GTM-33 JVN03A ฮานอย ฮาลอง น้ำตกบ๋านยก 4D3N JUL 17 BY FD
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง กาวบัง น้ำตกบ๋านยก 4 วัน 3 คืน
เดินทาง กรกฎาคม 2560
เพียง 13,900 บาท
โดยสายการบิน Airasia


เริ่มต้น 13,900

ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง กาวบัง น้ำตกบ๋านยก 4 วัน 3 คืน เดินทาง กรกฎาคม 2560 เพียง 13,900 บาท โดยสายการบิน Airasia
วันที่ 1 กรุงเทพ-ฮานอย-กาวบัง
04.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมืองเคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย (FD) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
07.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD642 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง)
08.45 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงฮานอย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองกาวบัง ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจีน (ระยะทาง 260 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชม.)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ระหว่างทางทีเมือง Thai Nguyen
นำท่านต่อสู่เมืองกาวบัง ( cao bang ) ตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 600 -1,300 เมตร จึงเป็นดินแดนแห่งขุนเขาและป่าไม้ถึง 90% และมีความหลากหลายของชาติพันธุ์ในเวียดนาม
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารในโรงแรม
พักที่ Saigon-Ban gioc Resort, Cao Bang หรือเทียบเท่าระดับ 3-4ดาว http://www.saigon-tourist.com/khu-nghi-duong-sai-gon-ban-gioc.1956.html
วันที่ 2 น้ำตกบ๋านยก-ถ้ำเหงือมงาว-หลั่งเซิน-ตลาดชายแดน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านชม น้ำตกบ๋านยก (หรือน้ำตกเต๋อเทียนในภาษาจีน) น้ำตกบ๋านยกเป็นน้ำตกชายแดนเวียดนาม-จีน เป็นน้ำตกที่กั้นระหว่าง 2 ประเทศ จัดเป็นน้ำตกสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ยังเป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และเป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากน้ำตกไนแองการ่า นำท่านล่องเรือชมน้ำตกบ๋านยกแบบใกล้ชิดทางกลางธรรมชาติที่สร้างสรรค์มาอย่างดงาม
จากนั้นเดินทางไปชม ถ้ำเหงือมงาว ถ้ำที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามเหนือ มีความยาวถึง 2,150 เมตร มีอายุประมาณ 300 ล้านปี ซึ่งในอดีตถ้ำแห่งนี้เป็นที่อยู่ของฝูงเสือ ข้างในถ้ำประกอบด้วนหินงอกหินย้อยที่มีรูปทรงหลากหลายอลังการ ตามจิตนาการเป็นรูปร่างต่างๆอาธิ เช่น รูปอูฐ รูปองค์พระ เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางกลับยังตัวเมืองกาวบัง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองหลั่งเซิน ( Lang son ) ซึ่งเป็นเมืองชายแดนเวียดนาม-จีนที่สำคัญอีกเมือง ระหว่างทางผ่านชมธรรมชาติ ภูเขาป่าไม้ที่ยังคงเอกลักษณ์กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามเป็นอย่างดี (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)
นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาด Dong kinh ตลาดท้องถิ่นชายแดนเวียดนาม-จีน เป็นตลาดที่ได้รับความนิยมทั้งนักท่องเที่ยวและคนพื้นเมือง จำหน่ายสินค้าพวกเครื่องไฟฟ้า ของใช้ในครัว เสื้อผ้า ของตกแต่งบ้าน ตลอดจนถึงอาหารการกิน
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดกลางคืน (Ky lua Night Market) มีสินค้าให้ท่านเลือก อาธิ สินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ ให้ท่านสามารถช้อปปิ้งใด้อย่างจุใจ
พักที่ Muong Thanh Hotel, Lang Son หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว http://langson.muongthanh.com/
วันที่ 3 หลั่งเซิน-ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์-ฮาลอง ปาร์ค-ตลาดNight Market
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลองเบย์ ระหว่างทางชมทิวทัศน์สองข้างทางที่เป็นหมู่บ้านสลับกับท้องนาที่จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล อ่าวฮาลองย์ ในปี ค.ศ.1994 องค์การUNESSCO ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งระหว่างการเดินทางแวะร้านค้าอิสระพักผ่อนคลายอิริยาบถ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกจากทางร้านค้า (ระยะทาง 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติอย่างงดงาม และให้คณะมีเวลาพักผ่อนอยู่บนเรือ ภัตตาคาร
นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก อ่าวฮาลอง ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1969 เกาะ ได้รับการประกาศเป็น“มรดกโลก”โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ
นำท่านชม ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนักถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่าง ๆ ในถ้ำ ซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทั้ง รูปมังกร เสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลือกซื้อสิ้นค้าที่ระสึกต่างๆ ตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านสู่ ฮาลอง ปาร์ค สัมผัสเครื่องเล่นสุดอลังการ นำท่าน นั่งกระเช้า 2 ชั้นข้ามทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก และนั่งชิงช้าใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ชมทิวทัศน์ที่แสนสวยงามของอ่าวฮาลองเบย์ ข้ามฝั่งสู่เกาะอีกฝากฝั่งหนึ่งเพื่อให้ทุกท่านได้เปลี่ยนบรรยากาศการชมทิวทัศน์ความสวยงามของอาวฮาลองเบย์โดยการนั่งชิงช้าสวรรค์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆของการเก็บภาพความประทับใจจากมุมสูง (ค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมต่างๆในฮาลองปาร์ค ไม่รวมในค่าบริการทัวร์)
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านไป ช้อบปิ้งที่ตลาดกลางคืนอ่าวฮาลอง (Night Market)
พักที่ Kenny Hotel, Halong หรือเทียบเท่าระดับ 3ดาว http://www.kennyhalonghotel.com/kn/
วันที่ 4 ฮาลอง-ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-ถนน 36 สาย-กรุงเทพ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนำท่านกลับสู่ กรุงฮานอย (ระยะทาง 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เมืองหลวงของเวียดนาม นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่สำคัญต่าง ยังคงเป็นการก่อสร้างและนำท่านชมรอบเมืองฮานอย บ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน พิเศษ!!! ภัตตาคารSEN BUFFET อินเตอร์บุฟเฟต์
นำท่านถ่ายรูปที่ จัตุรัสบาดิงห์ ณ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ถึง48ปี ที่ตั้งของอาคารที่โดดเด่น สง่างาม
จากนั้นนำท่านไปชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้
นำชม วัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย
จากนั้นคณะไปช้อปปิ้งที่ ถนน 36 สาย ได้เวลาแก่สมควรนำทานเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นอยบ่าย เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
20.50 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ FD645 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
22.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
27ก.ค.60 30ก.ค.60 13,900 13,900 13,900 4,000
28ก.ค.60 31ก.ค.60 13,900 13,900 13,900 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้