GTM-12 HONG KONG MONKEY PROMOTION
ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 3 วัน 2 คืน 
ราคาเริ่มเต้น 8,999 .- เดินทาง มิถุนายน - พฤศจิกายน 59
เดินทางสายการบิน CATHAY PACIFICเริ่มต้น 8,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มเต้น 8,999 .- เดินทาง เมษายน-สิงหาคม 59 เดินทางสายการบิน CATHAY PACIFIC
วันแรก กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น
13.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ***กรุณาใช้กระเป๋าล้อลากเพื่อความสะดวกในการข้ามด่าน***
15.15 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบิน CX654 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
18.40 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย นำท่านนั่งรถโค้ชข้ามด่านสู่เมืองเซินเจิ้น ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าที่พัก พักที่ FX HOTEL / BOERDUO INTERNATIONAL หรือเทียบเท่า 3*
วันที่สอง เซินเจิ้น-จูไห่-หวีหนี่-วัดผู่ถ่อ-สวนหยวนหมิง-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำเดินทางสู่เมืองจูไห่โดยรถโค้ช ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย นำท่านแวะถ่ายรูปกับสาวงาม “หวีหนี่” จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล นั่งรถผ่านชมทิวทัศน์ของถนนคู่รัก The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มีการนำเก้าอี้ หรือม้านั่งซึ่งทำมาสำหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รัก จากนั้นนำทุกท่านเที่ยวชมวัดผูถ่อ เป็นวัดจีนซึ่งประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม เชื่อว่าวัดแห่งนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อทดแทนวัดที่อยู่บนเกาะผูถ่อซาน เผื่อให้ประชาชนชาวเมืองจูไห่ได้สักการบูชาขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิม เปรียบเสมือนกับได้กราบไหว้บูชาองค์เจ้าแม่กวนอิมที่เกาะผูถ่อซานจริงๆ และชมสินค้ายาประจำบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแก้น้ำร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ
วันที่สาม จูไห่-ฮ่องกง-รีพลัสเบย์-แถมฟรี...ทัวร์พระใหญ่ลันเตา-นั่งกระเช้านองปิง 360-City Gate-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เที่ยวชมหาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิม และเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี นำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมยอด และนำท่านเลือกซื้อสมุนไพรจีน ซึ่งถือเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ
บ่าย รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พิเศษ...ห่านพะโล้
แถมฟรี...ทัวร์พระใหญ่ลันเตา นำท่านเดินทางสู่สถานี Tung Chung เพื่อขึ้น กระเช้านองปิง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตา เปลี่ยนบรรยากาศชมทัศนียภาพอันงดงามระหว่างเดินทางจากที่สูง อีกทั้งยังสามารถชื่นชมพระใหญ่ พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากกระเช้า เมื่อลงจากกระเช้าท่านสามารถนมัสการพระใหญ่ได้ที่วัดโป่หลิน หรือนิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสกับหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping Village) ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย บริเวณหมู่บ้านจำลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญ และวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัวจากนั้นข้ามกระเช้ากลับมาช้อปปิ้งอิสระที่ห้างดัง City gate Outlet ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรือว่าจะเป็น Burberry รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมี Supermarket ขนาดใหญ่ ***อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย*** สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
22.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX709 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
23.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ***ไฟล์ขากลับบางวันเป็น CX617 2135-2335***


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
05มิ.ย.59 07มิ.ย.59 8,999 8,999 8,999 2,500
09มิ.ย.59 11มิ.ย.59 9,999 9,999 9,999 2,500
11มิ.ย.59 13มิ.ย.59 9,999 9,999 9,999 2,500
16มิ.ย.59 18มิ.ย.59 9,999 9,999 9,999 2,500
18มิ.ย.59 20มิ.ย.59 9,999 9,999 9,999 2,500
19มิ.ย.59 21มิ.ย.59 8,999 8,999 8,999 2,500
23มิ.ย.59 25มิ.ย.59 9,999 9,999 9,999 2,500
25มิ.ย.59 27มิ.ย.59 9,999 9,999 9,999 2,500
26มิ.ย.59 28มิ.ย.59 8,999 8,999 8,999 2,500
03ก.ค.59 05ก.ค.59 8,999 8,999 8,999 2,500
07ก.ค.59 09ก.ค.59 9,999 9,999 9,999 2,500
09ก.ค.59 11ก.ค.59 9,999 9,999 9,999 2,500
10ก.ค.59 12ก.ค.59 8,999 8,999 8,999 2,500
14ก.ค.59 16ก.ค.59 9,999 9,999 9,999 2,500
21ก.ค.59 23ก.ค.59 9,999 9,999 9,999 2,500
23ก.ค.59 25ก.ค.59 9,999 9,999 9,999 2,500
24ก.ค.59 26ก.ค.59 8,999 8,999 8,999 2,500
28ก.ค.59 30ก.ค.59 9,999 9,999 9,999 2,500
30ก.ค.59 01ส.ค.59 9,999 9,999 9,999 2,500
31ก.ค.59 02ส.ค.59 9,999 9,999 9,999 2,500
04ส.ค.59 06ส.ค.59 9,999 9,999 9,999 2,500
06ส.ค.59 08ส.ค.59 9,999 9,999 9,999 2,500
07ส.ค.59 09ส.ค.59 9,499 9,499 9,499 2,500
14ส.ค.59 16ส.ค.59 9,499 9,499 9,499 2,500
18ส.ค.59 20ส.ค.59 9,999 9,999 9,999 2,500
20ส.ค.59 22ส.ค.59 9,999 9,999 9,999 2,500
21ส.ค.59 23ส.ค.59 9,499 9,499 9,499 2,500
25ส.ค.59 27ส.ค.59 10,499 10,499 10,499 2,500
27ส.ค.59 29ส.ค.59 10,499 10,499 10,499 2,500
28ส.ค.59 30ธ.ค.59 8,999 8,999 8,999 2,500
11พ.ย.59 13พ.ย.59 10,999 10,999 10,999 3,000
12พ.ย.59 14พ.ย.59 10,999 10,999 10,999 3,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้