GTM-07 SDT07 TAIWAN HUALIEN TAITUNG TAIPEI 5D4N JUL-AUG 17 BY VZ
ทัวไต้หวัน 5วัน4คืน นั่งบอลลูนชมเมือง ฮวาเหลียน ไถตง ไทเป อุทยานทาโรโกะ ระบำพื้นเมือง
เดินทาง ก.ค.-ส.ต. 60
ราคา 19,900.-
สายการบิน Thai Viet Jetเริ่มต้น 19,900

ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวไต้หวัน 5วัน4คืน นั่งบอลลูนชมเมือง ฮวาเหลียน ไถตง ไทเป อุทยานทาโรโกะ ระบำพื้นเมือง เดินทาง ก.ค.-ส.ต. 60 ราคา 19,900.- สายการบิน Thai Viet Jet
วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเมืองฮวาเหลียน
13.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ROW … ประตู ....เคาท์เตอร์ สายการบินประจำชาติไทยเวียตเจ็ท THAI VEITJET (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ (ไม่มีบริการอาหารร้อนบนเครื่อง)
16.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองฮวาเหลียน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ3563
20.45 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองฮวาเหลียน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
พักที่ โรงแรม YIYUAN RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สอง เมืองฮวาเหลียน – อุทยานไท้หลู่เก๋อ – ชมโชว์พื้นเมืองหมู่บ้านปุโรวัน – ทะเลสาบ 7 ดาว – วัดญี่ปุ่น – เส้นแบ่งเขตศุนย์สูตร TOPICE OF CANCER – เมืองไถตง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เมืองฮวาเหลียน” เป็นเมืองใหญ่อันดับแรกของภาคตะวันออกของไต้หวัน เป็นเมืองที่ยังรักษาประเพณีดั้งเดิม มีพื้นที่ที่มีความหลากหลายในลักษณะภูมิประเทศ ทั้งที่เป็นภูมิประเทศแบบภูเขาสูง ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามของธรรมชาติ ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไต้หวันและชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี
จากนั้นนำท่านชม นำท่านสู่ “ อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ ” อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ นอกจากจะเป็นอุทยานที่มีทัศนียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงามแล้ว ยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเช่นกัน เส้นทางจากเทียนเสียงจนถึงทาโรโกะถือเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ เลาะเลียบริมหน้าผาของหุบเขาหินอ่อนไปตลอดแนว ระหว่างทางผ่านชมจุดชมวิวที่น่าประทับใจในอุทยานฯ ได้แก่ ถ้ำนกนางแอ่น และอุโมงค์เก้าโค้ง บนเส้นทางคดเคี้ยวผ่านหุบเขาและหน้าผาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่งเป็นทางหลวงที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะไต้หวัน
และแวะชม น้ำตก ฉางชุน อนุสรณ์สถานฉางชุน จุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่มีทัศนียภาพของหุบเขาสลับซ้อนสวยงามตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมจีน ด้านข้างมีน้ำตกไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ลำธารลี่อู และอีกที่คือ ปากถ้ำนกนางแอ่น ถ้ำนกนางแอ่นเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการไหลผ่านกัดเซาะของลำธารลี่อูทำให้นกนางแอ่นกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่มีทัศนียภาพแปลกตา จากนั้น นำท่านชมโชว์พื้นเมือง หมู่บ้านของชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิม ซึ่งปัจจุบันบางหมู่บ้านได้ปรับเปลี่ยนเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว
หมู่บ้านปุโลวัน ที่เป็นหมู่บ้านดั้งเดิมของชนเผ่าพื้นเมืองทาโรโกะหรือไท่ลู่เก๋อ คำว่า“ปุโลวัน” แปลว่าเสียงสะท้อน เนื่องจากสมัยก่อนไม่มีเทคโนโลยี ชาวพื้นเมืองก็จะใช้วิธีตะโกนให้เกิดเสียงสะท้อน เช่น เวลาผู้ชายออกไปล่าสัตว์นานๆ ผู้หญิงก็จะใช้วิธีตะโกนเพื่อเรียกหากันและกัน ปัจจุบันหมู่บ้านปุโลวันได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ภายในหมู่บ้านมีที่พัก ร้านอาหาร จุดถ่ายรูป รวมถึงการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยวจากชาวชนเผ่าทาโรโกะที่วันนี้พวกเขาดูไม่ต่างจากคนไต้หวันทั่วไปสักเท่าไหร่ แต่จะมีเอกลักษณ์ชุดผ้าคาดคลุมตัวอันเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่านี้
