GTM-09 HONGKONG SHENZHEN 3D2N JUL-AUG17 HX
เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น โอเวอร์ซีไชนิสทาวน์ 3วัน2คืน
เดินทาง กรกฎาคม-สิงหาคม 60
ราคาเริ่มต้น 9,999.-
โดยสายการบิน Hongkong Airlinesเริ่มต้น 9,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น โอเวอร์ซีไชนิสทาวน์ 3วัน2คืน เดินทาง กรกฎาคม-สิงหาคม 60 ราคาเริ่มต้น 9,999.- โดยสายการบิน Hongkong Airlines
วันแรก กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น (โดยรถไฟ)
05.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู เคาน์เตอร์W สายการบิน HONG KONG AIRLINE (HX)โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
08.25น. เหิรฟ้าสู่ ฮ่องกงโดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE เที่ยวบินที่ HX768 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
12.10น. เดินทางถึง สนามบิน CHECK LAP KOKซึ่งตั้งยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านเดินทาง โดยรถไฟ เพื่อเดินทางสู่ เซินเจิ้น ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ซึ่งเป็นเมืองใหม่ที่มีความสวยงามและมีการวางผังเมืองอย่างเป็นระเบียบรัฐบาลจีนมีความภูมิใจในเมืองใหม่แห่งนี้อย่างมาก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคาร พักที่ ROYAL CENTURY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สอง ร้านหยก-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-โอเว่อร์ซีไชนีสทาวน์-หุบเขาใบชา+ชมโชว์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า เพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ“บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ โอเวอร์ซีไชนีสทาวน์ (OCT-East)สิ่งปลูกสร้างจากฝีมือมนุษญ์บนเนื้อที่ 9 ตารางกิโลเมตรมีรูปแบบตกแต่งที่เน้นการผสมผสานระหว่างชีวิตคนเมืองและการคืนกลับสู่ความเป็นธรรมชาติ
นำท่านชมหุบเขาใบชาเป็นหมู่บ้านที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมผสมระหว่างตะวันตกและตะวันออก โดยเอาเรื่องราวของใบชา เซ็น ดอกไม้ และไม้ไผ่ มาประดับตกแต่งหมู่บ้านภายในหมู่บ้านถูกจัดขึ้นให้เห็นวัฒนธรรมชาของจีนและเป็นที่พักผ่อนใจ ไปกับธรรมชาติซึ่งผู้เดินทางสามารถเข้า แวะชิมใบชาตามแบบต้นฉบับดั้งเดิมของประเทศจีนและยังได้เรียนรู้ถึงความลึกล้ำ ความล้ำค่าความงดงามของใบชานำท่านชมโชว์ซึ่งถ่ายทอดออกมาสู่สายตาผู้ชมในมุมมองของวัฒนธรรมชา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคาร พักที่ ROYAL CENTURY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ4 ดาว
วันที่สาม เซินเจิ้น-ฮ่องกง (โดยรถไฟ)-หาดรีพัลส์เบย์-วิคตอเรียพีค-ร้านจิวเวอร์รี่-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน อิสระช้อปปิ้งCITY GATE OUTLET MALL-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทาง โดยรถไฟ เพื่อเดินทางกลับสู่ ฮ่องกงนำท่านเดินทางสู่ ชายหาดรีพัลส์เบย์ พร้อมนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม, เทพเจ้าโชคลาภและเทวรูป, เทพเจ้าต่างๆที่ตั้งประดิษฐานอยู่อย่างเด่นสง่าเพื่อเป็นสิริมงคล
นำท่านชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณจุดชมวิว วิคตอเรียพีค ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงต่างๆ ซึ่งได้สร้างตามหลักฮวงจุ๊ยบนเกาะฮ่องกง ถ้าใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป
จากนั้นนำท่านชม ร้านจิวเวอร์รี่ ซึ่งเป็นร้านที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ ท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิวไหว้หลวงพ่อแชกง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจี้กังหันนำโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิริมงคลให้กับชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น
นำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียนไหว้เจ้าพ่อหวังต้าเซียนคนจีนกวางตุ้งจะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี มีชื่อเสียงในเรื่องของสุขภาพ จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่CITY GATE OUTLET MALL ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินค้าแบรนเนมระดับโลกมากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมี SUPERMARKET ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ
ค่ำ อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง
00.35 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินHONG KONG AIRLINE เที่ยวบินที่ HX769(บริการอาหารและเครื่องดื่มบน)
02.35 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ........


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
08ก.ค.60 10ก.ค.60 13,999 15,999 15,999 3,000
15ก.ค.60 17ก.ค.60 10,999 12,999 12,999 3,000
22ก.ค.60 24ก.ค.60 10,999 12,999 12,999 3,000
29ก.ค.60 31ก.ค.60 10,999 12,999 12,999 3,000
05ส.ค.60 07ส.ค.60 10,999 12,999 12,999 3,000
12ส.ค.60 14ส.ค.60 13,999 15,999 15,999 3,000
19ส.ค.60 21ส.ค.60 9,999 11,999 11,999 3,000
26ส.ค.60 28ส.ค.60 9,999 11,999 11,999 3,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้