GTM-01 MH01-INSIDE WALES ENGLAND 7D4N OCT-DEC MH
ทัวร์อังกฤษ 7วัน4คืนสนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด หอนาฬิกาบิ๊กเบน เสาหินสโตนเฮ้นจ์ วังบั๊คกิ้งแฮม
เดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 60
ราคา 44,999-
สายการบิน Malaysia Airlines


เริ่มต้น 44,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์อังกฤษ 7วัน4คืนสนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด หอนาฬิกาบิ๊กเบน เสาหินสโตนเฮ้นจ์ วังบั๊คกิ้งแฮม เดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 60 ราคา 44,999- สายการบิน Malaysia Airlines
วันแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินกัวลาลัมเปอร์ (มาเลเซีย)
15.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ M สายการบินมาเลเซียนแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
18.40 น. ออกเดินทางสู่ มาเลเซีย โดย สายการบินมาเลเซียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH775 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
22.20 น. เดินทางถึง สนามบินกัวลาลัมเปอร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
23.30 น. ออกเดินทางสู่มหานครลอนดอน โดยสายการบินมาเลเซียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH002 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง)
วันที่สอง สนามบินฮีทโธรว์ – สโตนเฮ้นจ์ – เมืองบาธ – คาร์ดิฟฟ์ (เวลส์)
05.30 น. ถึง สนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลิสบัวรี่ (Salisbury) นำท่านชม เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ ซึ่งไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้างอย่างชัดเจน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (Bath) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที) ตั้งอยู่ในหุบเขาของแม่น้ำเอวอนในบริเวณที่มีน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวโรมันสมัยที่ยังเรืองอำนาจ และเป็นผู้สร้าง โรงอาบน้ำโรมัน (Roman Bath) และยังได้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987
นำท่านชม(ด้านนอก) พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสำคัญของเมือง คือ บริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำแร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring) ส่วนที่สอง คือ บริเวณวัด และส่วนที่สาม คือ บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน้ำแร่ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ำ, บ่อน้ำแร่เย็น-ร้อน,ห้องอบไอน้ำ และส่วนที่เป็น Turkish Bath
จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองคาร์ดิฟฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส์ (Wales) (ระยะทาง 80 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) หนึ่งในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็นที่ตั้งของปราสาทคาร์ดิฟฟ์ เดิมเป็นที่พำนักของขุนนางผู้ปกครองเมือง ถูกล้อมรอบไว้ด้วยกำแพงโบราณ จากนั้นผ่านชมศาลาว่าการเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ดิฟฟ์, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารที่ทำการของรัฐ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นำคณะเข้าสู่ที่พัก CLAYTON HOTEL CARDIFF หรือเทียบเท่า
วันที่สาม คาร์ดิฟฟ์ – สแตรทฟอร์ด อัพออน ดิ เอวอน – เบอร์มิงแฮม
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด (Stratford Upon Avon) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน อันเป็นบ้านเกิดของ วิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare ) กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ
นำท่านชม เมืองสเตรทฟอร์ด ซึ่งร่มรื่นไปด้วยสวนสาธารณะ ชมบ้านเช็คสเปียร์(ด้านนอก) และชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต ชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity แม่น้ำเอวอนอันเงียบสงบ และสถานที่ในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกวีเอกผู้นี้ จากนั้นนำท่านเดินเล่นในเมืองตามอัธยาศัยจนได้เวลาอันสมควร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
หลังจากนั้นเดินทางสู่เมืองเบอร์มิงแฮม (Birmingham) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
บ่าย นำท่านผ่านชม วิหารเบอร์มิงแฮม (Birmingham Cathedral) เป็นสถาปัตยกรรมแบบบาโรกที่เก่าแก่หลายศตวรรษที่สถาปนิกชาวอังกฤษนามว่าโธมัส อาร์เชอร์ได้สร้างวิหารแห่งนี้ในช่วงระหว่างปี 1709 และ 1715 ใช้เป็นโบสถ์ชุมชนของเซนต์ฟิลิปเกือบ 200 ปีก่อน
