GTM-10 Malaysia-Kuala lumpur 3D2N Sep-Oct 17 MH
GTM-10 Malaysia-Kuala lumpur 3D2N Sep-Oct 17 MH
มาเลเซีย 3วัน 2คืน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา
เดินทาง กันยายน - ตุลาคม
ราคาเพียง 8,998.-
สายการบิน MALAYSIA AIRLINES


เริ่มต้น 8,998

ส่งให้เพื่อนทางไลน์
มาเลเซีย 3วัน 2คืน : เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา มหกรรม มาเลเซียเมก้าเซลล์ (1Malaysia Mega Sale l 2017) ลดสูงสุด 70% เดินทางโดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ (MH) บินตรงลงกัวลาลัมเปอร์ *เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เมืองในหมอก นั่งกระเช้า สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน *เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนาส จตุรัสเมอร์เดก้า โรงงานช็อคโกแลต เมืองใหม่ปุตราจายา พักโรงแรม กัวลาลัมเปอร์ 2 คืน
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา วัดเทียนโฮ่ว พระราชวังอิสตาน่าไนการ่า จัตุรัสเมอร์เดก้า  เที่ยง,เย็น
03.30 น พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ โซนผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 โซน M เคาน์เตอร์สายการบินMALAYSIA AIRLINES เจ้าหน้าที่บริษัทฯต้อนรับท่าน เช็คอินสัมภาระและตั๋วโดยสาร
06.00 น. ออกเดินทางสู่กัวลาลัมเปอร์โดยสายการบินMALAYSIAAIRLINES เที่ยวบินที่ MH797
09.10 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ นำท่านผ่านพิธีการประทับตราหนังสือเดินทางจากนั้นนำท่านเดิน สู่ กัวลาลัมเปอร์ (เวลาประเทศมาเลเซียเร็วกว่าประเทศไทย 1ชั่วโมง) กัวลาลัมเปอร์ ถึงเมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ นำท่านชม “กรุงกัวลาลัมเปอร์”เมืองหลวงประเทศมาเลเซียชมเมืองใหม่ ปุตราจายา เมืองหลวงแห่งใหม่ของมาเลเซีย ที่เป็นศูนย์กลางของ รัฐบาล ปุตราจายา ได้ ชื่อว่าเป็นเมืองในสวนที่ สวยงาม มีรูปแบบการวางผังเมืองอย่างดี เสน่ห์ของที่นี่คือสวนพฤษชาติ ทะเลสาบปุตราจายา และอาคารรูปทรงแปลกตาแวะชมและถ่ายรูปกับอาคารที่ทำงานของนายกรัฐมนตรี อาคารมัสยึดสีชมพูอาคารที่ทำการรัฐ สะพาน แขวน ทะเลสาบ ทีมีทัศนียภาพทีสวยงาม
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านชม วัดเทียนโฮ่ว วัดจีนสวยงามที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์ พร้อมสักการะขอพรองค์ราชินีสวรรค์เพื่อความเป็นสิริมงคล วัดจีนแห่งนี้ สร้างด้วยเงินทุนของชาวจีนในมาเลเซีย โดยรัฐบาลได้ให้เงินส่วนหนึ่งในการสร้าง ได้รับการย่งย่องว่าเป็นวัดจีนที่สวยสะดุดตายิ่งใหญ่ อกแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในบริเวณแขวนโคมไฟจีนสีแดงเป็นจำนวนมาก ดูแล้วสวยงามแปลกตา ในวิหารมี เจ้าแม่กวนอิมองค์ ใหญ่โดดเด่น สีทองอร่มทั้งองค์
จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูป บริเวณด้านหน้าของ พระราชวังอิสตาน่า ไนการ่า (Istana Negara Palace) พระราชวังแห่งชาติ สถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีหรือยังดีเปอร์ตวนอากงพระราชวังแห่งนี้จะเป็นกลุ่มอาคารรูปทรงโดมเชื่อมกับทางหลวงไปยังตัวเมืองและมีถนนทางเข้าพิเศษหลายเส้นทางพระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร
นำท่านชม จัตุรัสเมอร์เดก้า(ลานแห่งอิสระภาพ) ลานประกาศเอกราช Independence Square หลังจากที่อังกฤษเคยปกครองมาเลเซียมาอย่างยาวนานเป็นลานหญ้าสีเขียวขนาดใหญ่หากจะเทียบกับของประเทศไทย จะคล้ายกับสนามหลวงบ้านเราและชมอดีตเสาธงที่สูงที่สุดในโลก UnionJack ที่สูงถึง 100 เมตร โดยบริเวณรอบๆนี้ ยังเป็นสถาปัตยกรรมอังกฤษอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นตึก อาคาร หอนาฬิกา ที่ทุกๆ วันชาติของมาเลเซียชาวมาเลเชียจะมาชุมชนเพื่อเฉลิมฉลองและมีงานรื่นเริงกันซึ่งธงชาติอังกฤษได้ถูกลดลงครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 1957และ แทนที่ด้วยธงชาติ มาเลเซีย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก Ancasa Hotel Kuala Lumpur หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
วันที่สอง กัวลาลัมเปอร์ ถ้ำบาตู เก็นติ้ง อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย  เช้า
