GTM-02 EASY FUNNY 3 CITY 3D2N JUN-AUG by CX
ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ 3วัน2คืน
เดินทาง มิถุนายน - สิงหาคม 2560
โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC 
ราคาเพียง 11,900 บาท


เริ่มต้น 11,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ– ฮ่องกง– กระเช้านองปิง– อิสระช้อปปิ้งCITY GATE OUTLET – นั่งรถไฟเข้าเซิ่นเจิ้น
04.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4ประตู 6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์ M ของสายการบิน Cathay Pacific (CX) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง
06.40 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานCheckLap Kokโดยเที่ยวบินที่ CX616สายการบิน CathayPacific *** บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง ***
10.25 น. ถึงสนามบินCHEAK LAP KOKหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยนำท่านนั่งรถโค้ชปรับอากาศข้ามสะพานชิงหม่าสู่ฝั่งเกาลูนฮ่องกงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) โดยมาเก๊าอยู่ทางฝั่งตะวันตกห่างไปราว 61 กิโลเมตร
นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านนองปิง โดยรถโค้ชปรับอากาศ (เนื่องจากกระเช้านองปิงให้บริการลูกค้ายาวนานกว่า 10 ปีเพื่อเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าเพื่อเปลี่ยนสายเคเบิ้ล จึงทำการปิดปรับปรุงตั้งแต่เดือน ม.ค. – มิ.ย. 2560 )
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนั้นท่านสามารถนมัสการพระใหญ่ได้ที่วัดโป่วหลินหรือนิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตาองค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่นหนัก 250 ตันและสูง 34 เมตรองค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสกับหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิงให้ท่านได้อิสระเที่ยวชมร้านค้าร้านอาหารและชมการแสดงกลางแจ้งมากมายบริเวณหมู่บ้านจำลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญ
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ห้างดังCITYGATE OUTLET MALLให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยพบกับOUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมายเช่นCOACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE หรือว่าจะเป็นBURBERRY รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อและชั้นใต้ดินจะมีSUPERMARKET ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าเมืองเซิ่นเจิ้น โดยรถไฟ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)
พักที่FX HOTELหรือเทียบเท่า ณ เมืองเซิ่นเจิ้น
วันที่สอง เซิ่นเจิ้น–ช็อปปิ้งหล่อวู่– จูไห่ –ร้านหยก – ร้านผ้าไหม – ร้านสมุนไพรจีน - ชมสวนหยวนหมิงหยวน + พร้อมโชว์สุดอลังการ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่หลอหวู่พบกับสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซิ่นเจิ้นหรือที่คนไทยรู้จักกัน มาบุญครองเมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เสื้อผ้า ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรัก และตัวท่านเอง และให้ท่านได้รับเลือกชมร้านหยก สินค้าโอท็อปของเมืองจีนจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองจูไห่โดยรถโค้ช
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นำท่านเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจีนที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน นำท่านชมร้านสมุนไพรจีน โดยเฉพาะ ยาบัวหิมะ สรรพคุณหลากหลายแก้น้ำร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ นำท่านชมสินค้าหยก เครื่องประดับต่างๆ รวมถึงสัตว์มงคลของจีนอย่าง ปี่เซี๊ยนำท่านชม สวนหยวนหมิงหยวนซึ่งเป็นสวนจำลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปักกิ่ง หลังถูกทำลายโดยพันธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแก่การบูรณะ พระราชวังหยวนหมิงใหม่ได้งบประมาณก่อสร้างถึง 600 ล้านหยวน สร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห่ มีพื้นที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปักกิ่ง สวนหยวนหมิงหยวนใหม่ ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจำลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยว
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5) เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
จากนั้นชมโชว์อันตระการตาด้วยแสง สี เสียงซึ่งใช้ผู้แสดงกว่า 100 ชีวิต ซึ่งประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ อาทิเฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก 365 ART HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่สาม จูไห่ – ฮ่องกง – วัดหวังตาเซียน - วัดแชกงหมิว– โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก– ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล– กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นำท่านเดินทางโดยเรือเฟอรี่ ข้ามไปยังฝั่งฮ่องกง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที
จากนั้นนำท่านสู่วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน)เมื่อ 300 กว่าปีที่แล้วเดิมที่วัดนี้เป็นวัดเล็กๆเป็นวัดที่เก่าแก่และอนุรักษ์โบราณสถานซึ่งอยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่วัดเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุตด้านในมีรูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจำวัดแห่งนี้ซึ่งทางด้านข้างมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณและมีกังหันอยู่หลายตัวมีกลองด้านละตัวประชาชนที่เข้าวัดแชกงจะต้องหมุนกังหันหรือที่เรียกว่ากังหันนำโชคเพื่อหมุนแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปโดยความหมายของใบพัดทั้งสี่ดังนี้ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย 2. สุขภาพแข็งแรงอายุยืน 3. โชคลาภเงินทองไหลมาเทมา 4. คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการและก่อนที่ท่านจะออกจากวัดอย่าลืมจะต้องตีกลองให้เสียงดังสนั่นเพื่อความเป็นสิริมงคล
นำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวัดนี้เพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรงนำท่านสู่โรงงานจิวเวอรี่ที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกงของบริษัทฮ่องกงจิวเวลรี่กรุ๊ปจำกัดได้เกิดแรงบันดาลใจนำกังหันมาพลิกแพลงเป็นจี้ล้อมเพชรโดยเชิญซินแสชื่อดังมาจัดวางตำแหน่งของเพชรแต่ละเม็ดซึ่งถือเป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ยซึ่งจำลองเลียนแบบมาจาก“แซ้ก๋งเมี๋ยว”กังหันใหญ่4 ใบพัดที่ชาวฮ่องกงเลื่อมใสศรัทธาที่“วัดเชอกุง”ซึ่งเป็นวัดที่ดังมากและมีตำนานความเชื่อมายาวนานว่าคนที่มีเคราะห์เมื่อจับใบพัดของกังหันหมุนไปโดยรอบแล้วจะทำให้ชีวิตหมุนเวียนไปในทางที่ดีและสามารถพัดเอาสิ่งชั่วร้ายต่างๆออกไปได้นำท่านชมร้านยาสมุนไพรเป็นสินค้าโอทอปท้องถิ่นของฮ่องกง ให้ท่านได้ชมยาจีน ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
หลังจากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าราคาถูกฝากคนที่ท่านรักทางบ้านณแหล่งช้อปปิ้งของฮ่องกงย่านจิมซาจุ่ยและโอเซี่ยนเทอร์มินอลสนุกสนานกับการเลือกสินค้าราคาพิเศษอาทิเช่นเสื้อผ้า,รองเท้า,กระเป๋า,เข็ดขัด,น้ำหอมสินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆทั้งST.MICHEL,TOY R’US , BOSSINI , GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE HONGKONG,ESPRIT,G2000
**อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านสามารถช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่**
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินCHEAK LAP KOK***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย***
19.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานครโดยเที่ยวบินที่ CX703 (บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
21.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้าโดยสวัสดิภาพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
23มิ.ย.60 25มิ.ย.60 11,900 16,900 16,900 4,500
14ก.ค.60 16ก.ค.60 11,900 16,900 16,900 4,500
21ก.ค.60 23ก.ค.60 11,900 16,900 16,900 4,500
04ส.ค.60 06ส.ค.60 11,900 16,900 16,900 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้