GTM-21 POPULAR AUSTRALIA 6D4N MAY-JUL17 TG
ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ บลูเมาท์เท่นส์ เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6วัน4คืน
เดินทาง พฤษภาคม-กรกฎาคม 60
ราคาเริ่มต้น 63,900.-
โดยสายการบิน Thai Airways


เริ่มต้น 63,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ บลูเมาท์เท่นส์ เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6วัน4คืน เดินทาง พฤษภาคม-กรกฎาคม 60 ราคาเริ่มต้น 63,900.- โดยสายการบิน Thai Airways
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์
15.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
17.50 น. เหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ TG 475
วันที่สองของการเดินทาง นครซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK -อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
07.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียหลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง สดชื่นผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันร่มรื่น บนพื้นที่กว่า 10 เอเคอร์ของผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์เขตร้อนชื้น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบท้องถิ่น ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงามบนผืนแผ่นดินและหุบเขาอันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิดสัตว์ต่างๆ สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเต็มไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็นสีน้ำเงินตามหุบเขาอันกว้างใหญ่ ผ่านเมืองเล็กๆกลางหุบเขาชื่อว่า KATOOMBA จากนั้นชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่นหินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตาที่เกิดจากฝนและลมพัดจนเกิดเป็นตำนานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้นสามตนที่ถูกสาปให้เป็นหินสามก้อนทำให้หุบเขาแห่งนี้มีความงามยิ่งขึ้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ SCENIC WORLD บริษัทที่บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาทำให้ท่านได้ชมเขาสามอนงค์ได้สวยงามยิ่งขึ้นอีกมุมนำท่านรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY)ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45 องศาวิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและหวาดเสียว จากนั้นให้ท่านได้เดินชมธรรมชาติตามทางไม้ที่จัดไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขาชมป่าฝนและหุ่นจำลองการขุดถ่านหินในสมัยก่อนจากนั้นขึ้นกระเช้า SCENIC CABLEWAY จากใต้หุบเขาสู่ด้านบนพร้อมชมความงดงามเบื้องล่างของหุบเขาสีน้ำเงินที่ท่านยังสามารถชมยอดเขาสามอนงค์อีกมุมที่แตกต่างหลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช็อปปิ้ง – เมลเบิร์น
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเย็นในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด อันสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดานโต้คลื่น หาดทรายแห่งนี้ยังได้เป็นเส้นทางในการวิ่งมาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬาโอลิมปิก ปี 2000 ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขาแวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงาม แวะที่เดอะแก๊ป จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิกและความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือ ในบริเวณนี้ยังเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยามสงคราม ม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ซึ่งเป็นม้าหินทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม นอกจากนี้ด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้เห็นโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์และสะพานฮาร์เบอร์เป็นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์แวะร้านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝาก อาทิเช่นครีมบำรุงผิว หรือของที่ระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้ นำท่านสู่ท่าเรือ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ อาหารเอเซียบนเรือ ล่องเรือสำราญในอ่าวซิดนีย์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณ์ใน แบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับออสเตรเลียออกแบบโดยยอร์นอูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550 ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจำนวนมาก ระหว่างล่องเรือท่านยังสามารถถ่ายรูปกับสะพานฮาร์เบอร์ ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงามและทำให้การเดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวงยิ่งขึ้น ชมเรือใบที่ชาวออสซี่นำออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งนี้ จากนั้นเดินทางกลับสู่ซิดนีย์ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งที่ย่านซิตี้เซ็นเตอร์หรือปปิ้งสินค้ามากมายจากห้างดัง Queen Victoria Building (Q.V.B) ได้รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในท้องถิ่นว่าตึก QVB ตั้งอยู่ที่บนถนน George Street ระหว่างถนน Market กับ ถนน Park เป็นอาคารช้อปปิ้งสูงสี่ชั้น มีสินค้าประเภทแฟชั่น อัญมณี ของใช้ในบ้าน หรือแม้แต่ดอกไม้ ท่านสามารถเดินทางใต้ดินสู่ย่าน Centre Point เพื่อซื้อ สินค้ายี่ห้อดังมากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศของเมืองซิดนีย์
…….น. เดินทางโดยสายการบินโดยสายการบินภายในประเทศ สู่ เมลเบิร์น เที่ยวบินที่
…….น. ถึงนครเมลเบิร์นเมืองหลวงแห่งรัฐวิคตอเรีย นำท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดินทาง เกรทโอเชี่ยนโร้ท (เต็มสาย) – เมืองอโพโล เบย์ –พอร์ตแคมเบลล์ -เมลเบิร์น
