GTM-07 ไต้หวัน หว่ออ้ายหนี่ FREE&EASY 5D4N JUL-OCT 17 BY IT
ทัวร์ ไต้หวัน หว่ออ้ายหนี่ FREE&EASY 5วัน4คืน
เดินทาง ก.ค - ต.ค 2560
ราคาเริ่มต้น 18,555 บาท
เดินทางโดยสายการบิน Tiger Air


เริ่มต้น 18,555

ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ ไต้หวัน หว่ออ้ายหนี่ FREE&EASY 5วัน4คืน เดินทาง ก.ค - ต.ค 2560 ราคาเริ่มต้น 18,555 บาท เดินทางโดยสายการบิน Tiger Air
วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน
17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 2 เคาน์เตอร์ 5 สายการบิน TIGER AIR โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ
19.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน โดยสายการบิน TiGER AIR เที่ยวบินที่ IT506 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
00.25 น.+1 ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้วประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นเกาะที่มีพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12 เท่าตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเป เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุด หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
โรงแรม CITY SUITE HOTEL TAOYUAN หรือเทียบเท่า
วันที่สอง วัดจงไถชานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่ – ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นำท่าน วัดจงไถฉานซื่อ ก่อตั้งโดยท่านเหวยเจวี๋ยมหาเถระ วัดจงไถ่ซานซื่อมีชื่อเสียงในด้านการฝึกสมาธินิกายเซนหรือฌานสมาธิที่สืบทอดมาจากปรมาจารย์ฮุ่ยเหนิงในจีน นอกจากเรื่องการฝึกสมาธิแล้ว วัดแห่งนี้ยังได้รับการกล่าวขานว่ามีศาสนาสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัลและวัดมหายานที่ธิเบต อีกทั้งยังเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน สัญลักษณ์ของวัดนี้เป็นรูปมือถือดอกบัวซึ่งวัดแห่งนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นศาสนาสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับของโลกรองจากนครวาติกัลและวัดมหายานที่ธิเบต
จากนั้นนำท่านสู่เมืองไถหนานนำท่านขึ้นฝั่งเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวินอู่ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวันได้เวลาอันสมควร
กลางวัน บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนู ปลาประธานาธิบดี
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยูในเขตของ ซันมูลเลกเนชั่นแนลซีนิกแอเรียซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่จากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบทภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มา ของนามอันไพเราะว่า “สุริยันจันทรา” ให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศริม ทะเลสาปสุริยันจันทรา ทะเลสาบ ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของไต้หวัน
นำท่านขึ้นสู่วัดเสวียนจาง นมัสการอัฐิของ พระถังซามจั๋งที่ ได้อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ.1965 ได้เวลาอันสมควร
เย็น อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย
หลังอาหารนำท่านสู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งเลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอนๆ
พักที่ โรงแรม MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม เมืองไทจง - เมืองไทเป –เหยหลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิน - ชิมขนมพายสัปปะรด –ร้านศูนย์เครื่องประดับ – DUTY FREE – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
กลับจากเมืองไทจงกลับสู่เมืองไทเป โดยรถโค้ช นำท่านเดินทางสู่ เหย่หลิ่ว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้งซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวัน และ ทั่วโลก
กลางวัน บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารจีน สลัดกุ้งมังกร
