GTM-26 GT-NRT XJ20 SUGOI JAPAN TOKYO FUJI-A JUL-AUG17 5D3N XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 5วัน3คืน วัดอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี วัดนาริตะซัง ภูเขาไฟฟูจิ
เดินทาง กรกฎาคม-สิงหาคม
ราคา 18,991.-
สายการบิน Air Asia X


เริ่มต้น 18,991


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 5วัน3คืน วัดอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี วัดนาริตะซังิภูเขาไฟฟูจิ เดินทาง กรกฎาคม-สิงหาคม ราคา 18,991.- สายการบิน Air Asia X
วันแรก สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) –สนามบินนาริตะ
08.00 น. นัดพบกันที่ สนามบินดอนเมือง, อาคารผู้โดยสารขาออก 1 ชั้น 3 ประตู 4 สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ ( Thai Air Asia X ) ... โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
11.15 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ 606 ** ทางเราขอสงวนสิทธิ์การเลือกที่นั่งบนเครื่องบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ .. เนื่องจากต้องเป็นไปตามกฏระเบียบของสายการบินสำหรับการสุ่มจับที่นั่งว่างบนเครื่องให้กับลูกค้า .. โดยหากท่านมีความประสงค์จะระบุที่นั่งบนเครื่องหรือต้องการเปลี่ยนที่นั่งใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (สามารถดูอัตราค่าบริการได้ในท้ายรายการ) ** [ บริการอาหารร้อน บนเครื่อง ]
19.40 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ... นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ... ไกด์จะนำท่านไปขึ้นรถบัสที่เตรียมไว้
21.00 น. เข้าสู่ที่พัก ....HEDISTAR NARITA HOTELหรือเทียบเท่า
วันที่สอง นาริตะ –วัดนาริตะซัง-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]–ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - โรงแรม + แช่ออนเซ็น
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ไกด์จะนำท่านไปขึ้นรถบัสที่เตรียมไว้เพื่อเดินทางสู่ วัดนาริตะซัง (Naritasan Temple) เป็นวัดพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ของลัทธิชินกอน (Shingon) และมีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลายตั้งอยู่ในบริเวณที่กว้างขวาง เช่น ห้องโถงหลัก ภายในประดิษฐานรูปปั้นของ เทพฟุโด เมียวโอ (Fudo Myoo)ซึ่งเป็นเทพผู้ปกปักรักษาของลัทธินี้เจดีย์ 3 ชั้นสไตล์ Tahotoมีชื่อว่า Great Pagoda of Peace นอกจากนี้ยังมีสวนญี่ปุ่น และสวนยุโรปอีกด้วย
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ระหว่างการเดินทาง
ช่วงบ่าย นำท่านไปยังภูเขาไฟฟูจิซึ่งถือกันว่าเป็นภูเขาที่สวยที่สุดและมีความศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก โดยจะมีความสูงอยู่ที่ 3,776 เมตร และรถบัสสามารถพาท่านขึ้นไปยังชั้น 5 จากทั้งหมด 10 ชั้น เพื่อขึ้นไปชมศาลเจ้าฟูจิ และได้ถ่ายรูปจากบนนั้น พร้อมกับยังมีร้านค้าขายของที่ระลึกให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย ... **(หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย หรือ เส้นทางการขึ้นภูเขาปิด ทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่นำท่านขึ้นภูเขา ) **
ต่อจากนั้น ขอนำท่านไปยัง ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKIซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆ กับภูเขาไฟฟูจิ โดยภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก มีห้องจัดฉากการเกิดแผ่นดินไหว และ ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดับริคเตอร์ต่างๆกัน .. รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิ่งกีดขวางต่างๆ หลังจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้วเป็นต้น
เข้าสู่ที่พัก FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA HOTELหรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม ** พิเศษ ขาปูยักษ์ ไม่อั้น **
หลังอาหาร .. ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศการแช่ออนเซ็นหรือ แช่น้ำแร่ ในแบบฉบับชาวญี่ปุ่น โดยที่มีความเชื่อว่า จะคลายความเหนื่อยล้า และ ผิวพรรณจะสวยงามเปล่งปลั่งกลับมามีชีวิตชีวาได้ตามเดิม
