GTM-14 TOP OF EUROPE SWITZERLAND 7D4N JUL-OCT 17 BY QR
ทัวร์ยุโรป Switzerland 7 วัน 4 คืน
 ยอดเขาจุงเฟรา - อาคารรัฐสภาของประเทศ - บ่อเลี้ยงหมีสีน้ำตาล 
หมู่บ้านทาช - วิวกรอนเนอร์แกรต - ปราสาทชิลยอง 
อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน - อนุสาวรีย์สิงโต - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ 
สายการบิน QATAR AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 69,999.- **ไม่รวมวีซ่า**
เดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 2560


เริ่มต้น 69,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ยุโรป Switzerland 7 วัน 4 คืน ยอดเขาจุงเฟรา - อาคารรัฐสภาของประเทศ - บ่อเลี้ยงหมีสีน้ำตาล หมู่บ้านทาช - วิวกรอนเนอร์แกรต - ปราสาทชิลยอง อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน - อนุสาวรีย์สิงโต - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ สายการบิน QATAR AIRWAYS ราคาเริ่มต้น 69,999.- **ไม่รวมวีซ่า** เดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 2560
วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา
17:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
21:15 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเที่ยวบินที่ QR833
วันที่ 2 โดฮา - ซูริค - เบิร์น - เจนีวา - โลซานน์
00:05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
01:30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงซูริค Zurich ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR093
06:35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน กรุงซูริค Zurich ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เมืองหลวงของประเทศ ชมเขตตัวเมืองเก่า ที่อาคารบ้านเรือนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือน เมื่อหลายร้อยปีก่อนจนองค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกด้าน วัฒนธรรม ถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาของประเทศ, หอนาฬิกาประจำเมือง แวะชม บ่อเลี้ยงหมีสีน้ำตาล ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น และพลาดไม่ได้กับการเดินชมน้ำพุกลางเมือง ที่มีจำนวนอยู่เก้าบ่อ จนไปสิ้นสุดเอาที่หอนาฬิกาประจำเมือง ที่จะมีการตีบอกเวลาพร้อมบรรดาตุ๊กตากลที่จะเคลื่อนไหวประกอบ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา นำชมเมืองที่เป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตั้งองค์การสากลระดับโลก อาทิ องค์การการค้าโลก, กาชาดสากล,แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ที่ฉีดสายน้ำพุ่งสูงขึ้นไปในอากาศถึง 390 ฟุต เปิดเฉพาะวันอากาศดี และถ่ายรูปกับ นาฬิกาดอกไม้ สัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองเจนีวา จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ LAUSANNE เมืองที่ตั้งศาลสูงของประเทศและเมืองนี้ยังเคยเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จ ย่า, สมเด็จพระพี่นางฯ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 8 และรัชกาลปัจจุบัน ขณะทรงพระเยาว์ แวะถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ที่สวยงามตั้งอยู่ในสวนสาธารณะริมทะเลสาบเจนีวา
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ NOVOTEL LUSANNE หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 ทาซ - เซอร์แมท - รถไฟกรอนเนอร์แกรต ชมวิว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านทาช Tasch หมู่บ้านสุดท้ายที่จะนำท่านเดินทางโดย รถไฟ Tasch **กรุณาเตรียม Overnight Bag สำหรับพักค้างคืน** เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองเซอร์แมท เมืองเล็กๆ ซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ ไม่ว่าจะเป็นทิวทัศน์อันสวยงามของ ทะเลสาบทูน Thuner See และ ทะเลสาบเบรียงซ์ Brienzer See เสมือนเมืองแห่งนี้ถูกโอบล้อมอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขาและสายน้ำสีฟ้าครามสดใส ของทะเลสาบ หรือจะเป็นทัศนียภาพของยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งในเส้นทาง Furka-Oberalp Bahn ที่พาดผ่านกลางเทือกเขาแอลป์ อิสระให้ท่านได้พักผ่อนและเก็บภาพธรรมชาติอันสวยงามและขึ้นชื่อของสวิตเซอร์แลนด์
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่าน นั่งรถไฟไต่เขาจาก สถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรตบานห์ สู่จุดชมวิว กรอนเนอร์แกรต ที่ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จากนั้นให้ท่านอิสระเดินเที่ยวชม เมืองเซอร์แมท เมืองสกีรีสอร์ทที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่มีใช้น้ำมัน เชื้อเพลิง มีเพียงแบตเตอรี่และแรงงานสัตว์เท่านั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็น ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ ASTORIA HOTEL ZERMATT หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 มงเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง - เวเว่ย์ - อินเทอร์ลาเก้น
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ช่วงเช้าให้เวลาท่านเดินเล่นใน เมืองเซอร์แมท ชั่วครู่ ก่อนนำท่าน ขึ้นรถไฟสู่หมู่บ้านทาช กลับมาขึ้นรถโค้ชคันเดิม
ออกเดินทางสู่ เมืองมงเทรอซ์ Montreux เมืองตากอากาศริมทะเลสาบเลอมังค์ที่สวยงาม นำท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทชิลยอง Chillon Castle ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตั้งแต่ยุคโรมันเรืองอำนาจโดยราชวงศ์ซาวอย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค้าที่จะ สัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรือจากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเป็นเส้นทางเดียวที่ไม่ต้องเดินทางข้ามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับร้อย ปี ปราสาทแห่งนี้จึงเป็นอนุสาวรีย์แห่งความเกลียดชังของชาวสวิส ในปี ค.ศ.1530 เกิดการต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบของราชวงศ์ซาวอย โดยมีคนหนุ่มเลือดร้อนแห่งเจนีวา 3 คน ได้เป็นผู้นำต่อต้าน แต่ท้ายที่สุดคนหนึ่งถูกจับประหารชีวิต คนหนึ่งหนีหายไป ส่วนอีกคนหนึ่ง ถูกจับขังคุกล่ามโซ่ไว้ที่ปราสาทชิลยองนานถึง 4 ปี ก่อนที่ราชวงศ์ซาวอย จะถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงจากกองทัพแห่งเบิร์นในปีค.ศ.1536
จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองเวเว่ย์ เมืองสวยน่ารักที่ตั้งอยู่ในรัฐโวของสวิตเซอร์แลนด์ โดยตัวเมืองตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความสวยงามและความมีชื่อเสียงของเวเว่ย์มีมากขนาดว่านักท่องเที่ยว ต่างก็ขนานนามเวเว่ย์ และมงเทรอซ์ ให้เป็น ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส Pearls of the Swiss Riviera เพราะมีอากาศดี อบอุ่นเกือบทุกฤดูกาล แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ชาลีแชปลิน ดาวตลกค้างฟ้าชาวอังกฤษ มีผลงานสร้างชื่อเสียงในอเมริกา และเลือกเวเว่ย์เป็นสถานที่พักกายใจในบั้นปลายของชีวิต
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ก่อนเดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น Interlaken เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์ และเบรียนซ์
เย็น บริการอาหารกลางค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ CITY OVERLAND INTERLAKEN หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 กรินเดอร์วาลกรุน - ยอดเขาจุงเฟรา - เมืองลูเซิร์น
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทาง โดยรถโค้ช สู่ เมืองกรินเดอร์วาลกรุน Grinderwald Grun ชุมชนเล็กๆ น่ารัก เพื่อขึ้นรถไฟภูเขาสาย จุงเฟราบาห์เนน Jungfrau Banen สู่ ยอดเขาจุงเฟรา ซึ่งตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมและแนวป่าสนที่งด งาม ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ จนเดินทางถึงยอดเขาจุงเฟรายอร์ค 3,454 เมตรจากระดับน้ำทะเล และได้รับการขนานนามว่า TOP OF EUROPE ที่เพิ่งฉลองครบรอบ 100 ปีของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้ เมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2012 ให้ท่านเดินชมประวัติของการก่อสร้าง นำท่านชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ SPHINX จากนั้นนำชม ถ้ำน้ำแข็ง ที่ได้รับการขุดเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงามก่อนให้เวลาเดินเล่นสบายๆ หรือซื้อไปรษณียบัตรส่งกลับบ้านจาก TOP OF EUROPE
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บนยอดเขา)
นำท่านเดินทางจากจุงเฟราสู่ เมืองเลาเท่นบรุนเน่น โดยรถไฟอีกด้านหนึ่งนำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น Lucerne เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิส นำท่านชม เมืองลูเซิร์น ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต ให้ท่านมีเวลาอิสระเดินเล่นชม ทะเลสาบลูเซิร์น ที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด รวมทั้ง สะพานไม้ Kapellbrücke Bridge สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น และเลือกซื้อของที่ระลึก สินค้าคุณภาพดีของสวิส อาทิ นาฬิกาดัง, ช็อคโกแลต, มีดพับของทหารสวิส ฯล
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ IBIS BUDGET HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 6 น้ำตกไรน์ - ซูริค
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองชาฟเฮาเซ่น เมืองที่ตั้งของ น้ำตกไรน์ Rhein Fall ที่ยิ่งใหญ่และสวยที่สุดของสวิส ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปชั่วครู่ก่อนนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค เมืองใหญ่ศูนย์กลางธุรกิจ การค้า การเงิน การธนาคาร เมืองตั้งอยู่ริมทะเลสาบซูริค นำท่านถ่ายรูปวิวสวยๆของทะเลสาบ ซูริคเคยเป็นที่ตั้งโรงกษาปณ์ ช่วงศตวรรษที่ 13 อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นเมืองศูนย์กลางการเงิน-การธนาคารของประเทศ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ Paradeplatz จัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางของการค้าสัตว์ที่สำคัญของเมืองซูริค ปัจจุบันจัตุรัสนี้ได้กลายเป็นชุมทางรถรางที่สำคัญของเมืองและยังเป็นศูนย์ กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
จากนั้นนำท่านเดินเล่นบนถนน บานโฮฟซตราสเซอ Bahnhofstrasse เป็นถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็น ถนนช้อปปิ้งที่มีสินค้าราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู
14:00 น. เดินทางไป ท่าอากาศยาน กรุงซูริค Zurich ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
18:30 น. ออกเดินทางสู่ โดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR096
วันที่ 7 โดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
01:15 น. เดินทางถึง โดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
02:10 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR836


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
06ก.ค.60 12ก.ค.60 72,999 70,999 68,999 12,000 ไม่รวมค่าวีซ่า 4,000.- บาท ** วันอาสาฬหบูชา**
20ก.ค.60 26ก.ค.60 72,999 70,999 68,999 12,000 ไม่รวมค่าวีซ่า 4,000.- บาท
10ส.ค.60 16ส.ค.60 72,999 70,999 68,999 12,000 ไม่รวมค่าวีซ่า 4,000.- บาท *** วันแม่ ***
24ส.ค.60 30ส.ค.60 72,999 70,999 68,999 12,000 ไม่รวมค่าวีซ่า 4,000.- บาท
12ต.ค.60 18ต.ค.60 69,999 67,999 65,999 12,000 ไม่รวมค่าวีซ่า 4,000.- บาท
19ต.ค.60 25ต.ค.60 72,999 70,999 68,999 12,000 ไม่รวมค่าวีซ่า 4,000.- บาท ** วันปิยมหาราช **
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้