GTM-02 EASY HONGKONG SHENZHEN 3D2N SEP-OCT BY CX
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน 
เดินทาง กันยายน - ตุลาคม 2560
โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC 
ราคาเพียง 9,999 บาท


เริ่มต้น 9,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน เดินทาง กันยายน - ตุลาคม 2560 โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC ราคาเพียง 9,999 บาท
วันแรก กรุงเทพฯ– ฮ่องกง– เมืองเซินเจิ้น
12.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4ประตู 6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์ M ของสายการบิน Cathay Pacific (CX) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง
14.55 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานCheck Lap Kokโดยเที่ยวบินที่ CX654 สายการบิน Cathay Pacific *** บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง ***
18.45 น. ถึงสนามบินCHEAK LAP KOKหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยนำท่านนั่งรถโค้ชปรับอากาศข้ามสะพานชิงหม่าสู่ฝั่งเกาลูนฮ่องกงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) โดยมาเก๊าอยู่ทางฝั่งตะวันตกห่างไปราว 61 กิโลเมตร
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าเมืองเซิ่นเจิ้น โดยรถไฟ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง
ค่ำ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
พักที่FX HOTELหรือเทียบเท่า ณ เมืองเซิ่นเจิ้น
วันที่สอง ร้านหยก - ร้านบัวหิมะ - โรงงานผ้าไหมจีน – สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ – โชว์น้ำบุเต้นระบำ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
นำท่านเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจีน ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน นำท่านชมร้านสมุนไพรจีน โดยเฉพาะ ยาบัวหิมะ สรรพคุณหลากหลายแก้น้ำร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ นำท่านชมสินค้าหยก เครื่องประดับต่างๆ รวมถึงสัตว์มงคลของจีนอย่าง ปี่เซี๊ย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นำท่านชม สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ THE FLOWER TOWN IN HOLLAND ออกแบบและก่อสร้างเป็นกลุ่มอาคารถนนคนเดิน ด้วยสถาปัตยกรรมแบบทรงบ้านเนเธอร์แลนด์ขนานแท้ที่นิยมออกแบบหลังคาหน้าจั่วให้ลวดลายไม่ซ้ำกัน ราวกับจะประกวดประชันกันก็ไม่ปาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหงใหม่และกำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ ที่นี้มีร้านดอกไม้และมุมภาพสวยๆ และร้านกาแฟ ให้ท่านได้นั่งจิบกาแฟ ถ่ายรูปสวยๆ ได้ตามอัธยาศัย
นำท่านชมโชว์ SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN เป็นโชว์น้ำพุเต้นระบำประกอบต้นดรี พร้อมฉากหลังที่เป็นเรือ Minghua เรือยอชส์สุดหรู แต่เดิมเป็นของประธานาธิบดีฝรั่งเศส ชาร์ลส์ เดอโกล ต่อมาทางจีนได้ซื้อต่อ และได้นำมาทอดสมอที่ท่าเรือ SHE KOU เพื่อจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ตระการตา
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3) เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง
พักที่FX HOTELหรือเทียบเท่า ณ เมืองเซิ่นเจิ้น
วันที่สาม เมืองเซินเจิ้น – ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว– โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก– ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล– กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
นำท่านเดินทางเข้าเมืองฮ่องกง โดยรถไฟ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง
จากนั้นนำท่านสู่วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) เมื่อ 300 กว่าปีที่แล้วเดิมที่วัดนี้เป็นวัดเล็กๆเป็นวัดที่เก่าแก่และอนุรักษ์โบราณสถานซึ่งอยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่วัดเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุตด้านในมีรูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจำวัดแห่งนี้ซึ่งทางด้านข้างมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณและมีกังหันอยู่หลายตัวมีกลองด้านละตัวประชาชนที่เข้าวัดแชกงจะต้องหมุนกังหันหรือที่เรียกว่ากังหันนำโชคเพื่อหมุนแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปโดยความหมายของใบพัดทั้งสี่ดังนี้ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย 2. สุขภาพแข็งแรงอายุยืน 3. โชคลาภเงินทองไหลมาเทมา 4. คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการและก่อนที่ท่านจะออกจากวัดอย่าลืมจะต้องตีกลองให้เสียงดังสนั่นเพื่อความเป็นสิริมงคล
นำท่านสู่โรงงานจิวเวอรี่ ที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกงของบริษัทฮ่องกงจิวเวลรี่กรุ๊ปจำกัดได้เกิดแรงบันดาลใจนำกังหันมาพลิกแพลงเป็นจี้ล้อมเพชรโดยเชิญซินแสชื่อดังมาจัดวางตำแหน่งของเพชรแต่ละเม็ดซึ่งถือเป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ยซึ่งจำลองเลียนแบบมาจาก“แซ้ก๋งเมี๋ยว”กังหันใหญ่4 ใบพัดที่ชาวฮ่องกงเลื่อมใสศรัทธาที่“วัดเชอกุง”ซึ่งเป็นวัดที่ดังมากและมีตำนานความเชื่อมายาวนานว่าคนที่มีเคราะห์เมื่อจับใบพัดของกังหันหมุนไปโดยรอบแล้วจะทำให้ชีวิตหมุนเวียนไปในทางที่ดีและสามารถพัดเอาสิ่งชั่วร้ายต่างๆออกไปได้
นำท่านชมร้านยาสมุนไพร เป็นสินค้าโอทอปท้องถิ่นของฮ่องกง ให้ท่านได้ชมยาจีน ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
หลังจากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าราคาถูกฝากคนที่ท่านรักทางบ้านณแหล่งช้อปปิ้งของฮ่องกงย่านจิมซาจุ่ยและโอเซี่ยนเทอร์มินอล สนุกสนานกับการเลือกสินค้าราคาพิเศษอาทิเช่นเสื้อผ้า,รองเท้า,กระเป๋า,เข็ดขัด,น้ำหอมสินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆทั้งST.MICHEL,TOY R’US , BOSSINI , GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE HONGKONG,ESPRIT,G2000
**อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านสามารถช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่**
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินCHEAK LAP KOK***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย***
17.05 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ CX703
19.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้าโดยสวัสดิภาพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
04ก.ย.60 06ก.ย.60 9,999 13,999 13,999 3,500
10ต.ค.60 12ต.ค.60 9,999 13,999 13,999 3,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้