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพื้นเมือง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบ 7 ดาว ทะเลสาบเจ็ดดาว (seven star lake) ทะเลสาบแห่งนี้ได้ชื่อว่าทะเลสาบเจ็ดดาวเพราะว่าสามารถมองเห็นดาวไถ ซึ่งมี 7 ดวงในเวลากลางคืนสวยงามมาก เพราะเห็นดาวได้ชัดเจนมาก หนุ่มสาวชาวไต้หวันและนักท่องเที่ยวนิยมมาแวะพักผ่อนคลายความเหนื่อยล้าที่ ทะเลสาบแห่งนี้ เพราะได้สูดอากาศบริสุทธิ์ยามเย็น ชายหาดแห่งนี้เต็มไปด้วยก้อนหินหลายขนาด วางเรียงรายเป็นหาดยาวแทนหาดทรายไม่เหมือนทะเลที่อื่น และเป็นท้องน้ำเดียวกับมหาสมุทรแปซิฟิก จากนั้น ระหว่างทางแวะชม วัดญี่ปุ่น ซึ่งเป็นซากโบราณสถานสมัยที่ไต้หวันเคยตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่น
จากนั้นแวะถ่ายรูป Monument marking the Tropic of Cancer จากทั้งหมดมี 9 แห่งในโลก ซึ่ง 3 แห่ง อยู่ในไต้หวัน และสองแห่งนั้นอยู่ที่ฮวาเหลียน เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงจุดที่เส้น Tropic of Cancer พาดผ่านไต้หวัน ซึ่งจากที่นี่ท่านสามารถมองไปถึงชายฝั่งทะเลได้อีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ โรงแรม FORMOSAN NARUWAN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม เทศกาลบอลลูนเมืองไถตง – นั่งบอลลูน – ทะเลสาบปลาปลาคาร์ฟ – กิจกรรมล่องแก่งลำน้ำ โซวกู่หลวน”– ตลาดกลางคืนเมืองฮวาเหลียน – เมืองฮวาเหลียน
นำท่านเดินไปนั่งบอลลูน กับเทศกาล 2017 Taiwan International Balloon Festival. เป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งของประเทศไต้หวันที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยไต้หวันได้จัดงานเทศกาลนี้ขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไต้หวันเชิงอนุรักษ์ เทศกาลบอลลูนนานาชาติครั้งนี้มีความยิ่งใหญ่อลังการและมีความสวยงามของบอลลูนหลากสีสันที่ลอยอยู่ในอากาศเป็นอย่างมาก รอคอยให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ในการนั่งบอลลูนที่จะพาคุณลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าชมความงดงามของหุบเขา วิวทิวทัศน์อันงดงามของไต้หวัน และนอกจากจะมีโชว์ความยิ่งใหญ่ของบอลลูน งานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน - 6 สิงหาคม 2560 นี้ โดยงานจัดอยู่ที่เมืองไถตง (Taitung) นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ทั้งในช่วงเช้าและช่วงบ่าย (รวมค่าบัตรเพื่อขึ้นบอลลูนที่ติดตั้งให้อยู่กับที่เพื่อไปชมวิวด้านบนได้ )
เทียง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม ทะเลสาบ LIYU หรือ ทะเลสาบปลาปลาคาร์ฟ ทะเลสาบปลาคาร์ฟ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านโซ่วเฟิงจังหวัดฮวาเหลียนของสถานที่ แห่งนี้มีที่มาจากภูเขาปลาคาร์ฟ ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของทะเลสาบ แหล่งน้ำผุดขึ้นมาจากใจกลางทะเลสาบ ใสสะอาดตลอดทั้งปีไม่มีแห้งเหือด ลักษณะทะเลสาบด้านเหนือใต้ยาวเรียวส่วนด้านตะวันออกและตะวันตกแคบเล็กเป็นทรงวงรีพื้นที่ เป็นทะเลสาบที่ ล้อมรอบด้วยแผ่นดินขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดฮวาเหลียน ถนนหลวงที่วนรอบทะเลสาบปลาคาร์ฟนี้ใช้เป็นเส้นทางสัญจร สำหรับจักรยานเป็นหลัก มีศาลารับลมอยู่ตามจุดต่างๆ ตลอดเส้นทางเพื่อ เป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนและชงชาสะดวกสบายอย่างยิ่ง
จากนั้นนำท่าน ล่องแก่งโซวกู่หลวน”เป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกของไต้หวัน เริ่มจากเชิงเขาทิศใต้ของเขาหลุนเทียนและไหลผ่านช่องเขาทางตะวันออกและเทือกเขาแนวชายฝั่งก่อนที่จะไหลมาสู่มหาสมุทรแปซิฟิกระยะทางรวม 25 กิโลเมตร ทางตอนล่างสุดนั้นมีจุดที่กระแสนไหลเชี่ยวถึง 20 แห่ง ซึ่งจะไหลผ่านทั้งหุบเขาอันงดงาม และป่าหิน กิจกรรมล่องแก่งที่โซวกูหลวนมีจุดศูนย์กลางคือฉีเหม่ย และล่องไปเรื่อย ช่วงแรกกระแสน้ำจะค่อนข้างนิ่ง แต่ช่วงท้ายๆกระแสน้ำจะไหลแรงกว่า ซึ่งจะใช้เวลาล่องแก่งประมาณ 3ชั่วโมง โดยจะเริ่มจาก ฉีเหม่ยเข้าไปยังช่องเขา เข้าใกล้สะพานแดง และ “หินพันร่าง” ที่เกิดจากการกัดเซาะของนำที่ไหลผ่านเป็นเวลานาน เมื่อผ่านสะพานแดงแล้วจะมีลำธารทีมีชื่อเรียกว่า “หยกโซวกูหลาน” บริเวณกลางทะเล จะมีเกาะที่เกิดจากการรวมตัวของหินภูเขาไฟ เรียกว่า เกาะสิงโต นักท่องเที่ยวจะได้ตื่นตาตื่นใจกับ ทุกสถานที่ล่องแก่งผ่าน รับรองว่าจะประทับใจไม่รู้ลืม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮวาเหลียน จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดกลางคืนเมือง ฮัวเหลียน
(อิสระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง)
