GTM-01 TPE14 WONDERFUL TAIWAN 5D4N MAR-JUN 18 BY BR
ทัวร์ไต้หวัน 5วัน4คืน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านปีศาจ วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ ตึกไทเป101
เดินทาง มีนาคม-มิถุนายน 2561
ราคา 19,900.-
สายการบิน Eva Air


เริ่มต้น 19,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ไต้หวัน 5วัน4คืน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านปีศาจ วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ ตึกไทเป101 เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2560 ราคา 21,900.- สายการบิน Eva Air
วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน
วันที่สอง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ - หมู่บ้านปีศาจ
วันที่สาม ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้าน Cosmetic - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
วันที่สี่ ตั้นซุ่ย – สะพานแห่งความรัก – Fort San Domingo – Tamsui Church – ถนนโบราณตั้นสุย – ตลาดปลาไทเป – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – นั่งกระเช้าเหมาคง
วันที่ห้า ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านใบชาไต้หวัน – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
08มี.ค.61 12มี.ค.61 20,900 20,900 20,900 5,500
19เม.ย.61 23เม.ย.61 20,900 20,900 20,900 5,500
03พ.ค.61 07พ.ค.61 19,900 19,900 19,900 5,500
19พ.ค.61 23พ.ค.61 19,900 19,900 19,900 5,500
09มิ.ย.61 13มิ.ย.61 19,900 19,900 19,900 5,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้