GTM-14 อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ลาสเวกัส ลอสแอนเจลิส
ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ลาสเวกัส ลอสแอนเจลิส
เดินทาง : 16 ต.ค. 60 - 23 ต.ค. 60   8วัน5คืน
โดยสายการบิน  EVA AIR
ราคาเริ่มต้นเพียง 76,999.- บาท  
ไม่รวมค่าวีซ่าอังกฤษและค่าทิป


เริ่มต้น 16,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - ไทเป - ซานฟรานซิสโก
13:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน EVA AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
16:25 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศใต้หวัน โดยเที่ยวบินที่ BR068 **ใช้เวลาบิน 3 ชั่วโมง 45 นาที โดยประมาณ**
21:10 น. เดินทางถึง ท่าอาก าศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศใต้หวัน **เวลาที่ ไทเป จะเร็วกว่าประเทศไทย ประมาณ 1 ชั่วโมง** (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
23:30 น. ออกเดินทางต่อสู่ ซานฟรานซิสโก เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเที่ยวบินที่ BR028 **ใช้เวลาบิน 11 ชั่วโมง 55 นาที โดยประมาณ**
19:40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ซานฟรานซิสโก เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา **เวลาที่ลอสแอนเจลิส จะช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 14 ชม**
ที่พัก Four Point by Sheraton Pleasanton หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 ซานฟรานซิสโก - เฟรสโน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสัมผัสประสบการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของ เมืองซานฟรานซิสโก รองจากสะพานโกลเด้น เกท เมื่อมาถึงเมืองซานฟรานซิสโกคือ รถรางซานฟรานซิสโก San Francisco Cable Car นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ นำท่านสู่ ท่าเรือ เพียร์ 39 เพื่อล่องเรือชมอ่าวซาน ฟรานซิสโก ผ่านชม เกาะอัลคาทรัส Alcatraz เกาะที่เคยเป็นที่คุมขังนักโทษอเมริกาในอดีต ผ่านชมสะพานแขวนโกลเด้นเกทแบบมุมใกล้ และมุมไกลใกล้กันจะเป็นท่าเรือ ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ Fisherman’s Wharf เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ริมน้ำที่สำคัญที่สุดของเมืองนี้ ปัจจุบันนอกจากจะใช้เป็นที่จอดเรือของชาวประมงแล้ว ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นแหล่งรวมความบันเทิงชื่อดังของย่านเมืองนี้ นำท่านสู่ ยอดเขาทวินพีค Twin Peaks เพื่อให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันงดงามแบบ 360 องศา ของเมืองซานฟรานซิสโก ชม สะพานโกลเด้น เกท Golden Gate Bridge ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดย นายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ เป็นหนึ่งในท็อปเท็นของสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกท่านมาเมืองนี้จะต้องมาเยือน หากไม่ได้มาชมสะพานนี้ก็เหมือนกับยังมาไม่ถึงเมืองซานฟรานซิสโก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อำลาซานฟรานซิสโกสู่ เมืองเฟรสโน เมืองใหญ่อันดับ 8 ของมล รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นศูนย์การธนาคาร ถนนทุกสายดูเหมือนจะใหม่หมด รถเมล์จอดป้ายตรงเวลาเปี๊ยบอาคารสูงสุด 20 ชั้น จึงไม่บดบังทิวทัศน์ชนบทของที่นี่ในฐานะเมืองใหม่จึงมีความเป็นเมืองสำหรับ มนุษย์เดินดินทมากกว่าหุ่นยนต์ หรือคนบ้า ดาวตลก/นักร้อง แดนนี่ เคย์ เคยกล่าวถึงเฟรสโนไว้ว่า ฮัลโหล (สวัสดี) เฟรสโน, ลาก่อน เฟรสโน ในขณะที่ชาวลอสแองเจลีสและชาวซานฟรานซิสโก ซึ่งมองเฟรสโนที่อยู่ระหว่างมหานครทั้ง สองนี้เป็นเรื่องตลก และค่อนข้างดูแคลน ชาวชานเมือง เฟรสโนว่า ร้อนเหมือนนรก ไม่มีอารยธรรมไม่มีชีวิตกลางคืน ฯลฯ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Four Point by Sheraton Pleasanton หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 ลอสแอนเจลิส - ลาสเวกัส
