GTM-05 (LHW-MU001) เส้นทางสายไหม หลันโจว ตุนหวง ทะเลทราย 8D6N BY MU
ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม 8วัน6คืน หลันโจว หลิวเจียเสีย วัดปิงหลิน ทะเลทรายจันทรา สระน้ำเสี้ยวพระจันทร์ ทูรูฟาน
เดินทาง กันยายน-ตุลาคม 2560
ราคา54,900.-
สายการบิน China Eastern


เริ่มต้น 54,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม 8วัน6คืน หลันโจว หลิวเจียเสีย วัดปิงหลิน ทะเลทรายจันทรา สระน้ำเสี้ยวพระจันทร์ ทูรูฟาน เดินทาง กันยายน-ตุลาคม 2560 ราคา54,900.- สายการบิน China Eastern
วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
22.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 10 เคาน์เตอร์ W สายการบินไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
วันที่สอง กรุงเทพฯ-หลันโจว-หลิวเจียเสีย-วัดปิงหลิง-หวงเหอมู่ชิง-สวนกังหันน้ำ
01.30 น. ออกเดินทางสุ่ เมืองหลันโจว โดยเที่ยวบินที่ MU270
06.30 น. เดินทางถึง เมืองหลันโจว เมืองหลวงของมณฑลกานซู มณฑลทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน คนในสมัยราชวงศ์ฮั่นเรียกว่า เมืองจินเฉิง หรือเมืองแห่งทองคำ เพราะได้สร้างเมืองที่ได้ขุดพบแร่ทองคำทางตอนเหนือของเมือง ล้อมรอบด้วยขุนเขาทางเหนือและทางใต้ คือ ภูเขาเกาหลานซาน และฟ่งหวง แม่น้ำหวงเหอเป็นแม่น้ำสายเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงประเทศจีน ไหลผ่านกลางเมืองหลันโจว และเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำบนที่ราบสูงชิงไห่-ธิเบต นำท่านผ่านตรวจคนเข้าเมือง เรียบร้อยแล้ว นำท่านรับประทานอาหารเช้า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านชม หลิวเจียเสีย หรือเขื่อนหลิวเจียเสีย เป็นเขื่อนชลประทานที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ ปี 1964 เป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกครอบคลุมพื้นที่กว่า 3 มณฑลได้แก่ มณฑลกานซู มณฑลส่านซี และมณฑลชิงไห่ เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อการจัดสรรน้ำต่างๆ ทั้งยังสร้างขึ้นเพื่อป้องกันน้ำท่วม และเป็นพื้นที่ที่ผลิตกระแสไฟฟ้า หลังจากนั้นนำท่านชม วัดปิงหลิง เป็นวัดที่ตั่งอยู่ใกล้กับเขื่อนหลิวเจียเสีย ให้ท่านได้นมัสการพระพุทธรูปแกะสลักจากหิน เป็นวัดที่เริ่มสร้างในสมัยราชวงศ์เป่ย จนถึงราชวงศ์หมิง ชิง ภายในวัดมีพระพุทธรูปกว่า 600 องศ์ ทั้งองค์น้อยองค์ใหญ่ โดยองค์ที่ใหญ่ที่สุดสูงกว่า 27 เมตร นับเป็นจิตรกรรมแกะสลักหน้าผาที่สวยงามของจีน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านชม หวงเห่อมู่ชิง หรือ อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง ตั้งอยู่ที่ถนนปิงเหอลู่ ซึ่งสร้างโดยหญิงชาวจีน เป็นการแกะสลักรูปผู้หญิงที่นอนทอดมองลูกน้อยด้วยแววตาที่แสดงถึงความรักความอบอุ่นที่นอนอยู่ข้างๆตน ด้วยหินแกรนิต เป็นการเปรียบเทียบกับแม่น้ำหวงโห เป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชาวจีนหลายร้อยหลายพันล้านคน หลังจากนั้นนำท่านชม สวนกังหันน้ำ เป็นกังหันวิดน้ำที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำหวงโห มากกว่า 250 ตัว ทำให้เมืองหลันโจวถูกเรียกว่า เมืองหวงแห่งกังหันน้ำ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
