GTM 21 Easy Classic Eastern SEP-NOV 17 8วัน 5คืน BY TG
ทัวร์เยอรมัน-ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เช็ก
เดินทาง กันยายน - พฤศจิกายน 2560 
สายการบิน Thai Aways
เพียง 54,900 รวมวีซ่าแล้ว


เริ่มต้น 54,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์เยอรมัน-ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เช็ก เดินทาง กันยายน - พฤศจิกายน 2560 สายการบิน Thai Aways เพียง 54,900 รวมวีซ่าแล้ว
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมัน)
22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
วันที่ 2 มิวนิค (เยอรมัน)–ฮัลสตัท(ออสเตรีย) -กรุงเวียนนา -ช้อปปิ้งถนนคาร์ตเนอร์
00.50 น. ออกเดินทางสู่ มิวนิค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG924
07.05 น. (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชม.) เดินทางถึง นครมิวนิค ประเทศเยอรมัน จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านรับสัมภาระแล้ว
นำท่านเดินทางฮัลสตัท Hallstat (205 กิโลเมตร/ออสเตรีย) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เดินเที่ยวชมเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรียและเป็นพื้นที่มรดกโลก UNESCO Cultural -Historical Heritage เพียงเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา Vienna (288 กิโลเมตร) นครหลวงแห่งดนตรี เมืองหลวงอันเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ศูนย์กลางอำนาจของจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียน
นำท่านชมถนนคาร์ตเนอร์ ถนนคนเดินที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย ชมวิหารเซนต์สเตฟาน ซึ่งตั้งอยู่โดดเด่นเป็นสง่า เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา และเชิญท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมายอย่างจุใจ เช่นรองเท้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน ซัคเคอร์เค้ก เค้กช็อคโกแลต ชื่อดังของเวียนนา หรือนั่งจิบกาแฟตำรับแท้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเข้าที่พัก HOTEL TREND ANANAS, VIENNA 4* หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 เวียนนา(ออสเตรีย) – เข้าพระราชวังเชรินน์บรุนน์ – กรุงบูดาเปสต์ (ฮังการี) – ป้อมปราการ Fisherman‘s Bastion - โบสถ์ Matthias - ล่องเรือในแม่น้ำดานูบ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเข้าชม ความงดงามของ พระราชวังเชรินน์บรุนน์หรือพระราชวังเหลือง ของพระนางมาเรียเทเรซ่า เป็นพระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ซึ่งหรูหรากว่าสำนักของหลุยส์ 14 ที่แวร์ซายส์ ที่มีการตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลายรูปแบบทั้งบารอค, รอคโคโค หรือศิลปะประยุกต์จากทางเอเซีย และยังมีเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆประดับอยู่อย่างสวยงาม นำท่านเข้าชมภายในกว่า 20 ห้องที่จัดแสดงไว้อย่างน่าชม เช่นห้องต้อนรับทูตานุทูต ห้องจัดแสดงพระราชพิธีอภิเษกสมรสอันยิ่งใหญ่ ห้องทรงบรรทม ห้องแกลลอรี่ ห้องมิลเลี่ยน ห้องไชนีส ซึ่งแสดงถึงความยิ่งใหญ่ แห่งราชวงส์อัปสเบิร์ก ด้านหลังของพระราชวังยังเป็นสวนที่มีการออกแบบได้อย่างกลมกลืน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไทย
นำท่านเดินทางสู่นครบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี (243 กิโลเมตร) ซึ่งในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียนเมืองที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่านกลางเมืองซึ่งแบ่งเป็นสองฝั่งคือฝั่งที่อบอวลไปด้วยกลิ่นไอของประวัติศาสตร์ “บูดา” และฝั่งที่หรูหราล้ำหน้าสมัยใหม่ด้วยวิทยาการ “เปสต์” อันเป็นที่มาของชื่อเต็มของเมืองหลวงแห่งนี้
จากนั้นนำท่าน ชมนครปูดาเปสท์ ซึ่งถูกแบ่งเป็น 2 ฝั่งแม่น้ำดานูบแยกเป็นเมืองเก่าและใหม่ โดยแม่น้ำดานูบที่ไหลผ่านกลางเมือง เป็นนครที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอันล้ำค่า ซึ่งได้รับสมญานาม “ราชินีแห่งลุ่มแม่น้ำดานูป”
