GTM 01 QR02_EU SCANDINAVIA BEST PRICE 8D5N BY QR CPH-ARN (SEP-OCT)
ทัวร์สแกนดิเนเวีย SCANDINAVIA BEST PRICE 8วัน5คืน
เดินทาง ก.ย - ต.ค 2560
เดินทางโดยสายการบิน  Qatar Airways
ราคาเริ่มต้น 50,999.- บาท


เริ่มต้น 50,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย SCANDINAVIA BEST PRICE 8วัน5คืน เดินทาง ก.ย - ต.ค 2560 เดินทางโดยสายการบิน Qatar Airways ราคาเริ่มต้น 50,999.- บาท
วันแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
17.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
20.25 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR835 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)
23.05 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
วันที่สอง โดฮา - โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – เงือก
01.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก ด้วยเที่ยวบินที่ QR161 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)
06.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย
นำท่านเดินทางชมเมืองโคเปนเฮเก้น (Copenhagen) มหานครหลวงแห่งประเทศเดนมาร์ก เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของยุโรปก่อตั้งมาราวศตวรรษที่ 10 และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของ ประเทศ ในแถบสแกนดิเนเวียได้รับฉายาว่าเป็นสวรรค์แห่งเมืองท่าแลดินแดนแห่งเทพนิยาย รักอมตะ เมืองนี้เป็นแรงบัลดาลใจและหล่อหลอมกวีระดับโลกฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์สันผู้ สร้างสรรค์นิยายอันลือชื่ออย่างเจ้าหญิงเงือกน้อยหนูน้อยผู้ขายไม้ขีดไฟลูกเป็ดขี้เหร่ที่ผู้คนทั่ว โลกต่างรู้จัก เชิญเที่ยวชมเมืองสวยงามเต็มไปด้วยธรรมชาติซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจ
จากนั้นนำท่านชมพระราชวังฤดูหนาว Amalienborg Palace ของราชวงศ์เดนมาร์กปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ประทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก พระราชวังอมาเลียนบอร์ก มี สถาปัตยกรรมแบบร็อคโคโคนอกจากจะได้ชมสถาปัตยกรรมอัน งดงามแล้วด้านหน้าของพระราชวังจะมีการเปลี่ยนทหารยามหน้าวังทุกวัน
จากนั้นนำท่านชม น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน (Geifion Fountain) อนุสาวรีย์ที่เป็นที่มาแห่ง ตำนานในการสร้างประเทศโดยมีตำนานเล่าขาน ว่าเทพเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้ พระนางกอบกู้ชาติโดยพระราชินีเกฟิออนได้แปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถ พื้นดินขึ้นมาจากใต้น้ำให้เกิดเป็นประเทศเดนมาร์กในทุกวันนี้ รูปปั้นหญิงคนหนึ่งซึ่งกำลัง ถือแส้ไล่วัวทั้ง 4 ตัวตัวอยู่คือพระราชินีนั่นเอง ถ่ายรูปกับ เงือกน้อย (Little Mermaid)ตัวเอกจากเนื้อเรื่องในเทพนิยายอันแสนเศร้าของฮันส์ คริสเตียนแอนเดอร์เซน นักเขียนชาวเดนมาร์กผู้โด่งดังรูปปั้นลิตเติลเมอร์เมดโดยประติมากร ชาวเดนมาร์กเอ็ดวาร์ด อีริคเซนถูกนำมาตั้งไว้ที่อ่าวโคเปนเฮเก้น เมื่อ 97 ปีมาแล้ว
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าย่านวอล์คกิ้งสตรีทหรือ ถนนสตรอยก์ Stroget ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลกเริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ KongensNytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังอาทิหลุยส์วิตตอง ชาแนล ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดังจากสวิส, พอร์ซเลน เป็นต้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำคณะเข้าสู่ที่พัก FIRST HOTEL COPENHAGEN หรือเทียบเท่า