พักที่ FEITIAN HOTEL OR SAME
วันที่สาม หลันโจว(นั่งรถไฟความเร็วสูง)-เจียยี่กวน-กำแพงเมืองจีนด่านเจียยี่กวน(รวมรถแบตเตอรี่)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านสู่สถานีรถไฟ(D2743/ 07.55-12.33) เพื่อเดินทางสู่ เจียยี่กวน ด่านประตูเจียอี้กวนเป็นด่านปราการที่สำคัญของเส้นทางสายไหม ถือเป็นซุ้มประตูด่านสุดท้ายของกำแพงเมืองจีน จุดด่านตะวันตก ประกอบด้วยกำแพง ซุ้มประตู กำแพงเมือง ด่านปราการ ซึ่งสร้างด้วยวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น ทำด้วยดินเหนียวและทรายที่หาได้ง่ายโดยการนำดินมาคั่ว เพื่อฆ่าเมล็ดพืชและผสมปูนขาว ,ข้าวเหนียว ,น้ำตาลฯลฯ มาตำอัดแน่นเป็นชั้นๆ จนเป็นกำแพงที่ทนทานแข็งแรง เนื่องจากฟืนไฟหายากมากในทะเลทราย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีนด่านเจียอี้กวน (รวมรถแบตเตอรี่) เป็นกำแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกที่อยู่ไกลที่สุดของจีน ปราการแห่งนี้สูงกว่า 1,770 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล เป็นที่ตั้งของหอระวังภัย ซึ่งสร้างขึ้นปลายราชวงศ์หมิง ถึงต้นราชวงศ์ชิง ตัวกำแพงได้รับการบูรณะซ่อมแซมครั้งแรกประมาณปี 1507 ด้านหนึ่งทอดไปทางตะวันตกเฉียงใต้สู่เทือกเขาชิเหลียนซาน และอีกด้านทอดไปไปทางเหนือสู่เทือกเขาเป่ยซาน สิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่นี้เห็นได้ชัด นับเป็นด่านชัยภูมิที่เหมาะสมแก่การป้องกันการรุกรานจากข้าศึกได้ดี ปัจจุบันได้รับการบูรณะซ่อมแซมใช้เวลาก่อสร้างราว 100 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์มีพื้นที่ 33,500 ตารางเมตร ตั้งอยู่ระหว่างหุบเขาที่มีความกว้างเพียง 15 เมตร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
พักที่ JIAYUGUAN HOTEL OR SAME
วันที่สี่ เจียยี่กวน-ตุนหวง-ทะเลทรายจันทรา(รวมค่าขี่อูฐ)-สระน้ำเสี้ยวพระจันทร์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองตุนหวง ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลกานซู ทางภาคตะวันตกของจีน เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของจีน ตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหม ทั้งยังเคยเป็นชุมทางการค้าที่เจริญรุ่งเรืองในอดีตซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญจากจีนไปยังเขตซีอวี้ เอเชียกลางและยุโรป
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เนินทรายหมิงซาซาน ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ให้ท่านขี่อูฐ (รวมค่าขี่อูฐ) ชมทะเลทรายอันกว้าง ซึ่งอูฐจะเดินเรียวแถวกันตามแนวสันทรายที่โค้งไปโค้งมา หากโอกาสเหมาะท่านอาจได้ยินเสียงลมสะท้อนเป็นเสียงคล้าย การลั่นกลองรบ เสียงม้าร้อง เสียงสู้รบและเสียงคนร้อง ซึ่งตามตำนานเล่าว่าเคยมีกองทัพถูกพายุทรายพัดกระหน่ำและถูกฝังทั้งเป็นทั้งกองทัพอยู่ใต้ภูเขาลูกนี้ ดังนั้นเมื่อท่านลื่นไถลลงมาจากยอดเนินจึงอาจมีเสียงประหลาดเกิดขึ้น และมักจะเกิดขึ้นเมื่อท่านลื่นลงจากยอดเขา
