GTM-09 SHOPaHoLic HONGKONG 3D2N JUL-AUG by HX
ทัวร์ฮ่องกง SHOPaHoLoc HONGKONG 3วัน 2คืน
เดินทาง กรกฎาคม - สิงหาคม 2560
โดยสายการบิน Hongkong Airlines
ราคาเริ่มต้น 12,799 บาท


เริ่มต้น 12,799

ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ฮ่องกง SHOPaHoLoc HONGKONG 3วัน 2คืน เดินทาง กรกฎาคม - สิงหาคม 2560 โดยสายการบิน Hongkong Airlines ราคาเริ่มต้น 12,799 บาท
วันแรก กรุงเทพฯ-ฮ่องกง
05.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู เคาน์เตอร์W สายการบิน HONG KONG AIRLINE (HX)โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
08.50น. เหิรฟ้าสู่ ฮ่องกงโดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE เที่ยวบินที่ HX768  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
12.40น. เดินทางถึง สนามบิน CHECK LAP KOKซึ่งตั้งยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
ค่ำ อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
พักที่ PANDA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ4 ดาว
วันที่สอง อิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติม
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม
1.เลือกซื้อทัวร์เสริม : ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน อัตราค่าบริการ : ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 3,500บาท เด็กอายุ 3-11 ปี ราคาท่านละ2,800บาท (หมายเหตุ ราคารวมตั๋วดิสนีย์แลนด์ พร้อมรถรับ-ส่งเป็นแบบจอยทัวร์ร่วมกับคนอื่น)
2.เลือกซื้อทัวร์เสริม : กระเช้านองปิง 360 องศาสักการะพระใหญ่ แห่งเกาะลันเตา อัตราค่าบริการ : ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 2,500 บาท เด็กอายุ 3-11 ปี ราคาท่านละ 2,300 บาท (หมายเหตุ : ขอสงวนที่ 8 ท่านขึ้นไป)
3.เลือกซื้อทัวร์เสริม : โอเชี่ยนปาร์คเต็มวัน อัตราค่าบริการ : ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 3,500 บาท เด็กอายุ 3-11 ปี ราคาท่านละ 2,500 บาท (หมายเหตุ : ตั๋วโอเชี่ยนปาร์ค พร้อมรถรับ-ส่งเป็นแบบจอยทัวร์ร่วมกับคนอื่น)
*** หากลูกค้าต้องการเพิ่ม OPTION TOUR กรุณาแจ้งความประสงค์กับทางบริษัท***
พักที่ PANDA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สาม นั่งรถรางพีคแทรม-วิคตอเรียพีค-หาดรีพัลส์เบย์-ร้านจิวเวอร์รี่-ร้านหยก-วัดแชกงหมิว-อิสระช้อปปิ้ง-ย่านจิมซาจุ่ยหรือโอเชี่ยนเทอร์มินัล-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านสัมผัสประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาดในการมาเที่ยวฮ่องกง นั่งรถรางพีคแทรม(รวมรถราง 1 เที่ยว)สู่จุดสูงสุดของเกาะฮ่องกง ชมบรรยากาศ ตึกระฟ้าเรียงรายระยิบระยับและความงดงามของ วิคตอเรียพีค คือยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะฮ่องกง สูงจากระดับน้ำทะเล 552 เมตร และถือเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับที่ 24 ของฮ่องกง แม้ไม่ใช่จุดที่สูงที่สุดของฮ่องกง หากวิคตอเรียพีค ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด เพราะนักท่องเที่ยวที่ได้ไปเยือนวิคตอเรียพีค จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮ่องกงได้ทั้งหมด ตั้งแต่อ่าววิคตอเรีย ตึกระฟ้า เรือเฟอร์รี่ และสีสันของแสงไฟยามค่ำคืนของฝั่งเกาลูน ทั้งหมดสร้างตามหลักความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ย
นำท่านเดินทางสู่ หาดรีพัลส์เบย์ พร้อมนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม, เทพเจ้าโชคลาภและเทวรูป, เทพเจ้าต่างๆที่ตั้งประดิษฐานอยู่อย่างเด่นสง่าเพื่อเป็นสิริมงคลนำโชค
ท่านชม ร้านจิวเวอร์รี่ ซึ่งเป็นร้านที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ ท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษนำท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิวไหว้หลวงพ่อแชกง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจี้กังหันนำโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิริมงคลให้กับชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย อิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้เวลาได้ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่สินค้าแบรนด์เนมมากมาย กระหน่ำลดราคากว่า 70% ให้ท่านช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ ศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนม ของดีไซเนอร์นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังเป็นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศ บรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกช้อปปิ้งที่โอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนำที่มีให้เลือกชม และช้อปมากกว่า 700 ร้าน
ค่ำ อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง
00.35 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินHONG KONG AIRLINE เที่ยวบินที่ HX769 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน)
02.35 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
08ก.ค.60 10ก.ค.60 15,799 15,799 15,799 4,500
29ก.ค.60 31ก.ค.60 13,799 13,799 13,799 4,500
12ส.ค.60 14ส.ค.60 16,799 16,799 16,799 4,500
19ส.ค.60 21ส.ค.60 12,799 12,799 12,799 4,500
26ส.ค.60 28ส.ค.60 12,799 12,799 12,799 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้