GTM-26 (GT-CSX FD05) จางเจียเจี้ย Shock Price A ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 4D3N JUN-JUL BY FD
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ถนนคนเดินหวงชิลลู่ ร้านผ้าไหม 4วัน3คืน
เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2560
โดนสายการบิน Airasia
เริ่มต้น 12,999.-


เริ่มต้น 12,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ถนนคนเดินหวงชิลลู่ ร้านผ้าไหม 4วัน3คืน เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2560 โดนสายการบิน Airasia เริ่มต้น 12,999.-
วันแรก วันแรกของการเดินทาง ดอนเมือง-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-จางเจียเจี้ย
04.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกชั้น 3 ประตูทางเข้า 2-3 เคาน์เตอร์ 1-2 สายการบิน Air Asia โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
07.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD540 (ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
12.10 น. ถึง ฉางซา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียง มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อำเภอ อีกทั้งยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด เพื่อให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้านานาชนิดตามอัธยาศัย สำหรับเป็นของฝากของที่ระลึกแก่คนทางบ้านหรือญาติมิตรสหาย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 อุทยานจางเจียเจี้ยมีเนื้อที่กว่า 369 ตารางกิโลเมตร อุดมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่และต้นไม้นานาพันธุ์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม
ที่พัก โรงแรม EMPEROR HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สอง ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-ภาพวาดทราย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านสู่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
หลังจากนั้นนำท่านพิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก มีความสูงเหนือพื้น 980 ฟุต และความยาวกว่า 400 เมตร เชื่อมสองหน้าผา ถือเป็นการทำลายสถิติ สะพานแก้วที่ยาวที่สุด เนื่องจากอันเดิม อย่างสะพานแกรนด์แคนย่อนของอเมริกา สูงเพียงแค่ 718 ฟุต
**หมายเหตุ หากสะพานแก้วยังไม่ผ่านการตรวจความปลอดภัย หรือทางเมืองจีนประกาศปิด จึงไม่สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนให้ท่านไปเที่ยว ถ้ำมังกรเหลือง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น**
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี
บ่าย หลังจากนั้น นำท่านแวะชมและเลือกซื้อ ผ้าไหมจีน สินค้า OTOP ขึ้นชื่อของจีน
หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชม ถนนซีปู้เจีย ตั้งอยูในเขตอุทยานอู่หลิงหยวนซึ่งเป็นแหล่งสินค้าพื้นเมือง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก
นำท่านชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ที่เรียกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมา ล้วนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปีซ้อน จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรม EMPEROR HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม ร้านหยก-ผ่านชมหุบเขาป้ายจ่าง-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถ อุทยาน)- ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์-ร้านยางพารา-จางเจียเจี้ย- ฉางซา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมอัญมณีล้ำค่า หยก เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน
นำท่านผ่านชม หุบเขาป่ายจ้าง ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติที่งดงามของหุบเขา
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยู่มณฑลหูหนาน สมัยก่อนเรียกว่า ภูเขาหวินเมิ้งซานหรือซงเหลียวซาน เป็นประวัติแรกของจางเจียเจี้ย นั่งกระเช้าขึ้น สู่ เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ถึงเขาเทียนเหมินซานเป็นกระเช้าที่ทันสมัยที่สุด ชมความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้า สัมผัสความแปลกใหม่ของการท่องเที่ยว ชมต้นไม้ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ์ ดอกไม้ป่าตามฤดูกาล ท่านจะได้ชมความงามของภูเขา ภูผา นับร้อยรูป ยอดเขาสูงเสียดฟ้า งามแปลกตา อิสระให้ท่านเพลิดเพลินและสัมผัสความงามของยอดเขา
จากนั้นนำท่านชม ระเบียงแก้ว ซึ่งเป็นสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ที่ 60 เมตร ล้อมรอบผาสูงชัน ความกว้างของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยู่ว่าผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการทำความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี้ ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจทำให้เราก้าวขาไม่ออก!