วันที่สาม โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) – สวนทิโวลี - ล่องเรือสำราญ DFDS
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชมสวนสนุกเก่าแก่ติดอันดับโลก ที่ยังคงความน่ารักดั่งหลุดเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการ สวนสนุกทิโวลี (Tivoly) สวนสนุกแห่งนี้มีมาคู่มหานครแห่งนักประพันธ์นิทานยอดนิยมแห่งโลกมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 19 ที่คนเดนมาร์กถือว่าไม่ควรพลาดเข้าชมในการมาเยือนโคเปนเฮเกน (ไม่รวมค่าเล่นเครื่องเล่น)
**ในกรณีที่สวนทิโวลีปิด จะพาทุกท่านไปช๊อปปิ้งยังห้างสรรพสินค้าแทน**
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญDFDS Scandinavian Seaway ที่พรั่งพร้อมไป ด้วยร้านขายของร้านค้าปลอด ภาษี, ร้านอาหาร, ห้องSauna, Spa ฯลฯกรุณาเตรียมกระเป๋า สำหรับค้างคืนบนเรือ1คืนเพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน
16.30 น. เรือออกเดินทางสู่กรุงออสโล นอร์เวย์ ผ่านน่านน้ำของเดนมาร์กและสวีเดนเพลิดเพลินกับ กิจกรรมต่างๆในเรืออาทิห้องอบซาวน่าโรงภาพยนตร์ร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกของท่าน)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ เรือ DFDS อาหารเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ SCANDINAVIAN
เข้าสู่ที่พัก เรือ DFDS หรือเทียบเท่า ห้องพักแบบ INSIDE CABIN (ต้องการห้อง SEA VIEW CABIN เพิ่ม 4,000 บาทต่อท่าน)
วันที่สี่ ออสโล (นอร์เวย์) – อุทยานฟรอกเนอร์ – ลานกระโดดสกี – ช๊อปปิ้งถนนคาร์ลโยฮันน์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ DFDS
นำท่านเข้าสู่ใจกลางเมืองชมกรุงออสโล (OSLO) ผ่านชมโบสถ์โดมคาทีดราล ตึกรัฐสภาอุทยานแห่งชาติแล้วนำท่านชมภายในอุทยานฟรอกเนอร์ Vigeland Sculpture Park ท่านจะทึ่งผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ ชื่อ กุสตาฟวิกเกแลนด์ที่ใช้เวลาถึง 40 ปีในการแกะสลักหินแกรนิตและทองแดงให้ยุวชนได้เห็นวัฏจักรในหนึ่งชั่วชีวิตของมนุษย์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักชื่อโมโนลิทสูง 17 เมตรแกะสลักจากหินแกรนิตชนิดแข็ง
จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับลานกระโดดสกี Holmenkollen สถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปกติในช่วงเดือนมีนาคมจะใช้เป็นสถานที่ชุมนุมแข่งขันของนักเล่นสกีทั้งโลกที่นี่สามารถจุคนได้เกือบหนึ่งแสนคนอีกทั้งพาท่านผ่านชมโรงแรมที่รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับในสมัยที่เสด็จประพาสยุโรป
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย นำท่านช้อปปิ้งบริเวณย่าน ถนน คาร์ลโยฮันน์ ที่มากไปด้วยร้านค้าชั้นนำและใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของกษัตริย์องค์ปัจจุบันและอาคารรัฐสภาเป็นต้น
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ค่ำ นำคณะเข้าสู่ที่พัก PARK INN BY RADISSON HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ออสโล – พิพิทธภัณฑ์เรือไวกิ้ง – คาร์สตัด (สวีเดน)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง (The Viking Ship Museum) พาหนะสำคัญของเหล่า นักรบ ไวกิ้งเมื่อครั้งที่เคยรุ่งเรืองในอดีตจัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ ในยุค คริสต์ศตวรรษ ที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับ เครื่องมือในชีวิตประจำวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็นตำนานของชาวไวกิ้งเรือถือเป็น สิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะชาวไวกิ้งใช้เรือทั้งในเรื่องของการรบทำการค้าและออกสำรวจหา ดินแดนใหม่ๆ จนมีคำกล่าวว่าถ้าไม่มีเรือไวกิ้งก็จะไม่มียุคที่รุ่งเรืองที่สุด