วันที่สาม โตเกียว–วัดอาซากุสะ-ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี– ช้อปปิ้ง ชินจูกุ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น ทำการเช็คเอาท์ และตรวจสอบสัมภาระก่อนออกเดินทางมายังกรุงโตเกียว มหานครของประเทศญี่ปุ่น ในอดีตใช้ชื่อว่า “เอโดะ” .. เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญ และเป็นศูนย์รวมทางด้านเทคโนโลยีเอาไว้อย่างมากมาย ....นำท่านเข้าชม วัดอาซากุสะหรือ วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple)วัดที่ว่ากันว่า เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ซึ่งเคยเป็นวัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากในอดีต นำท่านนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ (อยู่หลังฉากม่านกั้น) และ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง (ประตูฟ้าคำรณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” มีความสูงใหญ่ถึง 4.5 เมตร อีกทั้งยังมี“ถนนนากามิเสะ” ถนนร้านค้าแหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย
เที่ยง ** อิสระ อาหารเย็น ตามอัธยาศัย **
จากนั้นจะขอพาทุกท่านไปยืนถ่ายรูป กับ TOKYO SKY TREEที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสุมิดะ (ใกล้วัดอาซากุสะ)โดยเป็นหอคอยส่งสัญญาณโทรทัศน์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว เปิดให้เข้าชมเมื่อ 22 MAY 2012 มีความสูงที่ 634 เมตร (แซงหน้าโตเกียวทาวเวอร์ไป 301 เมตร) เป็นหอคอยส่งสัญญาณที่สูงที่สุดในโลกขณะนี้
หลังจากนั้น ... ไปเดินเล่นที่ย่านชินจูกุ(Shinjuku) ...แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียวเป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆเท่ห์ๆของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้ามีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของของย่านนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ปุ่น
** อิสระ อาหารเย็น ตามอัธยาศัย **
เข้าสู่ที่พัก KICHIJOJI TOKYU REIHOTELหรือเทียบเท่า
วันที่สี่ โตเกียว – อิสระ เต็มวัน ( หรือซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ เพิ่ม )-สนามบินนาริตะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
สามารถซื้อตั๋วรถไฟ เพื่อไปเที่ยวยังย่านช้อปปิ้งต่างๆ ของ โตเกียว ได้ ... เช่น ย่านกินซ่า , ฮาราจูกุ ,โดยท่านสามารถถามข้อมูลแต่ละสถานที่ได้จากไกด์ เพื่อการเดินทางที่สะดวกที่สุด
*** สามารถซื้อทัวร์เสริม ตั๋วดิสนีย์แลนด์ ( ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท โดยไม่ได้รวมค่ารถไฟสำหรับเดินทางไปดิสนีย์แลนด์ แต่อย่างใด [ ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ] โตเกียวดิสนีย์แลนด์( Tokyo Disneyland )ดินแดนที่ไม่จำกัดอายุของผู้มาเยือน ... สวนสนุกนี้สร้างขึ้นในปี 1983 และเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่ให้สร้างนอกอาณาบริเวณของสหรัฐอเมริกา .. ตื่นตาตื่นใจกับเครื่องเล่นนานาชนิดในโซนต่างๆ และหากว่าเหนื่อยกับเครื่องเล่นแล้ว ท่านสามารถพักดูโชว์พาเหรดตระการตาของเหล่าตัวการ์ตูนดิสนีย์ Mickey & Minnie , Donald Duck , และผองเพื่อนที่มีคิวมาเปิดตัวให้ชมกันได้ตามเวลาที่ทางสวนสนุกกำหนดไว้อีกด้วย (ซึ่งมีทั้งรอบบ่าย และ หัวค่ำ)
** อิสระ อาหารกลางวัน และ อาหารเย็น ตามอัธยาศัย **
16.30 น. พร้อมกันที่ล็อบบี้โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อจะกลับสู่ประเทศไทย
18.30 น. ถึง สนามบินนาริตะ .. ทำการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสัมภาระ ( โปรดอย่าลืมว่า ทางสายการบินให้น้ำหนักกระเป๋าต่อท่าน ไม่เกิน 20 กิโลกรัม )
20.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์เที่ยวบินที่ XJ 607
วันที่ห้า สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
01.35น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ .. โดยสวัสดิภาพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
21ก.ค.60 25ก.ค.60 18,991 19,991 18,991 7,900
22ก.ค.60 26ก.ค.60 18,991 19,991 18,991 7,900
29ก.ค.60 02ส.ค.60 19,991 20,991 19,991 7,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้