GTM 28_04Spain-Portugal 9 Days JUN-OCT 17 BY EK
ทัวร์ยุโรป  9 วัน 
ประเทศ Spain - Portugal
บินตรงสายการบิน EMIRIRATES
เดินทาง มิถุนายน-ตุลาคม 2560
ราคา 79,000.- บาท
ราคารวมวีซ่าแล้ว


เริ่มต้น 79,000


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่หนึ่ง วันที่หนึ่ง นัดพบเพื่อทำการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ
นัดพบพร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 30 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
วันที่ 2 แหลมโรก้า - เยี่ยมชมเมืองลิสบอน
ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบินระดับโลกอย่าง “เอมิเรตส์ แอร์ไลน์” โดยไฟลท์ EK371 เวลา 02.25 – 05.35 น. (ณ เวลาท้องถิ่นปลายทาง) และเปลี่ยนเครื่องโดยไฟลท์ EK191 เวลา 07.25 – 12.35 น. (ณ เวลาท้องถิ่นปลายทาง) เดินทางถึงกรุงลิสบอน เมืองหลวงแห่งประเทศโปรตุเกส เวลา 12.35 น. เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และได้สัมภาระเรียบร้อย จากนั้นคณะเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศ
นำคณะออกเดินทางสู่แหลมโรก้า (Cabo Da Roca) จุดด้านทิศตะวันตกสุดของทวีปยุโรป อยู่ที่เมืองซินทราถือเป็นเมืองตากอากาศยอดนิยม รวมไปถึงจุดชมวิวที่ได้รับการยอมรับว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในโปรตุเกส จากนั้นกลับมาเที่ยวชมกรุงลิสบอน แวะชมหอคอยเบเล็ม (Belem Tower) ป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเข้า-ออก และเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือสำรวจและค้นพบโลกใหม่ของ “วาสโก ดากามา” เป็นสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์รวมไปถึงการบันทึกภาพกับอนุสาวรีย์ “ดิสคัฟเวอรี่” สร้างขึ้นเพื่อฉลองการครบ 500 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ของ “เจ้าชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์” และนักเดินเรือสำรวจรอบโลกและอดีต “พระราชวังหลวง” อายุเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 เป็นที่พำนักของประธานาธิบดีและแวะชิมขนมโปรตุเกสต้นตำรับของขนมไทย อาทิ ทองหยอด, ฝอยทองต้นตำรับแท้ ๆ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าพักโรงแรม Hotel Novotel Lisboaหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 3 ลิสบอน – ซินทรา-พระราชวังเปนา - บาดาโฆช
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เดินทางเข้าสู่เขตเมืองซินทรา (Sintra) เพื่อเข้าชมพระราชวังเปนา (Pena Palace) พระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์เฟอร์ดินานที่ 2 แห่งโปรตุเกส ตั้งอยู่ในอุทยานเปนาที่เป็นเขตมรดกโลก โดยก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวใหญ่ ทำให้พระราชวังล้มพังลง จึงมีการสร้างใหม่ในศตวรรษที่ 19 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์แขกมัวร์ และอีกหลากหลายรูปแบบ อาคารมีสีสันสดใสสามารถเก็บภาพได้อย่างสวยงาม อีกทั้งด้านบนยังนับเป็นจุดชมวิวที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดของโปรตุเกสอีกด้วย ซึ่งถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโปรตุเกสเลยทีเดียว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่เมืองบาดาโฆช(Badajoz) ประเทศสเปนระยะทาง 253 กิโลเมตร
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าพักโรงแรม Hotel AC Hotel Badajozหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 4 บาดาโฆช – โตเลโด้ - มาดริด
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่เมืองโตเลโด้ (Toledo) ประเทศสเปนระยะทาง 363 กิโลเมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ถึงเมืองโตเลโด้ อดีตเมืองหลวงเก่า ศูนย์กลางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสเปน ซึ่งผสมผสาน 3 วัฒนธรรมอย่าง คริสเตียน อิสลามและฮิบรู ตัวเมืองตั้งอยู่บนหน้าผาสูงและล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำตาโฆ เริ่มต้นการเที่ยวชมเมืองจากหน้าสถานีรถไฟ และข้ามสะพานแบบโรมันดั้งเดิม “ปูเอนเต เด อัลกานตารา” บนเนินเขาท่านจะเห็น “กัสตีโย เด ซาน เซร์บานโด” ป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ชาวโรมันสร้างขึ้นเพื่อปกปักษ์รักษาเมือง แล้วเข้าสู่เขตเมืองเก่าโดยผ่านประตูเมือง “ปูเอร์ตา เด บิซากรา” ที่มีความสำคัญที่สุด ท่านจะได้ชมความแตกต่างของสถาปัตยกรรมแบบอารบิค, มูเดฆาร์, โกธิคและเรอเนสซองส์ จากนั้นไปที่มหาวิหารแห่งโตเลโด้ สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญ่สวยงาม เดิมมุสลิมใช้เป็นสุเหร่าต่อมาได้ก่อสร้างรูปทรงแบบโกธิคและเพิ่มศิลปะแบบมูเดฆาร์ บาร็อกและนีโอคลาสสิค ภายในมหาวิหารมีการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตร อีกด้านหนึ่งท่านจะเห็นป้อมอัลคาซาร์เป็นผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอดในสมัยศตวรรษที่ 16 โบสถ์ยิวที่สำคัญชื่อ “ซินาโกกา ซานตา มาเรีย เดอ ลา บลันกา” จุดเด่นของโบสถ์อยู่ที่หัวเสาสะท้อนถึงอิทธิพลที่ได้รับมาจากศิลปะแบบไบแซนไทน์ ท้ายสุดนี้ท่านสามารถซื้อของที่ระลึกในย่านเมืองเก่าเป็นงานฝีมือที่รู้จักกันดีมีคือดาบและมีดเหล็กกล้า แบบเคลือบดำฝังเงินทองและลวดทองแดง นอกจากนี้ยังมีงานเซรามิคทุกประเภท ก่อนอำลาเมืองแวะจุดชมวิว เพื่อชมทิวทัศน์ของเมืองโตเลโด้ทั้งเมือง ซึ่งเป็นทิวทัศน์ที่จิตรกรชื่อดังของสเปนเอล เกรโก (EI Greco)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าพักโรงแรม Hotel Ayre Gran Hotel Colónหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 5 มาดริด - พระราชวังหลวง - จัตุรัสเอสปันญ่า- ปลาซา มายอร์
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เที่ยวกรุงมาดริด เมืองหลวงของประเทศสเปนเก่าแก่นับพันปี ตั้งอยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน ถือเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เข้าชมพระราชวังหลวง (Palacio Real) ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส มีความสวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังอื่นๆในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแห่งนี้ถูกสร้างด้วยหินทั้งหลังในปีค.ศ.1738 ในสไตล์บาร็อค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้องต่างๆ ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็นที่เก็บภาพเขียนชิ้นสำคัญที่วาดโดยศิลปินในยุคนั้น รวมทั้งสิ่งของมีค่าต่างๆ อาทิ พัดโบราณ นาฬิกา หนังสือ เครื่องใช้ อาวุธ ฯลฯ และชมอุทยานหลวงที่มีการเปลี่ยนพันธุ์ไม้ทุกฤดูกาล ดอกไม้งดงามตลอดปี ใกล้กันเป็น “ปลาซา เดอ เอสปันญา” (Plaza de Espana) ชมอนุสาวรีย์”เซอร์แวนเตส” กวีเอกชาวสเปน ที่ตั้งอยู่เหนืออนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้ในสวนสาธารณะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำเที่ยวชมน้ำพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ที่สร้างอุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน ใช้เป็นสถานที่เฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆ ของเมืองอาคารสวยงามใกล้ๆ กันคือ ที่ทำการไปรษณีย์ ผ่านชมประตูชัยอาคาล่า (Puerta de Alcala) ที่สร้างถวายพระเจ้าชาร์ลที่ 3นำคณะเข้าสู่ “ปลาซา มายอร์” (Plaza Mayor) จัตุรัสสำคัญของกรุงมาดริด อาคารเก่าแก่สวยงามในศตวรรษที่ 17 และอดีตที่ทำการเมือง ติดกันเป็นตลาดซันมีเกล (San Miquel)ปัจจุบันย่านนี้เป็นถนนคนเดิน เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายจากนั้นเข้าสู่ “ปูเอต้า เดล ซอล”(ประตูพระอาทิตย์)จัตุรัสใจกลางเมือง ซึ่งนอกจากจะเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปนแล้ว (กิโลเมตรที่ศูนย์) ยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดินรถเมล์ทุกสายรวมถึงยังเป็นจุดตัดของถนนสายสำคัญของเมืองที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่างEl Corte Ingles ชมอนุสาวรีย์หมีกับต้นมาโดรนา สัญลักษณ์ของเมือง จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเที่ยวย่าน Walking Street ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ข้าพักโรงแรม Hotel Ayre Gran Hotel Colónหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 6 มาดริด - เกวนก้า -บาเลนเซีย
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เดินทางไปยังเมืองเกวนก้า (Cuenca)ประเทศสเปน ระยะทาง 182 กิโลเมตร ถือเมืองเล็กๆ ที่มีความแปลก โดยแวะเก็บภาพบนสะพานเซนต์พาโบลซึ่งมีวิว “บ้านริมหน้าผา” อันเป็นเอกลักษณ์ของเมือง จากนั้นเดินทางต่อ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่บาเลนเซีย (Valencia) ระยะทาง 199 กิโลเมตรเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในสเปน และถือว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพราะมีความสวยงามของสถาปัตยกรรมหลายประเภทให้ได้ชมกัน ชมหอคอย “ตอร์เรส เด เซอรานอซ” (Torres de Serranos) โดยถือว่าเป็นป้อมปราการที่สำคัญแห่งหนึ่งในสเปน ด้านบนมีวิวทิวทัศน์ทีสวยงามนอกจากนี้ยังมีจัตุรัสเมืองเก่า มหาวิหารบาเลนเซียนที่สวยงามอีกเช่นกัน เป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมหลากหลายแขนง รวมไปถึงอารามเก่าแก่“ซาน มิเกล เด ลอส เรเยส” (San Miguel De Los Reyes Monastery) ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16และสุดท้ายเก็บภาพกับกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่อย่างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เจ้าชายฟิลลิปเป้ และอิสระช้อปปิ้งกับสินค้าท้องถิ่น
