GTM-10 CX11 HONGKONG SUMMER SALE 3D2N JUL-AUG by CX
ทัวร์ฮ่องกง 3วัน2คืน  ไหว้พระใหญ่ เกาะลันเตา ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ช็อปปิ้งซิตี้เกท ช็อปปิ้งนาธาร ช็อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต มงก๊ก
เดินทาง ก.ค-ส.ค 60
ราคา 15,900.-
สายการบิน Cathey Pacific


เริ่มต้น 15,900

ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ฮ่องกง 3วัน2คืน ไหว้พระใหญ่ เกาะลันเตา ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ช็อปปิ้งซิตี้เกท ช็อปปิ้งนาธาร ช็อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต เดินทาง ก.ค-ส.ค 60 ราคา 15,900.- สายการบิน Cathey Pacific
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ฮ่องกง เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ ฮ่องกง วิคตอเรียพีค OPEN TOP BUS
05.30น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ M ชั้น 4 ทางเข้าประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ (CX) เจ้าหน้าที่ของ บริษัท คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่าน
08.15น. ลัดฟ้าสู่เกาะฮ่องกงโดยเที่ยวบินที่ CX700 (รับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องพร้อมเพลิดเพลินกับรายการบันเทิงด้วยจอทีวีส่วนตัว)
12.15น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน Chek Lap Kok ประเทศฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พบกันที่จุดนัดพบ EXIT B จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เกาะฮ่องกง ระหว่างทางผ่านชม สะพานชิงหม่า ซึ่งมีความสูงถึง206เมตร และยาว 1,377 เมตร ติดอันดับสะพานแขวนที่มีช่วงกลางยาวที่สุดเป็นอันดับ 2ของโลก และในปัจจุบันอยู่ที่อันดับ 7ของโลก
จากนั้นนำท่านชม ชายหาดน้ำตื้น (Repulse Bay) พร้อมนมัสการองค์เจ้าแม่ กวนอิม , เทพเจ้าโชคลาภ และเทวรูป , เทพเจ้าต่างๆ ที่ตั้งประดิษฐานอยู่อย่างเด่นสง่า เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ วิคทอเรียพีค(แต่ไม่ได้ขึ้นสู่จุดชมวิวสูงสุด Peak นะคะ) นำท่านชมภาพทิวทัศน์อันแสนงดงามน่าประทับใจของ หมู่เกาะฮ่องกง และ อ่าววิคทอเรีย ซึ่งถือว่าเป็นอ่าวที่สวยติดอันดับโลก
จากนั้นนำท่านสัมฝัสประสบการณ์พิเศษกับการนั่งรถบัสเปิดประทุน OPEN TOP BUS ชมวิวฮ่องกง ถนน ตึกระฟ้าและย่านช้อปปิ้งต่างๆ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ซีฟูดส์ หลียูหมุ่น
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก Panda Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
วันที่สอง วัดแซงเก็นหมิว พระใหญ่ลันเตา ช้อปปิ้ง City Gate Outlet Avenue of Star Symphony of Light ช็อปปิ้งLady Market
เช้า รับประทานอาหาร เช้า ณ ภัตตาคาร (ติ่มซำ,โจ๊ก)
หลังอาหาร นำท่านเดินทางไป วัดแชกงหมิว เป็นวัดที่ขึ้นชื่ออย่างมาก ที่เกาะฮ่องกง วัดแห่งนี้เรารู้จักกันดีในนาม วัดกังหัน วัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่ของจีน หรือ วันตรุษจีนนั่นเอง ซึ่งชาวฮ่องกงและไทย จะไปสักการะผู้ที่เกิดปีชง จะแคล้วคลาดในเรื่องที่ไม่ดีทุกเรื่อง เมื่อถึงบริเวณวัดจะเห็นถึงความร่มเย็นของวัดได้อย่างดีทีเดียว เข้าข้างในวัด จะมีเจ้าหน้าทีวัดขายธูปตั้งแต่ ราคา 18–188 เหรียญฮ่องกง มีตั้งแต่ชุดเล็ก ไปถึงชุดใหญ่ ส่วนมาก ที่ฮ่องกงนิยมกัน จะอยู่ 38 เหรียญฮ่องกงมีธูปใหญ่ 3 ดาว สีแดงลายมังกร และ ธูปเล็กอีกกำใหญ่เลยทีเดียว ถ้ามาเป็นคู่สามารถ ซื้อชุดเดียวได้เลย ชุดตั้งแต่ 38เหรียญ จะมีกระดาษเขียนชื่อ นามสกุล และ ครอบครัว เพื่อทำการ สะเดาะเคาะห์ ไปในตัวอีกด้วย ดูขลังจริงๆ ตอนที่ไป องค์ใหญ่ ด้านหลัง ปิดทำการบูรณะซ่อมแซมอยู่ เลยได้สาการะ องศ์ จำลอง ซึ่งความขลัง ไม่ด้อยกว่าเลยทีเดียว จากนั้นนำท่านไปชม โรงงานจิวเวลลี่ TSL เยี่ยมชมสาธิตวิธีเลือกซื้อเพชรและชมการผลิตจิวเวลลี่ที่ได้รับรางวัลออกแบบดีเด่น 3 ปีซ้อน และเลือกซื้อกังหันแชกงหมิว นำโชคที่ได้ทำการปลุกเสกมาจากวัด เพื่อติดตัวเป็นสิริมงคล