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองคาร์ลสตัด (Karlstad) (ระยะทาง 221 กม. ใช้เวลา เดินทางประมาณ 3 ชม.) เมืองใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบแวนเนิร์น 227 ก.ม. ชมความเป็นชนบทดั้งเดิมที่ชาวเมืองนอร์ดิกอาศัยมาแต่โบราณกาลกว่า 1,000 ปีผ่านเมืองOrebro เมืองใหญ่ในเขตทะเลสาบ Hjalmaren ระหว่างทางร่มรื่นไปด้วยภูเขาและ ทะเลสาบอีกทั้งยังเป็นแหล่งตากอากาศพักผ่อนหย่อนใจหรือเล่นกีฬาทางน้ำตกปลาแต่ถ้าเป็นฤดูหนาวทะเลสาบทุกแห่งจะกลายเป็นน้ำแข็ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำคณะเข้าสู่ที่พัก SCANDIC WINN KARLSTAD HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หก คาร์สตัด (สวีเดน) – สต๊อคโฮล์ม (สวีเดน) – พิพิทธภัณฑ์เรือวาซาร์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ กรุงสต๊อคโฮล์ม (Stockholm) นครหลวงของประเทศสวีเดนที่มีความ สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจนได้รับการขนานนามว่าความงามบนผิวน้ำ Beauty On Water หรือราชินีแห่งทะเลบอลติคกรุงสต็อกโฮล์มเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้งศตวรรษที่ 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบายและทันสมัยของบ้านเมืองตึก รามบ้านช่องรวมทั้งปราสาทราชวังตั้งอยู่ริมน้ำและตามเนินสูงตํ่าทำให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่ สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนำท่านขึ้นจุดชมวิวบนเนินเขาถนนFJALLGATAN เพื่อบันทึกภาพของ กรุงสต็อคโฮล์มจากมุมที่สวยที่สุดชมเมืองที่ได้รับสมญานามว่าเวนิสแห่งยุโรปเหนือและยัง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนครหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรปเช่นเดียวกับเอเธนส์ปารีสและ อัมสเตอร์ดัมชมวิวสวยของตัวเมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะใหญ่ 14 เกาะที่ห้อมล้อมด้วยทะเลสาบ มาลาร์และทะเลบอลติคผ่านชมสถานที่สำคัญอาทิโอเปร่าเฮ้าส์, ที่ทำการรัฐบาลแห่ง พระราชวังหลวงบนเกาะเมืองเก่ากมลาสตันซึ่งปัจจุบันใช้เป็นสถานที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์กุสสตาฟอดอลฟที่ 2 ในช่วงปี 1626 และถือว่าเป็นเรือรบที่มีอานุภาพร้ายแรงที่สุดในยุคนั้นกับระวางขับน้ำ 1,300 ตันปืนใหญ่ 64 กระบอกเพื่อแย่งชิงความเป็นเจ้าแห่งทะเลบอลติก ซึ่งก็ต้องผิดหวัง อย่างร้ายแรงเพราะจมลงใต้ทะเลเพียงลงสัมผัสน้ำทะเลเพียงไม่กี่นาทีและได้รับการกู้ขึ้นมา หลังจากจมอยู่ใต้น้ำถึง 333 ปีชมความยิ่งใหญ่ในอดีตที่ได้รับการซ่อมแซมปะติดปะต่อ ชิ้นส่วนจากเศษผุพังนับแสนชิ้นที่จมและกระจายไปทั่วท้องน้ำ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย นำท่านชมด้านนอก ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงฉลองสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลในทุกๆสาขา ภายในมีห้อง GOLDEN HALL ที่ประดับประดาด้วยโมเสคทองคำกว่า 18 ล้านชิ้นจากนั้นอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเดินเล่นชมเมืองเลือกซื้อสินค้าบนถนนช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเข้า)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำคณะเข้าสู่ที่พัก SCANDIC HOTEL STOCKHOLM หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด สต๊อคโฮล์ม – เมืองเก่า – Quality Outlet - สนามบินสต๊อคโฮล์ม
