GTM-09 HISO LOWPRICE BEIJING 5D3N JUN-DEC by TG
ทัวร์จีน HISO LOWPRICE ปักกิ่ง 5วัน 3คืน
ชมกำแพงเมืองจีน เยือนพระราชวังกู้กง
เดินทาง  มิถุนายน-ธันวาคม 2560
โดยสายการบิน Thai Airway
ราคาเริ่มต้น 15,799 บาท


เริ่มต้น 15,799

ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน HISO LOWPRICE ปักกิ่ง 5วัน 3คืน ชมกำแพงเมืองจีน เยือนพระราชวังกู้กง เดินทาง มิถุนายน-ธันวาคม 2560 โดยสายการบิน Thai Airway ราคาเริ่มต้น 15,799 บาท
วันแรก กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง
20.30น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 3 บริเวณISLAND-D สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
23.59น. เหิรฟ้าสู่ ปักกิ่ง โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONALเที่ยวบินที่ TG674
วันที่สอง ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านนวดเท้า-หอบูชาเทียนถาน-ร้านผีชิว - กายกรรมปักกิ่ง
05.40 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสำคัญทางการค้าของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาลผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำที่ภัตตาคาร
นำท่านสู่จัตุรัสเทียนอันเหมินจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน ชมอนุเสาวรีย์วีรชน ให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก
จากนั้นนำท่านผ่านประตูเข้าสู่พระราชวังกู้กงซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง รวม 24 รัชกาล ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง9,999 ห้อง บนเนื้อที่กว่า 720,000 ตารางเมตร
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นำท่านแวะร้าน นวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ
นำท่านชม หอบูชาเทียนถานซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่สง่างาม มีความสูง 38 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 30 เมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1420
จากนั้นนำท่านแวะ ร้านผีชิวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
นำท่านชมกายกรรมปักกิ่งโชว์ความสามารถหลายๆ ด้าน เช่นโชว์หมุนจาน, โชว์ควงของ เป็นต้น
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สาม พระราชวังฤดูร้อน ร้านไข่มุก-วัดลามะ-ร้านผ้าไหม-ถนนหวังฟูจิ่ง
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” ซึ่งเป็นพระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก ทั้งยังเป็นสถานที่ว่าราชการของพระนางด้วย ท่านจะได้ชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง ทะเลสาบยักษ์ที่ขุดด้วยแรงงานคน
จากนั้นนำท่านแวะ ร้านไข่มุก เลือกซื้อครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม วัดลามะ ยงเหอกงสถานที่มีความวิจิตรและได้รับการบูรณะอย่างยอดเยี่ยมที่สุดในปักกิ่ง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นตำหนักที่ประทับของจักรพรรดิหย่งเจิ้น หรือองค์ชายสี่ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ที่นี่ได้กลายป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศิลปะแบบธิเบต นมัสการพระศรีอารยเมตไตรที่งดงามและสูงถึง 23 เมตร โดยเชื่อกันว่าเป็นงานแกะสลักจากไม้จันทน์เพียงชิ้นเดียว ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุขว่านฟู่เก๋อ
นำท่านแวะ ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม เช่น ผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนหวังฟูจิ่ง เป็นศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่ง เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สี่ ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-นั่งรถสามล้อชมเมืองเก่า–ร้านบัวหิมะ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวนหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิ์จิ๋นซี มีความยาว 10,000 ลี้ หรือ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้างนานนับ 10 ปี
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
บ่าย นำท่าน นั่งรถสามล้อชมเมืองเก่า กรุงปักกิ่งมีการสร้างเมืองมายาวนานกว่า 3,000 ปี ในเขตเมืองหลวงของปักกิ่งนั้นยังมีการเก็บรักษาบ้านเก่าให้คงสภาพสมบูรณ์ ใจกลางกรุงที่มีการพัฒนาเมืองอันทันสมัย ให้ท่านนั่งสามล้อ คันละ 2 ท่าน
จากนั้นนำท่านแวะ ร้านยาบัวหิมะ ยาสามัญประจำบ้านที่มีชื่อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้, น้ำร้อนลวก เป็นต้น
รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ห้า ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
06.50 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินTHAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG675
11.05 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
14มิ.ย.60 18มิ.ย.60 15,799 15,799 15,799 4,000
28มิ.ย.60 02ก.ค.60 15,799 15,799 15,799 4,000
30ส.ค.60 03ก.ย.60 16,799 16,799 16,799 4,000
13ก.ย.60 17ก.ย.60 16,799 16,799 16,799 4,000
18ต.ค.60 22ต.ค.60 18,799 18,799 18,799 4,000
20ต.ค.60 24ต.ค.60 18,799 18,799 18,799 4,000
08พ.ย.60 12พ.ย.60 16,799 16,799 16,799 4,000
22พ.ย.60 26พ.ย.60 16,799 16,799 16,799 4,000
06ธ.ค.60 10ธ.ค.60 18,799 18,799 18,799 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้