GTM-21 PERSIAN DELIGHT IRAN 9D7N OCT-DEC17(TG)
ทัวร์อิหร่าน เตหะราน 9วัน7คืน พระราชวังโกเลสตาน หมู่บ้านมาซูเล่ห์ พระราชวังเนียวาราน มัสยิดสีชมพู ป้อมการิมข่าน
เดินทาง ตุลาคม60-มกราคม61
ราคา 79,900.-
สายการบิน การบินไทย


เริ่มต้น 79,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์อิหร่าน เตหะราน 9วัน7คืน พระราชวังโกเลสตาน หมู่บ้านมาซูเล่ห์ พระราชวังเนียวาราน มัสยิดสีชมพู ป้อมการิมข่าน เดินทาง ตุลาคม60-มกราคม61 ราคา 79,900.- สายการบิน การบินไทย
วันแรก กรุงเทพฯ – เตหะราน
12.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แถว Dใกล้ประตูหมายเลข 4 ชั้น 4 ขาออก ที่ด้านหน้าเคาน์เตอร์ เช็คอิน ของสายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับท่าน
15.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเตหะราน เมืองหลวงของประเทศอิหร่าน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่TG527 ซึ่งจะใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง สู่กรุงเตหะราน
19.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่ามโคมัยนี ซึ่งอยู่ทางใต้ของกรุงเตหะรานลงไปประมาณ 60กิโลเมตร (สุภาพสตรีกรุณาคลุมผมให้เรียบร้อยก่อนลงจากเครื่อง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองโดยไม่ต้องกรอกเอกสารใดๆ เจ้าหน้าที่จะดูเพียงหน้าพาสปอร์ตและวีซ่าเท่านั้น เมื่อผ่านขั้นตอนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก โรงแรม NOVOTEL AIRPORTระดับ 4* ดาวในกรุงเตหะราน (ลูกค้าต้องแยกประเป๋า เตรียมของใช้ส่วนตัวเสื้อผ้า 1 ชุด สำหรับพักค้างคืนที่เมืองราชท์ เพื่อสะดวกต่อการเดินทาง)
วันที่สอง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ – พระราชวังโกเลสตาน – ราชท์ (บินภายใน)
06.00 น. บริการปลุกทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่ของโรงแรม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
08.30 น. นำท่านเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิหร่าน (National Museum Of Iran) ซึ่งอยู่ใจกลางกรุงเตหะราน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดทำการและจัดแสดงโบราณวัตถุต่างๆ มาแล้วกว่า 70 ปี ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีของประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโลกที่มีโบราณวัตถุหลายยุคหลายสมัยจัดแสดงไว้ที่นี่มากกว่า 300,000 ชิ้นซึ่งตกทอดมาจากยุคสมัยและอาณาจักรต่างๆ ที่เกิดตั้งแต่ก่อนอาณาจักรเปอร์เซีย เช่น เมืองเอ็กบาตานาของอาณาจักรมีดีส เมืองซูซ่าของของอาณจักรอีแลม จนกระทั่งมาถึงเปอร์เซียในยุคแรกที่เรียกว่ายุคอะคามินิด ต่อมายังยุคซัสซาเนียน ยุคซาฟาวิด จนกระทั่งถึงยุคกอญัร
