GTM-14 BUFFET ENGLAND 7D4N JUN-OCT17 QR
ทัวร์ยุโรป อังกฤษ สนามฟุตบอล โอลด์ทราฟฟอร์ด มหาวิหารกลอสเตอร์ 7วัน4คืน
เดินทาง มิถุนายน-ตุลาคม 60
ราคาเริ่มต้น 45,999.-
โดยสายการบิน Qatar Airways


เริ่มต้น 45,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ยุโรป อังกฤษ สนามฟุตบอล โอลด์ทราฟฟอร์ด มหาวิหารกลอสเตอร์ 7วัน4คืน เดินทาง มิถุนายน-ตุลาคม 60 ราคาเริ่มต้น 45,999.- โดยสายการบิน Qatar Airways
วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา - แมนเชสเตอร์
23:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
วันที่ 2 แมนเชสเตอร์ - โอลด์ทราฟฟอร์ด
02:05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเที่ยวบินที่ QR837
04:45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
07:45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ โดยเที่ยวบินที่ QR027
13:05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ เมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศทางตอนเหนือ และเป็นเมืองอุตสาหกรรมใหญ่ และมีชื่อเสียงมากเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางดนตรี และการละครของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของทีมฟุตบอลที่ชาวไทยรู้จักดี คือ ทีมปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
นำท่านชมบริเวณรอบนอกของ สนามฟุตบอล โอลด์ทราฟฟอร์ด แห่งสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด พร้อมเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกจาก เมกะสโตร์ ของทีมปีศาจแดง ก่อนนำท่านเดินเล่นช้อปปิ้งใน ทราฟฟอร์ดเซ็นเตอร์ ย่านช้อปปิ้งใหญ่ที่ทันสมัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Novotel Manchester West Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 แมนเชสเตอร์ - ลิเวอร์พูล - เบอร์มิงแฮม - วอร์สเตอร์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองลิเวอร์พูล (เดินทางประมาณ 1 ช.ม.) เมืองถิ่นกำเนิดของวงดนตรีสี่เต่าทองหรือเดอะบีทเทิล ที่โด่งดังและมีชื่อเสียงก้องโลก
นำชมย่าน ท่าเรืออัลเบิร์ต Albert Dock แห่งลิเวอร์พูล ที่เป็นเขตมรดกโลก ถ่ายรูปกับ The Three Graces หรือ ตึกอลังการสามหลัง ที่ประกอบไปด้วยตึก บริษัทเรือ Cunard ตึก การท่าแห่งลิเวอร์พูล และตึก Royal Liver ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งเมือง
นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ สนามแอนฟิลด์ Anfield สนามเหย้าของทีมสโมสรลิเวอร์พูล ยอดทีมแห่งถิ่นเมอร์ซี่ไซด์และให้เวลาท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมหงส์แดง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองวอร์สเตอร์ ประเทศอังกฤษ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก The Worcester Whitehouse Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 กลอสเตอร์ - เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ - บิสเตอร์ เอ้าท์เลท - สแตรทฟอร์ด - ลอนดอน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม มหาวิหารกลอสเตอร์ Gloucester Cathedral (เดินทางประมาณ 45 นาที) เป็นมหาวิหารที่ตั้งอยู่ตอนเหนือของ เมืองกลอสเตอร์ ประเทศอังกฤษ มีระเบียงและสถาปัตยกรรมบนเพดานที่งดงามเป็นสถาปัตยกรรมกอธิกเพอร์เพ็นดิคิวลาร์ซึ่งเป็นสมัยสุดท้ายของสถาปัตยกรรมกอธิกแบบอังกฤษ เพดานเป็นโค้งใบพัดหรือที่เรียกว่าเพดานพัดนับเป็นเพดานวิหารที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งในโลก
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ (เดินทางประมาณ 40 นาที) หมู่บ้านเล็กๆ น่ารักที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำวินด์รัชให้ท่านพักผ่อนเดินเล่นถ่ายรูปกับเมืองน่ารักๆ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางต่อสู่ บิสเตอร์ เอ้าท์เลท (เดินทางประมาณ 1 ช.ม.) ให้เวลาท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมในราคาพิเศษมากมาย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) เมืองเกิดของศิลปินนักเขียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังของอังกฤษ วิลเลียม เช็คสเปียร์ ด้วยผลงานที่ท่านรู้จักอาทิ โรมิโอแอนด์จูเลียส เวนิสวานิช ฯลฯ เมืองสตราทฟอร์ดเป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอนถึงได้ถูกเรียกว่า เมือง Stratford upon Avon
