GTM 14 อเมริกาตะวันออก แคนนาดา ฟิลาเดลเฟีย วอช
ทัวร์อเมริกาตะวันออก แคนนาดา ฟิลาเดลเฟีย วอชิงตัน ดีซี ไนแองการ่า นิวยอร์ก
เดินทาง : 15 ต.ค. 60 - 23 ต.ค. 60 9วัน6คืน
โดยสายการบิน  EVA AIR
ราคาเริ่มต้นเพียง 96,999.- บาท  
ไม่รวมค่าวีซ่าอังกฤษและค่าทิป


เริ่มต้น 96,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - ไทเป - โตรอนโต้
09:00 น คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน EVA AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
12:20 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ไทเป ประเทศใต้หวัน โดยเที่ยวบินที่ BR212 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 45 นาที)
17:10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศใต้หวัน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง เวลาที่ ไทเป เร็วกว่าประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง)
18:40 น. อกเดินทางต่อสู่ โตรอนโต้ ประเทศแคนาดา โดยเที่ยวบินที่ BR035 (บินข้ามผ่านมหาสมุทรแปซิฟิก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 14 ชั่วโมง 10 นาที)
20:50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน โตรอนโต้ ประเทศแคนาดา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
ที่พัก Radisson Suite Hotel Toronto Airport หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 โตรอนโต้ - อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า ฝั่งแคนาดา
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08:00 น. นำท่านเที่ยวชม เมืองโตรอนโต้ เมืองหลวงของรัฐออนตาริโอ นครที่ใหญ่ที่สุด เป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดในประเทศแคนาดา อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าฝั่งตะวันตก เป็นเมืองที่ทันสมัยอีกเมืองของประเทศแคนาดา นำท่านชม สกายโดม, ปราสาทคาซาโลม่า, สวนควีนพาร์ค, ศาลาว่าการเมืองโตรอนโต้, ท่าเรือโตรอนโต้, มหาวิทยาลัยโตรอนโต้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของเมืองโตรอนโต้ นำท่านขึ้น หอคอยซีเอ็น ทาวเวอร์ CN Tower ซึ่งมีความสูงถึง 520 เมตร เป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกท่านจะได้ชมทัศนียภาพโดยรอบของนครโตรอนโต้ได้อย่างจุใจ และให้ท่านอิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้ามากมาย ณ ตลาดที่อยู่ใจกลางเมืองเก่า Eaton Center
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ ท่านจะได้พบกับความยิ่งใหญ่ ของน้ำตกที่มีอาณาบริเวณ ปริมาณมวลน้ำไหลเวียนมากมายมหาศาล ที่ไหลมาจากทะเลสาบอีรีทิ้งตัวลงก่อให้เกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหว และละอองไอน้ำที่สร้างความสดชื่นไปทั่วบริเวณหากสภาพอากาศเอื้ออำนวย ท่านจะได้เห็นสายรุ้งที่เกิดจากละอองน้ำอยู่เหนือน้ำตก ซึ่งสวยงามมากๆ โดยบริเวณนี้จะเกิดสายรุ้งอยู่เป็นประจำ เนื่องจากมีละอองน้ำลอยขึ้นขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเป็นจำนวนมาก นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกยักษ์ไนแองการ่าในจุดที่ใกล้ที่สุด ด้วยเรือ เมด ออฟ เดอะ มิส Maid of the Mist ทวนกระแสน้ำเข้าสู่ธารน้ำอันเชี่ยวกราดที่หลั่งไหลโถมเถมาจากเบื้องสูง ตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจ สัมผัสกับประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ในการชมน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิดจริงๆ **หมายเหตุ: เมด ออฟ เดอะ มิส Maid of the Mist จะเปิดให้บริการในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน ตุลาคม กำหนดวันที่แน่นอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ และทางบริษัทไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้ หากไม่สามารถล่องเรือได้**
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hilton Hotel & Suites Niagara / Sheraton On The Falls หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 อเมริกา - คอร์นนิ่ง - แฮริสเบิร์ก อเมริกา - คอร์นนิ่ง - แฮริสเบิร์ก
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอร์นนิ่ง Corning City ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของนครนิวยอร์ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเชมุง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการผลิตเครื่องแก้ว นำท่านชม Corning Glass Museum โรงงานเครื่องแก้วทีบีไอ ที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตเครื่องแก้วของอเมริกา
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ออกเดินทางสู่ เมืองแฮรีส เบิร์ก Harrisburg City เมืองหลวงของมลรัฐเพนซิลวาเนีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำซัวควิฮานน่า
