GTM-07 SDT04 TAIWAN TAICHUNG ALISHAN CINGJING TAIPEI 5D4N JUL-SEP 17 BY VZ
ทัวร์ไต้หวัน 5วัน4คืน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา นั่งรถไฟโบราณ เที่ยวชมป่าสนพันปี ณ อุทยานอารีซัน วัดเหวินอู่ ชมวัดจงไถซานซื่อ
เดินทาง ก.ค-ก.ย. 60
ราคา 19,900-
สายการบิน Thai Vietjet


เริ่มต้น 19,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ไต้หวัน 5วัน4คืน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา นั่งรถไฟโบราณ เที่ยวชมป่าสนพันปี ณ อุทยานอารีซัน วัดเหวินอู่ ชมวัดจงไถซานซื่อ เดินทาง ก.ค-ก.ย. 60 ราคา 19,900- สายการบิน Thai Vietjet
วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไทจง– เมืองเจียอี้
13.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ROW …ประตู ....เคาท์เตอร์ สายการบินประจำชาติไทยเวียตเจ็ทTHAI VEITJET(VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ(ไม่มีบริการอาหารร้อนบนเครื่อง)
16.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทจง โดยสายการบิน THAI VIETJETเที่ยวบินที่ VZ3560
20.30น. ถึงท่าอากาศยานเมืองไทจง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้วจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้(บริการอาหารว่างบนรถ)
พักที่ โรงแรม ALI-INTERNATIONAL HOTEL CHIAYI หรือเทียบเท่า
วันที่สอง เมืองเจียอี้ –อุทยานอารีซัน - นั่งรถไฟชมอุทยานแห่งชาติอารีซัน –ป่าสนพันปี – ทะเลสาบสองพี่น้อง –แวะชิมชา- หมู่บ้านญี่ปุ่น HINOKI VILLAGE –เมืองหนานโถว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่ อุทยานอารีซัน(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำคณะท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะไต้หวันตั้งแต่สมัยที่ญี่ปุ่นยังปกครองอยู่มีทั้งนักเขียนและศิลปินมากมายมาหาแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานที่นี่ เนื่องจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ เทือกเขา ลำเนาไพร สมบูรณ์จนหาที่อื่นเปรียบไม่ได้จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาเยือนเดินชมป่าสน 2,00ปี ทิวสนตั้งเรียงตระหง่าน พริ้วตามลมอย่างเป็นธรรมชาติที่สวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพ ไว้ในความทรงจำอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เวลาเดินทางลงจากเขาอารีซัน อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน ในเขตเมืองเจียอี้ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ที่มีความสวยงามอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานฯที่มีความสวยงามมาก สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยานยังมีทะเลสาบสองพี่น้อง ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามอย่างมาก เป็นทะเลสาบที่นำสายน้ำจากสองจุดมารวมกันอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้ พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุ์มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางลง จากยอดเขาอุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน ระหว่างทางนำท่านแวะชิมชาอูหลงขนานแท้จากยอดเขาอาหลี่ซาน ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารเมนูอาหารพื้นเมืองบนอุทยาน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ลงจากอุทยานอารีซัน ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง จากนั้นเดินทางไปยัง ให้ท่านได้แวะชิมชาอู่หลง ขึ้นชื่อ ให้เลือกซื้อเป็นของฝาก จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านญี่ปุ่น HINOKI VILLAGE
เดินทางเยี่ยมชมหมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ(Hinoki Village)อดีตเป็นบ้านพักของทหารญี่ปุ่นในช่วงปกครองไต้หวันภายในหมู่บ้านจะเป็นบ้านเก่าสไตส์ญี่ปุ่นชั้นเดียวปัจจุบันเป็นร้านขายของเก๋ไก๋มากมายรวมไปถึงยังมีพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของที่นี้ด้วยให้ท่านได้ชมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและถ่ายรูปกับวิวสวยๆที่ไม่ควรพลาดได้เวลาอันสมควร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถวเมืองหนานโถวตั้งอยู่ทางตอนกลางของไต้หวันเป็นเทศมณฑลหนึ่งของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และมีขนาดใหญ่ที่สุดในไต้หวันมีเมืองหลวงชื่อหนานโถวซิตี้เป็นเมืองเดียวที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลพื้นที่ส่วนใหญ่รอบล้อมไปด้วยภูเขาสูงที่ลดหลั่นกันไป
