GTM-10 MALAYSIA - SINGAPORE 4D3N SEP-DEC 2017 MH
GTM-10 MALAYSIA - SINGAPORE 4D3N SEP-DEC 2017 MH
ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4วัน3คืน
เดินทาง กันยายน 60 - พฤษภาคม 61
ราคาเริ่มต้น 13,888.-
สายการบิน Malaysia Airlines


เริ่มต้น 13,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
:มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4วัน 3 คืน เริ่มต้นเพียง 13,888 บาท เที่ยวครั้งเดียว 2 ประเทศ ครบทุกไฮไลท์ !! * เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เมืองในหมอก นั่งกระเช้า สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน * เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนัส จตุรัสเมอร์เดก้า โรงงานช็อกโกแลต เมืองใหม่ปุตราจายา * เยือนเมืองมรดกโลกมะละกา โบถส์เซนปอล ตึกแดง ดัทสแควร์ * สิงคโปร์ ไชน่าทาวน์ ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด เมอร์ไลออนส์ รีสอร์ทเวิลด์เซ็นโตซ่า * เดินทางโดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ *บินตรงลงกัวลาลัมเปอร์และบินกลับจากสิงคโปร์ *พักโรงแรมกัวลาลัมเปอร์ 1คืน และ โยโฮบารู 1คืน สิงคโปร์ 1คืน
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮส์แลนด์
03.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 โซน M เคาน์เตอร์สายการบิน MALAYSIA AIRLINES เจ้าหน้าที่บริษัทฯต้อนรับท่าน เช็คอินสัมภาระและตั๋วโดยสาร
06.00 น. ออกเดินทางสู่ กัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINES เที่ยวบินที่ MH797
09.10 น. ถึง สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (เวลาท้องถิ่นประเทศมาเลเซียเร็วกว่าประเทศไทย 1ชม.) นำท่านผ่านพิธีการประทับตราหนังสือเดินทาง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงประเทศมาเลเซีย ชม จัตุรัสเมอร์เดก้า(ลานแห่งอิสระภาพ) ลานประกาศ เอกราช Independence Square หลังจากที่อังกฤษเคยปกครองมาเลเซียมาอย่างยาวนาน เป็นลานหญ้าสีเขียวขนาดใหญ่ หากจะเทียบกับของประเทศไทย จะคล้ายกับสนามหลวงบ้านเรา และชมอดีต เสาธงที่สูงที่สุดในโลก Union Jack ที่สูงถึง 100 เมตร โดยบริเวณรอบๆนี้ ยังเป็นสถาปัตยกรรมอังกฤษอย่างเห็นชัด ไม่ว่าจะเป็นตึก อาคาร หอนาฬิกา ที่ทุกๆ วันชาติของ มาเลเซีย ชาวมาเลเชียจะมาชุมชนเพื่อเฉลิมฉลองและมีงานรื่นเริงกัน ซึ่งธงชาติ อังกฤษได้ถูกลดลงครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 1957 และแทนที่ด้วยธงชาติมาเลเซีย
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชมและถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าของ พระราชวังอีสตาน่า ไน การ่า มาเลเซีย จากนั้นเราไปลิ้มรสช็อคโกแลตที่ Cocoa Boutique โรงงานผลิตช็อคโกแลต ที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย และท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบ้านได้ด้วย
นำท่านไปถ่ายรูปกับ ตึกแฝด KLCC นั่นคือ หอคอยคู่ ปิโตรนาส Petronas Twin Towers อาคารหอคอยคู่ปิโตรนาส) เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของเมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ออกแบบโดย เซซาร์ เปลลี ตั้งอยู่บริเวณใจกลางย่านธุรกิจของเมือง ที่แวดล้อมด้วยสวนสาธารณะ เป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลกในปัจจุบัน ระหว่างทางนำท่านเลือกซื้อของฝากพื้นเมือง ที่ขึ้นชื่อ อาทิเช่น บากุ๋ดเต๋ ขนมเปี๊ย เป็นต้น