นำท่านถ่ายรูปกับบริเวณด้านนอกของ บ้านเกิดของเช็คสเปียร์ ซึ่งท่านจะได้เห็นตัวอย่างของที่พักอาศัยในยุคนั้นที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อสู่ มหานครลอนดอน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) นครหลวงแห่งสหราชอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ และสวยงาม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Ibis London Wembley หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 ลอนดอน - อิสระพักผ่อน ชมเมือง ช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม วันอิสระ (หัวหน้าทัวร์พาเที่ยวโดยรถไฟใต้ดิน หรือรถสาธารณะ) สำหรับท่านที่ท่านจะมีโอกาสได้ทดลองใช้ระบบขนส่งสาธารณะไม่ว่า รถไฟใต้ดิน TUBE – รถเมล์ 2 ชั้น หรือลอนดอนแท็กซี่ เพื่อเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าในห้างสรรพสินค้าแฮร์รอดส์ ย่านช้อปปิ้งบนถนนอ็อซฟอร์ด ที่มีห้างสรรพสินค้าใหญ่มากมายอย่างMARK & SPENCER-PRIMARK-SELFRIDGES-NEXT-ZARA ฯลฯ หรือเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆ อาทิ บริทิช มิวเซี่ยม-วีแอนด์เอ มิวเซี่ยม ฯลฯ หรือซื้อตั๋วขึ้นชมวิวสวยบนกระเช้าลอนดอนอาย-อควาเรี่ยม-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ ฯลฯ
เที่ยง อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
ที่พัก Ibis London Wembley หรือเทียบเท่า
วันที่ 6 ลอนดอน - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง - โดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม มหานครลอนดอน ที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากเก็บภาพสวยๆ บริเวณด้านหน้าของ พระราชวังบัคกิ้งแฮม ที่ประทับแห่งพระราชินีอังกฤษ
จากนั้นนำท่านสู่ ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน พระราชวังแห่งแรกที่สร้างขึ้นตั้งแต่ กษัตริย์วิลเลียม ผู้พิชิตปกครองอังกฤษเมื่อปี ค.ศ.1066
นำท่านชม เพชรสตาร์ ออฟ แอฟริกา ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกกว่า 530 กะรัตที่ประดับอยู่บนคฑาอาญาสิทธิแห่งองค์พระราชินี และ 318 กะรัต ที่ประดับอยู่บริเวณหน้ามงกุฎแห่งองค์พระราชินีก่อน ผ่านชม และจอดรถถ่ายรูปกับสถานที่สำคัญต่างๆ อย่าง จัตุรัสรัฐสภา ที่ตั้งของอาคารรัฐสภา-หอนาฬิกาบิ๊กเบน มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์-กระเช้ายักษ์ลอนดอนอาย จัตุรัสทราฟัลการ์ อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟัลการ์ของท่านลอร์ดเนลสัน พิคคาเดลลี ฯลฯ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู โฟร์ซีซัน ชิมเป็ดย่างชื่อดัง) นำท่านเดินทางสู่ ย่านไนท์บริดจจ์ ที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าดัง แฮรร์อดด์ ให้เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิ้งจนถึงเวลานัดหมาย
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ฮีทโธรว์ เพื่อผ่านขั้นตอนการเช็คบัตรโดยสาร การทำคืนภาษี และการตรวจสัมภาระต่างๆ
18:00 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ฮีทโธรว์ เพื่อผ่านขั้นตอนการเช็คบัตรโดยสาร การทำคืนภาษี และการตรวจสัมภาระต่างๆ
21:30 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR002
วันที่ 7 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
06:20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
08:15 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ โดยเที่ยวบินที่ QR832
19:05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
07มิ.ย.60 13มิ.ย.60 45,999 43,999 41,999 8,000
17มิ.ย.60 23มิ.ย.60 45,999 43,999 41,999 8,000
12ก.ย.60 18ก.ย.60 47,999 47,999 43,999 8,000
18ก.ย.60 24ก.ย.60 47,999 45,999 43,999 8,000
24ก.ย.60 30ก.ย.60 49,999 47,999 45,999 8,000
18ต.ค.60 24ต.ค.60 45,999 43,999 41,999 8,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้