หลังจากนั้นนำท่านชม สระน้ำเสี้ยวพระจันทร์ เป็นบ่อน้ำกลางทะเลทราย ที่มีน้ำตลอดเวลาไม่เคยเหือดแห้ง มีความลึกเพียง 5 เมตร บ่อแห่งนี้มีรุปร่างลักษณะคล้ายกับเสี้ยวพระจันทร์ จะเป็นที่มาของชื่อนี้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ FUGUO HOTEL OR SAME
วันที่ห้า ตุนหวง-ถ้ำโม่เกาคู-ตุนหวง(นั่งรถไฟด่วน)-ทูรูฟาน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านชม ถ้ำโม่เกาคู ถือเป็นมรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก “มอเกา” เป็นถ้ำที่มีคูหาน้อยใหญ่กว่า 495 คูหา มีภาพวาดสีบนผนังสวยงาม พระพุทธรูปแกะสลัก และองค์เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งผลงานแต่ละคูหาได้มีการสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 366 -1277 ดังนั้นประติมากรรมหรือจิตรกรรมที่ท่านจะได้ชมที่ถ้ำมอเกาแห่งนี้ เกิดจากความเพียรพยายามของจิตรกรและช่างหลากยุคหลายสมัยตลอดช่วงประวัติศาสตร์ที่นับเนื่องเกือบหนึ่งพันปี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังจากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟความเร็ว(D2711 /17.25-20.59) ไปสู่ เมืองทูรูฟาน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ HUOZHOU HOTEL OR SAME
วันที่หก ระบบชลประทานใต้ดินข่านเอ่อจิ่ง-เมืองโบราณเจียวเหอ-สวนองุ่น-เขาเปลวไฟ- ทูรูฟาน-อุรุมูฉี
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านชม ระบบชลประทานใต้ดินข่านเอ่อจิ่ง เนื่องจากเมืองทูรูฟานเป็นเมืองที่มีพื้นที่ส่วนมากเป็นทะเลทราย จึงได้มีการคิดค้นระบบน้ำใต้ดินโดยการต่อท่อน้ำใต้ดินซึ่งเป็นท่อที่ให้น้ำแข็งที่ละลายได้ไหลลงจากที่สูงมายังพื้นที่โอเอซิสเพื่อเป็นการป้องกันน้ำระเหย
จากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณเจียวเหอ คือเมืองโบราณที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุด ที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี และยังถูกบันทึกว่าเป็นซากเมืองโบราณนับสองพันปีที่ยังสมบูรณ์แบบ โดยในปี นำท่านแวะชม สวนองุ่น นับเป็นผลไม้ที่ปลูกมากที่สุดในมณฑลซินเจียง โดยเฉพาะเมืองทูรูฟาน เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องนี้ นอกจากองุ่นแล้วยังมีผลไม้ต่างเช่น แอพปริคอด ลูกท้อ แตง ฯลฯ ที่ส่งขายในประเทศ และยังส่งออกต่างประเทศอีกด้วย ซึ่งตาละปี จะมีการจัดเทศกาลองุ่นอีกด้วย เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ในปี 1961 ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของประเทศ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเที่ยวชม เขาเปลวไฟ นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองทูรูฟาน ตั้งอยู่ทิศเหนือของเมือง ซึ่งเป็นทางเหนือของเส้นทางสายไหม ซึ่งทั้งหมดของภูเขาจะมีลักษณะเป็นหินสีอิฐ ไม่มีต้นไม้หรือหญ้าเลย หากได้มองไกลๆลักษณะจะคล้ายกับเปลวไฟสีแดง