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Comfort Inn Harrisburg หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 แฮริสเบิร์ก - วอชิงตัน ดี ซี - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองแฮรีส เบิร์ก Harrisburg City ซึ่งเป็นเมืองหลวงของฝั่งรัฐเพนซิลวาเนีย ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำซัสควิฮานน่า นำท่านเยี่ยมชมเครื่องจักรเก่าแก่ที่ใช้ในการผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงระดับโลก ให้ท่านได้ซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก ณ Hershey’s Chocolate จากนั้นออกเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี Washington D.C. เมืองหลวงของ ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ระหว่าง มลรัฐเวอร์จิเนียกับแมรี่แลนด์ และยังเป็นเมืองที่ได้รับการวางแผนผังเมืองเป็นอย่างดี นำท่านชม สถาบันสมิธโซเนียน The Smithsonian Institute ก่อตั้งในปี ค.ศ.1846 โดยทุนรัฐบาลส่วนหนึ่งร่วมกับเงินกองทุน จากพินัยกรรมของ James Smithson นักวิทยา ศาสตร์ ของอังกฤษ สถาบันสมิธโซเนี่ยนยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดใน โลกและได้รวบรวมพิพิธภัณฑ์ 13 แห่งไว้ด้วยกัน ให้ท่านชมพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ เช่น National Museum of Natural History ซึ่งแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ชมห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกาโบราณที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเป็นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ของฝรั่งเศส ชม National Air and Space Museum พิพิธภัณฑ์อากาศยาน และยานอวกาศ ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เครื่องร่อน เครื่องบิน จรวด ยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแสดง มีโรงภาพยนตร์จอยักษ์ IMAX ที่ฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการบิน อวกาศ นอกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจำลอง หินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินลำแรกของโลกจากตระกูล Wright รายการนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่เอื้ออำนวยต่อการเข้าชมในแต่ละสถานที่
เที่ยง อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
นำท่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ทำเนียบขาว, สถานที่ทำงาน, บ้านพักราชการของประธานาธิบดีสหรัฐ, อนุสาวรีย์รถไฟยูเนี่ยนสเตชั่นอันทันสมัย, อนุสาวรีย์วอชิงตัน, อนุสรณ์ลินคอร์น, อนุสาวรีย์เจฟเฟอร์สัน, ตึกรัฐสภา ให้ท่านลงถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Holiday Inn Washington D.C. Greenbelt , Maryland หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 ฟิลาเดลเฟีย - นิวยอร์ก
เช้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย Philadelphia City มลรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มจากจุดกำเนิดเสรีภาพ และอิสรภาพที่ อินดีเพน เด้นซ์ ฮอลล์ และระฆังแห่งอิสรภาพที่ ลิเบอร์ตี้ เบลล์ สัญลักษณ์ของการก่อตั้งประเทศ สมัยก่อนสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบันใช้เก็บรักษาเอกสาร และตั้งดินแดนใหม่โดยใช้ชื่อว่า สหรัฐอเมริกา United State of America
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านออกเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ก หรือที่นิยมเรียกกันว่า นิวยอร์ก ซิตี้ New York City / NYC เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นมหานครเอกของโลก จัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเงิน วัฒนธรรม บันเทิง และสังคมที่สำคัญที่สุดของโลกมีตึกระฟ้า และตึกที่สูงมากที่สุดในโลกตลอดระยะเวลา 150 ปี
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Comfort Suites Newark หรือเทียบเท่า
วันที่ 6 นิวยอร์ก - ขึ้นชมวิวบนตึกสูงระฟ้า Empire State Building
เช้า นำท่านโลดแล่นสู่ มหานครนิวยอร์ก New York ชม เซ็นทรัลปาร์ค สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สุดในเกาะแมนฮัตตัน ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปอดของชาวนิวยอร์ก ต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่าปีละ 25 ล้านคน เป็นสวนสาธารณะที่มีคนมาเที่ยวมากที่สุดในอเมริกา เรดิโอซิตี้ มิวสิคฮอลล์ ที่จัดการแสดงดนตรีชื่อดังย่าน ไทม์สแควร์ ย่านการค้าในกลางนคร ที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้ายย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ ต้นกำเนิดของละครบรอดเวย์ ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับรวมทั้งผ่านชมสถานที่สำคัญ ต่างๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ หอสมุดประชาชน โบสถ์เซนต์แพททริคย่าน ไชน่าทาวน์ และ จัตุรัสไทม์สแควร์ ผ่านชม Ground Zero เป็นบริเวณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตึกแฝด World Trade Central ที่สูงที่สุดในอเมริกา แต่ตอนนี้เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ และการก่อสร้างตึกใหม่ หลังจากการสูญเสียครั้งใหญ่ในปี 2001 พิเศษ!! นำท่านขึ้นตึกสูงระฟ้าเอ็มไพรสเตท Empire State Building เพื่อชมทิวทัศน์ของเกาะแมนฮัตตัน ใจกลางกรุงนิวยอร์ก แบบ 360 องศา ซึ้งปัจจุบันเป็นตึกสูงที่สุดในนิวยอร์ก และเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์มากมาย อาทิเช่น Sleepless in Seattle, An Affair to Remember, King Kong ตึกนี้เป็นที่ทำการของบริษัทใหญ่ มากกว่า 600 บริษัท ตึกแห่งนี้ใช้อิฐก่อสร้างถึง 10 ล้านก้อน สูง 375 เมตร และลึกลงไปใต้ดิน จากระดับถนนอีก 10 เมตร แบ่งเป็น 102 ชั้น บนยอดสูงสุดมีโดมสูงขึ้นไปอีก 60 เมตร จากชั้นล่างจนถึงชั้นที่ 86 มีโครงเหล็กเสริมอย่างดีชนิดไม่ขึ้นสนิม คิดเป็นน้ำหนัก 730 ตัน มีหน้าต่างทั้งหมด 6,500 บาท จุคนได้กว่า 80,000 กว่าคน รับประกัน 6,000 ปี ใช้ลิฟต์ขึ้นลงกว่า 65 ตัว นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 86 ของตึก ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ทั่วทั้งเกาะแมนฮัตตัน ณ ใจกลางกรุงนิวยอร์ก อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปอย่างจุใจตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนสายที่ 5 ฟิฟท์ อเวนิว ถนนช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนม หรูหราต่างๆ ระดับโลก ที่สร้างขึ้นโดยตระกูลที่ร่ำรวย ติดอันดับหนึ่งในสิบของอเมริกา บริเวณนี้คับคั่งไปด้วยศูนย์การค้า และโรงมหรสพชั้นนำมากมาย ให้ท่านได้เพลิดเพลิน และตื่นตา ตื่นใจ
เที่ยง อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
ที่พัก Comfort Suites Newark หรือเทียบเท่า
วันที่ 7 นิวยอร์ก - ล่องเรือชมเทพีเสรีภาพ - ช้อปปิ้งเอาท์เล็ทชื่อดังที่สุดในอเมริก
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินลงเฟอร์รี่สู่ เกาะลิเบอร์ตี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ชมความสง่างามของ เทพีเสรีภาพ สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกัน ที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิ และเสรีภาพเท่าเทียมกัน เทพีเสรีภาพนี้ประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสที่อเมริกาก่อตั้งประเทศครบรอบ 100 ปี ระหว่างนั้นท่านจะได้ชมความงดงามของ สะพานบรูคลิน สะพานเก่าแก่ที่สร้างขึ้นจากการขึงลวดเหล็กในสมัยโบราณ ชมวิวทิวทัศน์ความงดงามของเกาะแมนฮัตตัน ซึ่งเป็นใจกลางนครนิวยอร์กกับย่านบรูคลิน ที่ใช้อิฐและหินผสมผสานกัน ก่อเป็นเสาหลักขึ้น 2 ฟาก และใช้เส้นลวดเหล็กขึงเพื่อยึดโยงโครงสะพานขึ้น ซึ่งมีทั้งปูนและไม้ ความยาว 6,016 ฟุต กว้าง 85 ฟุต จนเป็นผลสำเร็จและใช้งานได้อย่างคงทนจนถึงปัจจุบัน จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่ Woodbury Common Premium Outlet เอาท์เล็ทที่มีชื่อเสียงที่สุดในอเมริกา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยร้านค้า แบรนด์เนมสัญชาติอเมริกันแท้ๆ กว่า 250 ร้านค้า นำเสนอสินค้าในราคาที่ชวนให้ท่านได้เลือกสรรมากมายหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิเช่น BURBERRY, GUCCI, DIOR, COACH, DIESEL, G-STAR, MISS SIXTY, ENERGY, NIKE, VERSACE, POLO, A/X , EMPORIO ARMANI และอีกมากมาย
เที่ยง อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
ภายในเอาท์เล็ท เพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง หรือท่านอาจเลือกจิบชา กาแฟภายในเอาท์เล็ทสไตล์อเมริกันแท้ๆ ก็มีให้ท่านได้เลือกมากมายหลายร้านให้ท่านได้ลิ้มลองได้เวลาอันสมควร
17:00 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน จอห์น เอฟ เคนเนดี้ เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 8 นิวยอร์ก - ไทเป
01:20 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เที่ยวบินที่ BR031 (บินข้ามผ่านมหาสมุทรแปซิฟิก ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 15 ชั่วโมง 50 นาที)
วันที่ 9 ไทเป - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
05:30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ไทเป ประเทศไต้หวัน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
09:10 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เที่ยวบินที่ BR067
11:50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
15ต.ค.60 23ต.ค.60 96,999 94,999 92,999 12,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้