GTM-02 EASY น่ารัก IN SHANGHAI 4D3N NOV17-FEB18 BY XW
ทัวร์นานกิง - อู๋ซี - เซี่ยงไฮ้- หังโจว  4วัน 3คืน
เดินทาง พฤศจิกายน 2560 - มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท
เดินทางโดยสายการบิน Nok Scoot


เริ่มต้น 12,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์นานกิง - อู๋ซี - เซี่ยงไฮ้- หังโจว 4วัน 3คืน เดินทาง พฤศจิกายน 2560 - กุมภาพันธ์ 2561 ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท เดินทางโดยสายการบิน Nok Scoot
วันแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินนานกิง – อู๋ซี
11.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอมเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตูทางเข้าที่ 5เคาน์เตอร์ 6สายการบินนกสกู๊ต (XW) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่าน (หมายเหตุ : หากลูกค้าต้องการ WHEELCHAIR ทางสายการบินมีให้บริการตั้งแต่หน้าเคาเตอร์ไปจนถึง-รับส่งหน้าประตูเครื่อง / ส่วนขากลับไม่มีบริการฟรีค่ะ)
14.00 น. เหินฟ้าสู่ เมืองนานกิงโดยสายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW 888 (บนเครื่องไม่มีบริการอาหารและน้ำดื่มฟรีแต่มีจำหน่ายบนเครื่อง)
18.50 น. ถึงสนามบินนานกิง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรจีน ช่วงศตวรรษที่ 3-6 มีประวัติเก่าแก่ตั้งแต่ 500 ปีก่อนคริสตกาลก่อนคริสตกาล หลังผ่านตรวจคนเข้าเมืองนำท่านแวะรับประทานอาหาร
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
นำท่านเดินทางไปยัง เมืองอู๋ซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.40-3 ชั่วโมง) เมืองแห่งนี้ได้รับขนานนามว่า “เมืองเซี่ยง ไฮ้น้อย” มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นหนึ่งในเมืองต้นกำเนิดอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสมัยใหม่ของจีนที่มะเลสาบไท่หูล้อมรอบทะเลสาบไท่หู่เป็น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ของจีน เมืองอู๋ซีเป็นเมืองเก่าแก่ประวัติศาสตร์ยาวนานร่วม 3,000 กว่าปีในยุคราชวงศ์โจวและฉิน และยังเป็นบ้านเกิดของนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงหลายคนในสมัยศตวรรษที่ 20 ที่มีส่วนสร้างเมืองเซี่ยงไฮ้ให้เป็นเมืองเศรษฐกิจสมัยใหม่อีกด้วย
พักที่ พักที่ GOLD COAST หรือเทียบเท่าระดับเทียบเท่า
วันที่สอง อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ร้านไข่มุก – เซี่ยงไฮ้ – ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)
นำท่านสักการะ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ(รวมรถราง) ประดิษฐานอยู่ที่เขตเขาม้าริมทะเลสาบไท่หู เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติทองสัมฤทธิ์ที่สวยงามที่สุดและสูงที่สุดในจีนที่เขาหลิงซาน มีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน
ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ร้านไข่มุก ให้ท่านเลือกซื้อครีมไข่มุกบำรุงผิวที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ
กลางวัน บริการกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) เมนูซี่โครงหมูอู๋ซี
จากนั้นทำท่านเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลาดเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่มีลวดลายแบบฉบับยุโรป ได้รับสมญานามว่า “นครปารีสแห่งตะวันออก” ซึ่งปัจจุบันเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ใหญ่ ที่สุดของจีน แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตงใหม่ และเขตผู่ซีเมืองเก่า กั้นโดยแม่น้ำหวงจากนั้นให้ท่านได้ลอง นวด เท้า เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดพิเศษสูตรพิเศษที่มีที่ประเทศจีนเท่านั้น พร้อมให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ครีมบัวหิมะ(ครีมเป่าซู่ถัง) สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ ผุพอง และแมลงกัดต่อย
นำท่านเดินทางสู่ หาดไว่ทาน หรือ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ หรือ เดอะบันด์ ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่ มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ ที่แห่งนี้ท่านสามารถมองเห็นวิวของหอไข่มุกได้ และที่นี่ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้อีกด้วย
