GTM-26 GT-TPE XW01 TAIWAN HOT PROMOTION 5D3N SEP-OCT 17 BY XW
ทัวร์ ไต้หวัน 5วัน3คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
เดินทาง กันยายน-ตุลาคม 2560
เริ่มต้น 9,991 บาท
สายการบิน Nok Scoot


เริ่มต้น 9,991


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ ไต้หวัน 5วัน3คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เดินทาง กันยายน-ตุลาคม 2560 เริ่มต้น 9,991 บาท สายการบิน Nok Scoot
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
21.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 7 ประตู 5-6 สายการบินนกสกู๊ต (Nok Scoot) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง *สำหรับกรุ๊ปที่ออกเดินทาง วันจันทร์, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์
23.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 7 ประตู 5-6 สายการบินนกสกู๊ต (Nok Scoot) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง **สำหรับกรุ๊ปที่ออกเดินทางวันอังคาร, วันพุธ, วันเสาร์, วันอาทิตย์
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่าง หากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่นั่งบนเครื่อง หรือเปลี่ยนที่นั่ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดติดต่อสายการบินและชำระค่าบริการเพิ่มเติมด้วยตัวท่านเอง
วันที่ 2 สนามบินเถาหยวน – หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง -ร้านใบชา – วัดเหวินหวู่ – ไถจง – ฝงเจี่ย ไนท์มาเก็ต
00.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน นกสกู๊ต (Nok Scoot) เที่ยวบินที่ XW182 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
02.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน นกสกู๊ต (Nok Scoot) เที่ยวบินที่ XW182 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
05.10 น. หรือ 07.10 เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) หลังจากท่านได้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+น้ำผลไม้)
จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล
นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขื่อนที่สำคัญในไต้หวัน มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร ครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยว รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย
จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนำท่านแวะ ชิมชาอูหลง เป็นชาต้นตำรับและขึ้นชื่อของชาวไต้หวัน ที่ท่านสามารถซื้อเป็นของฝาก
จากนั้นนำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญดอลล่าไต้หวัน หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองไถจง
นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต ที่มีสินค้าหลากหลายให้ท่านเลือกสรร ซึ่งถือได้ว่าเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไถจงเลยทีเดียว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่ที่พัก CU HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 ไถจง –ไทเป– ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Germanium Shop– ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านเลือกซื้อของฝาก ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ที่ ร้านเหว่ยเก๋อ (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น)
นำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ..บุฟเฟต์ชาบูชาบู)
นำท่านแวะช้อปปิ้งร้าน Germanium ที่ขึ้นชื่อเรื่องสร้อยข้อมือ Germanium ที่มีคุณสมบัติ ทำให้เลือดลมเดินดีขึ้น เพิ่มความกระปรี้กระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง เป็นอัญมณีล้ำค่าที่สุดในโลกซึ่งมีอยู่ไม่กี่ที่
นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ให้ท่านซื้อสินค้าพื้นเมือง อาหาร หรือสินค้าที่ระลึก อิสระตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
นำคณะเข้าสู่ที่พัก RELITE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 ไทเป – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย๋หลิ่ว – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมี การใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยซังเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหาร....ซีฟู้ด)
นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ราคา 600NTD) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
นำท่านอัพเดทแฟชั่น และการตกแต่งร้านค้า สไตล์ไต้หวัน ให้ท่านได้ ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง หรือสยามสแควร์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc.