นำท่านขึ้นชม Castle Hill ในฝั่งบูดาซึ่งท่านจะได้ชมทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองจาก Fisherman‘s Bastion ป้อมปราการชาวประมงอนุสรณ์จากการสู้รบของชาวประมงกับพวกมองโกลที่รุกรานบูดาเปสท์ในช่วงปีค.ศ 1241 เมื่อเดินมาถึงจะเห็นโบสถ์ Matthias สไตล์นีโอกอธิค โบสถ์ที่เคยใช้ในการจัดพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์ฮังการีป้อมชาวประมงเป็นกำแพงที่อยู่โดยรอบโบสถ์Matthias ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบทางด้านฝั่งบูดา สร้างขึ้นเพื่อเป็นกำแพงเมืองในระหว่างปี 1895-1902 และได้รับการฟื้นฟูบูรณะอีกครั้งในช่วงปี 1947-1948 เนื่องจากได้รับความเสียหายภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือในแม่น้ำดานูบ อันลือชื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยธรรมฮังการีในช่วง 600-800 ปีมาแล้ว ที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ง "บูดา" และ "เปสต์" ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเป็นที่ร่ำลือ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก บนตัวอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี้ท่านจะได้ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่น้ำดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใช้ในการสร้างได้ถูกนำมาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน
หลังจากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเข้าที่พัก HOTEL MERCURE BUDA, BUDAPEST 4* หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 บูดาเบสต์ (ฮังการี) – บราติสลาวา (สโลวัค) – ภายนอกปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา – กรุงปราก (สาธารณรัฐเช็ก) - สะพานชาร์ลส์
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่กรุงบราติสลาวานครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค (200 กิโลเมตร) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่สุดของสโลวัค เป็นที่ตั้งของรัฐสภา, มหาวิทยาลัย, พิพิธภัณฑ์ รวมทั้งโรงละคร ที่มีการขยายเมืองอย่างไม่หยุดยั้ง
นำท่านขึ้นสู่ที่ตั้งของปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา ตั้งอยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียนเหนือลุ่มแม่น้ำดานูบ ชมภายนอกปราสาท พร้อมบันทึกภาพสวยจากด้านนอกของตัวปราสาท ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตรทั้ง 4 ด้าน ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบกอธิค, เรอเนสซองส์และบาร็อค
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเดินทางต่อสู่กรุงปราก (329 กิโลเมตร) เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ปรากเป็นเมืองหลวง และเมืองใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก มีประชากรราวๆ 1.2 ล้านคน ใน ปี ค.ศ.1992 องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้ ปรากเป็นเมืองมรดกโลก
นำท่านตามรอยละครดัง “กลรักลวงใจ” ชมสถานที่ที่ไปถ่ายทำที่เป็นไฮไลต์สำคัญๆ ของเมืองปราก นำท่านเดินข้ามแม่น้ำวัลตาวาที่ สะพานชาร์ลส์ ที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปปั้นของนักบุญต่างๆถึง 30รูปซึ่งมีความงดงามและไม่ซ้ำแบบ สัมผัสเหล่าศิลปินที่นำผลงานมาแสดงอยู่ริมสองข้างสะพาน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเข้าที่พัก HOTEL CLARION CONGRESS, PRAGUE 4* หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 กรุงปราก (สาธารณรัฐเช็ก) –ปราสาทแห่งกรุงปราก – เชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านสู่ปราสาทแห่งกรุงปราก สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 11 ด้วยศิลปะแบบกอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก ว่าเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันได้เป็นที่พำนักของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเชค ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตัวปราสาท และโบสถ์เซนต์ไวตัส ที่เด่นเป็นสง่า แต่ละลานกว้างประดับประดาไปด้วยน้ำพุ รูปปั้นนักบุญ โบสถ์เซนต์จอร์จ ที่จะทำให้ท่านย้อนไปถึงความยิ่งใหญ่ของโบฮีเมียในอดีต