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เก็นติ้ง ไฮ แลนด์ เดินทางถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า นำท่านสนุกตื่นเต้นโดยนำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าที่รวดเร็วและปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากสถานี SKYWAY (ระยะ ทาง 3.4 กม.) สู่ ยอดเขา “เก็นติ้ง ไฮแลนด์” นครที่ไม่เคยหลับใหล มีอากาศหนาวเย็นตลอดปีบนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 6,000ฟิต อิสระท่องเที่ยวที่ "เฟิสท์ เวิลด์พลาซ่า"เพลิดเพลินกับดิสโก้, คาราโอเกะโบว์ลิ่ง 30 เลน, บริการนวดแผนโบราณ,สวนสนุกTheme Park ทั้งในร่มและกลางแจ้งฯลฯ (ไม่รวมค่าบัตรสวนสนุก) หรือเลือก เพลิดเพลิน กับเกมส์การเสี่ยงโชค นานาชนิด อาทิ บัคคาร่า,แบล็คแจ็ค, รูเล็ต,สล็อตแมชชีน นับพันตู้ฯลฯ บริการตลอด 24ช.ม. (กรณีเข้าคาสิโนสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี แต่งตัวสุภาพ เสื้อคอปก, สวมรองเท้าหุ้มส้น และไม่นุ่งขาสั้น )
:บนเก็นติ้งไฮแลนด์ อุณหภูมิ 18-22องศาเซลเซียส ควรเตรียมเสื้อแจ็คเกตกันหนาวไปด้วย: ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางลงจาก เก็นติ้ง สู่ กัวลาลัมเปอร์
ค่ำ บริการ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
โรงแรม Ancasa Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
วันที่สอง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา มะละกา โยโฮบารู
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ท่านเดินทางชม เมืองใหม่ปุตราจายา ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีราคาถูก อาทิ นาฬิกา น้ำหอม กล้องถ่ายรูป เป็นต้น ปุตราจายาเมืองหลวงแห่งใหม่ของมาเลเซียเป็นศูนย์กลางของรัฐบาล ปุตราจายา ได้ชื่อว่าเป็นเมืองในสวนที่สวยงามมีรูปแบบการวางผังเมืองอย่างดี เสน่ห์ของที่นี่คือ สวนพฤษชาติ ทะเลสาบปุตราจายาและอาคารรูปทรงแปลกตา แวะชมและถ่ายรูปกับ อาคารที่ทำงานของนายกรัฐมนตรี อาคารมัสยึดสีชมพู อาคารที่ทำการรัฐ สะพานแขวน ทะเลสาบ ที่มีทัศนียภาพทีสวยงาม
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองมะละกา เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นเมืองท่าสำคัญที่มีการติดต่อค้าขายหรือเป็นเมือง เศรษฐกิจจนได้รับฉายาว่า Golden Age หรือ ขวาน ทอง เป็นต้นเหตุต่อการเปลี่ยนแปลง ประวัติศาสตร์ของมาเลเซียอยู่หลายครั้งหลายหน มีมรดกตกทอดทาง สถาปัตยกรรมของ ชาติยุโรปอยู่หลายแห่ง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของมาเลเซีย
นำท่านชมมะละกา นำท่านเดินทางไปชม ย่านดัทซ์สแควร์ ตึกแดงถ่ายรูปกับสามล้อมะละกา จากนั้นเดินขึ้นไปบนเนินเซนต์ปอนด์สู่ยอดเนิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของโบสถ์เซนต์ปอนด์ โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นโดยกัปตันเรือชาวโปรตุเกส และใช้ชื่อโบสถ์ว่า Duarte Coelho ในปี 1521 ด้วยความตั้งใจให้เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมือง เมื่อครั้งที่พวกดัตช์ เข้ายึดครองได้เปลี่ยนชื่อโบสถ์แห่งนี้เป็น ST. Paul’s Church เมื่อโบสถ์นี้สร้างเสร็จในปี 1753 ได้มีการยกเลิกการใช้งานโบสถ์ และชาวดัตช์เปลี่ยนเนินเซนต์ปอนด์เป็นสุสานฝั่งศพของบุคคลสำคัญ สุสานเปิดภายในเซน ต์ปอนด์ เป็นสถานที่ฝั่งศพของ St. Francis Xavier เมื่อปี 1553 หลังจากนั้นได้มีการเคลื่อนย้ายส่วนที่เหลืออยู่ไปยังเมืองโกอา ในอินเดีย มีอนุสาวรีย์หินอ่อนของ St. Francis Xavier เพื่อรำลึกถึงการกักกันเมื่อ 400 ปีที่ผ่านมา ที่บริเวณโบสถ์บนยอดของเนิน เป็นสถานที่ชมวิวอันน่าตื่นตา และหลุมฝั่งศพแบบดัตช์ที่สวยงามสามารถพบเห็นได้ภายในโบสถ์
จากนั้นนำท่านไปชม A’Famosa (Porta De Santiago) ไม่ไกลกับโบสถ์เซนต์ปอนด์ ด้านล่างเนินเขา เป็นที่ตั้งของป้อมปรา การ A’Famosa หรือ Porta De Santiago ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี 1511 และถูกทำลายโดย พวกดัตช์แถบทั้งหมด เหลือไว้เพียงแต่ส่วนเล็กๆ บนป้อมปราการ บนเนินเขาที่มองลงไปเห็นตัวเมืองมะละกา ป้อมเก่ารอบ ความเสียหายมากมาย และบางส่วนถูกซ่อมแซมโดยพวกดัตช์เมื่อปี 1670 และสลักชื่อ East India Company ไว้ จากนั้นนำท่านนำท่านเดินทางสู่ โยโฮบารู ประตูสู่สิงคโปร์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก
โรงแรม Berjaya Waterfront, Bayu Marina Resort, Silka Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
วันที่สาม โยโฮบารู สิงค์โปร์ เมอร์ไลออนส์ ไชน่าทาวน์ ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
เช้า บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเข้าสู่ ประเทศสิงคโปร์ นำท่านประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
จากนั้นซิตี้ทัวร์เมืองสิงคโปร์ นำท่านผ่านชมเมือง เริ่มจากปาดัง สนามขนาดใหญ่ซึ่งล้อมรอบด้วยทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกา และศาลาว่าการเมือง จากนั้นนำท่านชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำ สิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีอายุกว่า 30 ปี โดยรูปปั้นครึ่ง สิงโต ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทาง อ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม มากๆ การออกแบบ The Merlion นี้ ถูกผสมผสาน ระหว่าง ความจริงและตำนาน ซึ่งมีหัวเป็น สิงโต และลำตัวเป็นปลากำลังโต้คลื่น ส่วนหัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของตำนานการค้นพบสิงหปุระ หรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน ตามตำนาน เล่าขานของชาวมาเลย์ ส่วนลำตัวที่ เป็นปลา แสดงถึงการเริ่มต้นของสิงคโปร์ ที่เต็มไปด้วยหมู่บ้านของชาวประมงในอดีตนั่นเอง ใกล้ๆ กันท่านจะพบกับ โรงละคร เอสพนาเนด ที่มีลักษณะเป็นเอกลัษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ภายนอกถูกออกแบบมาให้คล้ายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ์ มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมอย่างยิ่ง
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวน์ สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในประเทศสิงคโปร์ อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝาก อาทิ ขนมต่างๆและเครื่องยาจีนที่มีมากมายจากหลากหลายร้านค้า จ
จากนั้นเดินทางต่อสู่ ย่านออร์ชาร์ด สวรรค์ของนักช้อปปิ้งทั่วโลก เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า โรงแรม และร้านค้าต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยกับ สินค้าหลากหลายแบรนด์เนมชื่อดัง มีตั้งแต่ราคาแพงหรูเริศ จนถึงราคาย่อมเยา (อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง) จนถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางเข้าที่พัก
โรงแรม Quality Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
วันที่สี่ Resorts World Sentosa - Universal Studio สิงคโปร์ - สนามบินกัวลาลัมเปอร์-สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ยิ่งใหญ่ระดับโลกที่ รีสอร์ทเวิลด์เซนโตซ่า (Resort World Sentosa) เป็นที่รู้จักในฐานะสวนสนุกของโลก รีสอร์ทแห่งนี้จะมอบประสบการณ์ใหม่มากมายที่คุณจะไม่เคยได้สัมผัสจากที่ใดมาก่อนไม่ว่าจะเป็น คาสิโนระดับโลก ช้อปปิ้งพลาซ่า Festive Walkและยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ (Univerl Studios Singapore)เฟสทีฟวอล์ก(Festive Walk) (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซลท่านละ 1,800 บาท *แจ้งก่อนเดินทาง7วัน) ยูนิเวิอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ เป็นสวนสนุกยูนิเวิอร์แซล สตูดิโอแห่งแรกและแห่งเดียวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเครื่องเล่นและจุดท่องเที่ยวจากภาพยนตร์ชื่อดัง 