GTM-14 GREECE ATHENS MYKONOS SANTORINI 8D5N JUL-OCT 17 BY QR
ทัวร์ กรีซ - เอเธนส์ - มิโคนอส - ซานโตรินี 8วัน5คืน
เดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 60 
สายการบิน QATAR AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 75,999.- ** ไม่รวมวีซ่า


เริ่มต้น 75,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ กรีซ - เอเธนส์ - มิโคนอส - ซานโตรินี 8วัน5คืน เดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 60 สายการบิน QATAR AIRWAYS ราคาเริ่มต้น 75,999.- ** ไม่รวมวีซ่า
วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา
23:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 9 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
วันที่ 2 โดฮา - เอเธนส์
02:05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเที่ยวบินที่ QR837
05:15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
07:15 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR209
12:15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน Eleftherios Venizelos International Airport ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ แหลมซูเนียน Cape Sounion ตั้งอยู่ในเขตอ่าวซาโรนิค ตลอดริมฝั่งข้างทางท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศริมชายหาดกายฟาด้า ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทางตอนใต้ของแหลมซูเนี่ยน ที่นี่เป็นที่ตั้งของวิหารของเทพโพไซดอน เป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเล ซึ่งชาวกรีกเชื่อเป็นเทพเจ้าที่คอยปกป้องพิทักษ์มหาสมุทรทั้งหมดบนโลกใบนี้ เชิญสัมผัสสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ของกรีกโบราณ ถ่ายภาพบรรยากาศและความประทับใจได้บนยอดเขาของแหลมซูเนี่ยน ชมพระอาทิตย์ตกที่แหลมซูเนียนกันสวยงามโรแมนติกมากแห่งหนึ่งของโลกได้เวลาเดินทางกลับสู่กรุงเอเธนส์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Athenian Callirhoe Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 ช่องแคบโครินธ์ - เมืองแนฟพลิออน - เอเธนส์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังบริเวณ ช่องแคบโครินธ์ Corinth Canal เชื่อมระหว่างทะเลเอเจี้ยน และทะเลไอโอเนียน คลองที่เกิดจากมนุษย์มีขนาดใหญ่ สูง 78 ม. กว้าง 24 ม. และมีความยาวถึง 6,343 ม. ลึก 12 ม. โดยมีถนนและเส้นทางรถไฟเชื่อมระหว่างคาบสมุทรกับแผ่นดินใหญ่ ขุดขึ้นเพื่อความสะดวกในการขนส่งสินค้า
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม เมืองแนฟพลิออน Nauplion Town เป็นเมืองท่าริมทะเลมีป้อมปราการอยุ่บนยอดเขาสูงกลางเมือง เมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของกรีซมาก่อนในปี ค.ศ.1829-1834 หลังจากที่ทำสงครามประกาศเอกราชกับประเทศตุรกีเป็นผลสำเร็จก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่เอเธนส์ด้วยเหตุผลที่ว่าเอเธนส์เคยเป็นเมืองที่รุ่งเรืองมาแต่อดีตกาล
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเอพิดอรัส นำท่านเข้าชม โรงละครแห่งเอพิดอรัส โรงละครกลางแจ้งอายุกว่า 2,300 ปี ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1988 ตั้งอยู่ที่เนินเขาเอพิดอรัสได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่ กรุงเอเธนส์
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Athenian Callirhoe Hotel หรือเทียบเท่า


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
11ก.ค.60 18ก.ค.60 77,999 75,999 73,999 12,900 **ไม่รวมค่า ธรรมเนียมวีซ่ากรีซ 4,000.- บาท
08ส.ค.60 15ส.ค.60 77,999 75,999 73,999 12,900 **ไม่รวมค่า ธรรมเนียมวีซ่ากรีซ 4,000.- บาท **วันแม่**
22ส.ค.60 29ส.ค.60 77,999 75,999 73,999 12,900 **ไม่รวมค่า ธรรมเนียมวีซ่ากรีซ 4,000.- บาท
05ก.ย.60 12ก.ย.60 75,999 73,999 71,999 12,900 **ไม่รวมค่า ธรรมเนียมวีซ่ากรีซ 4,000.- บาท
19ก.ย.60 26ก.ย.60 75,999 73,999 71,999 12,900 **ไม่รวมค่า ธรรมเนียมวีซ่ากรีซ 4,000.- บาท
04ต.ค.60 11ต.ค.60 77,999 75,999 73,999 12,900 **ไม่รวมค่า ธรรมเนียมวีซ่ากรีซ 4,000.- บาท
18ต.ค.60 25ต.ค.60 77,999 75,999 73,999 12,900 **ไม่รวมค่า ธรรมเนียมวีซ่ากรีซ 4,000.- บาท ** วันปิยมหาราช**
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้