จากนั้นนำท่านลงบันไดเลื่อนสู่ ถ้ำเทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์ เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย สาเหตุที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ้ำ ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถ้ำประตูสวรรค์ท่านจะได้ขึ้นขั้นบันได 999 ขั้น สู่ ภูเขาประตูสวรรค์ ถ่ายรูปชมความงามซึ่งเคยมีชาวรัสเซียได้ขับเครื่องบินเล็กลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแล้วเป็นสถานที่ที่น่าสนใจจากชาวต่างชาติอีกแห่งหนึ่ง สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขาด้วยกระเช้า
**หมายเหตุ : อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเป็นนั่งรถอุทยาน + ขึ้นบันไดเลื่อน + ลงกระเช้า เพื่อความสะดวกแก่ลูกค้าที่จะไม่ต้องรอคิวนาน หรือหากบันไดเลื่อนประกาศปิด การเที่ยวต้องเป็นขึ้น+ลงกระเช้า ทั้งนี้ทางบริษัทจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง //และในส่วนการนั่งรถของอุทยานขึ้นไปบนถ้ำประตูสวรรค์ หากรถของอุทยานไม่สามารถขึ้นไปที่ถ้ำประตูสวรรค์ได้ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญ โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** พิเศษ!!! ซุปเห็ด
บ่าย นำท่านชมผลิตภัณฑ์สินค้าจาก ยางพารา
หลังจากนั้นนำท่านเดินกลับสู่ เมืองฉางซา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียง มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อำเภอ อีกทั้งยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรม HUA FENG HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ฉางซา-ดอนเมือง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
12.55 น. ออกเดินทางจาก เมืองฉางซา โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD541 (ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
15.20 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
12ก.ย.60 15ก.ย.60 9,999 12,999 12,999 3,900
14ก.ย.60 17ก.ย.60 11,999 14,999 14,999 3,900
15ก.ย.60 18ก.ย.60 8,999 11,999 11,999 3,900
16ก.ย.60 19ก.ย.60 8,999 11,999 11,999 3,900
21ก.ย.60 24ก.ย.60 11,999 14,999 14,999 3,900
22ก.ย.60 25ก.ย.60 10,999 13,999 13,999 3,900
23ก.ย.60 26ก.ย.60 11,999 14,999 14,999 3,900
04ต.ค.60 07ต.ค.60 13,999 16,999 16,999 3,900
05ต.ค.60 08ต.ค.60 13,999 16,999 16,999 3,900
10ต.ค.60 13ต.ค.60 13,999 16,999 16,999 3,900
11ต.ค.60 14ต.ค.60 13,999 16,999 16,999 3,900
13ต.ค.60 16ต.ค.60 13,999 16,999 16,999 3,900
14ต.ค.60 17ต.ค.60 11,999 14,999 14,999 3,900
17ต.ค.60 20ต.ค.60 10,999 13,999 13,999 3,900
18ต.ค.60 21ต.ค.60 13,999 16,999 16,999 3,900
24ต.ค.60 27ต.ค.60 10,999 13,999 13,999 3,900
25ต.ค.60 28ต.ค.60 10,999 13,999 13,999 3,900
26ต.ค.60 29ต.ค.60 12,999 15,999 15,999 3,900
27ต.ค.60 30ต.ค.60 11,999 14,999 14,999 3,900
28ต.ค.60 31ต.ค.60 11,999 14,999 14,999 3,900
04พ.ย.60 07พ.ย.60 10,999 13,999 13,999 3,900
07พ.ย.60 10พ.ย.60 11,999 14,999 14,999 3,900
08พ.ย.60 11พ.ย.60 11,999 14,999 14,999 3,900
09พ.ย.60 12พ.ย.60 12,999 15,999 15,999 3,900
10พ.ย.60 13พ.ย.60 12,999 15,999 15,999 3,900
11พ.ย.60 14พ.ย.60 12,999 15,999 15,999 3,900
14พ.ย.60 17พ.ย.60 11,999 14,999 14,999 3,900
15พ.ย.60 18พ.ย.60 11,999 14,999 14,999 3,900
16พ.ย.60 19พ.ย.60 12,999 15,999 15,999 3,900
17พ.ย.60 20พ.ย.60 12,999 15,999 15,999 3,900
18พ.ย.60 21พ.ย.60 12,999 15,999 15,999 3,900
21พ.ย.60 24พ.ย.60 11,999 14,999 14,999 3,900
22พ.ย.60 25พ.ย.60 11,999 14,999 14,999 3,900
23พ.ย.60 26พ.ย.60 12,999 15,999 15,999 3,900
24พ.ย.60 27พ.ย.60 12,999 15,999 15,999 3,900
25พ.ย.60 28พ.ย.60 12,999 15,999 15,999 3,900
28พ.ย.60 01ธ.ค.60 11,999 14,999 14,999 3,900
29พ.ย.60 02ธ.ค.60 11,999 14,999 14,999 3,900
30พ.ย.60 03ธ.ค.60 12,999 15,999 15,999 3,900
01ธ.ค.60 04ธ.ค.60 12,999 15,999 15,999 3,900
02ธ.ค.60 05ธ.ค.60 12,999 15,999 15,999 3,900
05ธ.ค.60 08ธ.ค.60 12,999 15,999 15,999 3,900
06ธ.ค.60 09ธ.ค.60 11,999 14,999 14,999 3,900
07ธ.ค.60 10ธ.ค.60 11,999 14,999 14,999 3,900
08ธ.ค.60 11ธ.ค.60 12,999 15,999 15,999 3,900
09ธ.ค.60 12ธ.ค.60 12,999 15,999 15,999 3,900
12ธ.ค.60 15ธ.ค.60 11,999 14,999 14,999 3,900
13ธ.ค.60 16ธ.ค.60 11,999 14,999 14,999 3,900
14ธ.ค.60 17ธ.ค.60 12,999 15,999 15,999 3,900
15ธ.ค.60 18ธ.ค.60 12,999 15,999 15,999 3,900
16ธ.ค.60 19ธ.ค.60 11,999 14,999 14,999 3,900
19ธ.ค.60 22ธ.ค.60 11,999 14,999 14,999 3,900
20ธ.ค.60 23ธ.ค.60 11,999 14,999 14,999 3,900
21ธ.ค.60 24ธ.ค.60 12,999 15,999 15,999 3,900
22ธ.ค.60 25ธ.ค.60 12,999 15,999 15,999 3,900
23ธ.ค.60 26ธ.ค.60 12,999 15,999 15,999 3,900
26ธ.ค.60 29ธ.ค.60 12,999 15,999 15,999 3,900
27ธ.ค.60 30ธ.ค.60 12,999 15,999 15,999 3,900
28ธ.ค.60 31ธ.ค.60 12,999 15,999 15,999 3,900
29ธ.ค.60 01ม.ค.61 17,999 20,999 20,999 4,900
30ธ.ค.60 02ม.ค.61 17,999 20,999 20,999 4,900
31ธ.ค.60 03ม.ค.61 17,999 20,999 20,999 4,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้