GTM-01 RGN02 BLESSING MYANMAR 3D 2N AUG-DEC 17 BY FD
เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน
เดินทาง สิงหาคม-ธันวาคม 60
ราคาเริ่นต้นเพียง 11,900 บาท
โดยสายการบินแอร์เอเชีย


เริ่มต้น 11,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน เดินทาง สิงหาคม-ธันวาคม 60 ราคาเริ่นต้นเพียง 11,900 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน (นั่งรถถึงยอดเขา)
04.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง บริเวณผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ อาคาร1 เคาน์เตอร์ สายการบิน นกแอร์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน
07.15 น. เหินฟ้าสู่ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยเที่ยวบิน FD251
08.00 น. ถึง สนามบิน มิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง (เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเดินทางสู่ ตัวเมือง หงสาวดี (BAGO) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 80 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
นำท่านเดินทางต่อเพื่อไปยัง วัดไจ้คะวาย เพื่อทำบุญใส่บาตรข้าวสวยแด่ภิกษุ สามเณร จำนวน 1,200 รูป ที่นี้เราจะใส่บาตรข้าวสวยเพียงอย่างเดียว สำหรับอาหารทางชาวบ้านจะจัดเตรียมไว้ต่างหาก (หรือถ้าต้องการถวายสิ่งอื่นๆ ก็สามารถนำไปได้ตามกำลังศรัทธา) สถานที่แห่งนี้เป็นโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนานักธรรมชั้นตรี, โท และเอก จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ ด้วยความอิ่มบุญและอิ่มใจ (สิ่งที่ทางวัดต้องการขณะนี้คือ ถ้วย ชาม สำหรับใส่อาหาร สมุด และ เครื่องเขียน สำหรับการศึกษาของ ภิกษุ สามเณร)
นำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้น และ บูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ก็พอจะเห็นได้ว่าบริเวณของพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น. นำท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา เป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี นับว่าเป็น 1ใน5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งในสมัยก่อนเป็นสถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ ก่อนออกศึกของ บูรพกษัตริย์ ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์มอญหรือพม่า รวมทั้งพระเจ้าบุเรงนองด้วย และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยู่ในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดีย์องค์นี้
หลังจากนั้น นำท่านมุ่งหน้า สู่ เมืองไจ้ทีโย (kyaikhtiyo) ( เดินทาง 3 ชั่วโมง)
ถึง คิมปูนแคมป์ (เชิงเขาไจ้ทีโย) หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขา ไจ้ทีโย ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ประมาณ 35 นาที ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้นเรื่อย ๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน จากนี้เดินขึ้นไปจนถึงโรงแรมที่พัก พระธาตุอินทร์แขวน เป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ สูง 5.5 เมตร ปิดทองทั้งองค์ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่ ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุกขณะพระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คำจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรมเรื่อง “เจ้าจันทร์ผมหอม” นิราศพระธาตุอินทร์แขวน
พักที่โรงแรม KYAIKHTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากที่พักเดินไปพระธาตุอินทร์แขวน ใช้เวลาเดินทางเพียง 10 นาทีเท่านั้น หลังอาหารค่ำเชิญท่านไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะนมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ้ทีโย ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 20.00 น. เท่านั้น
วันที่ 2 ไจ้ทีโย (พระธาตุอินทร์แขวน)-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน – เจดีย์ชเวดากอง
05.00 น. เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัย หรือถวายข้าวพระพุทธ มีชุดจำหน่ายบริเวณวัด เมื่อถวายข้าวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกำลังวันหรือจำนวนอายุ นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน ถ่ายรูป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา โดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นไปก็ดูคล้ายกับลอยอยู่เหนือหน้าผา ราวกับพระอินทร์นำไปแขวนไว้กลางอากาศนับเป็นอัศจรรย์เจดีย์
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม และเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ
07.30 น. เดินทางกลับ ตามเส้นทางเดิม มุ่งหน้าสู่เมืองหงสาวดี ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานที่สำคัญในหงสาวดี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่าน นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นพระนอนที่งดงามที่สุด ของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพื้นเมือง
นำชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า(ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์ (ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันธะ(ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ
นำท่านชม เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร
นำท่านชม มหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายที่พากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มีจำนวนมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ที่ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีกและนับเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