24 จุด โดยที่ 18 จุดนั้น มีอยู่แต่สิงคโปร์เท่านั้น ยูนิเวิอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์เป็นสวนสนุกระดับโลก ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นสวนสนุกจากภาพยนตร์ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นสวนสนุกจากภาพยนตร์ แบ่งเป็น 7 โซน คือ โซนฮอลลีวู๊ด โซนไซไฟซิตี้ อียิปต์โบราณ เดอะ ลอสท์เวิล์ด (THE LOST WORLD) จูราสสิคพาร์คราปิดแอดเวนเจอร์ (JURASSIC PARK RAPIDS ADVENTURE) เป็นต้น ซึ่งมีความเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ตั้งรายล้อมอยู่รอบทะเลสาบอันสวยงาม แต่ละโซนจะมีสถาปัตยกรรมการตกแต่ง และความบันเทิงต่างๆ ในรูปแบบของตัวเอง โดยจะมีเครื่องเล่นที่ไม่เหมือนใครไว้สำหรับให้ความเพลิดเพลินแก่แขกผู้มาเยี่ยมเยือน พร้อมด้วยการแสดงที่จะเรียกเสียงหัวเราะจากทุกคน และสวนสวยสำหรับครอบครัวและกลุ่มเพื่อน รวมถึงร้านค้าและร้านอาหารมากมาย ประกอบไปด้วย สิ่งที่น่าสนใจ อาทิเช่น BATTLESTAR GALACTICA รถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดของโลก มาดากัสการ์:การผจญภัยเรือมหาสนุก (MADAGASCAR :A CRATE ADVENTURE) เป็นเครื่องเล่นจากภาพยนตร์ที่ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมาก เรื่อง “ มาดากัสการ์ ” เครื่องแรกของโลกจากดรีมเวิร์คอานิเมชั่น (DREAMWORKS ANIMATIONจุดท่องเที่ยวจากเรื่องปราสาทเชร็ค แห่งแรกของโลกจะเป็นปราสาทในสวนสนุกหางแรกในเอเชียที่จะมีSHREK 4D เครื่องเล่นและจุดเยี่ยมชมอื่นๆ ประกอบด้วย: รีเว้นจ์ออฟเดอะมัมมี่ วอเตอร์เวิลด์ สเตจ 28 เทรเชอร์ฮันเตอร์ และพิเศษสุดสำหรับเด็กๆ แคนูโนปี้ ฟลาย จูราสสิคพาร์ค เป็นต้น และเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด Transformers Theme Park ถูกสร้างเฉพาะที่Universal Studios Hollywood ใน LA และ Universal Studios Singapore เพียง 2 แห่งเท่านั้น เปิดบริการในเดือนธันวาคม 54 และท่านยังได้สัมผัสกับ เฟสทีฟวอล์กเป็นถนนสายบันเทิงระดับโลกใจกลางรีสอร์ทเวิลด์เซ็นโตซ่า ประกอบด้วยกิจกรรมการช้อปปิ้ง ร้านค้ามากมาย ภัตตาคาร ร้านอาหารหลากหลาย (อาหารกลางวันและเย็นอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความคุ้มค่าในการเที่ยวชม)
จนถึงเวลานัดหมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินชางกี
17.55 น. เดินทางสู่ สนามบินกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINES เที่ยวบินที่ MH608
18.55 น. ถึง สนามบินกัวลาลัมเปอร์ แวะต่อเครื่อง
22.15 น. เดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINES เที่ยวบินที่ MH776
23.20 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01ก.พ.60 04ก.พ.61 13,888 13,888 13,888 4,500
07ก.ย.60 10ก.ย.60 13,888 13,888 13,888 4,500
28ก.ย.60 01ต.ค.60 14,888 14,888 14,888 4,500
13ต.ค.60 16ต.ค.60 16,888 16,888 16,888 4,500
27ต.ค.60 30ต.ค.60 15,888 15,888 15,888 4,500
09พ.ย.60 12พ.ย.60 13,888 13,888 13,888 4,500
23พ.ย.60 26พ.ย.60 14,888 14,888 14,888 4,500
08ธ.ค.60 11ธ.ค.60 15,888 15,888 15,888 4,500
14ธ.ค.60 17ธ.ค.60 15,888 15,888 15,888 4,500
21ธ.ค.60 24ธ.ค.60 15,888 15,888 15,888 4,500
29ธ.ค.60 01ม.ค.61 17,888 17,888 17,888 4,500
18ม.ค.61 21ม.ค.61 13,888 13,888 13,888 4,500
01มี.ค.61 04มี.ค.61 14,888 14,888 14,888 4,500
15มี.ค.61 18มี.ค.61 14,888 14,888 14,888 4,500
29มี.ค.61 01เม.ย.61 14,888 14,888 14,888 4,500
12เม.ย.61 14เม.ย.61 17,888 17,888 17,888 4,500
14เม.ย.61 17เม.ย.61 17,888 17,888 17,888 4,500
28เม.ย.61 01พ.ค.61 17,888 17,888 17,888 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้