จากนั้นอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ซึ่งสมัยก่อนเคยเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียง จึงมีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ "SPIRITED AWAY ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาชื่นชมความงดงามของที่นี่ นอกจากนี้ยังมีถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการจับจ่ายซื้อของกินที่แปลกตา อีกทั้งยังมีบัวลอยเผือกที่โด่งดังที่สุดในไต้หวัน ท่านสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากได้ นอกจากนี้ยังมีสินค้าอีกมากมายที่ทำให้ท่านได้เพลิดเพลินกับถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย นำทุกท่านแวะเยี่ยมชิม ขนมพายสับปะรด ซึ่งพายสับปะรดเป็นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทานขนมพายสับปะรด นอกจากนี้ยังมีขนมอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย์ ขนมพายเผือก
จากนั้นนำ ศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM เป็นสร้อยมีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกายสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อยและนอกจากน้ันยังมีนาฬิกา หลากหลายแบรนด์จากทั่วโลกให้ท่านได้เลือกชม
จากนั้นให้ท่านสู่ Duty Free ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี อาทิเช่น น้ำหอม แผ่นมาร์คหน้า ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว นาฬิกา แว่นตา เวชสำอางค์ สินค้าแบรนเนม น้ำหอม เครื่องสำอางค์ เสื้อผ้า ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
จากนั้น นำท่านสู่ ตลาดกลางคืนซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง และไม่ควรพลาดเมนูขึ้นชื่อของซื่อหลิน คือ เต้าหู้เหม็น ,ปอเปี๊ยะห่อกะหรี่ปั๊บ, ต้นหอมห่อด้วยเบค่อน,กุนเชียงยักษ์,ไก่ทอด HOTSTAR, ซี่โครงหมูตุ๋นยาจีน, มันบดราดชีส,วุ้นไข่กบ,น้ำแข็งใส ,มะเขือเทศหรือสตอเบอรรี่ชุบน้ำเชื่อม, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันคือ หากใครไปไต้หวันแล้วไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้นกำเนิดที่ไต้หวันคือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินค้าหลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทั้งสินค้าเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ โดยที่รองเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆจะมีราคาถูกกว่าเมืองไทย
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้า
พักที่ โรงแรม WONSTAR HOTEL XIMENDING ถนนซีเหมิงติง หรือเทียบเท่า
โรงแรมที่พักอยู่ย่าน ถนนคนเดิน ตลาดซีเหมินติง ท่านสามารถอิสระช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้ง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัยได้เวลาอันสมควร
วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยวในไทเป 1 วัน (ไม่มีรถบริการ ) – ไกด์ท้องถิ่นคอยให้คำแนะนำท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
ให้ท่านได้อิสระท่องเที่ยวในไทเป เต็มวัน หรือท่านอาจท่องเที่ยว ไทเปรอบนอก อาทิเช่น 1. ไหว้พระเสริมสิริมงคลที่ วัดขงจื้อไทเป วัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงของไต้หวันสร้างขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายปี ค.ศ. 1920 มีความสวยงามตามแบบสถาปัตยกรรมของ Minnan (ทางใต้) และศิลปะการตกแต่งแบบท้องถิ่นของไต้หวัน เป็นวัดที่ได้รับความนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากดังนั้นข้อมูลให้ความรู้ต่างๆ ที่จัดแสดงไว้จึงมีภาษาอังกฤษกำกับไว้ด้วยรับรองว่าคุณจะได้รับความรู้กลับไปโดยไม่มีติดขัดอย่างแน่นอนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของขงจื้อ, วัดและหลักความรู้ 6 แขนงของขงจื้อ (พิธีกรรม ดนตรี ยิงธนู ขี่ม้า ประวัติศาสตร์และคณิตศาสตร์) นอกจากที่คุณจะได้ความรู้เกี่ยวกับขงจื้อกลับไปแบบเต็มอิ่มแล้ว ที่วัดยังมีการจัดแสดงอัตชีวประวัติของขงจื้อในแบบภาพยนตร์ 4D ไว้ให้ได้ชมกันอีกด้วย 2. Chiang Kai Shek Memorial Hall : อนุสรณ์สถาน เจียง ไคเช็ค อนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค ซึ่งเป็นที่รัก และศรัทธาของชาวไต้หวัน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงไทเป ตัวอาคารหลักสร้างด้วยหินอ่อนสีขาว มีหลังคาเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมสีฟ้าเป็นสถาปัตยกรรมจีน มีบันไดถึง 89 ขั้นในอาคารหลัก (เจียง ไค เช็คถึงแก่กรรมเมื่ออายุ 89 ปี) นักท่องเที่ยวมักจะเดินขึ้นไปเพื่อชมรูปปั้นสำริดขนาดใหญ่ของเจียง