GTM 35 OSL-TG001 Flamsbana Norway 7D4N NOV-DEC 17 BY TG
ทัวร์นอร์เวย์ Flamsbana Norway 7วัน 4 คืน
เดินทาง กันยายน 2560
เดินทางโดยสายการบิน Thai airways
เพียง 54,500 ไม่รวมวีซ่า


เริ่มต้น 54,500


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ Flamsbana Norway 7วัน 4 คืน เดินทาง กันยายน 2560 เดินทางโดยสายการบิน Thai airways เพียง 52,900 ไม่รวมวีซ่า
วันที่ 1 กรุงเทพฯ
21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D การบินไทย พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง – เกียร์โล
00.55 น. ออกเดินทาง โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบินที่ TG954
07.25 น. เดินทางถึงสนามบินการ์เดอร์มอน กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และปรับเป็น 6 ชั่วโมงในวันที่ 29 ตุลาคม 2560) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านชม กรุงออสโล (Oslo) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ดที่ชื่อออสโลฟยอร์ด ซึ่งในปี 2006 ออสโลได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว (ข้อมูลจากนิตยสาร THE ECONOMIST) โดยออสโลตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ดที่ชื่อ “ออสโลฟยอร์ด” ตัวเมืองประกอบด้วยเกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ที่สุดชื่อ MALMOYA นอกจากนี้ ยังมีทะเลสาบกว่า 343 แห่งซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดสำคัญ นำท่านเข้าชม อุทยานฟรอกเนอร์ (Frognor Sculoture Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ที่ใช้เวลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลักหินแกรนิต และทองแดงให้คนรุ่นหลังได้เห็นวัฎจักรในหนึ่งชีวิตของมนุษย์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักชิ้นโบว์แดงของท่านชื่อ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแท่งเดียว
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง (Viking Museum) พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับเรือที่ในยุคศตวรรษที่ 9 นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับ เครื่องมือ ที่ชาวไวกิ้งใช้ ที่มีอายุมากกว่า 1000 ปี นำท่านเดินทางสู่เมืองเกียร์โล (Geilo) เมืองแห่งสกีรีสอร์ทแสนสวยกลางหุบเขา และดินแดนแห่งกลาเซียร์ที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ที่พัก นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HIGHLAND LODGE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 เกียร์โล – ฟลัม – รถไฟสายโรแมนติก – ไมร์ดรัล –ล่องเรือซองฟยอร์ด – กุดวานเก้น – เบอร์เก้น
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองฟลัม ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์ นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัม-ไมดรัล (The World famous flam-banen) Flamsbana – The Most Beautiful Train Journey in The World นับเป็นเส้นทางรถไฟสายที่โรแมนติกที่สุดในยุโรปเหนือ ลอดอุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขา ผ่านทะเลสาบ แม่น้ำ และน้ำตกเหนือคณานับที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขา มุ่งสู่สถานีไมดรัล (Myrdal) ศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตั้งอยู่บนความสูง 857 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลใกล้กับฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา ที่ท่านจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อันเกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งปกคลุมเหนือพื้นดิน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด (Sognefjord) มุ่งหน้าสู่เมืองกุดวานเก้น (Gudvangen) ซึ่งฟยอร์ดนี้นอกจากจะได้รับการจัดอันดับเป็นมรดกโลกแล้ว ยังได้รับการขนานนามว่าเป็นฟยอร์ดที่ยาวและลึกที่สุดในโลก (The longest and deepest fjord in the world) ช่วงที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดคือ NARROW FJORD ระหว่างทางเพลิดเพลินกับภูผาสูงชันอันเขียวขจี ธารน้ำตกนับร้อยสาย สำหรับฟยอร์ดนั้นนับว่าเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะของแผ่นธารน้ำแข็งในยุคน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน ในโลกนี้มีไม่กี่ประเทศที่มีฟยอร์ด แต่ฟยอร์ดที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในโลกคือฟยอร์ดในประเทศนอร์เวย์ ซึ่งช่องฟยอร์ดแห่งนี้ได้ชื่อว่าสวยติดอันดับโลกเช่นกัน
จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองเบอร์เก้น (Bergen)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ที่พัก นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม THON BERGEN หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 เบอร์เก้น – ยอดเขาฟลอเยน – อุลวิค
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
พาท่านเที่ยวชมเมืองเบอร์เก้นเมืองในฝันที่แสนน่ารัก เป็นเมืองท่าที่สำคัญของนอร์เวย์มาตั้งแต่คริสศตวรรษที่ 13 เมืองนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีท่าเรือที่ยาวถึง 10 กิโลเมตร ชมอาคารไม้หน้าอ่าว Bryggen ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ จากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก และปัจจุบันได้รับการรักษาสภาพไว้ได้อย่างดียิ่ง
แล้วนำท่านไปยังสถานี Floibanen เพื่อให้ท่านได้สัมผัส ประสบการณ์ใหม่ โดยนั่งรถรางไฟฟ้า Floibanen เพื่อไปชมทิวทัศน์อันงดงามบนยอดเขา ฟลอเยน (Mount Floyen) ซึ่งสูงถึง 320 เมตร จากระดับน้ำทะเล ท่านจะได้ชมความงามของกรุงเบอร์เก้น ที่ตั้งอยู่บนปากฟยอร์ดนอร์เวย์ ซึ่งเป็นปลายทางเส้นทางสายฟยอร์ดอันงดงามที่สุด แล้วนำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเบอร์เก้น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองอุลวิค (Ulvik) เมืองเล็กๆตั้งอยู่ริมฮาร์ดแดงเกอร์ฟยอร์ดอันงดงาม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ที่พัก นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม BRAKANES หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 อุลวิค – ออสโล – อิสระช้อปปิ้ง
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงออสโล (Oslo) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของประเทศนอร์เวย์ตลอดสองข้างทาง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย นำท่านถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำ ซึ่งรายล้อมด้วยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอร์ด อีกทั้งโรงละครแห่งชาติ (The Oslo Opera House) หนึ่งในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝั่งของออสโลให้เกิดเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์ และการปรับผังการจราจรของชายฝั่งด้านตัวเมืองออสโล พาท่านถ่ายรูป Royal Palace, Akerhus Castle สถานสำคัญประจำเมือง และมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามโดดเด่นที่เหมาะแก่การแวะชมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่นเลือกซื้อของช้อปปิ้ง ณ บริเวณถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท (Karl Johans Gate) ให้ท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
ที่พัก นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม PARK INN BY RADISSON หรือเทียบเท่า
วันที่ 6 ออสโล – สนามบิน
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
พาท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำ คืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีในสนามบิน
14.15 น. นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพ ด้วยสายการบินไทยด้วยเที่ยวบิน TG955
วันที่ 7 กรุงเทพ
06.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01ก.ย.60 07ก.ย.60 52,900 52,900 52,900 5,900 **ราคาไม่รวมวีซ่านอร์เวย์ประมาณ 3,500 บาท
05ก.ย.60 11ก.ย.60 52,900 52,900 52,900 5,900 **ราคาไม่รวมวีซ่านอร์เวย์ประมาณ 3,500 บาท
19ก.ย.60 25ก.ย.60 52,900 52,900 52,900 5,900 **ราคาไม่รวมวีซ่านอร์เวย์ประมาณ 3,500 บาท
22ก.ย.60 28ก.ย.60 52,900 52,900 52,900 5,900 **ราคาไม่รวมวีซ่านอร์เวย์ประมาณ 3,500 บาท
17พ.ย.60 23พ.ย.60 54,500 54,500 54,500 5,900 **ราคาไม่รวมวีซ่านอร์เวย์ประมาณ 3,500 บาท
21พ.ย.60 27พ.ย.60 54,500 54,500 54,500 5,900 **ราคาไม่รวมวีซ่านอร์เวย์ประมาณ 3,500 บาท
30พ.ย.60 06ธ.ค.60 54,500 54,500 54,500 5,900 **ราคาไม่รวมวีซ่านอร์เวย์ประมาณ 3,500 บาท
01ธ.ค.60 07ธ.ค.60 54,500 54,500 54,500 5,900 **ราคาไม่รวมวีซ่านอร์เวย์ประมาณ 3,500 บาท
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้