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นำท่านเที่ยวชม พระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace)ซึ่งในช่วงเวลาหนึ่งหลังการปฏิวัติโดยอิหม่ามโคมัยนี พระราชวังแห่งนี้ก็ตกอยู่ในสภาพย่ำแย่ ถูกปล่อยทิ้งร้างอย่างน่าอัปยศอดสูเช่นเดียวกับวังแห่งอื่นๆ เพิ่งจะมีการบูรณะเมื่อเริ่มเปิดประเทศอีกครั้งหนึ่งราวๆ ห้าปีที่ผ่านมานี่เอง อย่างไรก็ตาม วังแห่งนี้ก็ยังคงความงดงามในการตกแต่งภายในด้วยกระจกเงาตัดเหลี่ยมแบบเพชรที่สุดอลังการ และการตกแต่งภายนอกด้วยกระเบื้องเคลือบที่มีสีสันและลวดลายโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปะยุคกอญัร ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาได้ในทุกตารางนิ้วของพระราชวังแห่งนี้ก็ด้วยพระปรีชาของกษัตริย์องค์หนึ่งของราชวงศ์กอญัรคือ Nasser Al-Din Shah (1848-1896)โปรดให้สร้างและตกแต่งขึ้นตามแบบยุโรปที่ท่านเคยเสด็จประพาสมาก่อนหน้านั้น
จากนั้นเดินทางสู่สนามบินMehrabad Airport ซึ่งเป็นสนามบินภายในประเทศที่จะเดินทางต่อไปยังเมืองราชท์ ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศใกล้กับทะเลแคสเปี้ยน
16.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองราชท์โดยสายการบินอิหร่านอาเซอร์มัน เที่ยวบิน EP844
17.50 น. เที่ยวบินEP844 .นำท่านเดินทางถึงท่าอากายานเมืองราชท์ จากนั้นเดินทางสู่โรงแรมที่พักในเมืองราชท์
19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม
ที่พัก โรงแรม KADUS HOTEL ระดับ 4 ดาวและดีที่สุดในเมืองราชท์
วันที่สาม ราชท์ – หมู่บ้านมาซูเล่ห์ – เตหะราน
06.00 น. บริการปลุกทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่ของโรงแรม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
08.00 น. หลังจากเช็คเอาท์คืนห้องพักแล้ว นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านมาซูเล่ห์ ซึ่งซุกตัวอย่างเงียบสงบอยู่บนมุมหนึ่งของเทือกเขา อัลโบร์ซที่อยู่ห่างจากเมืองราชท์ออกไปประมาณ 1.30 ชั่วโมงโดยทางรถยนต์เป็นหมู่บ้านโบราณที่มีอายุเก่าแก่ไม่น้อยกว่า 500 ปีที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามของแมกไม้และขุนเขา บ้านแต่ละหลังในหมู่บ้านแห่งนี้ไล่เรียงลดหลั่นกันขึ้นไปตามไหล่เขาอย่างสวยงามและน่าทึ่ง
ท่านสามารถยืนถ่ายรูปบนลานหน้าบ้านของหลังหนึ่งและขณะเดียวกันลานแห่งนั้น ก็คือหลังคาบ้านของหลังที่อยู่ถัดลงมาด้วย นี่จึงเป็นจุดเด่นและแปลกแตกต่างของหมู่บ้านมาซูเล่ห์ที่ไม่เหมือนที่ไหน ทำให้กลายเป็นเพชรเม็ดงามท่ามกลางธรรมชาติอันสงบ และสวยงามในภูมิภาคแคสเปี้ยนของประเทศอิหร่านมาจนกระทั่งปัจจุบัน แม้แต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาของไทยเราเองก็เคยเสด็จประพาสหมู่บ้านแห่งนี้มาแล้ว เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2547 ชาวบ้านแถบนี้จึงพร้อมใจกันเรียกถนนที่ขึ้นสู่หมู่บ้านมาซูเล่ห์ตามทางที่พระองค์เสด็จว่าถนนสายเจ้าหญิงหรือ Princess Road นั่นเองให้ท่านมีเวลาเที่ยวชมหมู่บ้านมาซูเล่ห์และบรรยากาศอันแสนโรแมนติกอย่างเต็มที่จนถึงเวลานัดหมาย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่นใกล้หมู่บ้านมาซูเล่ห์
หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเตหะรานโดยทางรถยนต์ซึ่งจะผ่านบริเวณทุ่งเกษตรที่อุดมสมบูรณ์มีทั้งไร่ชา นาข้าว และพืชพันธุ์อื่นๆ มากมายที่สำคัญคือไร่มะกอกหรือOliveซึ่งจะมีมากในแถบเมืองแมนจิลที่อยู่ใกล้เขื่อนกักเก็บน้ำ Manjil Damจึงมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่แปรรูปมาจากมะกอกจำนวนมากออกจำหน่ายไปทั่วประเทศ
