GTM-25 ST10 ไต้หวัน เกาสง โฮ๊ะโฮ๊ะ 4วัน3คืน 20-23 OCT 17 BY CI
ทัวไต้หวัน เกาสง ไทเป ไทจง หนานโถว 4วัน3คืน
เดินทาง 20-23 ตุลาคม 60
ราคา 24,900 บาท
โดยสายการบิน CHINA AIRLINES


เริ่มต้น 24,900

ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ - ไต้หวัน – เถาหยวน – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป 101(ไม่รวมชมวิวชั้น 89) – ซีเหมินติง – อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
06.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ROW S ( GATE 8 ) สายการบิน CHINA AIRLINES เจ้าหน้าที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่าน
08.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป...โดยสายการบิน CHINA AIRLINES  เที่ยวบินที่ CI838 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
12.55 น. ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองไทเป เมืองหลวงของไต้หวัน (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) บริการอาหารว่าง ชานมไข่มุกต้นตำรับ + แซนวิช จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ J พิพิธภัณฑ์กู้กงJ มีคนกล่าวว่าเปลือกของกู้กงอยู่ปักกิ่งแต่หัวใจอยู่ไต้หวัน เพราะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมของล้ำค่าในพระราชวังกู้กงของปักกิ่งไว้ทั้งหมดซึ่งประเมินค่ามิได้และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงของล้ำค่าเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี้มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ชมของล้ำค่าหายากเช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น ตราประทับประจำตัวเฉียนหลง ฮ่องเต้ งาช้างแกะสลัก ฯลฯ เดินทางสู่ J ตึกไทเป 101J ตึกระฟ้า แห่งนี้เคยมีความสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร อิสระท่านช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปบริเวณตึก 101 ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชั้นนำ **ท่านใดที่ต้องการชมวิวชั้น 89 มีค่าใช้จ่ายท่านละ 600NT ไม่รวมในค่าทัวร์**
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! พระกระโดดกำแพง นำท่านอิสระในการช็อปปิ้งที่ JซีเหมินติงJ เป็นแหล่งช็อปปิ้งชื่อดังของเมืองไทเป เปรียบเสมือนสยามสแควร์ ในกรุงเทพฯ ที่นี่เป็นศูนย์รวมแห่งแฟชั่นทั้งสไตล์ไต้หวัน เกาหลี และญี่ปุ่น รุ่นใหม่ที่ทันสมัยให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกช็อปกันได้อย่างเต็มอิ่ม นอกจากเป็นศูนย์รวมแห่งแฟชั่นแล้ว ซีเหมินติง ยังเป็นแหล่งที่มีอาหารแปลกใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชิมอาหารกันได้อย่างจุใจ เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก : NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า http://www.ntphotel.com/e_index.html นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ ได้ง่ายๆภายในห้องพักของท่าน
วันที่สอง ศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM POWER – เดินทางเมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ – เมืองไทจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเข้าสู่ Jศูนย์ GERMANIUM POWERJ แหล่งผลิต สินค้าที่ทำจากธาตุเจอร์เมเนียม ที่มีคุณสมบัติในการแผ่ไอออนลบ ส่งผลดีต่อผู้สวมใส่ อาทิเช่น ทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้น เพิ่มพละกำลัง ผ่อนคลายความตึงเครียด เป็นต้น โดยเป็นสินค้ายอดนิยมที่แพร่หลายในหลายๆประเทศทั่วเอเชีย ออกเดินทางสู่เมืองหนานโถวเมืองที่เป็นจุดศูนย์ของไต้หวันและยังมีแหล่งที่เที่ยวสำคัญอย่างทะเลสาบสุริยัน จันทรา
เที่ยง บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! ปลาประธานาธิบดี นำท่าน Jล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราJ ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่า งดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตั้งอยู่ในเขตของ ซันมูลเลก เนชั่นแนลซีนิกแอเรีย ซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยันจันทรา” พร้อมทั้งนำท่านนมัสการอัฐิของ พระถังซัมจั๋ง ที่ได้อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่ JวัดเสวียนกวงJ เมื่อปี ค.ศ.1965 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองเกาสง เมืองใหญ่ทางตอนใต้ของไต้หวัน นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ J วัดเหวินอู่J ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน และนำท่านนมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อ และ ศาลเจ้ากวนอู ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! สุกี้