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าพักโรงแรม Ayre Hotel Astoria Palaceหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 7 บาเลนเซีย - บาร์เซโลน่า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เดินทางต่อไปยังกรุงบาร์เซโลน่าระยะทาง 350 กิโลเมตรเมืองหลวงแห่งแคว้นกาตาลุนญ่าเมืองท่าที่มีความเจริญสูงสุดของสเปน มีศิลปวัฒนธรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เข้าชมสนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว ของทีมบาร์เซโลน่า หรือคัมป์ นู (Camp Nou) ความจุ 98,787 คนเป็นสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ตั้งอยู่ในเมืองบาร์เซโลน่า เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1957 เคยใช้จัดการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อปี ค.ศ.1982 นำชมความยิ่งใหญ่ของทีมบาร์เซโลน่า ในส่วนที่จัดแสดงเป็นมิวเซียม มีห้องถ้วยรางวัล ห้องจัดแสดงประวัติและเรื่องราวของทีม ห้องผลงานของอัจฉริยะลูกหนัง “ลีโอเนล เมสซี่” ที่รวบรวมแมทช์และการทำประตูอันน่าประทับใจ บอกผ่านด้วยระบบมัลติมีเดีย รวมถึงการชมแมทช์การแข่งขันแบบพาโนรามา ห้องแถลงข่าว และห้องเก็บตัวของนักฟุตบอลชื่อดังระดับโลก (ในกรณีวันเข้าชมตรงกับการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าเข้าชม)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่นโชว์ฟลามิงโก้)
ข้าพักโรงแรม Hotel Silken Diagonal Barcelonaหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน Sagrada familia, Barcelona
วันที่ 8 เที่ยวชมเมืองบาร์เซโลน่า-ดูไบ - กรุงเทพมหานคร
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านไปถ่ายภาพกับผลงานสถาปัตยกรรมของเกาดี้ที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวเมือง จนมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า City of Gaudi บนถนนกราเซีย ท่านจะได้พบกับงานสถาปัตยกรรมอย่าง “กาซ่า บัตโย”บ้านของเศรษฐีใหญ่ อีกหนึ่งแห่งที่น่าชมคือ “กาซา มิลา เกาดี้” ออกแบบให้กับนักธุรกิจผู้มั่งคั่งจากนั้นนำท่านไปชมสวนสาธารณะเกวล (Park Guell) เป็นหนึ่งในงานสุดรักสุดหวงที่เกาดี้อุทิศให้กับชาวเมือง สร้างปีค.ศ.1900 - ค.ศ.1914 นำถ่ายภาพสถานที่สุดท้ายของเกาดี้คือ “โบสถ์ซากราด้า ฟามิเรีย”โบสถ์ที่มีชื่อเสียงและความงามความวิจิตรที่สุดแห่งหนึ่งในโลก โดยยังคงสร้างไม่เสร็จจนถึงปัจจุบัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านขึ้นชมวิวทิวทัศน์ของเมืองบนยอดเขามอนต์จูอิก และเข้าสู่จัตุรัสกาตาลุนญ่า จุดเริ่มของย่านถนนคนเดิน “LasRamblas”เป็นถนนที่มีชีวิตชีวามากที่สุดในบาร์เซโลน่า มีทั้งสินค้านานาชนิด, แผงดอกไม้, ศิลปินเร่และละครใบ้ ปลายสุดของถนนเป็นอนุสาวรีย์โคลัมบัส นักเดินเรือผู้ค้นพบโลกแถบใหม่หมู่เกาะเวสต์อินดีสและอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่านถนนกราเซีย ที่คราคร่ำไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมก่อนเดินทางกลับ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
และเมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยังสนามบินบาร์เซโลน่า เพื่อทำการเช็คอิน การคืนภาษีสำหรับการช้อปปิ้ง และเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยไฟลท์ EK188เวลา 22.40 - 07.35(+1)น.และไฟลท์EK372เวลา09.40– 19.15 น. (ณ เวลาท้องถิ่นปลายทาง)
วันที่ 9 กรุงเทพมหานคร
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ โดยไฟลท์EK372 เวลา 09.40 – 19.15 น. (เวลาท้องถิ่นประเทศไทย)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
24มิ.ย.60 02ก.ค.60 79,000 71,100 63,200 16,500
08ก.ค.60 16ก.ค.60 79,000 71,100 63,200 16,500
12ส.ค.60 20ส.ค.60 79,900 71,100 63,200 16,500
23ก.ย.60 01ต.ค.60 79,000 71,100 63,200 16,500
14ต.ค.60 22ต.ค.60 79,000 71,100 63,200 16,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้