19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม
ที่พัก โรงแรม ESTEGHLAL (EAST TOWER)ระดับ 5 ดาว ในเมืองเตหะราน
วันที่สี่ เตหะราน – พระราชวังเนียวาราน – พิพิธภัณฑ์อัญมณี – ชีราซ (บินภายใน)
07.00 น. บริการปลุกทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่ของโรงแรม
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
09.00 น. เดินทางสู่ตอนเหนือของกรุงเตหะรานซึ่งติดกับเชิงเขาอัลโบร์ซเพื่อเข้าชม พระราชวังเนียวาราน(Niavaran Palace)ซึ่งเป็นพระราชวัง ที่กษัตริย์ชาห์ทั้งสองพระองค์แห่งราชวงศ์ปาห์เลวีของอิหร่านเคยประทับที่นี่ก่อนที่จะถูกปฏิวัติโดย อะยาตุลเลาะห์โคมัยนีเมื่อต้นปีค.ศ.1979 พระราชวังแห่งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งที่คณะปฏิวัติอ้างว่าเป็นสัญลักษณ์ของตะวันตกที่มีอำนาจเหนือกษัตริย์ชาห์ และยังแสดงถึงความฟุ้งเฟ้อของราชวงศ์อย่างชัดเจนที่สุดแต่คนอิหร่านบางส่วนก็บอกว่านี่เป็นสิ่งบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองและทันสมัยของประเทศอิหร่านซึ่งไม่น้อยหน้าชาติตะวันตก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นทางตอนเหนือของเตหะราน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ใจกลางกรุงเตหะราน เพื่อเข้าชมอัครสถาน ซึ่งทุกคนที่มาเยือนอิหร่านต้องไม่พลาดชม นั่นก็คือกรุอภิมหาสมบัติแห่งชาติอิหร่านที่ พิพิธภัณฑ์อัญมณี(Jewelry Museum) ซึ่งอัญมณีจากทุกยุคทุกสมัยของกษัตริย์ทุกราชวงศ์ที่เคยปกครองอาณาจักรเปอร์เซียในอดีตจำนวนมากมายนั้น ล้วนถูกเก็บไว้ในสถานที่แห่งนี้จนเรียกได้ว่าเป็นกรุอภิมหาสมบัติที่มีจำนวนมากมายและมโหฬารที่สุดในโลก
จากนั้นเดินทางสู่สนามบินMehrabad Airport ซึ่งเป็นสนามบินภายในประเทศที่จะเดินทางต่อไปยังเมืองชีราซ
20.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองชีราซโดยสายการบินมาฮานแอร์ เที่ยวบิน W5-1087
21.30 น. เที่ยวบิน W5-1087 นำท่านเดินทางถึงท่าอากายานเมืองชีราซ จากนั้นเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
22.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม
ที่พัก โรงแรม ELYZEE HOTELSHIRAZ ในเมืองชีราช
วันที่ห้า มัสยิดสีชมพู – คฤหาสน์โบราณ – ป้อมการิมข่าน – วาคิล บาซาร์
06.00 น. บริการปลุกทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่ของโรงแรม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านชม มัสยิดสีชมพู(Nasir-OlMolk) ซึ่งเป็นมัสยิดที่สวยงามแปลกตามาก เพราะประดับไปด้วยกระเบื้องโทนสีแดง-ชมพู-เหลือง เป็นสีหลัก ไม่ว่าท่านจะมองจากมุมไหนของมัสยิดแห่งนี้ก็ดูสวยงาม อ่อนหวาน ซึ่งไม่เหมือนมัสยิดแห่งใดเลย ความสวยขนาดที่ได้รับเลือก ให้เป็นภาพปก หนังสือ ตอนย้อนรอย อารยัน ของนักเขียน นาม เชนทร์ ชนะการณ์ มาแล้ว