(สถานที่สำคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนำดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจำวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ำพระประจำวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต)
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าที่พัก โรงแรม VINTAGE LUXURY YACHT HOTEL / IBIS HOTEL / WYNE HOTEL / GRAND UNITED HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สาม เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ-เทพกระซิบ) - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต - วัดพระหินอ่อน – ช้างเผือก - กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำชม พระเจดีย์โบตะทาวน์ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุใน พระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดีย์แห่งนี้ได้ถูก ทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ ได้นำทองคำและของมีค่าต่าง ๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมาถวายแก่องค์พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว้
นำท่านสักการะขอพรจาก เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่า อธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา
จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดสก็อต ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มีสินค้าของที่ระลึกมากมาย อาทิ อัญมณี ทับทิม หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าโสร่ง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูเป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
บ่าย นำท่านสักการะ พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่ามีน้ำหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งถือว่าเป็นช่างฝีมือดีที่สุดของพม่า
นำชม ช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจำนวน 3 เชือก ต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบิน มิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง
17.30 น. เดินทางกลับสู่สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ FD254
19.25 น. เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
06ส.ค.60 08ส.ค.60 11,900 11,900 11,900 3,500
11ส.ค.60 13ส.ค.60 14,900 14,900 14,900 4,000
12ส.ค.60 14ส.ค.60 14,900 14,900 14,900 4,000
13ส.ค.60 15ส.ค.60 14,900 14,900 14,900 4,000
20ส.ค.60 22ส.ค.60 11,900 11,900 11,900 3,500
27ส.ค.60 29ส.ค.60 11,900 11,900 11,900 3,500
01ก.ย.60 03ก.ย.60 11,900 11,900 11,900 3,500
03ก.ย.60 05ก.ย.60 11,900 11,900 11,900 3,500
10ก.ย.60 12ก.ย.60 11,900 11,900 11,900 3,500
17ก.ย.60 19ก.ย.60 11,900 11,900 11,900 3,500
22ก.ย.60 24ก.ย.60 11,900 11,900 11,900 3,500
24ก.ย.60 26ก.ย.60 11,900 11,900 11,900 3,500
29ก.ย.60 01ต.ค.60 11,888 11,888 11,888 4,000
30ก.ย.60 02ต.ค.60 11,888 11,888 11,888 4,000
01ต.ค.60 03ต.ค.60 11,888 11,888 11,888 4,000
05ต.ค.60 07ต.ค.60 13,888 13,888 13,888 4,000
06ต.ค.60 08ต.ค.60 13,888 13,888 13,888 4,000
07ต.ค.60 09ต.ค.60 12,888 12,888 12,888 4,000
08ต.ค.60 10ต.ค.60 12,888 12,888 12,888 4,000
12ต.ค.60 14ต.ค.60 11,888 11,888 11,888 4,000
13ต.ค.60 15ต.ค.60 12,888 12,888 12,888 4,000
14ต.ค.60 16ต.ค.60 12,888 12,888 12,888 4,000
15ต.ค.60 17ต.ค.60 11,888 11,888 11,888 4,000
19ต.ค.60 21ต.ค.60 12,888 12,888 12,888 4,000
20ต.ค.60 22ต.ค.60 13,888 13,888 13,888 4,000
22ต.ค.60 24ต.ค.60 13,888 13,888 13,888 4,000
26ต.ค.60 28ต.ค.60 11,888 11,888 11,888 4,000
27ต.ค.60 29ต.ค.60 11,888 11,888 11,888 4,000
28ต.ค.60 30ต.ค.60 11,888 11,888 11,888 4,000
29ต.ค.60 31ต.ค.60 11,888 11,888 11,888 4,000
02พ.ย.60 04พ.ย.60 12,888 12,888 12,888 4,000
03พ.ย.60 05พ.ย.60 13,888 13,888 13,888 4,000
04พ.ย.60 06พ.ย.60 12,888 12,888 12,888 4,000
05พ.ย.60 07พ.ย.60 11,888 11,888 11,888 4,000
09พ.ย.60 11พ.ย.60 11,888 11,888 11,888 4,000
10พ.ย.60 12พ.ย.60 12,888 12,888 12,888 4,000
11พ.ย.60 13พ.ย.60 11,888 11,888 11,888 4,000
12พ.ย.60 14พ.ย.60 11,888 11,888 11,888 4,000
16พ.ย.60 18พ.ย.60 11,888 11,888 11,888 4,000
17พ.ย.60 19พ.ย.60 12,888 12,888 12,888 4,000
18พ.ย.60 20พ.ย.60 11,888 11,888 11,888 4,000
19พ.ย.60 21พ.ย.60 11,888 11,888 11,888 4,000
23พ.ย.60 25พ.ย.60 11,888 11,888 11,888 4,000
24พ.ย.60 26พ.ย.60 12,888 12,888 12,888 4,000
25พ.ย.60 27พ.ย.60 11,888 11,888 11,888 4,000
01ธ.ค.60 03ธ.ค.60 13,888 13,888 13,888 4,000
02ธ.ค.60 04ธ.ค.60 13,888 13,888 13,888 4,000
03ธ.ค.60 05ธ.ค.60 13,888 13,888 13,888 4,000
08ธ.ค.60 10ธ.ค.60 13,888 13,888 13,888 4,000
09ธ.ค.60 11ธ.ค.60 13,888 13,888 13,888 4,000
10ธ.ค.60 12ธ.ค.60 13,888 13,888 13,888 4,000
14ธ.ค.60 16ธ.ค.60 11,888 11,888 11,888 4,000
16ธ.ค.60 18ธ.ค.60 11,888 11,888 11,888 4,000
17ธ.ค.60 19ธ.ค.60 11,888 11,888 11,888 4,000
21ธ.ค.60 23ธ.ค.60 11,888 11,888 11,888 4,000
22ธ.ค.60 24ธ.ค.60 13,888 13,888 13,888 4,000
23ธ.ค.60 25ธ.ค.60 13,888 13,888 13,888 4,000
24ธ.ค.60 26ธ.ค.60 13,888 13,888 13,888 4,000
28ธ.ค.60 30ธ.ค.60 14,888 14,888 14,888 4,000
29ธ.ค.60 31ธ.ค.60 14,888 14,888 14,888 4,500
30ธ.ค.60 01ม.ค.61 15,888 15,888 15,888 4,000
31ธ.ค.60 02ม.ค.61 15,888 15,888 15,888 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้