GTM-09 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้ 5 วัน 4 คืน (CA960)
ทัวร์จีน 5วัน4คืน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้ พระราชวังฤดูร้อน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง
เดินทาง มิ.ย.-ก.ย. 60
ราคา 14,799.-
สายการบิน Air China


เริ่มต้น 14,799


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน 5วัน4คืน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้ พระราชวังฤดูร้อน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง เดินทาง มิ.ย.-ก.ย. 60 ราคา 14,799- สายการบิน Air China
วันแรก กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-ปักกิ่ง
16.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-R สายการบิน AIR CHINA ( CA ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
19.35 น. เหิรฟ้าสู่ ปักกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 960
01.05 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสำคัญทางการค้าของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สอง จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านนวดเท้า-หอบูชาเทียนถาน-ร้านผีชิว-กายกรรมปักกิ่ง
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน ชมอนุเสาวรีย์วีรชน ให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังกู้กง ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง รวม 24 รัชกาล ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง บนเนื้อที่กว่า 720,000 ตารางเมตร
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านแวะร้าน นวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ **หมายเหตุ: ขอความร่วมมือลูกค้า....กรุณาแช่เท้าทุกท่าน (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการแช่เท้า ***
นำท่านชม หอบูชาเทียนถาน ซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่สง่างาม มีความสูง 38 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 30 เมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1420 จากนั้นนำท่านแวะ ร้านผีชิว สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง
นำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง โชว์ความสามารถหลายๆ ด้าน เช่น โชว์หมุนจาน, โชว์ควงของ เป็นต้น
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สาม พระราชวังฤดูร้อน–ร้านไข่มุก-ร้านใบชา-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ–THE PLACE
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” ซึ่งเป็นพระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก ทั้งยังเป็นสถานที่ว่าราชการของพระนางด้วย ท่านจะได้ชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง ทะเลสาบยักษ์ที่ขุดด้วยแรงงานคน จากนั้นนำท่านแวะ ร้านไข่มุก เลือกซื้อครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านแวะ ร้านใบชา ชิมชาอวู่หลงของปักกิ่ง และชาที่มีชื่อเสียงต่างๆ นำท่าน ผ่านชมสนามกีฬารังนก ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ "รังนก" ซึ่งภายในยังมี สระว่ายน้ำแห่งชาติ โดยมีรูปลักษณ์เหนือจินตนาการคล้าย " ก้อนน้ำสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ " ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟลอนทำเป็นโครงร่าง เน้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ย่าน THE PLACE ชมความอลังการยิ่งใหญ่ของเพดานจอ LCD ขนาดกว้าง 6,000 ตารางเมตร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สี่ ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-สวนผลไม้–ร้านบัวหิมะ-ถนนหวังฟูจิ่ง
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิ์จิ๋นซี มีความยาว 10,000 ลี้ หรือ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้างนานนับ 10 ปี
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
บ่าย นำท่านชม สวนผลไม้ ของเกษตรกรชาวจีน ซึ่งแตกต่างไปในแต่ละฤดูกาล ให้ท่านชม,ชิม และเก็บผลไม้สดๆ จากสวนด้วยตัวท่านเอง (เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน ชมสวนสตรอเบอรี่ (คนละ 4-5 ลูก) ,เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ชมสวนเชอรี่ (คนละ 10 ลูก) ,เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ชมสวนลูกท้อ (คนละ 2-3ลูก) , เดือนกรกฎคม-สิงหาคม ชมสวนลูกพลับ (คนละ 2-3 ลูก) หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย..มีผลทำให้ทางสวนผลไม้ประกาศปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชม...ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหรือมีเปลี่ยนแปลงรายการใดๆทดแทน
จากนั้นนำท่านแวะ ร้านยาบัวหิมะ ยาสามัญประจำบ้านที่มีชื่อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้, น้ำร้อนลวก เป็นต้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง
นำท่านเดินทางสู่ ถนนหวังฟูจิ่ง เป็นศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่ง เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ห้า ร้านผ้าไหม –ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านแวะ ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม เช่น ผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก อาทิเช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า นาฬิกา เป็นต้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
14.05 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 959
18.35 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...........


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
21มิ.ย.60 25มิ.ย.60 14,799 17,799 17,799 4,500
05ก.ค.60 09ก.ค.60 14,799 17,799 17,799 4,500
24ส.ค.60 28ส.ค.60 14,799 17,799 17,799 4,500
06ก.ย.60 10ก.ย.60 15,799 18,799 18,799 4,500
20ก.ย.60 24ก.ย.60 15,799 18,799 18,799 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้