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางจากเมลเบิร์นตามเส้นทางสายเกรทโอเชี่ยนโร้ดแบบเต็มสายที่สวยงามและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่จะพลาดไม่ได้เลยหากมาถึงรัฐวิกตอเรีย ผ่านทางเมืองจีลองที่เป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมของรัฐวิกตอเรียจากนั้นนำท่านเข้าสู่เขตเกรทโอเชี่ยนโร้ดให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของชายฝั่งมหาสมุทร และหาดทรายต่างๆตามเส้นทางที่งดงามแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย โดยผ่านเมืองAnglesea และเมือง Lorne ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติพร้อมทะเลสวยงามและสงบ ก่อนเข้าสู่ Apollo Bay ที่เป็นอีกเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่สวยงามอีกเมืองและมีน้ำทะเลสีน้ำเงินตัดกับป่าอันเขียวขจีทำให้เมืองนี้มีเสน่ห์สวยงามนอกจากนี้ระหว่างทางผ่านชมโคอาล่าที่อยู่ตามต้นยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก จากนั้นเดินทางต่อสู่ พอร์ตแคมเบลล์ สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดในโลก คุณจะต้องตะลึงกับภาพทิวทัศน์อันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค และลักษณะภูมิประเทศที่ไม่เหมือนที่ใด ๆ ในโลก นำท่านชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหินTwelve Apostles ซึ่งตั้งชื่อตาม 12 นักบุญ หรือสิบสองสาวกศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์ ซึ่งถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ไม่ควรพลาด ( แนะนำซื้อทัวร์เพิ่มโดยนั่งเฮลิคอปเตอร์ ให้ท่านชมความงามในมุมสูงที่รับรองได้ว่าท่านจะต้องประทับใจ ราคาที่เริ่มต้นโดยประมาณ 145 เหรียญออสเตรเลียโดยใช้เวลา 10 นาที สำหรับท่านที่สนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมลเบิร์น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME หรือเทียบเท่า
วันที่ห้าของการเดินทาง เมลเบิร์น–รถไฟจักรไอน้ำโบราณ–ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝากคนไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาโคอาล่า จิงโจ้ครีมบำรุงผิว เสื้อผ้าราคาที่เป็นกันเอง (สถานที่และเวลาในการซื้อของขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละฤดู หัวหน้าทัวร์จะเป็นผู้แนะนำ) จากนั้นสู่ย่านดันดีนองส์ที่ยังเป็นป่าของต้นยูคาลิปตัสที่อุดมสมบูรณ์เดินทางสู่สถานีรถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN)ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางระหว่างเมืองและขนส่งสินค้าเปิดให้บริการในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่าที่วิ่งระยะสั้น ๆ ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงนำมาใช้ในการท่องเที่ยวชมป่า นำท่านนั่ง รถไฟจักรไอน้ำโบราณ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิ่งของรถไฟและท่านยังสามารถนั่งห้อยขาผ่อนคลายอารมณ์พร้อมชมทัศนียภาพตลอดทางที่เต็มไปด้วยหุบเขาและป่าสูงที่ยังคงความสมบูรณ์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ หรือ บาร์บีคิว นำท่านเดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยสัตว์พื้นเมืองมากมายที่ทางการอนุรักษ์ทั้งสัตว์น้ำและสัตว์ป่าและคงความเป็นธรรมชาติที่มีหาดทรายและป่าพุ่มเล็ก ๆ ซึ่งเป็นที่อยู่ของเพนกวินตัวน้อย แมวน้ำและนก นานาชนิด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูกุ้งล๊อบสเตอร์ครึ่งตัว เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเยี่ยม นำท่านสู่ PHILLIP ISLAND NATURE PARK พบประสบการณ์อันน่าประทับใจกับการชมความน่ารักของ ฝูงเพนกวินพันธุ์เล็กที่สุดในโลกที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอันสวยงามยามพระอาทิตย์อัสดงซึ่งท่านจะได้เห็นฝูงเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกันยกขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเลเพื่อกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารในปากมาฝากลูกตัวน้อยที่รออยู่ในรังเหล่าเพนกวินทั้งหลายจะส่งเสียงเรียกหาลูกและเดินให้ท่านเห็นความน่ารักอย่างใกล้ชิด เพนกวินน้อยเหล่านี้จะออกไปหาอาหารแต่เช้าและจะกลับมาอีกทีตอนพระอาทิตย์ตก ( ห้ามถ่ายรูปเพนกวิน เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะทำให้เพนกวินตกใจ ) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมลเบิร์น นำท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME หรือเทียบเท่า
วันที่หกของการเดินทาง นครเมลเบิร์นชมเมือง – ช็อปปิ้ง – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านชมเมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจด้วยการผสมผสานทั้งความเก่าและความใหม่เข้าด้วยกัน เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำ Yarra มีสวนสาธารณะริมน้ำ มีสถาปัตยกรรมของยุคตื่นทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 คละเคล้ากับตึกสูงระฟ้าในสมัยปัจจุบันทำให้มีภูมิทัศน์ของเมืองที่ไม่เหมือนใคร มีแม่น้ำตั้งอยู่ใจกลางเมืองอันเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น นำท่านชม อาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป ชม สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ เป็นที่ตั้ง กระท่อมกัปตันคุ้ก (ไม่รวมค่าเข้าชมในกระท่อม)บ้านพักของนักสำรวจชาวอังกฤษคนสำคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต้ กระท่อมนี้ได้ถูกย้ายมาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวาระครบรอบ 100 ปี อิสระช้อปปิ้งอย่างจุใจในย่านไชน่า ทาวน์ ร้านค้ามากมายบนถนน Swanston และยังมีอาคารบ้านเก่าสร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 ด้วยบรรยกาศแบบชาวจีนและชาวเอเซีย หรือจะช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อาทิ ห้างเดวิด โจน์ ห้างมายเออร์ ในย่านถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ที่เต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าแฟชั่นหลากหลายสำหรับบุรุษและสตรี (อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย) จากนั้นทำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนครเมลเบิร์น
16.15 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG466
21.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01พ.ค.60 06พ.ค.60 63,900 58,900 49,900 9,900
05พ.ค.60 10พ.ค.60 63,900 58,900 49,900 9,900
20มิ.ย.60 25มิ.ย.60 63,900 58,900 49,900 9,900
05ก.ค.60 10ก.ค.60 66,900 62,900 54,900 9,900
20ก.ค.60 25ก.ค.60 66,900 62,900 54,900 9,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้