นำท่านผ่านชมตึกที่มีความเก่าแก่รอบสวนวิคตอเรียซึ่งสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ได้รับการวางผังเมืองเป็นอย่างดี อาทิ TOWN HALL ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมชั้นเอกของชาววิคตอเรียน จากนั้นนำท่านชม CHAMBERLAIN SQUARE ซึ่งเป็นที่ตั้งของสภาเก่าแก่ประจำเมือง ก่อสร้างในแบบเรเนสซองส์
จากนั้นชม HALL OF MEMORY ซึ่งสร้างเป็นที่รำลึกถึงชาวเบอร์มิงแฮมกว่า 14,000 คน ที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำคณะเข้าสู่ที่พัก IBIS HOTEL , BIRMINGHAM หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ เบอร์มิงแฮม – แมนเชสเตอร์ – สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด – BICESTER OUTLETS
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ เมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศูนย์กลางศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ตั้งของสโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ได้แก่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร์ ซิตี้ และสโมสรคริกเก็ต แลงคาเชียร์ เคาน์ตี้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
นำคณะแวะถ่ายรูป สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium) ของสโมสร แมนยูฯ ที่จัดว่ารวยที่สุดในโลก เป็นสนามที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลได้มากถึง 76,212 คน เป็นรองจาก สนามเวมบลีย์ สเตเดียม (Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทีมชาติอังกฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของยุโรปนอกจากนั้นยังเป็น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที่ ยูฟ่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว (ไม่รวมบัตรเข้า Museum) ที่รวบรวมประวัติความเป็นมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสโมสร และ ยังมีสิ่งของ ถ้วยรางวัลต่างๆ แสดงโชว์อยู่ด้วย
จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบในร้านMEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสำหรับแฟนบอล (หมายเหตุ ไม่สามารถเข้าชมสนามฟุตบอลและพิพิธภัณฑ์ได้ เช่น ในวันที่มีการแข่งขัน ฯลฯ )
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย ท่านเดินทางสู่ เมืองบิสเตอร์ (BICESTER) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ชั้นนำอย่างจุใจที่ บิสเตอร์เอาท์เลท (BICESTER OUTLETS) เอาท์เลทที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมในราคาถูกกว่าร้อยแบรนด์ อาทิ เช่น อาทิเช่น CALVIN KLEIN, BURBURRY, DIESEL, CLARKS, DKNY, DOLCE & GABBANA, FRED PERRY, LEVI’S, L’OCCITANE, MULBERRY, PAUL SMITH, QUIKSILVER, POLO RALPH LAUREN เป็นต้น
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงลอนดอน (London) มหานครลอนดอน เมืองสำคัญของโลกและเป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป
เย็น อิสระอาหารเย็น เพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง
นำคณะเข้าสู่ที่พัก PREMIER INN HOTEL , HEATHROW LONDON หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ลอนดอน – จตุรัสทราฟัลการ์ – บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวนิ่ง – ลอนดอนบริดจ์ – หอคอยลอนดอน – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – พิพิธภัณฑ์อังกฤษ – ย่านไนซ์บริดจ์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเที่ยวชม มหานครลอนดอน โดยเริ่มจาก จตุรัสทราฟัลก้าร์ (Trafalgar) ที่รายล้อม ไปด้วยอาคารที่น่าสนใจ
ผ่านชม มหาวิหารเซนต์ปอล (St.Paul’s Cathedral) ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลก และใช้เป็นสถานที่จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชาร์ล และเลดี้ไดอาน่า สเปนเซอร์ ผ่านชม ศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 800 ปี
ผ่านชม บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวนิ่ง บ้านพักของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ ชม ลอนดอนบริดจ์ (London Bridge) สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์แห่งแรก จากนั้นชมและถ่ายรูปกับ หอคอยลอนดอน “Tower of London” สถานที่เกิดเหตุแห่งประวัติศาสตร์อันเกรียงไกร ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลัง
จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปหน้า พระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace) ที่ประทับของพระเจ้าอลิซาเบธที่ 2 และพระสวามี
จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์อังกฤษ (BRITISH MUSEUM) หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษย์ที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในโลก มีการก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1753 วัตถุที่เก็บรวบรวมไว้ส่วนใหญ่เป็นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลน (Hans Sloane) ซึ่งเป็นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งเปิดให้เข้าชมครั้งแรกในวันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 1759 ภายในรวบรวมวัตถุต่างๆ จากทุกทวีป จำนวนกว่า 7 ล้านชิ้น ซึ่งล้วนมีชื่อเสียงและมีการบันทึกเรื่องราวของวัฒนธรรมมนุษน์จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนู FISH&CHIP