ไค เช็คที่ด้านบน บริเวณรอบๆ อนุสรณ์สถานจะเป็นสวนขนาดใหญ่ที่ตกแต่งปรับประดาด้วยต้นไม้ดอกไม่อย่างสวยงามอีกด้วยค 3. ชมพระอาทิตย์ตกที่ตั้นสุย (Tamsui) ตกเย็นแวะเดินเล่นชมถนนคนเดินบรรยากาศริมน้ำที่ย่านตั้นสุยเป็นเขตปากแม่น้ำสำคัญของไทเป สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวให้ความนิยมเป็นอย่างมากคือการเดินช้อปปิ้งและชมวิวที่ถนนโบราณตั้นสุย (Tamsui old street) แหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองทั้งอาหาร, ของใช้และของที่ระลึกต่างๆ หรือจะต่อรถบัสหมายเลข R26 เพื่อเดินทางต่อไปยังท่าเทียบเรือชาวประมงตั้นสุย (Tamsui fisherman’s wharf) และสะพานแห่งความรัก (Tamsui Lovers’ Bridge) ที่ประดับและตกแต่งแสงไฟอย่างสวยงาม สถานที่พักผ่อนชิลๆ ที่คนท้องถิ่นและคู่รักชาวไต้หวันนิยมเป็นอย่างมาก 4. เส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี เส้นทางสายรถไฟสายสั้นๆ ที่ยังคงความเป็นอดีตทั้งในส่วนของอาคารบ้านเรือนและสถานีรถไฟไว้ได้เป็นอย่างดี มีระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ขนาดรางรถไฟค่อนข้างแคบและมีเส้นทางเชื่อมต่อจากเมืองไทเป (Taipei City) หนึ่งในสามสถานีจากทั้งหมด 7 สถานีเปิดให้บริการตั้งแต่ยุคที่ประเทศญี่ปุ่นเข้ามาปกครองช่วงปี 1921 แต่รับรองว่าสภาพของรถไฟที่เปิดให้บริการยังสมบูรณ์อย่างแน่นอน โดยที่นักท่องเที่ยวสามารถแวะเข้ามาเที่ยวชมได้โดยง่ายแม้มีเพียงเวลาสั้นๆ ก็ตาม ในอดีตเคยเป็นเส้นทางขนส่งถ่านหินจากการทำเหมืองแร่แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยว เส้นทางสายผิงซีเริ่มเป็นที่นิยมตั้งแต่ภาพยนตร์รักโรแมนติกชื่อดังของไต้หวัน You Are the Apple of My Eye ได้ออกฉายเมื่อปี 2011 เนื่องจากมีการใช้เป็นฉากสำคัญของเรื่องนั่นเองสถานีซือเฟิ่น สถานียอดฮิตของเหล่านักท่องเที่ยวเป็นอีกที่หนึ่งที่นิยมปล่อยโคมลอยกระดาษกันตั้งอยู่ห่างจากอีกสองสถานีแรกอยู่สักหน่อย มีเส้นทางรถไฟตั้งคู่ขนานไปกับถนนโบราณซือเฟิ่น มีความสำคัญในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของไต้หวัน และจากสถานียังมีน้ำตกซือเฟิ่น น้ำตกขนาดใหญ่ด้วยความสูง 20 เมตร ไฮไลท์เด่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากความสวยงามจนได้รับการขนานนามว่า “ไนแองการ่าแห่งไต้หวัน” สามารถเดินไปถึงได้ใช้เวลาประมาณ 20 – 30 นาที เป็นต้น
พักที่ โรงแรม WONSTAR HOTEL XIMENDING หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) –สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผู้นำของไต้หวัน สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผู้เป็นที่รักและศรัทธาของคนไต้หวัน ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี โดยสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2523 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปั้นเหมือนท่านเจียงไคเช็คที่สร้างจากโลหะสัมฤทธิ์ จะประดิษฐานอยู่ชั้นบนด้านในของอนุสรณ์สถาน สำหรับรูปแบบการก่อสร้างเป็นไปตามวัฒนธรรมจีนตัวตึกสีขาว หลังคาปูด้วยกระเบื้องสีฟ้า ผนังทำด้วยหินอ่อนทั้ง 4 ด้าน มีสนามหญ้าสวนดอกไม้สีแดงอยู่ด้านหน้า เป็น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไต้หวัน เป็นตัวแทนของท้องฟ้า พระอาทิตย์และเลือดเนื้อที่สูญเสียไป เป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้า แห่งนี้มีความสูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร อิสระท่านช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปบริเวณตึก101ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชั้นนำราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20 % ** ไม่รวมบัตรขึ้นตึกไทเป 101 **
เที่ยง บริการอาหารว่าง BERGERKING + ชานม ท่านละ 1 ชุด
จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
15.30 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน TiGER AIR เที่ยวบินที่ IT505 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
18.00 น. ถึงท่าอากาศยาน ดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
06ก.ค.60 10ก.ค.60 18,555 18,555 18,555 5,500
19ต.ค.60 23ต.ค.60 18,555 18,555 18,555 5,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้