GTM-09 Kunming ป่าท้อ สิบหลี่ 4D3N BY MU
ทัวร์จีน คุณหมิง อุทยานผู่เจ่อเฮย ตามรอยซีรีย์ สามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่ 4วัน3คืน
เดินทาง 28-31 ส.ค. 2560 4วัน3คืน
โดยสายการบิน CHINA EASTERN
ราคา 10,999.-


เริ่มต้น 9,799

ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ-คุนหมิง-อำเภอป่าหิน
12.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
15.45 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 742
19.20 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ได้สมญานามว่า “ นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเดินทางสู่ อำเภอป่าหิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก พักที่ SHILIN BOSHENG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สอง อำเภอป่าหิน-ผู่เจ่อเฮย-อุทยานผู่เจ่อเฮย-ล่องเรือชมทะเลสาบ-ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม-ถ้ำคบเพลิง-สระบัว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ผู่เจ่อเฮย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในอำเภอชิวเป่ย อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลยูนนาน เขตปกครองตนเองชนชาติ จ้วง ชนชาติม้งเหวินซาน ในภาษาของชาวอี๋ “ผู่เจ่อเฮย” แปลว่าแหล่งที่อุดมไปด้วยปลาและกุ้ง ในพื้นที่ภูมิประเทศหินปูน แหล่งอู่ข้าวอู่น้ำที่มีทิวทัศน์น่าอัศจรรย์จริงๆ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานผู่เจ่อเฮย มีภูเขากว่า 300 ลูก มีถ้ำมากมายกว่า 80 ถ้ำ ยังมีทะเลสาบที่มีชื่อเสียงกว่า 54 ทะเลสาบ ที่เชื่อมต่อกัน นำท่านสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวท้องถิ่นและดื่มด่ำกับธรรมชาติ ที่รายลอบไปด้วย ภูเขาและทะเลสาบอันงดงาม สถานที่แห่งนี้เป็นที่ถ่ายทำ ซีรี่ย์ดังของจีน “TEN GREAT III OF PEACH BLOSSOM” หรือภาษาไทยชื่อเรื่องว่า สามชาติสามภพป่าท้อสิบหลี่ (三生三世十里桃花)
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบผู่เจ่อเฮย ชมทะเลสาบเทวดา และชมทะเลสาบคนรัก ซึ่งแต่ละทะเลสาบจะมีเอกลักษณ์และความสวยงามที่ต่างกันไป ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบและภูเขา
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม ภายในถ้ำมีถ้ำใหญ่และเล็ก 9 ถ้ำเชื่อต่อกัน ภายในและภายนอกถ้ำมีองค์เจ้าแม่กวนอิมที่แกะสลักแบบต่างๆกว่า 2,000 รูป ได้ชื่อว่าเป็นถ้ำเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จากนั้นนำท่านชม ถ้ำคบเพลิง ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยเต็มไปหมด ตกแต่งด้วยแสงไฟ เหมือนเดินอยู่ในโลกแฟนตาซี จากนั้นให้ท่านอิสระถ่ายรูปสระบัว ซึ่งในช่วงฤดูร้อนปลายเดือนมิถุนายน-ต้นเดือนกันยายนดอกบัวจะบานสะพรั่งสีชมพูเต็มสระน้ำบนพื้นที่ 40,000 กว่าไร่ มีดอกบัวนานาพันธุ์กว่า 270 สายพันธุ์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ JINKANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สาม ผู่เจ่อเฮย-ป่าหินดำ-ร้านผ้าไหม-คุนหมิง-ร้านหยก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ป่าหินดำ(ไหนกู่สือหลิน) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เป็นภาษาของชนกลุ่มน้อยเผ่าอี๋ แปลว่าโบราณและสีดำ อุทยานมีพื้นที่ 8 ตารางกิโลเมตร หินที่นี้เป็นหิน KARST ที่เป็นสีดำ มองไปจะเป็นเหมือนทะเลหินดำ สวยงามแปลกตา จากนั้นนำท่านแวะ ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม เช่น ผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ล้านคน จากนั้นนำท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
พักที่ LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สาม ผู่เจ่อเฮย-ป่าหินดำ-ร้านผ้าไหม-คุนหมิง-ร้านหยก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ป่าหินดำ(ไหนกู่สือหลิน) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เป็นภาษาของชนกลุ่มน้อยเผ่าอี๋ แปลว่าโบราณและสีดำ อุทยานมีพื้นที่ 8 ตารางกิโลเมตร หินที่นี้เป็นหิน KARST ที่เป็นสีดำ มองไปจะเป็นเหมือนทะเลหินดำ สวยงามแปลกตา จากนั้นนำท่านแวะ ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม เช่น ผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ล้านคน จากนั้นนำท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
พักที่ LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สี่ ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-วัดหยวนทง-ร้านใบชา-คุนหมิง-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน
นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหยวนทง ซึ่งเป็น “วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง” มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี นำท่านนมัสการ พระพุทธรูปจำลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย
จากนั้นนำท่านแวะ ร้านใบชา ชิมชาอวู่ หลง และชาที่มีชื่อเสียงต่างๆ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
16.10 น. บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU5077
17.40 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ..............


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
28ส.ค.60 31ส.ค.60 10,999 10,999 10,999 3,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้