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม คฤหาสน์ โบราณ(Naranjestan-e Ghavam) ซึ่งมีอายุมากกว่า 125 ปี โดยก่อสร้างในสมัยราชวงศ์กอญัร ระหว่างปี 1879-1886 ที่ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมโบราณประจำยุคกอญัรเลยทีเดียว ซึ่งท่านจะได้เห็นทั้งตัวคฤหาสน์และรูปแบบของสวนเปอร์เซียที่ร่มรื่นและสวยงามในเวลาเดียวกันด้วย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นเดินเยี่ยมชม และคารวะ อนุสรณ์สถานของท่านฮาเฟซ(Aramgah – E Hafez) นักปรัชญาเมธีของเปอร์เชียแห่งเมืองชีราช ในยุคศตวรรษที่ 12 อนุสรณ์ของท่าน สร้างในปี 1773 โดยท่านการิมข่านแห่งราชวงศซัน ภายในสวนสวยขนาดเล็กแห่งนี้คราคร่ำไปด้วยชาวอิหร่านจากต่างเมือง และชาวเมืองชีราซเองซึ่งล้วนแต่ต้องหาโอกาสมาคารวะสถานที่แห่งนี้เสมอ
จากนั้นชม ป้อมการิมข่าน(Karim Khan Citadel) หรือที่มีอีกชื่อหนึ่งว่า Ark-E Karim Khan สร้างโดยท่านการิมข่านแห่งราชวงศ์ซันในช่วงที่ท่านสถาปนาเมืองชีราช ให้เป็นเมืองหลวงของอณาจักรเปอร์เชียในช่วงปี ค.ศ 1750-1795 ผนังของป้อมแห่งนี้สูงถึง 14 เมตร สร้างด้วยอิฐ เรียงให้เป็นลายสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์นำท่านเดินจากป้อมการิมข่าน
ไปชมตลาดวาคิล บาซาร์ (Vakil Bazaar)ที่อยู่ใกล้กัน ซึ่งบาซาร์แห่งนี้เป็นตลาดคู่บ้านคู่เมืองที่มีหลังคาคลุมขนาดใหญ่ใจกลางเมืองชีราซ โครงสร้างของบาซาร์ก่อด้วยอิฐแดงแบบเรียงชิ้นมีหลังคาเป็นทรงโดม ติดต่อกันหลายร้อยเมตร และในบาซาร์แห่งนี้ประกอบไปด้วยสิ้นค้า มากมาย ให้จับจายใช้สอย ผู้คนคึกคักตลอดทั้งวัน ท่านสามารถ หาของฝาก จากตลาดแห่งนี้ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ของใช้ ของกิน มากมาย
19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรม ELYZEE HOTELในเมืองชีราช
วันที่หก ชีราซ – เปอร์ซีโปลิส – นัค เชรอสตัม – อิศฟาฮาน
06.00 น. บริการปลุกทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่ของโรงแรม
07.00 น รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส (Persepolis) ซึ่งอยู่ทางด้านเหนือของเมืองชีราซขึ้นไปประมาณ 1 ชั่วโมง พระราชวังแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเป็นแห่งที่สองนับตั้งแต่สถาปนาอาณาจักรเปอร์เซียขึ้นเมื่อปี 559 ก่อนคริสตกาล (พระราชวังแห่งแรกคือพาซากาดสร้างโดยกษัตริย์ไซรัสมหาราช)เริ่มสร้างโดยกษัตริย์ดาริอุสมหาราชในปี 512 ก่อนคริสตศักราช หลังจากนั้นก็มีการก่อสร้างเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในอีก 5 รัชกาลต่อมา แต่ก็ยังไม่เคยเสร็จสมบูรณ์ จนกระทั่งมาถูกยึดครองและเผาทำลายอย่างย่อยยับโดยกองทัพของอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งอาณาจักร กรีซในปี 330 ก่อนคริสตศักราช แต่กระนั้นก็ตาม พระราชวังแห่งนี้ก็ยังคงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์อันยิ่งใหญ่ตลอดกาลทั้งความใหญ่โตโอฬารของตัวพระราชวังและความอลังการทางด้านสถาปัตย์ดังนั้นในเวลา 2 ชั่วโมงของการเที่ยวชมพระราชวัง เปอร์ซีโปลิสแห่งนี้ จึงเป็น 2 ชั่วโมงที่คละเคล้าไปด้วยความระทึกใจ ความประหลาดใจและความประทับใจอย่างไม่รู้ลืม
12.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่นใกล้เปอร์ซีโปลีส