นำคณะเข้าสู่ที่พัก HOTEL J หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 ไทเป- สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+น้ำผลไม้)
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไต้หวัน
06.20 น. อำลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน นกสกู๊ต (NokScoot) โดยเที่ยวบินที่ XW181 (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง) *สำหรับกรุ๊ปที่เดินทางกลับในวันจันทร์, วันอังคาร, วันศุกร์
09.05 น. เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
09.40 น. อำลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน นกสกู๊ต (NokScoot) โดยเที่ยวบินที่ XW181 (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง) **สำหรับกรุ๊ปที่เดินทางกลับในวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันพุธ, วันพฤหัสบดี
12.15 น. เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01ก.ย.60 05ก.ย.60 9,991 9,991 9,991 4,500
02ก.ย.60 06ก.ย.60 9,991 9,991 9,991 4,500
03ก.ย.60 07ก.ย.60 9,991 9,991 9,991 4,500
04ก.ย.60 08ก.ย.60 9,991 9,991 9,991 4,500
05ก.ย.60 09ก.ย.60 9,991 9,991 9,991 4,500
06ก.ย.60 10ก.ย.60 9,991 9,991 9,991 4,500
07ก.ย.60 11ก.ย.60 10,991 10,991 10,991 4,500
08ก.ย.60 12ก.ย.60 10,991 10,991 10,991 4,500
09ก.ย.60 13ก.ย.60 10,991 10,991 10,991 4,500
10ก.ย.60 14ก.ย.60 10,991 10,991 10,991 4,500
11ก.ย.60 15ก.ย.60 11,991 11,991 11,991 4,500
12ก.ย.60 16ก.ย.60 11,991 11,991 11,991 4,500
13ก.ย.60 17ก.ย.60 11,991 11,991 11,991 4,500
14ก.ย.60 18ก.ย.60 11,991 11,991 11,991 4,500
15ก.ย.60 19ก.ย.60 11,991 11,991 11,991 4,500
16ก.ย.60 20ก.ย.60 11,991 11,991 11,991 4,500
17ก.ย.60 21ก.ย.60 11,991 11,991 11,991 4,500
18ก.ย.60 22ก.ย.60 11,991 11,991 11,991 4,500
19ก.ย.60 23ก.ย.60 11,991 11,991 11,991 4,500
20ก.ย.60 24ก.ย.60 11,991 11,991 11,991 4,500
21ก.ย.60 25ก.ย.60 13,991 13,991 13,991 4,500
22ก.ย.60 26ก.ย.60 13,991 13,991 13,991 4,500
23ก.ย.60 27ก.ย.60 13,991 13,991 13,991 4,500
24ก.ย.60 28ก.ย.60 13,991 13,991 13,991 4,500
25ก.ย.60 29ก.ย.60 13,991 13,991 13,991 4,500
26ก.ย.60 30ก.ย.60 13,991 13,991 13,991 4,500
27ก.ย.60 01ต.ค.60 13,991 13,991 13,991 4,500
28ก.ย.60 02ต.ค.60 13,991 13,991 13,991 4,500
29ก.ย.60 03ต.ค.60 13,991 13,991 13,991 4,500
30ก.ย.60 04ต.ค.60 13,991 13,991 13,991 4,500
01ต.ค.60 05ต.ค.60 13,991 13,991 13,991 4,500
02ต.ค.60 06ต.ค.60 13,991 13,991 13,991 4,500
03ต.ค.60 07ต.ค.60 13,991 13,991 13,991 4,500
04ต.ค.60 08ต.ค.60 14,991 14,991 14,991 4,500
05ต.ค.60 09ต.ค.60 14,991 14,991 14,991 4,500
06ต.ค.60 10ต.ค.60 14,991 14,991 14,991 4,500
07ต.ค.60 11ต.ค.60 14,991 14,991 14,991 4,500
08ต.ค.60 12ต.ค.60 13,991 13,991 13,991 4,500
09ต.ค.60 13ต.ค.60 13,991 13,991 13,991 4,500
10ต.ค.60 14ต.ค.60 14,991 14,991 14,991 4,500
11ต.ค.60 15ต.ค.60 14,991 14,991 14,991 4,500
12ต.ค.60 16ต.ค.60 14,991 14,991 14,991 4,500
13ต.ค.60 17ต.ค.60 14,991 14,991 14,991 4,500
14ต.ค.60 18ต.ค.60 14,991 14,991 14,991 4,500
15ต.ค.60 19ต.ค.60 14,991 14,991 14,991 4,500
16ต.ค.60 20ต.ค.60 14,991 14,991 14,991 4,500
17ต.ค.60 21ต.ค.60 14,991 14,991 14,991 4,500
18ต.ค.60 22ต.ค.60 15,991 15,991 15,991 4,500
19ต.ค.60 23ต.ค.60 15,991 15,991 15,991 4,500
20ต.ค.60 24ต.ค.60 15,991 15,991 15,991 4,500
21ต.ค.60 25ต.ค.60 15,991 15,991 15,991 4,500
23ต.ค.60 26ต.ค.60 15,991 15,991 15,991 4,500
24ต.ค.60 27ต.ค.60 15,991 15,991 15,991 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้