ต่อด้วยชม ศูนย์หยกและสมุนไพร ชมวิธีการเลือกซื้อและดู หยกแท้หรือหยกเทียม และเลือกซื้อสมุนไพรที่ได้รับการการันตีคุณภาพจากรัฐบาลฮ่องกง
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ห่านย่างฮ่องกง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรฮ่องกง พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์ ให้ท่านนมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้
จากนั้นกลับมาอิสระช๊อปปิ้ง ที่ห้าง Citygate Outlet Mall ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินค้าแบรนเนมระดับโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence Burberry รวมทั้งรองเท้ากีฬาหลายยี่ห้อ Nike Adidas Puma และชั้นใต้ดินจะมี Supermaket ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางต่อสู่ Avenue of Stars หรือ ถนนฮอลลีวูด เชิญท่านอิสระถ่ายภาพและร่วมประทับฝ่ามือกับศิลปินดาราฮอลลีวูดที่ท่านชื่นชอบ ตลอดสองข้างทางริมอ่าววิคตอเรีย ไม่ว่าจะเป็น แองเจลีน่า โจลี่ หรือ บรู๊ซลี เป็นต้น ..นำท่านชม การแสดง แสง สี เสียง สุดอลังการ Symphony of Light ตลอดระยะเวลา 15 นาที ที่ท่านจะตื่นตลึงกับความสวยงามและยิ่งใหญ่ ผ่านม่านการแสดงบนผืนน้ำทะเลของอ่าววิคตอเรีย สุดประทับใจ
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งอย่างจุใจ บนถนนนาธานแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาะฮ่องกง Lady Market (Night Market)
จนกระทั่งสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก Panda Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
วันที่สาม อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามอัธยาศัย สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งถนนนาธานตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเดินทาง)อาทิเช่น ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเด็กเล่นที่ห้าง Toy r’us แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria เช่น Burberry ,Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ตึกโอเชี่ยนเทอร์มินอล ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์และร้านค้าต่างๆ มากมาย อาทิ G2000, U2, Mark & Spencer, Giordano, Bossini ฯลฯ หรือ อิสระช้อปปิ้งอย่างสนุกสนานส่งท้ายบนถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง และยังเป็นที่ตั้งของโรงแรมชั้นนำ แหล่งรวบรวมสินค้าแฟชั่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเล็คทรอนิคส์
**ไม่รวมค่าเดินทางและไม่มีไกด์นำเที่ยว**(เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง อิสระอาหารกลางวันและเย็น) หรือท่านสามารถเลือกซื้อ OPTION TOUR ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ รวมรถรับส่ง เพียงท่านละ 3,500 บาท
จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านสู่สนามบิน
21.30น นำทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 617
23.35น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ... พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
กรุ๊ปวันที่ 29-31 ก. 22.25 น นำทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 709 00.15 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01ก.ค.60 03ก.ค.60 15,900 15,900 15,900 4,000
22ก.ค.60 24ก.ค.60 16,900 16,900 16,900 4,000
29ก.ค.60 31ก.ค.60 16,900 16,900 16,900 4,000
05ส.ค.60 07ส.ค.60 16,900 16,900 16,900 4,000
11ส.ค.60 13ส.ค.60 17,900 17,900 17,900 4,000
18ส.ค.60 20ส.ค.60 16,900 16,900 16,900 4,000
25ส.ค.60 27ส.ค.60 16,900 16,900 16,900 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้