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ปลาประธานาธิบดี
พักที่ โรงแรม SUNMOON HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – วัดจงไถซานซื่อ – ศูนย์เครื่องสำอางค์ – ฟาร์มชิงจิ้ง– ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – เมืองไทจง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นําท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พร้อมกับให้ท่านนมัสการรูปเคารพของ พระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซ้าจั๋ง ที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา
นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่ เช่น นักปราชญ์ขงจื้อ นักปราชญ์แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญ ไต้หวันโดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดจงไถซานซื่อ มีชื่อเสียงในด้านการฝึกสมาธินิกายเซนหรือฌานสมาธิที่สืบทอดมาจากปรมาจารย์ฮุ่ยเหนิงในจีนวัดแห่งนี้ยังได้รับการกล่าวขานว่ามีศาสนาสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัลและวัดมหายานที่ธิเบตอีกทั้งยังเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดในไต้หวันสัญลักษณ์ของวัดนี้เป็นรูปมือถือดอกบัววัดจงไถฉานเป็นวัดใหญ่ 1 ใน 4 วัดของไต้หวันเป็นวัดใหญ่ประจำภาคกลางของไต้หวันเป็นสถานที่สำหรับจาริกแสวงบุญของชาวไต้หวันใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่าหมื่นล้านบาทโดยออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกันกับที่สร้างตึก 101 มีโครงสร้างที่แข็งแกร่งมากเมื่อปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงทำให้หมู่บ้านใกล้วัดถูกกลืนหายไปแต่วัดนี้กลับไม่เป็นอะไรเลยนับตั้งแต่นั้นมากผู้คนต่างพากันเลื่อมใส่ศรัทธาเป็นอย่างมาก
นำท่านชม ฟาร์มแกะชิงจิ้งชมฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะที่อยู่บนภูเขาสูงสภาพภูมิประเทศและสิ่งก่อสร้างต่างๆโดยรอบเป็นแบบประเทศนิวซีแลนด์แบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ๆคือบริเวณฟาร์มที่เลี้ยงแกะและบริเวณชมวิวในบริเวณฟาร์มเราสามารถสัมผัสแกะได้อย่างใกล้ชิดเชิญท่านอิสระให้อาหารแกะและถ่ายรูปกับแกะตามอัธยาศัยสภาพภูมิอากาศโดยรอบหนาวเย็นตลอดทั้งปี
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืนฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวันอยู่ที่เมืองไทจง(Taichung)มีความน่าสนใจอยู่ที่ความเป็นท้องถิ่นและของกินต่างๆทั้งอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติสไตล์Street Food ทำให้ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นได้มากมายมีอะไรน่าสนใจสำหรับคนทุกเพศทุกวัยด้วยความที่ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ตตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยฟ่งเจี่ยจึงมีสินค้าเกี่ยวกับแฟชั่นและวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาขายในราคาไม่แพงมากด้วยสินค้าขึ้นชื่อได้แก่ รองเท้ากีฬา ONITSUKA TIGER , NIKE , NEW BALANCE , ADIDAS
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
พักที่ โรงแรม FULL SPRING TAICHUNG HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ไทจง – ศูนย์เครื่องประดับ – บ้านพักมาดามเจียง –ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)– ร้านขนมพายสับปะรด –DUTY FREE – ซีเหมินติง– เถาหยวน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำคณะเดินทางสู่เมืองไทเป โดยรถโค้ช ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง จากนั้นเดินทางสู่ศูนย์เครื่องประดับ สินค้าพื้นเมืองและศูนย์เครื่องประดับ เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก สินค้าเกษตรพื้นบ้าน จากทุกภูมิภาคิ ของไต้หวัน กว่า 20,000 ชนิด อาทิเช่น ศูนย์ประการังไต้หวันเกรดพรีเมี่ยม อัญมณี หยิกหินตาแมว หินเป่ยโถว น้ำหอม แผ่นมาร์คหน้า ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว สร้อยคอเวชสำอางค์ สินค้าแบรนเนม น้ำหอม เครื่องสำอางค์ ราคาถูก เสื้อผ้า แว่นตา เป็นให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ้านพักมาดามเจียง(ซื่อหลินกวนตี่) คือบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คแห่งไต้หวันตั้งอยู่ในอาณาบริเวณที่กว้างขวางอีกทั้งยังมีสนามหญ้าสวนดอกไม้อีกนานาชนิดที่ช่วยเพิ่มสีสันให้กับบริเวณบ้านพักนอกจากนี้ซื่อหลินกวนตี่ยังมีจุดเด่นที่น่าสนใจอยู่ที่รูปปั้นประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในอิริยาบทต่างๆที่มีอยู่มากมายเรียงรายอยู่รอบๆสนามหญ้า