พักที่ โรงแรม YIYUAN RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า
(คืนนี้ทุกท่านต้องเตรียมกระเป๋าใบเล็ก 1 ใบ สำหรับใส่สัมภาระ + ของใช้ที่จำเป็น พักค้างคืน ที่ไทเป 1 คืน)
วันที่สี่ เมืองฮวาเหลียน – นั่งรถบัสสู่เมืองไทเป –ตึก 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) - เจียงไคเช็ค –ร้านพายสัปปะรด – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางออกจากเมืองฮัวเหลียน พร้อมสัมภาระใบเล็กที่จำเป็น มายังเมืองไทเป โดยรถโค้ช
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู เสี่ยวหลงเปา ร้านดัง ติ่งไท้ฟง
บ่าย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ตึกระฟ้า แห่งนี้มีความสูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร อิสระท่านช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปบริเวณตึก101ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชั้นนำราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20 %
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผู้นำของไต้หวัน สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผู้เป็นที่รักและศรัทธาของคนไต้หวัน ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี โดยสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2523 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปั้นเหมือนท่านเจียงไคเช็คที่สร้างจากโลหะสัมฤทธิ์ จะประดิษฐานอยู่ชั้นบนด้านในของอนุสรณ์สถาน สำหรับรูปแบบการก่อส ร้างเป็นไปตามวัฒนธรรมจีนตัวตึกสีขาว หลังคาปูด้วยกระเบื้องสีฟ้า ผนังทำด้วยหินอ่อนทั้ง 4 ด้าน มีสนามหญ้าสวนดอกไม้สีแดงอยู่ด้านหน้า เป็น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไต้หวัน เป็นตัวแทนของท้องฟ้า พระอาทิตย์และเลือดเนื้อที่สูญเสียไป เป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพ
นำทุกท่านแวะเยี่ยมชิม ขนมพายสับปะรด ซึ่งพายสับปะรดเป็นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทานขนมพายสับปะรด นอกจากนี้ยังมีขสมอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย์ ขนมพายเผือก
จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดซีเหมินติง จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้ง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัยได้เวลาอันสมควร
(อิสระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง)
พักที่ โรงแรม HAPPINESS INN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ไทเป – ร้านศูนย์เครื่องประดับ - เหยหลิ่ว - อี้หลาน – นั่งรถไฟไปฮัวเหลียน – สนามบินฮวาเหลียน – กรุงเทพ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์เครื่องประดับ สินค้าพื้นเมืองและศูนย์เครื่องประดับ เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก สินค้าเกษตรพื้นบ้าน จากทุกภูมิภาคิ ของไต้หวัน กว่า 20,000 ชนิด อาทิเช่น ศูนย์ประการังไต้หวันเกรดพรีเมี่ยม อัญมณี หยิกหินตาแมว หินเป่ยโถว น้ำหอม แผ่นมาร์คหน้า ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว สร้อยคอเวชสำอางค์ สินค้าแบรนเนม น้ำหอม เครื่องสำอางค์ ราคาถูก เสื้อผ้า แว่นตา เป็นให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เหย่หลิ่ว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้งซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวัน และ ทั่วโลก
ที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง เมนูอาหารจีนทะเล
จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองอี้หลาน เพื่อขึ้นรถไฟด่วนเดินทางจากอี้หลาน สู่เมืองฮวาเหลียน ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง จากนั้นนำท่านเดินทาง ถึงเมืองฮวาเหลียน
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
18.00 น เดินทางสู่สนามบินเมืองฮวาเหลียน
21.30 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ต เที่ยวบินที่ VZ3562 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
23.55 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
04ก.ค.60 08ก.ค.60 19,900 19,900 19,900 6,500
18ก.ค.60 22ก.ค.60 23,900 23,900 23,900 6,500
01ส.ค.60 05ส.ค.60 23,900 23,900 23,900 6,500
15ส.ค.60 19ส.ค.60 23,900 23,900 23,900 6,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้