GTM-01 SYDNEY OF DREAM OCT 17 TZ
ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ เมลเบิร์น รถไฟจักรไอน้ำ 5วัน3คืน
เดินทาง ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 31,999.-
โดยสายการบิน Scoot


เริ่มต้น 31,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ เมลเบิร์น รถไฟจักรไอน้ำ 5วัน3คืน เดินทาง เมษายน-กรกฎาคม 60 ราคาเริ่มต้น 31,999.- โดยสายการบิน Scoot
วันแรก กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์
13.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ประตู 5 เคาน์เตอร์ 6 สายการบินสกู๊ตแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
15.50 น. ออกเดินทาง นครซิดนีย์ โดยสายการบินสกู๊ตแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TZ291(ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
20.00 น. เดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง ทุกท่านสามารถเดินซื้อสินค้า DUTY FREE หรือใช้บริการของสนามบินสิงคโปร์ได้ จนถึงเวลาเรียกขึ้นเครื่อง
วันที่สอง สิงคโปร์ – ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) – หาดบอนได – เดอะแก็ป – โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ – ม้าหินมิสซิสแม็คควอรี่ – ไชน่าทาวน์
01.45 น. ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย์ โดยสายการบินสกู๊ตแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TZ002(ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง)
12.30 น. ถึง สนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านผ่านชม หาดบอนได (Bondi Beach) หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเย็นในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดดอันสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดานโต้คลื่น หาดทรายแห่งนี้ยังได้เป็นเส้นทางในการวิ่งมาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬาโอลิมปิก ปี 2000 ชม เดอะแก๊ป (The Gap) จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือ ในบริเวณนี้ยังเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยามสงคราม ชมโรงละครโอเปร่า เฮ้าส์ และสะพานฮาร์เบอร์เป็นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์ จากนั้นนำท่านชม โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี องค์การยูเนสโกได้ขึ้นเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2550 ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร ห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจำนวนมาก ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสะพานฮาร์เบอร์ ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากัน ชม ม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยา ผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งเป็นม้าหินทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม และยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่ท่านจะเห็นโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ และสะพานฮาร์เบอร์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวน์ แหล่งรวมร้านอาหารจีนและอาหารเอเชียนานาชนิด รวมถึงร้านขายเสื้อผ้า ตลาดขายผักผลไม้ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ในราคาย่อมเยาว์ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง นำคณะเข้าสู่ที่พัก DEVERE SYDNEY HOTEL, SYDNEY หรือเทียบเท่า
วันที่สาม ซิดนีย์ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – เขาสามอนงค์ – รถรางไฟฟ้า – SCENIC BABLEWAY – สวนสัตว์โคอาล่า ปาร์ค
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชมทิวทัศน์อันสวยงาม ที่เต็มไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองในระยะไกลจะเป็นสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกและ สัตว์นานาชนิด ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ ผ่าน KATOOMBA เมืองเล็กๆท่ามกลางหุบเขา นำท่านชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่นหินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตา เกิดจากฝนและลมพัด จนเกิดเป็นตำนานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้นสามตนที่ถูกสาปให้เป็นหิน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ SCENIC WORLD นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศขึ้น รถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45 องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างน่าตื่นเต้นและหวาดเสียว จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้า SCENIC CABLEWAY จากใต้หุบเขา สู่ด้านบนพร้อมชมความงดงามของหุบเขาสีน้ำเงิน นอกจากนี้ท่านยังสามารถชมความสวยงามของยอดเขาสามอนงค์ในมุมที่แตกต่าง ( กรณี RAILWAY ปิดปรับปรุง ท่านสามารถนั่ง SCENIC CABELWAY ขึ้นหรือลงหุบเขาแทน)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์โคอาล่า ปาร์ค (KOALA PARK) ชมความน่ารักของสัตว์พื้นเมือง อย่างใกล้ชิด อาทิ เช่น โคอาล่า, จิงโจ้, วอมแบท ฯลฯ ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับโคอาล่า สนุกสนานกับการป้อนอาหารจิงโจ้อย่างใกล้ชิด พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ อิสระตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง นำคณะเข้าสู่ที่พัก DEVERE SYDNEY HOTEL, SYDNEY หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ อิสระเต็มวันนครซิดนีย์ (ไกด์พาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ไม่มีรถโค้ชบริการ)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระเต็มวันทางไกด์จะแนะนำสถานที่หลักๆและการเดินทางเบื้องต้น โดยท่านสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกโดยระบบขนส่งสาธารณะ ที่มีครอบคลุมอยู่ทั่วเมืองเมลเบิร์นทั้งรถไฟใต้ดิน รถเมล์ หรือ รถTAXI โดยท่านอาจเดินทางสู่ พอร์ต สตีเฟ่นส์ เมืองตากอากาศที่ชาวซิดนีย์นิยมเดินทางมาพักผ่อน ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์อันตื่นเต้นกับการนั่งรถ 4WD ตะลุยเนินทราย และการเล่นแซนดูนบอร์ดกระดานลื่นไถลลงจากเนินทรายสูงนับ 10 เมตร พร้อมชมวิวอันงดงามของท้องทะเลและเนินทรายสีทองหรือเดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวเนลสัน (NELSON BAY) พร้อมล่องเรือชมความน่ารักของปลาโลมาปากขวด ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติเพลิดเพลิน กับการชมปลาโลมาแสนรู้ ที่จะว่ายเคียงคู่ไปกับเรือของท่านอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ท่านยังสามารถชมนกนานาชนิด ที่อาศัยอยู่ในอ่าวแห่งนี้อีกด้วย หรือช้อปปิ้งสิ้นค้าแบรนด์เนมส์ ห้างควีนส์วิคตอเรีย (Queen Victoria Building) ตั้งอยู่ที่ใจกลางนครซิดนีย์ อายุเก่าแก่กว่า 100 ปี ถูกล้อมรอบด้วยถนนทั้ง 4 ด้าน บริเวณด้านหน้าตึกมีรูปปั้นของควีนวิคตอเรีย ที่ทำจากบรอนซ์หรือสำริดตั้งอยู่ ภายในประกอบไปด้วยแหล่งรวบรวมสินค้าที่ใหญ่มาก อาทิเช่น สินค้าพีนเมือง, เสื้อผ้าของแบรนด์เนม, ครีมทาผิว และของที่ระลึกต่าง ๆหรือชม ซิดนีย์อควาเรียม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ภายในมีการจัดแสดง ซึ่งแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ เช่น โซนตู้ปลา, โซนอนุบาลแมวน้ำ และโซนอุโมงค์ใต้ทะเลขนาดใหญ่ และมีความยาวถึง 160 เมตร มีหลังคากระจกอะครีลิคใส ที่จำลองเป็นแนวปะการัง The Great Barrier Reef ซึ่งเป็นแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลก**อิสระอาหารเที่ยงและอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง** นำคณะเข้าสู่ที่พัก DEVERE SYDNEY HOTEL, SYDNEY หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ซิดนีย์ – สนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ เพื่อตรวจเช็คอินเอกสารและเตรียมตัวเดินทางกลับ
13.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสกู๊ตแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TZ001(ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง)
18.50 น. เดินทางถึง สนามบินสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
22.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสกู๊ตแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TZ292(ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
23.30 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
29เม.ย.60 03พ.ค.60 29,999 29,999 29,999 6,000
10พ.ค.60 14พ.ค.60 29,999 29,999 29,999 6,000
14มิ.ย.60 18มิ.ย.60 31,999 31,999 31,999 6,000
08ก.ค.60 12ก.ค.60 32,999 32,999 32,999 6,000
21ต.ค.60 25ต.ค.60 35,999 35,999 35,999 7,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้