GTM-21 CAIRNS - SYDNEY 6D4N OCT-DEC17 QF.
ทัวร์ออสเตรเลีย เมืองแคนส์ เกรทแบร์เรียรีฟ 6วัน4คืน
เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม
โดยสายการบิน QANTAS
เริ่มต้น 72,900.-


เริ่มต้น 72,900

ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์
15.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N เคาน์เตอร์สายการบินแควนตัส แอร์เวย์ ( QF)เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
18.00 น. เหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย์ โดยเที่ยวบินที่ QF024
วันที่สอง นครซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช้อปปิ้งย่านไชน่า ทาวน์ - แคนส์
07.25 น. ถึงท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าแล้วจากนั้น นำท่านเดินทางสนามบินภายในประเทศ
09.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองแคนส์ โดยสายการบินแควนตัสเที่ยวบินที่ QF922
11.40 น. ถึงสนามบินเมืองแคนส์ ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของรัฐควีนส์แลนด์และเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเป็นประตูหลักสู่ เกรทแบร์เรียรีฟ ( THE GREAT BARRIER REEF ) ซึ่งเป็นแนวปะการังที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐควีนส์แลนด์ นอกจากนี้เมืองแคนส์ยังมีทรัพยากรธรรมชาติทางป่าไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกโลกนอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักกันในฐานะเมืองแห่งการผจญภัยของออสเตรเลียที่มีกิจกรรมโลดโผนและน่าตื่นเต้นมากมาย
บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร นำท่านชมเมืองแคนส์ แวะชมมหาวิหารเซนต์โมนิก้า ( St. Monica’s Cathedral) ท่านจะได้เห็นมหาวิหารที่งดงามที่สุดในทั้งหมดของออสเตรเลีย ที่ประกอบภาพเรื่องราวต่างๆด้วยหน้าต่างกระจกสีสันสวยงาม นำท่านชมวิวเมืองแคนส์ ทีจุด Stunning Lookout ท่านจะได้เห็นวิวเนินเขาแบบพาโนรามาจากจุดชมวิวที่สวยสุดในเมืองแคนส์
หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม PULLMAN CAIRNS INTERNATIONAL HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ อาหารตะวันตก ณ ภัตตาคาร ให้ท่านอิสระที่ Cairns Night Markets ตลาดกลางคืนเมือง Cairns นี้ตั้งอยู่ที่ Cairns Esplanade เปิดตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 23.00 น. เป็นประจำทุกคืน มีแผงร้านค้ามากกว่า 70 ร้าน คุณสามารถเลือกซื้อของขวัญและของที่ระลึกได้ที่นี่ มีทั้งหมวกสำหรับเดินป่า didgeridoos และงานศิลป์มากมาย นำท่านเดินกลับสู่ที่พัก PULLMAN CAIRNS INTERNATIONAL HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่สาม แคนส์ – ดำน้ำชมปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลก เกรท แบร์เรียรีฟ ( The Great Barrier Reef )
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
09.45น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือและล่องเรือของบริษัท GREAT ADVENTURE สู่แนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลก (Great Barrier Reef) มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมดมากกว่า 2,000 กิโลเมตร ซึ่งมีประมาณ 3,400 แนวปะการังที่ประกอบด้วยปะการัง 400 ชนิด และมีปลาประมาณ 1,500 สายพันธุ์แหวกว่ายอยู่ในบริเวณนี้ แนวปะการัง เพลิดเพลินกับการ Snorkeling ดำน้ำชมปะการังที่สวยงามและปลาน้อย ใหญ่ในทะเล ท่านยังสามารถนั่งเรือท้องกระจก ท่านจะได้เห็นภาพใต้ท้องทะเลอย่างใกล้ชิดสวยงามจากใต้ท้องเรือ ประทับใจกับการชมชีวิตใต้ท้องทะเลไม่ว่าจะเป็นปะการังสีสวยงาม พืชใต้น้ำ ปลาหลากสี หอยขนาดใหญ่รูปทรงต่าง ๆ นอกจากนี้ยังให้ท่านได้ขึ้นชมธรรมชาติที่เกาะกรีนไอส์แลนด์ เดินเล่นตามหาดทรายขาว สะอาดกลางสายลมเย็นจากทะเล และธรรมชาติที่งดงามแบบไม่น่าเชื่อ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ
ให้ท่านได้อิสระในการถ่ายรูป ดำน้ำ หรือจะนั่งเล่นบนโป๊ะกลางน้ำพร้อมจิบชา กาแฟ ยามบ่ายพร้อมชมความงามและ ธรรมชาติที่ท่านจะต้องประทับใจ ( กิจกรรมอื่นๆ ที่ยังไม่รวมคือ SCUBA DRIVING, SEA WALKER, SCENIC HELICOPTER) จนได้เวลาเดินทางกลับสู่เมืองแคนส์โดยนั่งเรือเร็วประมาณ 45 นาที
17.30 น. เรือล่องกลับสู่ท่าเรือแคนส์ นำท่านเดินกลับสู่ที่พักโรงแรม PULLMAN CAIRNS INTERNATIONAL HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า เพื่ออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักโรงแรม PULLMAN CAIRNS INTERNATIONAL HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ แคนส์ - นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ Kuranda Scenic Railway – หมู่บ้านคูรันด้า ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง สวนธรรมชาติ RAINFORESTATION NATURE PARK