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม กรุงสต๊อคโฮล์ม (Stockholm) ซึ่งอยู่บนหมู่เกาะใหญ่น้อยที่โอบล้อมด้วย ทะเลสาบมาลาร์ผ่านชมโรงละคร ทำเนียบรัฐบาลนำท่านขึ้นชมวิวบนเนินสูงริมทะเลสาบ ท่านจะ เห็นทัศนียภาพแสนงดงามของท่าเรือสต๊อคโฮล์มเกาะเมืองโบราณสแกนเช็นและ เมืองเก่าโอลด์ซิตี้ Old Town นำท่านชมเมืองที่จุดชมวิวแล้วผ่านไปชม แกมล่าสแตน เมือง เก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาดปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง Royal Palace เป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของพระ ราชวงศ์สวีเดนและเป็นหนึ่งในพระราชวังที่งดงาม มากที่สุดในบรรดาพระราชวังทั้งหมดของ ยุโรปลักษณะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมบาโรคสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1754 ภายใน มีห้องต่างๆ รวมกัน608 ห้องซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปีในบรรดาห้องต่างๆส่วนที่เป็น จุดเด่นได้แก่ ห้องพระคลังวิหารหลวงห้องโถงว่าการของรัฐHall of State ห้องพักของขุนนาง ลำดับต่างๆและพิพิธภัณฑ์โบราณสถานกุสตาฟที่3 นอกจากนี้ความน่าสนใจอีกอย่างของ การเที่ยวชมพระราชวังหลวงคือการผลัดเปลี่ยนเวรยามประจำวันของกองทหารรักษา พระองค์ซึ่งจะเกิดขึ้นในเวลาก่อนเที่ยงของทุกวันสำหรับย่านเมืองเก่า Gamla Stan ซึ่งเป็น สถานที่ตั้งของ พระราชวังหลวงมีกลิ่นอายของศตวรรษที่17 ทั้งบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างที่มี ความสวยงามในรูปแบบงานสถาปัตยกรรม แบบสวีเดนเช่นเดียวกับเสน่ห์ของตรอกซอกซอย ต่างๆที่เรียงรายไปด้วยร้านกาแฟและร้านหนังสือต่างๆ
เที่ยง อิสระอาหารเที่ยงเพื่อความสะดวกในการช๊อปปิ้ง
บ่าย นำท่านเดินทางไปยัง สต็อคโฮล์ม คลอลิตี้ เอาท์เลท (Stockholm Quality Outlet) ช้อปปิ้งของแบร์นเนมราคาถูกกว่าท้องตลาดประมาณ 30-70% ตลอดทั้งปีไม่ต้องรอซีชั่นเซลล์คงหาไหนไม่ได้นอกจากที่ Stockholm Quality Outlet ที่นี่มีร้านรวงประมาณกว่า 50 ร้านให้คุณได้เลือกช้อปกันอย่างจุใจ การออกแบบเอ้าเลทก็สวยน่าเดิน มีร้านกาแฟ พิซซ่าให้กิน แถม IKEA ก็ไม่ได้ไกลจากเอาเล็ทเท่าไหร่ สามารถเดินไปได้ อาทิ Boss , Timbuk2 , Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, Lacoste, Levi’s, NIKE, Samsonite, Swarovski, The North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, TUMI, Valentino, Versace ฯลฯ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
15.00 น. นำคณะเดินทางสู่สนามบินสวีเดน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
17.55 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR168 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)
วันที่แปด โดฮา – กรุงเทพฯ
01.00 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
01.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR 836 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)
12.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
15ก.ย.60 22ก.ย.60 50,999 50,999 50,999 9,000
29ก.ย.60 06ต.ค.60 51,999 51,999 51,999 9,000
13ต.ค.60 20ต.ค.60 53,999 53,999 53,999 9,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้