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก DAY BOUTIQUE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า http://www.dayhotel.com.tw/
วันที่สาม ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด –เมืองเกาสง – EDA WORLD (สวนสนุก EDA + ช้อปปิ้ง OUTLET)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด ของฝากขึ้นชื่อของไต้หวันที่เป็นสัญลักษณ์ของไต้หวันไปแล้ว สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่เมืองเกาสง เมืองใหญ่ทางตอนใต้ของไต้หวัน
เที่ยง บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร เดินทางเข้าสู่ Jอาณาจักร EDA WORLDJ สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ดินแดนในฝันของคนทุกเพศทุกวัย บนเนื้อที่กว่า8600 ตารางเมตร มีร้านค้าถึง 123 ร้านค้า , อาคารสแควร์ได้ถูกออกแบบให้เป็นแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อน พร้อมทั้งรวบรวมภัตตาคารชื่อดัง, เวทีการแสดงและตลาดนัด , ให้บรรยากาศความคึกคักสนุกสนาน , ภายในถูกตกแต่งให้มีความสวยงามทันสมัย, ตัวห้างสรรพสินค้าเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์โมเดิร์คลาสสิก สนุกสุดเหวี่ยงกับเครื่องเล่นอันทันสมัยกว่า 47 ชนิด อาทิเช่น เครื่องเล่นกังหันหมุนที่มีความสูงจากพื้น 55 เมตร , เรือเหาะสูง 33 เมตร , อีกทั้งมีรถไฟเหาะรูปตัวUแห่งเดียวในเอเซีย , ซึ่งจะทำให้คุณได้สัมผัสความเสียวและความตื่นเต้นบนกลางอากาศ อย่างไม่รู้ลืม หรือ ท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งก็มี โซน OUT LET MALL ขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังชั้นนำของโลก, เพื่อให้ทุกท่านได้มีความสุขกับการช๊อปสินค้ากับส่วนลดราคาสุดพิเศษมากมาย บนพื้นที่กว่า 58,000 ตารางเมตร รวบรวมร้านค้าสินค้าแบรนด์ดังกว่า 300 แบรนด์ , อาทิ Gucci, YSL, A / X, DKNY, Tommy Hilfiger, และ Polo Ralph Lauren ... และอื่น ๆ เพื่อให้คุณได้ซื้อสินค้าแบรนด์ที่คุณชื่นชอบในราคาพิเศษสุดๆ .... อิสระให้ทุกท่านเลือกกิจกรรมที่ชอบสนุกกันอย่างเต็มที่ภายในอาณาจักร EDA WORLD อาหารเย็น ….อิสระตามอัธยาศัย เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก : CITY SUITE CHENAI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า http://www.citysuites.com.tw/en/%E9%AB%98%E9%9B%84%E7%9C%9F%E6%84%9B%E9%A4%A8
วันที่สี่ ไทจง – ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด – ศูนย์ Germanium Power – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสู่ Jอ่าวซีจือวันJ เป็นสถานที่ชมวิวทะเล ที่เลื่องลือเรื่องชายหาดทรายที่สวยงาม และเป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ยามอัสดง และเป็นที่ยอมรับกันว่า เป็นหนึ่งในทิวทัศน์ที่งดงามแปดแห่งของไต้หวัน ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้มาเยือนสถานที่แห่งนี้จากนั้นนำท่านสู่ JอดีตสถานกงสุลอังกฤษJ ถือเป็นโบราณสถาน ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 141ปี ในสมัยก่อนอาคารนี้ เป็นอาคาร สไตล์อังกฤษแห่งแรกในประเทศไต้หวันในสถานที่แห่งนี้ท่านสามารถเข้าไปชมความงดงามในตัวอาคารและบริเวณรอบๆของอาคารได้ นำท่าน ชมสถานีรถไฟ J Formosa BoulevardJ ณ เมืองเกาสง ได้รับฉายาว่า Dome Of Light เป็นงานศิลปะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ออกแบบโดยศิลปินชาวเยอรมัน Narcissus Quagliata ใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เมตร สื่อถึงวัฏจักรต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์
เที่ยง บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเล สไตล์ไต้หวัน
14.55 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน CHINA AIRLINES  เที่ยวบินที่ CI839 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
17.25 น. ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
20ต.ค.60 23ต.ค.60 24,900 24,900 23,900 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้