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge) ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง ฮาร์วีย์ นิโคล(Harvey Nicole) และแฮร์รอดส์ (Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก อาทิเช่นกระเป๋าแฮร์รอดส์ที่นิยมกันอย่างมาก รวมทั้งมีร้านค้าแฟชั่นมากมายที่ตั้งอยู่บริเวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally และยังมี ถนนสโลน(Sloane Street) ที่เป็นที่ตั้งของร้าน Super Brands อาทิ เช่น Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Gucci, Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ
เย็น อิสระอาหารเย็น เพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง
นำคณะเข้าสู่ที่พัก PREMIER INN HOTEL , HEATHROW LONDON หรือเทียบเท่า
วันที่หก ลอนดอน – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ลอนดอนอาย – อ็อกฟอร์ดสตรีท - พิคคาดิลลี เซอร์คัส - ไชน่าทาวน์ (SOHO) – สนามบินฮีทโธรว์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านถ่ายรูปกับ หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Clock Tower, Palace of Westminster) เป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันเป็นอาคารรัฐสภาอังกฤษ ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกานี้ถูกสร้างหลังจากไฟไหม้พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2377 โดยชาลส์ แบร์รี เป็นผู้ออกแบบ หอนาฬิกามีความสูง 96.3 เมตร โดยที่ตัวนาฬิกาอยู่สูงจากพื้น 55 เมตร ตัวอาคารสร้างด้วยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย (victorian gothic)
จากนั้นนำท่านแวะชมและถ่ายรูปกับ ลอนดอนอาย (London Eye) เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร(443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมากในสหราชอาณาจักร ลอนดอนอาย ตั้งอยู่ด้านตะวันตกของสวนจูบิลี่ บนริมฝั่งทางใต้ของแม่น้ำเทมส์ ในกรุงลอนดอน ตั้งอยู่ระหว่างสะพานเวสต์มินสเตอร์กับสะพานฮันเกอร์ฟอร์ด โดยสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของโดมแห่งการค้นพบ ที่เคยสร้างขึ้นเพื่อใช้ในงานนิทรรศการเฟสติวัล ออฟ บริเตนในปี ค.ศ. 1951 ออกแบบและสร้างสรรค์โดย David Marks and Julia Barfield ด้วยการสนับสนุนโดยสายการบิน British Airways
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ็อกฟอร์ดสตรีท (Oxford Street) มีความยาวประมาณ 1 กม. สองฟากฝั่งถนนอุดมไปด้วยร้านค้านานาชนิด ซึ่งมีของขายตั้งแต่เครื่องใช้ในบ้าน, เฟอร์นิเจอร์, เสื้อผ้าเครื่องสำอาง, เครื่องแก้ว, สินค้าแบรนเนมส์ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน เมนูเป็ดย่าง โฟร์ซีซั่น
อิสระเดินเล่นย่าน พิคคาดิลลี เซอร์คัส และไชน่า ทาวน์ พิคคาดิลลีเซอร์คัส เป็นจุดรวมของถนน Regent Street , Shaftsbury Avenue , Piccadilly และ Haymarket และยังเป็นจุดเชื่อมโยงไปถึงพื้นที่สำคัญเช่น จัตุรัสทราฟัลการ์ โซโห ไชน่าทาวน์ และ เลสเตอร์สแควร์ ที่จุดศูนย์กลางมีรูปปั้นของเทพนักธนูมีปีก Anteros อยู่เหนือน้ำพุ Shaftesbury Memorial Fountain รูปปั้นนี้ออกแบบโดย Alfred Gilbert และก่อสร้างเสร็จในปี ค.ศ.1893 เป็นรูปปั้นแรกที่หล่อด้วยอลูมิเนียม ในปัจจุบันที่นี่เป็นจุดนัดพบยอดนิยม และเป็นที่นั่งชมฝูงชนผ่านไปมา ฯลฯ
17.00 น. นำคณะเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำ คืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
21.35 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินมาเลเซียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH001 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง)
วันที่เจ็ด สนามบินกัวลาลัมเปอร์ (มาเลเซีย) – สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
18.25 น เดินทางถึง สนามบินกัวลาลัมเปอร์ เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
19.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินมาเลเซียนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MH776 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
20.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
05ต.ค.60 11ต.ค.60 44,999 44,999 44,999 7,000
22ต.ค.60 28ต.ค.60 47,999 47,999 47,999 8,000
05พ.ย.60 11พ.ย.60 44,999 44,999 44,999 7,000
29ธ.ค.60 04ม.ค.61 54,999 54,999 54,999 11,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้