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
08.00น. นำท่านเดินทางจากโรงแรมโดยรถโค้ชสู่สถานีรถไฟของ KURANDA SCENIC RAILWAY ให้ท่านได้สัมผัสความงามและเต็มไปด้วยธรรมชาติ เริ่มต้นที่สถานีรถไฟ CAIRNS STATION ออกเดินทางสูสถานีปลายทางคือ KURANDA STATION ให้ท่านได้ผ่านชมธรรมชาติที่งดงามของป่าฝน ผ่านไร่อ้อย หมู่บ้านชนบทของชาวออสซี่ ผ่านอุโมงค์ที่มนุษย์ก่อสร้างขึ้นด้วยมือในอดีต ผ่านหุบเขาและเหวลึก พร้อมชมทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขารูปต่าง ๆ มากมาย ก่อนจะตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของน้ำตกกลางป่าเขาและถ่ายรูปกับน้ำตก BARRON FALLS ก่อนจะถึงสถานีปลายทางที่สถานีคูรันด้า
จากนั้นนำท่านสู่หมู่บ้านคูรันด้า ( KURANDA VILLAGE ) หมู่บ้านกลางป่าฝนเขตร้อนที่งดงามโอบล้อมเป็นธรรมชาติและอากาศอันบริสุทธิ์ ให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งในตลาดคูแรนด้า ( KURANDA MARKET ) ที่ขายของพื้นเมืองของชาวอะบอริจิ้นในราคาที่ต่อรองได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อฝ้า เครื่องประดับ กำไร แหวน รวมถึงเครื่องดนตรีพื้นเมืองของชาวอะบอริจิ้น
นำท่านเดินทางสู่สวนสวนธรรมชาติRAINFORESTATION NATURE PARK
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบ บาร์บีคิวบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร Colonial and Outback
ชมสวนธรรมชาติ RAINFOREST NATURE PARK เป็นสวนที่มีพื้นที่ 40 เฮคแตร์ เข้าถึงแก่นแท้ของป่าฝนเขตร้อนชื้นด้วยรถทหารบุกป่าที่เรียกว่า รถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก (WORLD WAR II ARMY DUCK) ชมต้นปาล์มโบราณและต้นเฟิร์นบานใบเขียวขจีและเพลิดเพลินกับทัวร์ป่าธรรมชาติทั้งบนบกและในน้ำ แวะชมโคอาล่าและสวนสัตว์ป่า พร้อมสัมผัสบรรยากาศวัฒนธรรมของอะบอริจิน ให้ท่านได้ชมการสาธิตการขว้างมูมเมอแรง( Boomerang Throwing ) และตื่นเต้นกับการแสดงของนักเต้นรำชาวอะบอริจินเผ่า (PAMAGIRRI Dance Show ) และให้ท่านได้ชมสัตว์นานาชนิดภายในสวนธรรมชาติแห่งนี้ อย่างเช่นโคอาล่า จิ้งโจ้ นก จระเข้ ทัสมาเนียเดวิล และอื่นๆอีกมากมายเป็นต้น
นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองแคนส์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารไทย ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม PULLMAN CAIRNS INTERNATIONAL HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า แคนส์ - นครซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ
10.50น. ออกเดินทางสู่เมืองซิดนีย์ เมืองหลวงของรัฐนิวเซาท์เวลล์ โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF925
14.50น. เดินทางถึงนครซิดนีย์ นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ อิสระให้ท่านได้ช็อปปิ้งสินค้าในย่านไชน่าทาวน์ เป็นแหล่งขายสินค้าราคาถูกทั้งรองเท้า เสื้อผ้า ชุดว่ายน้ำ และชุดชั้นใน และยังเป็นตลาดที่เหมาะแก่การมาเลือกซื้อของที่ระลึกและผลไม้สดประจำฤดูกาลหรือจะช็อปปิ้งย่านซิตี้เซ็นเตอร์ (CENTRE POINT) เพื่อช็อปปิ้งสินค้ามากมายจากห้างดัง Queen Victoria Building (Q.V.B) ได้รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในท้องถิ่นว่าตึก QVB ตั้งอยู่ที่บนถนน George Street ระหว่างถนน Market กับ ถนน Park เป็นอาคารช็อปปิ้งสูงสี่ชั้น มีสินค้าประเภทแฟชั่น อัญมณี ของใช้ในบ้าน หรือแม้แต่ดอกไม้ ท่านสามารถเดินทางใต้ดินสู่ย่าน Centre Point เพื่อซื้อสินค้ายี่ห้อดังมากมาย หรือจะซื้อครีมบำรุงผิวจากห้าง David Jones
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารตะวันตก ณ ภัตตาคาร ฮาร์ดร็อคคาเฟ่ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL ROCKFORD DARLING HARBOUR HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่หก ซิดนีย์ - กรุงเทพฯ
เช้า รับอาหารกล่องจากโรงแรม นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ
09.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QF023
16.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ….


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
11ต.ค.60 16ต.ค.60 85,900 79,900 72,900 13,000
25ต.ค.60 30ต.ค.60 85,900 79,900 72,900 13,000
08พ.ย.60 13พ.ย.60 85,900 79,900 72,900 13,000
22พ.ย.60 27พ.ย.60 85,900 79,900 72,900 13,000
06ธ.ค.60 11ธ.ค.60 85,900 79,900 72,900 13,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้