GTM-09 Kunming ป่าท้อ สิบลี้ 4D3N BY MU
ทัวร์จีน คุณหมิง อุทยานผู่เจ่อเฮย ตามรอยซีรีย์ สามชาติสามภพ ป่าท้อสิบลี้ 4วัน3คืน
เดินทาง สิงหาคม - กันยายน 2560 4วัน3คืน
โดยสายการบิน CHINA EASTERN
ราคา 10,999.-


เริ่มต้น 10,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน คุณหมิง อุทยานผู่เจ่อเฮย ตามรอยซีรีย์ สามชาติสามภพ ป่าท้อสิบลี้ 4วัน3คืน เดินทาง สิงหาคม - กันยายน 2560 4วัน3คืน โดยสายการบิน CHINA EASTERN ราคา 10,999.-
วันแรก กรุงเทพฯ-คุนหมิง-อำเภอป่าหิน
12.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
15.45 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 742
19.20 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ได้สมญานามว่า “ นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเดินทางสู่ อำเภอป่าหิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก พักที่ SHILIN BOSHENG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สอง อำเภอป่าหิน-ผู่เจ่อเฮย-อุทยานผู่เจ่อเฮย-ล่องเรือชมทะเลสาบ-ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม-ถ้ำคบเพลิง-สระบัว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ผู่เจ่อเฮย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในอำเภอชิวเป่ย อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลยูนนาน เขตปกครองตนเองชนชาติ จ้วง ชนชาติม้งเหวินซาน ในภาษาของชาวอี๋ “ผู่เจ่อเฮย” แปลว่าแหล่งที่อุดมไปด้วยปลาและกุ้ง ในพื้นที่ภูมิประเทศหินปูน แหล่งอู่ข้าวอู่น้ำที่มีทิวทัศน์น่าอัศจรรย์จริงๆ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานผู่เจ่อเฮย มีภูเขากว่า 300 ลูก มีถ้ำมากมายกว่า 80 ถ้ำ ยังมีทะเลสาบที่มีชื่อเสียงกว่า 54 ทะเลสาบ ที่เชื่อมต่อกัน นำท่านสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวท้องถิ่นและดื่มด่ำกับธรรมชาติ ที่รายลอบไปด้วย ภูเขาและทะเลสาบอันงดงาม สถานที่แห่งนี้เป็นที่ถ่ายทำ ซีรี่ย์ดังของจีน “TEN GREAT III OF PEACH BLOSSOM” หรือภาษาไทยชื่อเรื่องว่า สามชาติสามภพป่าท้อสิบหลี่ (三生三世十里桃花)
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบผู่เจ่อเฮย ชมทะเลสาบเทวดา และชมทะเลสาบคนรัก ซึ่งแต่ละทะเลสาบจะมีเอกลักษณ์และความสวยงามที่ต่างกันไป ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบและภูเขา
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม ภายในถ้ำมีถ้ำใหญ่และเล็ก 9 ถ้ำเชื่อต่อกัน ภายในและภายนอกถ้ำมีองค์เจ้าแม่กวนอิมที่แกะสลักแบบต่างๆกว่า 2,000 รูป ได้ชื่อว่าเป็นถ้ำเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จากนั้นนำท่านชม ถ้ำคบเพลิง ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยเต็มไปหมด ตกแต่งด้วยแสงไฟ เหมือนเดินอยู่ในโลกแฟนตาซี จากนั้นให้ท่านอิสระถ่ายรูปสระบัว ซึ่งในช่วงฤดูร้อนปลายเดือนมิถุนายน-ต้นเดือนกันยายนดอกบัวจะบานสะพรั่งสีชมพูเต็มสระน้ำบนพื้นที่ 40,000 กว่าไร่ มีดอกบัวนานาพันธุ์กว่า 270 สายพันธุ์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ JINKANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สาม ผู่เจ่อเฮย-ป่าหินดำ-ร้านผ้าไหม-คุนหมิง-ร้านหยก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ป่าหินดำ(ไหนกู่สือหลิน) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เป็นภาษาของชนกลุ่มน้อยเผ่าอี๋ แปลว่าโบราณและสีดำ อุทยานมีพื้นที่ 8 ตารางกิโลเมตร หินที่นี้เป็นหิน KARST ที่เป็นสีดำ มองไปจะเป็นเหมือนทะเลหินดำ สวยงามแปลกตา จากนั้นนำท่านแวะ ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม เช่น ผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ล้านคน จากนั้นนำท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
พักที่ LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สี่ ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-วัดหยวนทง-ร้านใบชา-คุนหมิง-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน
นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหยวนทง ซึ่งเป็น “วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง” มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี นำท่านนมัสการ พระพุทธรูปจำลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย
จากนั้นนำท่านแวะ ร้านใบชา ชิมชาอวู่ หลง และชาที่มีชื่อเสียงต่างๆ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
16.10 น. บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU5077
17.40 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ..............


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
28ส.ค.60 31ส.ค.60 10,999 10,999 10,999 3,000
03ก.ย.60 06ก.ย.60 11,999 11,999 11,999 3,000
16ก.ย.60 19ก.ย.60 11,999 11,999 11,999 3,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้