จากนั้นนำท่านแวะชม สถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระราชวังเปอร์ซีโปลิส ซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียง 10 กิโลเมตรเท่านั้น นั่นคือ นครหลังความตาย นัค-เชรอสตัม(Naqsh-e rostam)หรือสุสานสี่กษัตริย์นั่นเองที่นี่เป็นสุสานของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์อะคามินิดที่เคยปกครองอาณาจักรเปอร์เซียและเคยประทับที่พระราชวังเปอร์ซีโปลิสก่อนที่จะสวรรคต แต่ด้วยความเชื่อตามหลักคำสอนของศาสนาโซโรแอสเตอร์ว่า หลังจากสิ้นชีวิตจากความเป็นมนุษยโลกแล้วชีวิตก็ยังคงดำเนินต่อไป เพียงแต่จะต้องไปสู่อีกโลกหนึ่งในอีกมิติหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นจึงต้องสร้างสุสานแห่งนี้ให้มีความยิ่งใหญ่อลังการเช่นเดียวกับพระราชวังที่กษัตริย์เหล่านั้นเคยประทับมาก่อน และที่ไม่ธรรมดาก็คือ เป็นสุสานที่ขุดเจาะเข้าไปเป็นห้องขนาดใหญ่บนหน้าผาหินซึ่งอยู่สูงจากพื้นถึง 20 เมตรและยังมีการแกะสลักหินส่วนหน้าให้มีความงดงามอีกด้วย
ได้เวลาอันสมควรแล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองอิศฟาฮาน(Esfahan) เมืองหลวงของจังหวัดอิศฟาฮาน และยังเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเปอร์เชียในศตวรรษที่ 16-18 ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ซาฟาวิด ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อาณาจักรเปอร์เชียรุ่งเรือง สูงสุดอีกยุคหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการค้าขาย และเมืองอิศฟาฮาน เองก็ได้กลายเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดถึง 500,000คน อีกทั้งยังได้รับการขนานนามไปทั่วโลกว่า “Esfahan is half of the World”อีกด้วย
19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม
ที่พัก โรงแรม KOWSAR HOTEL ESFAHAN ในเมืองอิศฟาฮาน
วันที่เจ็ด อิศฟาฮาน – มัสยิดอิหม่าม – พระราชวังอะลีคาปู – สะพานคาจู
07.00 น. บริการปลุกทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่ของโรงแรม
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
09.00 น. นำท่านเดินทางจากโรงแรมเพื่อเข้าชม พระราชวังเชเฮลโซตุน(ChehelSotun Palace)ที่สร้างในปี ค.ศ.1614 สมัยชาห์อับบาสที่ 1 มาแล้วเสร็จในปี1647สมัยกษัตริย์ชห์อับบาสที่2เพื่อใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและงานสังสรรค์ต่างๆ โดยเลียนแบบสถาปัตยกรรมในแบบอะคามินิดซึ่งเป็นยุคแรกของเปอร์เซีย แต่ใช้เสาคอลัมน์เป็นเสาไม้แทนหิน มีเสาไม้สูงที่โถงด้านหน้า 20ต้นซึ่งทอดเงาลงไปบนผืนน้ำที่ใสนิ่งในสระซึ่งอยู่ด้านหน้าวัง นับทั้งต้นเสาจริงและเงาที่สะท้อนอยู่ในผืนน้ำอีก 20 ต้นรวมเป็นเสา40ต้นตรงตามความหมายของชื่อพระราชวัง ในห้องโถงด้านในของเชเฮลโซตุน มีภาพเขียนแบบเฟรสโกขนาดใหญ่หลายภาพที่มีชื่อเสียงโดยฝีมือของศิลปินประจำยุคซาฟาวิด ส่วนรอบๆ ตัววังนั้นร่มรื่นไปด้วยแมกไม้ใหญ่น้อยที่อยู่รายรอบ จึงถือเป็นต้นแบบของสวนแบบเปอร์เซียที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง
จากนั้นนำท่านเดินไปยังจัตุรัสอิหม่ามหรือนัคชิญะฮาน (NaqsheJahan Square)ที่อยู่ใกล้กันชื่อจตุรัสแห่งนี้มีความหมายว่า “รูปแบบแห่งโลก” สร้างขึ้นในปี 1602 โดยกษัตริย์ ซาห์อับบาส ที่ 1 นับเป็นจัตุรัสที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รองจากจัตุรัส เทียนอันเหมิน ที่กรุงปักกิ่ง ด้วยขนาดความกว้าง 163 เมตร และยาว 512 เมตร โดยมีอาคารร้านค้าและสถานที่สำคัญต่างๆ ซึ่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมเฉพาะตัวของยุคซาฟาวิดอยู่รายรอบจัตุรัสทุกด้าน ท่านจะได้ชมความงามของสถาปัตยกรรมเหล่านี้อย่างเต็มที่จนกระทั่งสิ้นแสงสุดท้ายของวัน
ชม มัสยิดอิหม่าม(Imam Mosque)ซึ่งตั้งอยู่ปลายสุดทางด้านทิศใต้ของจัตุรัส เป็นหนึ่งในมัสยิดที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เริ่มสร้างในปีค.ศ.1611 สมัยกษัตริย์ชาห์อับบาสที่ 1 และเสร็จสมบูรณ์ในอีก 4 ปีต่อมา นอกจากขนาดที่ใหญ่โตโอฬารแล้ว ยังเป็นมัสยิดที่มีองค์ประกอบทางด้านสถาปัตย์ที่สวยงามที่สุดในประเทศอิหร่าน โดยเฉพาะโดมประธานขนาดมหึมาที่สร้างคร่อมกันเป็นสองชั้นขนานกันตลอดทุกตารางนิ้ว ซึ่งมีผลต่อการระบายอากาศและการกระจายของเสียงผู้นำสวดให้แผ่ออกไปจนได้ยินอย่างชัดเจนในทุกซอกทุกมุมของมัสยิดโดยไม่ต้องใช้ไมโครโฟน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม พระราชวังอะลีคาปู (Ali Qapu Palace)สร้างขึ้นในตอนปลายศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ชาห์อับบาสที่ 1 ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของจัตุรัสอิหม่าม เป็นอาคารสูง 6 ชั้นที่ใช้ไม้และอิฐเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างบนชั้น 3 ของพระราชวังสร้างเป็นห้องโถงใหญ่และมีระเบียงหันหน้าเข้าหาจัตุรัสอิหม่ามสำหรับพระมหากษัตริย์และพระ ราชวงศ์ไว้ประทับทอดพระเนตรการละเล่นต่างๆ และปัจจุบันกลายเป็นจุดชมวิวและถ่ายภาพมุมสูงที่สวยงาม ซึ่งสามารถมองเห็นทุกมุมและทุกอย่างที่อยู่บนจัตุรัสได้อย่างชัดเจน
จากนั้นเข้าชมมัสยิดชีค-ล็อตฟุลเลาะห์(SheikhLotfollah Mosque)ซึ่งเป็นมัสยิดเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นที่จะเข้ามาทำการละหมาดได้ สร้างโดยกษัตริย์ชาห์อับบาสที่ 1 ระหว่างปีค.ศ. 1602-1619 ขึ้นชื่อว่าวิจิตรสวยงามที่สุดในการตกแต่งภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โดมประธานซึ่งอยู่ตรงกลางหลังจากนั้นให้ท่านมีเวลาช้อปปิ้งหรือถ่ายภาพบริเวณจัตุรัสอิหม่ามตามอัธยาศัยจนกระทั่งถึงเวลานัดหมาย
แล้วนำท่านชมสะพานคาจู (Khaju Bridge)เป็นรายการส่งท้ายของวันนี้สะพานแห่งนี้สร้างข้ามสองฝั่งของแม่น้ำสายันเด-รูด โดยกษัตริย์ ซาห์อับบาสที่ 2 แห่งราชวงศ์ ซาฟาวิด เมื่อปี ค.ศ. 1650 โครงสร้างตอนล่างเป็นหิน ส่วนตอนบนเป็นอิฐ มีพลับพลาที่ประทับสำหรับการเสด็จแปรพระราชฐานในบางเวลาของพระมหากษัตริย์ ซึ่งอยู่กึ่งกลางบนชั้นที่สองของสะพาน นอกจากนั้นที่ฐานล่างสุดของตัวสะพานยังสามารถปิดช่องระบายน้ำได้ด้วยหากต้องการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในบางช่วงเวลา
19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรม KOWSAR HOTEL ESFAHAN ในเมืองอิสฟาฮาน
วันที่แปด อิศฟาฮาน – หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ – คาชาน – สนามบิน