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านออกเดินทางจากดินแดนแห่งภูเขาและทุ่งหญ้าเขียวขจี รัฐแคลิฟอร์เนีย สู่ ภูมิประเทศที่แห้งแล้งด้วยทะเลทรายอันกว้างใหญ่ไพศาล ของรัฐเนวาด้าสู่ เมืองลาสเวกัส Las Vagas City ระหว่างทางผ่าน เมืองบาร์สโตร์ Barstow City เมืองเล็กๆ แต่เป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่นักท่องเที่ยวต่างต้องมาเยือน Tanger Factory Outlet อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมนานาชนิด ราคาขายส่งมากมายจากโรงงาน แบรนด์แท้สัญชาติอเมริกัน อาทิ Coach, Levi’s, Polo, Samsonite, Kipling, Roxy, Nike, Kate Spade เป็นต้น
เที่ยง อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ออกเดินทางต่อสู่ เมืองลาสเวกัส Las Vagas City เป็นสถานที่ ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลก ให้ฉายาว่าเมือง แห่งบาป Sin City เป็นเมืองที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการ การพนัน เป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา ต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าต่างๆ มากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลกจะหาได้ค่อนข้างยากที่จะมีบ่อนการพนัน และโรงแรมมารวมตัวกันอย่างแน่นหนาซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทราย
ค่ำ ริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Excalibur Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 ลาสเวกัส
เช้า
แม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านที่ราบสูง ทำให้เกิดการสึกกร่อนพังทลายของหินอันเป็นเวลา 225 ล้านปีมาแล้ว ต่อมาพื้นโลกเริ่มยกตัวสูงขึ้นอันเนื่องมาจากแรงดัน และความร้อนอันมหาศาลภายใต้พื้นโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากว้างใหญ่ไพศาล การยกตัวของแผ่นดินทำให้ทางที่ลำธารไหลผ่านมีความลาดชันและน้ำไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน้ำเกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆ ในเปลือกโลกวัดจากขอบลงไปก้นหุบเหวกว่า 1 ไมล์ ประมาณ 1,600 เมตร และอาจลึกกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินแกรนิตและหินชั้นแบบต่างๆ พื้นดินที่เป็นหินทรายถูกน้ำและ ลมกัดเซาะจนเป็นร่องลึก สลับซับซ้อน สูง ต่ำ นานนับล้านปี เหล่านี้ก่อนให้เกิดความงดงาม และความน่าอัศจรรย์ทางธรรมชาติขึ้นที่แห่งนี้ (กรุณาจองล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 15 วัน 1. โดยรถโค้ช ราคาท่านละ 6,800 บาท 2. โดย Helicopter ท่านละ 14,500 บาท ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง) หรือให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ศูนย์การค้าเอาท์เล็ท ภายในเมืองมากมาย หรือเสี่ยงโชคตามอัธยาศัย และในยามค่ำคืนท่านสามารถ ท่องราตรีเมืองลาส เวกัส โดยการเดินเล่นที่ถนน Strip หรือพบกับการแสดงโชว์ของโรงแรมต่างๆ ซึ่งแต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับคอนเซ็ปท์ของโรงแรม อาทิ ชมโชว์โจรสลัด โชว์ภูเขาไฟระเบิด โชว์น้ำพุที่สวยงามตระการตา
เที่ยง อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
ที่พัก Excalibur Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 ลาสเวกัส - ลอสแองเจลิส
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางจาก รัฐเนวาด้า เข้าสู่ รัฐแคลิฟอร์เนีย สู่ เมืองลอสแองเจลิส Los Angeles เมืองใหญ่อันดับสองของสหรัฐอเมริกา