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองมรดกโลก World Heritage เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมียที่เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov / 196 กิโลเมตร) เที่ยวชมเมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองนี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง ได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก
หลังจากนั้นนำท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามาภายนอกปราสาทครุมลอฟ ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมเมืองโบราณตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเข้าที่พัก HOTEL DVORAK 4* หรือเทียบเท่า
วันที่ 6 เชสกี้ คลุมลอฟ– มิวนิก (เยอรมัน)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่มิวนิค (MUNICH /380 กิโลเมตร) เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย แคว้นตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิซาร์ เป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอรี่ดีที่สุดด้วย เชิญเที่ยวชมมหานครแห่งนี้ ก่อตั้งในคศ1158 มีบรรยากาศรื่นรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรือง แหล่งรวมห้างสรรพสินค้าอันทันสมัยมากมาย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านสู่ จัตุรัสมาเรียน ศูนย์กลางของยุคเก่าและยุคปัจจุบันที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมกันได้อย่างลงตัวรอบๆ จัตุสรัสนี้ถูกโอบล้อมไปด้วยอาคารและสิ่งก่อสร้างที่สำคัญของเมืองมิวนิค ท่านสามารถมองเห็นหอคอยอิฐคู่ของวิหารเฟราเอนเคียร์เชอร์ สัญลักษณ์ของเมืองมิวนิคที่โด่ดเด่นด้วยโดมทรงหัวหอมจุกทองคำ
จากนั้นนำท่านผ่านประตูเซนลิงเกอร์ (Sendlinger Tor) ประตูแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 14 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการขึ้นศตวรรษใหม่ รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นซุ้มประตูโค้ง ก่อด้วยอิฐเปลือย สองข้างของประตู เป็นป้อมค่ายรูปทรงห้าเหลี่ยม พร้อมถ่ายภาพกับเฟราเอ่นเคียร์เช่อ โบสถ์พระแม่มารีทรงหัวหอมคู่ สร้างด้วยอิฐสีแดง สูง 99 เมตร เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของมิวนิค และให้ท่านอิสระ ช้อปปิ้ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พิเศษ เมนูขาหมูเยอรมัน พร้อมเบียร์ท้องถิ่น
นำท่านเข้าที่พัก HOTEL NOVOTEL MUNICH MESSE 4* หรือเทียบเท่า
วันที่ 7 มิวนิก (เยอรมัน) – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านผ่านชม พิพิธภัณฑ์ BMW จะบอกเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของรถยนต์ BMW (BAVARIAN MOTOR WORKS) ซีรี่ส์ต่างๆ ตั้งแต่รุ่นโบราณจนมาถึงรุ่นปัจจุบัน ชมโลกของ BMW เป็นอาคารเอนกประสงค์มีทั้งนิทรรศการ BMW มอเตอร์โชว์ เป็นทั้งที่ให้บริการลูกค้าของ BMW เป็นทั้งโชว์รูม และ ศูนย์จำหน่าย BMW มีภัตตาคารร้านอาหาร ค้อฟฟี่ชอป และร้านขายของที่ระลึกของ BMW ไว้บริการลูกค้า
ผ่านชม โอลิมปิกปาร์ก ( Olympic Park ) ศูนย์กีฬาขนาดใหญ่สำหรับการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน สร้างขึ้นเมื่อปี1972 ที่มิวนิคเป็นเจ้าภาพ ปัจจุบันนี้โอลิมปิกปาร์กเปรียบเหมือนส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของชีวิตชาวเมือง ที่นี่เป็นที่ตั้งของแลนด์มาร์กสมัยใหม่ที่สำคัญ 2 อย่างของมิวนิค คือ หอโทรคมนาคม สูง 290 เมตร และสเตเดียมทันสมัยสร้างแบบหลังคาเต็นท์ด้วยแท่งสลิงเหล็กยึดแขวนแผ่นอะครีลิกโปร่งแสงที่คลุม เป็นหลังคาเหมือนใยแมงมุม ถ้าไม่กลัวความสูง สามารถขึ้นลิฟต์ไปชมวิวชั้นบนสุดได้ ภายในโอลิมปาร์กแห่งนี้ยังมีสระว่ายน้ำ และที่เล่นสเก็ต
11.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนครมิวนิก เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
14.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925
วันที่ 8 กรุงเทพฯ
06.05 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
21ก.ย.60 28ก.ย.60 59,900 57,900 53,900 12,000
04พ.ย.60 11พ.ย.60 54,900 52,900 48,900 10,000
23พ.ย.60 30พ.ย.60 54,900 52,900 48,900 10,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้