06.00 น บริการปลุกทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่ของโรงแรม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านเดินทางจากเมืองอิศฟาฮานมุ่งขึ้นเหนือสู่หมู่บ้านโบราณที่อยู่บนเทือกเขาซาร์โกรส ซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณที่เรียกว่ายอดเขาคาคาสบนระดับความสูงเกือบ 2,000เมตร นั่นก็คือ หมู่บ้านอะบียาเนห์ (Abyaneh Village) หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ห่างจากเมืองอิศฟาฮานประมาณ 2.45 ชั่วโมง โดยทางรถยนต์แต่ยังอยู่ในเขตจังหวัดอิศฟาฮานเมื่อถึงแล้วให้ท่านได้ชื่นชมความงามของหมู่บ้าน ซึ่งเชื่อว่ามีอายุเก่าแก่ถึง 2,000 ปีเศษ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามและมีอากาศเย็นสบายแม้ในฤดูร้อน ชาวบ้านที่นี่แต่งกายโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและเชื่อว่าเป็นชนชาติที่สืบเชื้อสายมาจากพวกอีลาไมท์ ในอาณาจักรอีแลมซึ่งเก่าแก่ราวๆ สามพันปีมาแล้ว แต่ปัจจุบันคนเหล่านี้คือชาวอิหร่านตามกฎหมายและนับถือศาสนาอิสลามเช่นเดียวกับชาวอิหร่านทั่วไป หลังจากเที่ยวชมหมู่บ้านอะบียาเน่ห์ จนได้เวลาอันสมควรแล้ว นำเดินทางสู่เมืองคาชาน ซึ่งอยู่ถัดไปทางตอนเหนือประมาณ 1.30 ชั่วโมง
12.30 น. รับประทานอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคารในเมืองคาชาน
จากนั้นนำท่านชมเมืองคาชาน เชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่ประมาณ 4,000ปี ก่อนคริสตกาลตัวเมืองที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้สร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 11-13 สมัยที่พวกเซลจุกมีอำนาจปกครองเหนือ อาณาจักร เปอร์เซีย (ประมาณ ปี 1051-1220 ) และเริ่มมี ชื่อเสียงทางด้านการทำเครื่องปั้นดินเผา กระเบื้องเคลือบ และการทอผ้า ทอพรม ต่อมาในยุคการปกครองของราชวงศ์ ซาฟาวิด ที่การค้าขยายตัวเป็นอย่างมากนั้นก็ยิ่งทำให้เมืองคาชานเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นไปอีก
นำท่านเที่ยวชมคฤหาสน์เศรษฐี ชื่อBorujerdi Ancient House ที่มีมาตั้งแต่ยุคที่เมืองคาชานเคยรุ่งเรืองบนเส้นทางการค้าในอดีตสมัยราชวงศ์ซาฟาวิดปกครองเปอร์เซีย(ศตวรรษที่ 16-18) เป็นยุคการค้ารุ่งเรืองสูงสุด และเมืองคาชานก็เป็นหนึ่งในเมืองศูนย์กลางการค้าแห่งยุคที่มีความสำคัญอีกเมืองหนึ่ง มีพ่อค้าวาณิชย์ที่เป็นมหาเศรษฐีมากมาย คฤหาสน์เศรษฐีหลังนี้ก็เป็นหนึ่งในอีกหลายหลังที่เป็นมรดกตกทอดมาสู่คนยุคปัจจุบันให้ได้ย้อนรอยระลึกถึง
จากนั้นเดินทางสู่ท่าอากาศยาน Imam Khomenie International Airport ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองคาชานขึ้นไปทางเหนือ ประมาณ 2.30 ชั่วโมง (อาหารค่ำ บริการบนเครื่องของการบินไทย)
21.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่TG 528
วันที่เก้า กรุงเทพฯ
06.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
19ต.ค.60 27ต.ค.60 79,900 79,900 63,900 15,000
18พ.ย.60 26พ.ย.60 79,900 79,900 63,900 15,000
01ธ.ค.60 09ธ.ค.60 79,900 79,900 63,900 15,000
29ธ.ค.60 06ม.ค.61 79,900 79,900 63,900 15,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้