GTM-10 CX12 HONGKONG SHENZHEN 3D2N JUL-AUG by CX
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น  3วัน2คืน เริ่มต้น 9,888
เดินทาง ก.ค - ส.ค 2560
โดยสายการบิน Cathay Pacific
ราคาเพียง 9,888 บาท


เริ่มต้น 9,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3วัน2คืน เริ่มต้น 9,888 เดินทาง ก.ค - ส.ค 2560 โดยสายการบิน Cathay Pacific ราคาเพียง 9,888 บาท
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่ ซิตี้ + โชว์ MANGROVE GROOVE
05.30น คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 7 อาคารเคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ (CX) เจ้าหน้าที่ บริษัท คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
08.15น. ลัดฟ้าสู่ เกาะฮ่องกง โดยสายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX700 (รับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องพร้อมเพลิดเพลินกับรายการบันเทิงด้วยหน้าจอทีวีส่วนตัว)
12.15น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน Chek Lap Kok ประเทศฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พบกันที่จุดนัดพบ EXIT B
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง ระหว่างทางผ่านชม สะพานชิงหม่าซึ่งมีความสูงถึง206เมตร และยาว 1,377 เมตร ติดอันดับสะพานแขวนที่มี ช่วงกลางยาวที่สุดเป็นอันดับ 2ของโลก และในปัจจุบันอยู่ที่อันดับ 7ของโลก
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้น โดยรถไฟ นำท่าน ช้อปปิ้งที่หลอวู่ ซิตี้ สินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น ซึ่งคนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทย มีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เสื้อผ้า ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรัก และตัวท่านเอง นำท่านชมโชว์ MANGROVE GROOVE โชว์น้ำพุแบบ 3 D เป็นโชว์ที่เกี่ยวกับเด็กผู้กล้ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่า ปีกแห่งความรัก การแสดงที่จะการใช้อุปกรณ์ แสงเลอร์เซอร์ ไฟเครื่องเปล่งแสง ม่านน้ำ ระเบิดน้ำเป็นต้น (เนื่องจากเป็นการแสดงโชว์กลางแจ้ง หากเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น ฝนตก ฟ้าร้อง ฯลฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก FX Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน:
วันที่สอง เซินเจิ้น -พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น -ตลาดตงเหมิน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเที่ยวชม เมืองเซินเจิ้น เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง มีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจิ้นได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบสวยงาม นำท่านแวะชมหยก สินค้าOTOPจีน แวะชมสินค้ายาสามัญประจำบ้านของชาวจีน ยาบัวหิมะ ที่มีสรรพคุณหลากหลาย แก้น้ำร้อนลวก แผลไฟไหม้ แก้ริดสีดวง เป็นต้น
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น มีทั้งโบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 1988 แวะชมร้านเยื่อไผ่ มีชื่อเสียงในด้านการนำเยื่อไผ่มาแปรรูปมาเป็นเครื่องแต่งกายและของใช้ประจำวัน อาทิ เสื้อ กางเกง ชุดชั้นใน หมอน และครีมต่างๆ ล้วนผลิตจากเยื่อไผ่ ซึ่งมีสรรพคุณทางการแพทย์มากมาย เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบสินค้าจากธรรมชาติและซื้อเป็นของฝากให้กับคนที่คุณรัก
เดินทางสู่ ตลาดตงเหมิน ย่านวัยรุ่นของชาวจีน ให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งสินค้ามากมายอาทิ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิค ของที่ระลึกอื่นๆมากมายที่สามารถต่อราคาให้ถูกลงได้อย่างเหลือเชื่อ พร้อมกันนี้ยังเพลิดเพลินกับอาหารอร่อยริมทางหลากหลายชนิด
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก FX Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
วันที่สาม เซินเจิ้น -ฮ่องกง -วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว- Repulse Bay-เจ้าแม่กวนอิม อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน - สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดยรถไฟ นำท่านชม วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษ รายล้อมด้วยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ ตัววัดมีความงดงามด้วยอาคารที่ตกแต่งแบบจีนโบราณ ตั้งอยู่บนไหล่เขาเกาลูน เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์รวมแห่งความเชื่อทางศาสนาถึง 3 ศาสนาด้วยกัน ได้แก่ เต๋า พุทธ และขงจื๊อ ในแต่ละวันจะมีผู้คนหลั่งไหลมากราบไหว้ตลอดเวลาเพื่อสักการะขอพรจากท่านมหาเทพ
เดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เป็นวัดที่ขึ้นชื่ออย่างมาก ที่เกาะฮ่องกง วัดแห่งนี้เรารู้จักกันดีในนาม วัดกังหัน วัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่ของจีน หรือ วันตรุษจีนนั่นเอง ซึ่งชาวฮ่องกงและไทย จะไปสักการะผู้ที่เกิดปีชง จะแคล้วคลาดในเรื่องที่ไม่ดีทุกเรื่อง เมื่อถึงบริเวณวัดจะเห็นถึงความร่มเย็นของวัดได้อย่างดีทีเดียว เข้าข้างในวัด จะมีเจ้าหน้าทีวัดขายธูปตั้งแต่ ราคา 18–188 เหรียญฮ่องกง มีตั้งแต่ชุดเล็ก ไปถึงชุดใหญ่ ส่วนมาก ที่ฮ่องกงนิยมกัน จะอยู่ 38 เหรียญฮ่องกงมีธูปใหญ่ 3 ดาว สีแดงลายมังกร และ ธูปเล็กอีกกำใหญ่เลยทีเดียว ถ้ามาเป็นคู่สามารถ ซื้อชุดเดียวได้เลย ชุดตั้งแต่ 38เหรียญ จะมีกระดาษเขียนชื่อ นามสกุล และ ครอบครัว เพื่อทำการ สะเดาะเคาะห์ไปในตัวอีกด้วย ดูขลังจริงๆ ตอนที่ไป องค์ใหญ่ ด้านหลัง ปิดทำการบูรณะซ่อมแซมอยู่ เลยได้สาการะ องค์จำลอง ซึ่งความขลัง ไม่ด้อยกว่าเลยทีเดียว
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ห่านย่างฮ่องกง
นำท่านชม ชายหาดน้ำตื้น (Repulse Bay) พร้อมนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม , เทพเจ้าโชคลาภ และเทวรูป , เทพเจ้าต่างๆ ที่ตั้งประดิษฐานอยู่อย่างเด่นสง่า เพื่อเป็นสิริมงคล
อิสระช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน หรือ จิมซาจุ่ย แหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วมุมโลกท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆอย่างเต็มอิ่มจุใจ อาทิ ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Amani,Prada,Gucci,Burberry,Cartier,Chanel,Coach, Dior,Fendi ,Louis Vuitton,Chole, ของเด็กเล่นที่ห้าง Toy r’us แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria เช่นBurberry ,Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ จนถึงเวลานัดหมาย
17.05น. นำทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX703
19.00น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ... พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม....


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01ก.ค.60 03ก.ค.60 9,888 9,888 9,888 4,000
18ก.ค.60 20ส.ค.60 10,988 10,988 10,988 4,000
22ก.ค.60 24ก.ค.60 10,988 10,988 10,988 4,000
29ก.ค.60 31ก.ค.60 10,988 10,988 10,988 4,000
05ส.ค.60 07ส.ค.60 10,988 10,988 10,988 4,000
25ส.ค.60 27ส.ค.60 10,988 10,988 10,988 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้