จากนั้นนำท่านไปยังบ้านพักของมาดามเจียงไคเช็คเพื่อชมห้องพักต่างๆรวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ที่เคยใช้งานจริงในช่วงที่ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คดำรงตำแหน่งอยู่
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำคณะท่านเดินทางสู่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตรสัญลักษณ์ของเมืองไทเปที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วยภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตันทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและนำท่านขึ้นลิฟต์ที่มีความเร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม มาหมายหลายยี่ห้อ อาทิ เช่น ROLEX , CHANNEL , LOUIS VITTON ,PRADA PATEK เป็นต้น
นำทุกท่านแวะเยี่ยมชม ร้านขนมพายสับปะรด ซึ่งพายสับปะรดเป็นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทานขนมพายสับปะรดด้วยตัวทุกท่านเอง และสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบ้าน นอกจากมีขนมพายสัปปะรดแล้ว ยังมีขนมอื่นๆอีกมากมายอาทิเช่น ขนมพายเผือก ขนมพระอาทิตย์ ท็อฟฟี่แอลมอนด์ ป็อบคอร์น โมจิ
จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีDuty Free ของไต้หวัน อาทิเช่น รองเท้า แว่นตา น้ำหอม เป็นต้น จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัยได้เวลาอันสมควร
ค่ำ อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
พักที่ โรงแรม KING’S PARADISE TAOYUAN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า เถาหยวน – จิ่วเฟิ่น – เหยหลิ่ว – ไทจง –สนามบินเมืองไทจง - กรุงเทพ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่นซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชอง จึงมีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไป เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ " เปยฉิงเฉิงชื่อ " และ " อู๋เหยียนเตอะซันซิว " ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาชื่นชมความงดงามของที่นี่ นอกจากนี้ยังมีถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ทำให้จิ่วเฟิ่นกลับมาคึกคักชีวิตชีวาอีกครั้ง ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการจับจ่ายซื้อของกินที่แปลกตา อีกทั้งยังมีบัวลอยเผือกที่โด่งดังที่สุดในไต้หวัน เนื่องจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนที่ไหน ท่านสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากได้ นอกจากนี้ยังมีสินค้าอีกมากมายที่ทำให้ท่านได้เพลิดเพลินกับถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เหย่หลิ่วมีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้งซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวัน และ ทั่วโลก
จากนั้นนำท่านเดินทาง กลับสู่เมืองไทจง ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง นำท่านสู่เมืองไทจง ระหว่างทางให้ท่านได้แวะเข้าพักผ่อนอิริยะบถ ตามจุดพักรถ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
เย็น รับประทานอาหารเย็น เมนู สุกี้ ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน
จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองไทจง
21.00 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ต เที่ยวบินที่ VZ3560 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
23.30 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
11ก.ค.60 15ก.ค.60 19,900 19,900 19,900 5,500
25ก.ค.60 29ก.ค.60 19,900 19,900 19,900 5,500
08ส.ค.60 12ส.ค.60 19,000 19,900 19,900 5,500
22ส.ค.60 26ส.ค.60 19,900 19,900 19,900 5,500
05ก.ย.60 09ก.ย.60 20,900 20,900 20,900 5,500
19ก.ย.60 23ก.ย.60 20,900 20,900 20,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้