นำท่านช้อปปิ้ง ถนนนานกิง หรือถนนนานจิงหลู่ ศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้ที่ไม่มีวันหลับใหล เริ่มแรกนั้นจีนได้จัดสรรให้เป็นที่ดินในสัมปทานของประเทศอังกฤษและในเวลาต่อมาก็มีหลายประเทศเข้ามาทำการค้าในที่ดินแห่งนี้ ถือเป็นย่านช้อปปิ้งที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ตั้งแต่ทศวรรษ 1920 มีความยาวกว่า 6 กิโลเมตร ที่นี่เป็นที่ตั้งห้างสรรพสินค้ามากมายและต้องถือเป็นย่านสวรรค์ของบรรดาสาวกแบรนด์-เนมทั้งหลาย
เย็น รับประทานอาหาร ค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) เมนูเสี่ยวหลงเปา
ที่พัก พักที่ GRAND TANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเทียบเท่า
วันที่สาม ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – ร้านหยก – หังโจว – ร้านผ้าไหม – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
นำท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ (The Bund Sightseeing Tunnel) เป็นอุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีน ในอุโมงค์ตกแต่งด้วยแสงเลเซอร์เป็นรูปต่างๆตลอดระยะทาง บางช่วงทำให้รู้สึกเหมือนเดินทางอยู่ในห้วงอวกาศเลยทีเดียว อุโมงค์มีความลึกลงไปจากพื้นแม่น้ำ 9 เมตร ยาว 646.70 เมตร สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ.2000
จากนั้นนำท่านชมอัญมณีล้ำค่า หยก เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซื้อกำไลหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียงและคุณภาพของประเทศจีน
กลางวัน บริการกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)
นำท่านเดินทางไปยังเมืองหังโจว(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นเมืองหลวงมณฑลเจ๋อเจียง เป็นเมืองแห่งเภสัชอุตสาหกรรมและศิลปะที่มีชื่อเสียง ซึ่งในอดีตมีคำเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมีซู(โจว) หัง(โจว)” แวะชม โรงงานผ้าไหม ของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้ง ใช้เครื่องจักร และโรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริง) เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง
ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย เป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเมืองหังโจวได้อย่างดี ถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร กว้าง 120 เมตร ที่นี้จะมีขาย เสื้อผ้า กระเป๋า รวมถึงของพื้นเมือง เป็นต้น
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) เมนูไก่ขอทาน+หมูตงพอ
ที่พัก พักที่ LIANGAN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเทียบเท่า
วันที่สี่ ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – นานกิง – สนามบินนานกิง – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 8)
นำทุกท่าน ล่องทะเลสาบซีหู ถือเป็นไข่มุกแห่งเมืองหัวโจว ถึงขั้นเป็นที่กล่าวขานว่างดงามมากและ มาร์โคโปโล กล่าวว่า “ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์” และยังมีนักกวีอีกหลายท่านที่ได้พรรณนาถึงความงามของทะเลสาบซีหูเปรียบเสมือนความงามของนางไซซี(นางงามในสมัยนั้น) ให้ท่านได้ชมวิวทัศนียภาพของทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก มีพื้นที่ประมาณ 5.66 ตารางกิโลเมตร ยาวประมาณ 15 กิโลเมตร น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 โคมทับแสงในบึงน้ำลึก จากนั้นชม หมู่บ้านใบชา ซึ่งเป็นชาเขียวที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศจีน ให้ท่านได้ลองชิมชาและซื้อกลับเป็นของฝาก
กลางวัน บริการกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองนานกิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 10) บริการอาหารชุด KFC
19.50 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW887 (บนเครื่องไม่มีบริการอาหารและน้ำดื่มฟรี แต่มีจำหน่ายบนเครื่อง)
23.20 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
03พ.ย.60 06พ.ย.60 13,999 17,999 17,999 5,500
13พ.ย.60 16พ.ย.60 12,999 16,999 16,999 5,500
08ธ.ค.60 11ธ.ค.61 15,999 19,999 19,999 5,500
23ธ.ค.60 26ธ.ค.60 14,999 18,999 18,999 5,500
04ม.ค.61 07ม.ค.61 13,999 17,999 17,999 5,500
02ก.พ.61 05ก.พ.61 13,999 17,999 17,999 5,500
22ก.พ.61 25ก.พ.61 13,999 13,999 13,999 5,500
08มี.ค.61 11มี.ค.61 13,999 13,999 13,999 13,999
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้