มต้น 10,999.- โดยสายการบิน Thai vietjet Air
วันแรก สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮานอย – ลาวไก
09.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ G เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
12.00 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงไฮฟอง โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ท (VZ) เที่ยวบินที่ VZ920
13.50 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองไฮฟอง หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ ลาวไก ประตูสู่แผ่นดินเพื่อนบ้าน มณฑลยูนนาน ประเทศจีนคั่นพรมแดนด้วยสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง ลาวไกเป็นเมืองที่รายรอบด้วยภูเขาสูงต่ำสลับกันไป โดยเฉพาะยอดเขาฟานซีปันที่มีความสูงในระดับน้ำทะเลที่ 3,143 เมตร ถือเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในภูมิภาคอินโดจีน อีกทั้งเมืองลาวไกยังเป็นเมืองที่มีอากาศดีตลอดทั้งปี ภูมิอากาศเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 23 องศา และบางครั้งจะมีหิมะตกในหน้าหนาว
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) เข้าพักที่ MUONG THANH โรงแรมระดับ 4 ดาว (หรือเทียบเท่า)
วันที่สอง ลาวไก - ซาปา – หุบเขาปากมังกร – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – น้ำตกเงิน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 2) นำทุกท่านเดินทางสู่เมืองซาปา (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากที่สุดในโลก เมืองซาปาเป็นเมืองที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชเมืองหนาวจึงมีการทำนาขั้นบันไดตามลาดไหล่เขาทอดตัวเรียงรายกันอย่างสวยงามจำนวนมาก อีกทั้งเมืองซาปายังเคยเป็นเมืองพักตากอากาศของชาวฝรั่งเศสในสมัยก่อน รวมทั้งเป็นเมืองพักตากอากศของชาวต่างชาติและชาวเวียดนามยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน หลังจากนั้น นำทุกท่านเดินทางไปยังหุบเขาปากมังกร (Ham Rong Mountain) ซึ่งท่านจะได้ชมทะเลหมอกที่ปกคลุมทั่วเมืองซาปา ชมดอกไม้เมืองหนาวนานาพรรณอันสวยงาม ภูเขารายล้อมเรียกลมเย็นที่ตั้งเด่นเป็นสง่า กลางเมืองซาปา มีความสูงประมาณ 150 เมตร สถานที่นี้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทางธรรมชาติวิทยาเพราะมีพืชพันธุ์ไม้นานาชนิดที่หายากตลอดจนไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์สวยสดงดงามมากในช่วงฤดูหนาว จากนั้นจึงเดินเท้าต่อขึ้นไปยังจุดชมวิวสูงสุดของภูเขาลูกนี้ซึ่งทำเป็นบันไดสลับกับทางเดินเท้าพื้นราบผ่านสวนหินธรรมชาติรูปร่างแปลกตาซึ่งมีอายุนับพันปีสำหรับทางขึ้นจุดชมวิวนั้นวกไปเวียนมาคล้ายเดินอยู่ในเขาวงกต จนถึงบนจุดชมวิวเพื่อถ่ายภาพภาพของเมืองซาปาตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่เบื้องล่างห้อมล้อมไปด้วยเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซิ่นและเมื่อมองไปไกล ก็จะเห็นยอดเขาฟานซีปัน ความสูง 3,148 เมตร สูงกว่าภูเขาลูกใดๆในอินโดจีน สาย หมอกเริ่มเคลื่อนตัวไปมาอย่างช้าๆ เมฆหมอกบดบังแสงอาทิตย์สภาพปรับเปลี่ยนไปมาทุกๆ ห้านาที หลังคาสีแดงของวิลล่าคลาสสิคสไตล์โคโลเนียลแบบฝรั่งเศส สลับกับสีสันของบรรดาบ้านเรือนผู้คนและโบสถ์คริสต์ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่เบื้องล่างถนนหนทางและทะเลสาบที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซาปาภือว่าคุ้มค่าที่ได้มาเห็น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต หมู่บ้านชาวม้งโบราณของเมืองซาปา ชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่รายล้อมหมู่บ้านอย่างสวยงาม รับลมเย็นปะทะหน้า พร้อมชมพื้นที่เพาะปลูกนาขั้นบันไดของชาวม้ง พร้อมเลือกซื้อสินค้าเกษตร และสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านจากชาวบ้าน หลังจากนั้นพาท่านชมน้ำตกสีเงิน น้ำตกที่มีความสวยงามที่สุดในเมืองซาปา ด้วยความสูง 100 เมตร จากต้นสายไหลจากยอดเขาฟานซีปันลัดเลาะโขดหินลงมาเรื่อยๆถือเป็นภูมิทัศน์ที่น่าเก็บภาพและจดจำเป็นอย่างมาก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) เข้าพักที่ Holiday Sapa โรงแรมระดับ 3 ดาว (หรือเทียบเท่า)
วันที่สาม ซาปา – ฮานอย – วัดเจิ๊นกว๊ก – วัดงอกเซิน – ถนน 36 สาย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 5)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) หลังรับประทานอาหารนำทุกท่านเดินทางออกจากเมืองซาปาสู่เมืองฮานอย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) จากนั้นพาทุกท่านเข้าชมวัดเจินกว๊กวัดนี้มีประวัติยาวนานกว่า 1,500 ปี ถือเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในฮานอย เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แหล่งที่ชาวพุทธจำนวนมากมาท่องเที่ยวและกราบ จุดเด่นคือเจดีย์ขนาดใหญ่ประกอบด้วย 11 ชั้น สูง 15 เมตร หอแต่ละชั้นมี 6 ประตูโค้ง ในแต่ละช่องประตูมีรูปปั้นพระพุทธรูป และยังมีการบรรจุอัฐิของเจ้าอาวาสแห่งวัดนี้ลงในเจดีย์ด้วย นำท่านเดินทางต่อไปยังวัดงอกเซิน ตั้งอยู่ริมทะเลสาบคืนดาบ (ฮว่านเกี๋ยม) บนเกาะหยกซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ สามารถข้ามจากฝั่งไปยังวัดโดยข้ามสะพานเทฮุก หรือสะพานแสงอาทิตย์มีสีแดงสดใสถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอยนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกกันเสมอ ปัจจุบันกลางทะเลสาบมีหอคอยเล็กๆ ชื่อว่าหอคอยเต่า ตั้งไว้เพื่อเชื่อมโยงถึงตำนานของวัดแห่งนี้ เดินทางต่อไปยังถนน 36 สาย นำทุกท่านเลือกซื้อของฝากบนถนน 36 สายย่านโบราณของเมืองฮานอยแต่กลับคราคร่ำไปด้วยผู้คนหลากหลายชนชาติ และรายรอบไปด้วยสินค้าของฝากนานาชนิด โดยเฉพาะบริเวณถนน ห่างกาย ห่างห่อม ห่างบาก ห่างบ่วม ก็จะเป็นย่านค้าขายที่คึกคักด้วยสินค้าสารพัดชนิดทั้งของกิน เสื้อผ้า และของที่ระลึกที่เป็นทั้งผ้าไหม กระเป๋า หรือเครื่องเงินที่มีลวดลายปราณีตสวยงามมากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) เข้าพักที่ Moon View Hotel โรงแรมระดับ 3 ดาว (หรือเทียบเท่า)
วันที่สี่ ฮานอย – จตุรัสบาดิ่งห์ – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 5) หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ2488 หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นถึง 48 ปี ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ....
11.10 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ VZ 921
13.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ…


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
07เม.ย.60 10เม.ย.60 11,999 11,999 10,999 1,700
12เม.ย.60 15เม.ย.60 12,999 12,999 11,999 1,700
14เม.ย.60 17เม.ย.60 12,999 12,999 11,999 1,700
05พ.ค.60 08พ.ค.60 12,999 12,999 11,999 1,700
19พ.ค.60 22พ.ค.60 11,999 11,999 10,999 1,700
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้