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม เมืองลอสแอนเจลิส โดยรอบ ผ่านชม เอล พลูโบล เดอ ลอสแอนเจลิส El Pueblo de Los Angeles เป็นย่านเก่าแก่ของ เมืองลอสแอนเจลิส เคยเป็นเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของสเปน เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังมีสถาปัตยกรรมที่เล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันสวยงามอยู่มากมาย ที่จะพาคุณย้อนกลับไปสัมผัสเรื่องราวในอดีต ผ่านชม แอล เอ มิวสิค เซ็นเตอร์ Music Center for the Performing Arts มิวสิค เซ็นเตอร์ สถานที่ใช้มอบรางวัลออสก้า ศูนย์รวมแรงบันดาลใจและความบันเทิงที่สำคัญของเมืองลอสแอนเจลิส ซึ่งทุกๆ ปีนั้น มิวสิค เซ็นเตอร์ จะถูกนำมาใช้จัดงานศิลปะบันเทิงต่างๆ และจะมีคนมากกว่า 2 ล้านคนมาเข้าชม โดยจะมีงานใหญ่ๆ 4 งาน ได้แก่ Disney Concert Hall, Dorothy Chandler Pavilion, Ahmanson Theater and Mark Taper Forum ทั้งนี้ ที่นี้ยังเป็นผู้บริจาคสำคัญให้กับสถานที่ จัดงานทางด้านวัฒนธรรมของเมืองลอสแอนเจลิส เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมและอุทิศให้กับศิลปินผู้มากความสามารถ ชมย่านธุรกิจสำคัญ ย่านไชน่าทาวน์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Holiday Inn Buena Park หรือเทียบเท่า
วันที่ 6 ลอสแองเจลิส
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชม ศาลาว่าการเมือง นำท่านสู่ย่าน ถนนฮอลลีวู้ด ที่ เบเวอร์รี่ฮิลล์ ผ่าน ถนนเรดิโอไดร์ฟ ถนนที่รวมแหล่งช้อปปิ้งหรูหรา ชมรอยฝ่ามือฝ่าเท้าของดาราดังฮอลลีวู้ด ถ่ายรูปสัญลักษณ์ของดาราที่ท่านชื่นชอบ ณ ไชนีส เธียร์เตอร์ โรงภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวู้ด
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ที่สุดเมืองหนึ่งในเมืองลอสแอนเจลิส เพราะที่นี่เป็นสวรรค์ย่อมๆ ของผู้ที่ชอบนอนอาบแดดท่ามกลางสายลมและหาดทรายสีขาวนวล รวมถึงเหล่าบรรดานักโต้คลื่นที่หลงรักท้องทะเลอีกด้วย แถมมีร้านค้าให้ช้อปปิ้งมากมาย อีกทั้งยังเป็นสถานที่มีอัตราการเกิดอาชญากรรมน้อยมาก ใกล้กัน จะเป็น เจ พอล เก็ตติ เซ็นเตอร์ J. Paul Getty Center เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีชื่อเสียง ก่อตั้งโดย เจ พอล เก็ตติ ซึ่งจุดเด่นของตึกนี้คือ เป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ออกแบบโดยสถาปนิค Richard Meier สร้างอยู่บนพื้นที่ 750 เอเคอร์ บนเนินเขาซานตา โมนิก้า โดยพิพิธภัณฑ์แห่งเป็นที่เก็บศิลปะหลายประเภทเช่น ภาพวาด รูปแกะสลัก ภาพถ่าย ของเก่ายุคสมัยกรีกและโรมัน คนรักงานศิลปะไม่ควรพลาด ปิดท้ายด้วย เดอะ โกรฟ The Grove แหล่งช้อปปิ้งและบันเทิงอีกที่ๆ มีชื่อแห่งหนึ่งของเมืองลอสแอนเจลิส เพิ่งถูกสร้างในปี 2002 และนับเป็นตลาดสินค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งไม่ได้เป็นแค่ห้างธรรมดาเท่านั้น แต่ยังเต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าและสินค้าแบรนด์เนมมากมาย รวมถึงร้านอาหารและโรงหนัง นับเป็นแหล่งรวมความบันเทิงครบครันของเมือง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยาน ลอสแองเจลีส ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 7 ซานฟรานซิสโก - ไทเป
00:15 น. ออกเดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศใต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เที่ยวบินที่ BR011 **ใช้เวลาบิน 13 ชั่วโมง 30 นาที โดยประมาณ**
วันที่ 8 ไทเป - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
05:10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศใต้หวัน **เวลาที่ ไทเป จะเร็วกว่าประเทศไทย ประมาณ 1 ชั่วโมง** (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
09:00 น ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เที่ยวบินที่ BR067 **ใช้เวลาบิน 3 ชั่วโมง 45 นาที โดยประมาณ**
11:35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
10ต.ค.60 23ต.ค.60 16,999 74,999 72,999 13,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้