เช้า บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำบาตู หรือ Batu Cave นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสลังงอร์และได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวในแต่ละปีผู้มีใจศรัทธาและนักท่องเที่ยวหลายพันคนเดินทางมาที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างเทศกาลประจำปีไทปูซัม สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของถ้ำบาตูก็คือ รูปปั้นเทพของศาสนาฮินดูขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับปากถ้ำ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เก็นติ้ง ระหว่างทางนำท่านแวะไปช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีราคาถูก อาทิเช่น นาฬิกา น้ำหอม กล้องถ่ายรูป เป็นต้น และเลือกซื้อของฝากพื้นเมือง ที่ขึ้นชื่อ อาทิเช่น บากุ๋ดเต๋ ขนมเปี๊ย เป็นต้นจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เดินทางถึงเก็นติ้ง
นำท่านนั่ง กระเช้าลอย จากสถานี SKYWAY ระยะทาง 3.4 กม. สู่ยอดเขา “เก็นติ้ง ไฮแลนด์” นครที่ไม่เคยหลับใหล มีอากาศหนาว เย็น ตลอดปี บนยอดเขาสูงกว่า ระดับน้ำทะเล 6,000ฟิต ในรีสอร์ท " เฟิสท์ เวิลด์พลาซ่า" เพลิดเพลินกับดิสโก้, คาราโอ เกะ, โบว์ลิ่ง 30 เลน,บริการนวดแผนโบราณ,สวนสนุก Theme Park ในร่ม (สวนสนุกกลางแจ้งกำลังปิดปรับปรุง) หรือเลือก เพลิดเพลินโชค นานาชนิด อาทิ บัคคาร่า, แบล็คแจ็ค, รูเล็ต, สล็อต แมชชีน นับพันตู้ ฯลฯบริการตลอด 24 ช.ม.(บนเก็นติ้งไฮแลนด์อุณหภูมิ 18 -22 องศา)ควรเตรียมเสื้อแจ็คเกต กันหนาวไปด้วย (กรณีเข้าคาสิโน สุภาพบุรุษและ สุภาพสตรี แต่งตัวสุภาพ เสื้อคอปก, สวมรองเท้าหุ้มส้น และไม่นุ่งขาสั้น) " เก็นติ้ง ไฮแลนด์รีสอร์ท" คือ นครแห่งความบันเทิง ซึ่งพรั่งพร้อมไปด้วยร้านค้า ภัตตาคาร ร้านกาแฟเครื่องเล่นและอีกนานาบริการตื่น ตากับรูปปั้นขนาด ใหญ่ยักษ์ของเทพีเสรีภาพและออสการ์ เสมือนกับคุณได้ ไปเยือน ณ สถานที่นั้นจริง ๆ (ไม่รวมค่าบัตรสวนสนุก) (อาหารเที่ยง ,เย็น อิสระตามอัธยาศัย)
ค่ำ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางลงจากเก็นติ้งโดยกระเช้า จากนั้นนำท่านเข้าที่ พักAncasa Hotel Kuala Lumpur หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
วันที่สาม โรงงานช็อคโกแลต ตึกแฝด KLCC Mitsui Outlet สุวรรณภูมิ  เช้า,เที่ยง
เช้า บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านไปลิ้มรสช็อกโกแลตที่ Cocoa Boutique โรงงานผลิตช๊อคโกแลต ที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย และท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบ้านได้ด้วยจากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปกับ ตึกแฝด KLCC นั่นคือ หอคอยคู่ ปิโตรนาส Petronas Twin Towers หอคอยคู่ปิโตรนาส)เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของเมืองกัวลาลัมเปอร์ ออกแบบโดย เซซาร์ เปลลี เป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลกในปัจจุบัน
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย ถึงเวลาเอาใจนักช้อป กับ มหกรรม มาเลเซียเมก้าเซลส์ (1Malaysia Mega Sale 2017) ลดสูงสุด 70%กันที่ “ซูเรีย เคแอลซีซี” (SURIA KLCC) ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่ได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของกัวลาลัมเปอร์เพราะตั้งอยู่ในส่วนฐานของตึกแฝดเลื่องชื่อ Petronas Twin Tower ที่ตั้งตระหง่านเป็นฉากหลังสวยงาม มีสินค้าแบรนด์ดังมากมายทยอยออกโปรโมชั่นเอาใจขาช้อปกันเป็นพิเศษ และสามารถหาซื้อ Garrett Popcorn อัน โด่งดังอยู่ชั้น concourse สมควรแก่เวลา นำท่านสู่ Mitsui Outlet Park KLIA Sepang Outlet Mall แห่งแรกของกัวลาลัมเปอร์และคว้าตำแหน่ง Outlet ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร้านค้ากว่า 130 ร้าน สินค้าแบรนด์ดัง ตั้งแต่แบรนด์เครื่องสำอาง กีฬา ไปจนถึงสินค้าแฟชั่น บนพื้นที่ 44,000 ตารางเมตร
สมควรแก่เวลาจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบิน KLIA
17.45 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบิน Malaysia เที่ยวบิMH780
18.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
15ก.ย.60 17ก.ย.60 8,998 8,998 8,998 2,500
29ก.ย.60 01ต.ค.60 8,998 8,998 8,998 2,500
13ต.ค.60 15ต.ค.60 8,998 8,998 8,998 2,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้