GTM-33 JVN03A ฮานอย ฮาลอง น้ำตกบ๋านยก 4D3N JUL-OCT 17 BY FD
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง กาวบัง น้ำตกบ๋านยก 4 วัน 3 คืน
เดินทาง กรกฎาคม-ตุลาคม 2560
เพียง 13,900 บาท
โดยสายการบิน Airasia


เริ่มต้น 13,900

ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง กาวบัง น้ำตกบ๋านยก 4 วัน 3 คืน เดินทาง กรกฎาคม-ตุลาคม 2560 เพียง 13,900 บาท โดยสายการบิน Airasia
วันที่ 1 กรุงเทพ-ฮานอย-กาวบัง
04.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมืองเคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย (FD) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
07.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD642 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง)
08.45 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงฮานอย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองกาวบัง ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจีน (ระยะทาง 260 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชม.)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ระหว่างทางทีเมือง Thai Nguyen
นำท่านต่อสู่เมืองกาวบัง ( cao bang ) ตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 600 -1,300 เมตร จึงเป็นดินแดนแห่งขุนเขาและป่าไม้ถึง 90% และมีความหลากหลายของชาติพันธุ์ในเวียดนาม
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารในโรงแรม
พักที่ Saigon-Ban gioc Resort, Cao Bang หรือเทียบเท่าระดับ 3-4ดาว http://www.saigon-tourist.com/khu-nghi-duong-sai-gon-ban-gioc.1956.html
วันที่ 2 น้ำตกบ๋านยก-ถ้ำเหงือมงาว-หลั่งเซิน-ตลาดชายแดน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านชม น้ำตกบ๋านยก (หรือน้ำตกเต๋อเทียนในภาษาจีน) น้ำตกบ๋านยกเป็นน้ำตกชายแดนเวียดนาม-จีน เป็นน้ำตกที่กั้นระหว่าง 2 ประเทศ จัดเป็นน้ำตกสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ยังเป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และเป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากน้ำตกไนแองการ่า นำท่านล่องเรือชมน้ำตกบ๋านยกแบบใกล้ชิดทางกลางธรรมชาติที่สร้างสรรค์มาอย่างดงาม
จากนั้นเดินทางไปชม ถ้ำเหงือมงาว ถ้ำที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามเหนือ มีความยาวถึง 2,150 เมตร มีอายุประมาณ 300 ล้านปี ซึ่งในอดีตถ้ำแห่งนี้เป็นที่อยู่ของฝูงเสือ ข้างในถ้ำประกอบด้วนหินงอกหินย้อยที่มีรูปทรงหลากหลายอลังการ ตามจิตนาการเป็นรูปร่างต่างๆอาธิ เช่น รูปอูฐ รูปองค์พระ เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางกลับยังตัวเมืองกาวบัง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองหลั่งเซิน ( Lang son ) ซึ่งเป็นเมืองชายแดนเวียดนาม-จีนที่สำคัญอีกเมือง ระหว่างทางผ่านชมธรรมชาติ ภูเขาป่าไม้ที่ยังคงเอกลักษณ์กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามเป็นอย่างดี (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)
นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาด Dong kinh ตลาดท้องถิ่นชายแดนเวียดนาม-จีน เป็นตลาดที่ได้รับความนิยมทั้งนักท่องเที่ยวและคนพื้นเมือง จำหน่ายสินค้าพวกเครื่องไฟฟ้า ของใช้ในครัว เสื้อผ้า ของตกแต่งบ้าน ตลอดจนถึงอาหารการกิน
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดกลางคืน (Ky lua Night Market) มีสินค้าให้ท่านเลือก อาธิ สินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ ให้ท่านสามารถช้อปปิ้งใด้อย่างจุใจ
พักที่ Muong Thanh Hotel, Lang Son หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว http://langson.muongthanh.com/
วันที่ 3 หลั่งเซิน-ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์-ฮาลอง ปาร์ค-ตลาดNight Market
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลองเบย์ ระหว่างทางชมทิวทัศน์สองข้างทางที่เป็นหมู่บ้านสลับกับท้องนาที่จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล อ่าวฮาลองย์ ในปี ค.ศ.1994 องค์การUNESSCO ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งระหว่างการเดินทางแวะร้านค้าอิสระพักผ่อนคลายอิริยาบถ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกจากทางร้านค้า (ระยะทาง 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติอย่างงดงาม และให้คณะมีเวลาพักผ่อนอยู่บนเรือ ภัตตาคาร
นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก อ่าวฮาลอง ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1969 เกาะ ได้รับการประกาศเป็น“มรดกโลก”โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ
นำท่านชม ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนักถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่าง ๆ ในถ้ำ ซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทั้ง รูปมังกร เสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลือกซื้อสิ้นค้าที่ระสึกต่างๆ ตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านสู่ ฮาลอง ปาร์ค สัมผัสเครื่องเล่นสุดอลังการ นำท่าน นั่งกระเช้า 2 ชั้นข้ามทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก และนั่งชิงช้าใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ชมทิวทัศน์ที่แสนสวยงามของอ่าวฮาลองเบย์ ข้ามฝั่งสู่เกาะอีกฝากฝั่งหนึ่งเพื่อให้ทุกท่านได้เปลี่ยนบรรยากาศการชมทิวทัศน์ความสวยงามของอาวฮาลองเบย์โดยการนั่งชิงช้าสวรรค์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆของการเก็บภาพความประทับใจจากมุมสูง (ค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมต่างๆในฮาลองปาร์ค ไม่รวมในค่าบริการทัวร์)
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านไป ช้อบปิ้งที่ตลาดกลางคืนอ่าวฮาลอง (Night Market)
พักที่ Kenny Hotel, Halong หรือเทียบเท่าระดับ 3ดาว http://www.kennyhalonghotel.com/kn/
วันที่ 4 ฮาลอง-ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-ถนน 36 สาย-กรุงเทพ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนำท่านกลับสู่ กรุงฮานอย (ระยะทาง 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เมืองหลวงของเวียดนาม นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่สำคัญต่าง ยังคงเป็นการก่อสร้างและนำท่านชมรอบเมืองฮานอย บ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน พิเศษ!!! ภัตตาคารSEN BUFFET อินเตอร์บุฟเฟต์
นำท่านถ่ายรูปที่ จัตุรัสบาดิงห์ ณ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ถึง48ปี ที่ตั้งของอาคารที่โดดเด่น สง่างาม
จากนั้นนำท่านไปชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้
นำชม วัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย
จากนั้นคณะไปช้อปปิ้งที่ ถนน 36 สาย ได้เวลาแก่สมควรนำทานเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นอยบ่าย เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
20.50 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ FD645 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
22.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
27ก.ค.60 30ก.ค.60 13,900 13,900 13,900 4,000
28ก.ค.60 31ก.ค.60 13,900 13,900 13,900 4,000
13ต.ค.60 16ต.ค.60 13,900 13,900 13,900 3,500
21ต.ค.60 24ต.ค.60 14,900 14,900 14,900 4,000
22ต.ค.60 25ต.ค.60 14,900 14,900 14,900 4,000
26ต.ค.60 29ต.ค.60 14,900 14,900 14,900 4,000
27ต.ค.60 30ต.ค.60 14,900 14,900 14,900 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้