ภูเขาแหง่นี้เป็นฉากหนึ่งในละครเรื่องไซอิ๋วอีกด้วย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอูรูมูฉี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียง ตั้งอยู่แถบเทือกเขาเทียนซานที่ความสูง 900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีประชากร 2.8 ล้านคน เป็นเขตปกครองตนเองที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มากที่สุด ประชากรทั้งมณฑลมีประมาณ 160 ล้านคน ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวซินเจียงที่มีพลเมืองกว่า 70 % นับถือศาสนาอิสลาม มีภาษาหนังสือท้องถิ่นเป็นของตนเอง ในอูรูมูฉีจึงมีป้ายบอกชื่อสถานที่ต่างๆ 2 ภาษา คือภาษาท้องถิ่น (ภาษาเว่ยอู๋เอ่อร์) และภาษาจีนกลาง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ MIDONG INTER HOTEL OR SAME
วันที่เจ็ด เขาเทียนซานเทียนฉือ(รวมรถ+ล่องเรือ)-ตลาดต้าปาจา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านสู่ เขาเทียนซานเทียนฉือ (รวมรถ+ล่องเรือ) เป็นจุกชมวิวที่มีชื่อเสียง ทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A นำท่านล่องเรือชมความงามของธรรมชาติบนความสูง 1,910 เมตรจากระดับน้ำทะเล ณ ทะเลสาบเทียนฉือ เป็นทะเลสาบที่ล้อมรอบด้วยยอดภูเขา และแสงสะท้อนกับน้ำในทะเลสาบที่ใส แสงตกกระทบผืนน้ำส่องประกายระยิบระยับทำให้เกิดภาพที่งดงาม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่ ตลาดต้าปาจา เป็นตลาดพื้นเมืองที่เป็นสัญลักษณ์ของอูรูมูฉี จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ที่เมืองต่าง ๆในประเทศจีนไม่มีขาย รวมทั้งสารพัดผลไม้แห้ง ไม่ว่าจะเป็น อัลมอนด์, วอลนัท, กีวีอบแห้ง, ลูกเกด ฯลฯ เครื่องดนตรีพื้นเมือง รวมทั้งเครื่องทองเหลือง ไม่ว่าจะเป็นแจกัน, กาน้ำชา ฯลฯ ให้พวกเราช็อปกันอย่างจุใจ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ MIDONG INTER HOTEL OR SAME
วันที่แปด พิพิธภัณฑ์ซินเกียง- วัดต้าฝอ-อูรูมูฉี-หลันโจว-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ซินเกียง สถานที่สำคัญที่ไม่ควรพลาด ชมหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นได้ทั่วมณฑลซินเจียง ชมการจำลองบ้านเรือน เครื่องมือ เครื่องใช้ขนาดเท่าของจริง ของชนกลุ่มน้อยทุกเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในเขตนี้ และจุดเด่นคือซากมนุษย์โบราณที่เป็นบรรพบุรุษของชาวยุโรปที่ขุดพบในซินเจียง มีอายุกว่า 3,000 ปี จากนั้นนำท่านสู่ วัดต้าฝอ วัดพระใหญ่เขาไฟแดง ตั้งอยู่ที่สวนไฟแดงเมืองอูรูมูฉี ซึ่งเป็นวัดศาสนาพุธแบบจีน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
15.30 น. นำท่านเดินทางกลับสุ่ เมืองหลันโจว โดยเที่ยวบินที่ MU4649
18.00 น. เดินทางถึง ท่านอากาศยาน เมืองหลันโจว รอเปลี่ยนเครื่องกลับกรุงเทพฯ ภายในสนามบิน (อิสระอาหารค่ำ)
21.30 น. นำท่านเดินทางกลับสุ่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ MU269
00.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
14ก.ย.60 21ก.ย.60 57,900 57,900 57,900 8,000
12ต.ค.60 19ต.ค.60 54,900 54,900 54,900 8,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้