GTM-06 WWV05 NEW ZEALAND NS 9D FEB-SEP 18 TG
GTM-06 WWV05 NEW ZEALAND NS 9D FEB-SEP 18 TG
เที่ยวนิวซีแลนด์ เกาะเหนือ - ใต้ 9 วัน
เดินทาง กุมภาพันธ์-ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 117,000 บาท
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS


เริ่มต้น 117,000


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - โอ๊คแลนด์
วันที่สอง โอ๊คแลนด์ - โรโตรัว
วันที่สาม อะโกรโดมฟาร์ม - เรนโบว์สปริง - หมู่บ้านเมารี - Hangi Dinner
วันที่สี่ โรโตรัว - ไวโตโม่ - ถ้ำหนอนเรืองแสง - ไครส์เชิร์ช
วันที่ห้า ไครส์เชิร์ช - รถไฟสายทรานส์อัลไพน์ - อาเธอร์พาสส์ - ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ
วันที่หก ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ - อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ - ทะเลสาบวาคาติปู - ควีนส์ทาวน์- นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค
วันที่เจ็ด ควีนส์ทาวน์ - มิลเลอร์เลค - ช่องแคปมิลฟอร์ด - ล่องเรือชม ฟยอร์ด - ควีนส์ทาวน์
วันที่แปด ควีนส์ทาวน์ - โอ๊คแลนด์
วันที่เก้า โอ๊คแลนด์ - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
16ก.พ.61 24ก.พ.61 119,000 108,000 96,000 19,000
26ก.พ.61 04มี.ค.61 119,000 108,000 96,000 19,000
17มี.ค.61 25มี.ค.61 119,000 108,000 96,000 19,000
09เม.ย.61 17เม.ย.61 120,000 108,000 96,000 17,000
28เม.ย.61 06พ.ค.61 120,000 108,000 96,000 17,000
12พ.ค.61 20พ.ค.61 117,000 106,000 94,000 17,000
26พ.ค.61 03มิ.ย.61 117,000 106,000 94,000 17,000
16มิ.ย.61 24มิ.ย.61 117,000 106,000 94,000 17,000
23มิ.ย.61 01ก.ค.61 117,000 106,000 94,000 17,000
14ก.ค.61 22ก.ค.61 117,000 106,000 94,000 17,000
27ก.ค.61 04ส.ค.61 117,000 106,000 94,000 17,000
11ส.ค.61 19ส.ค.61 117,000 106,000 94,000 17,000
25ส.ค.61 02ก.ย.61 117,000 106,000 94,000 17,000
13ต.ค.61 21ต.ค.61 117,000 106,000 94,000 17,000
20ต.ค.61 28ต.ค.61 117,000 106,000 94,000 17,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้