GTM-10 TR98 AMAZING TOHOKU NIKKO SENDAI NARITA NOV17-MAR18 5D3N TR
ทัวร์ญี่ปุ่นนาริตะ  นิกโก้ ศาลเจ้าโทโชกุ  ถ่ายรูปสะพานชินเคียว นาสุออนเซ็น  5วัน 3คืน 
เดินทาง พฤศจิกายน - มีนาคม  2561
ราคาเริ่มต้น 28,900.- บาท
โดยสายการบิน SCOOT


เริ่มต้น 28,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ
21.00น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 3ประตู6 เคาน์เตอร์6สายการบิน มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร และติดแท็กกระเป๋า lตรว
00.45น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินSCOOTเที่ยวบินที่ TR292 ** ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง(บนเครื่องมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม)
วันที่สอง นาริตะ - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - ถ่ายรูปสะพานชินเคียว - นาสุออนเซ็น อาหารเที่ยง,เย็น
08.55น. 08.55น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)สำคัญ!!!ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับจากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่นิกโก้(ใช้เวลาประมาณ 3ชม.) เป็นเมืองหนึ่งที่นักเที่ยวเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากนิโก้มีจุดเด่นทางด้านประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรมในรูปของวัดและศาลเจ้ารวมทั้งมีธรรมชาติที่สวยงาม พื้นที่โดยรอบของเมืองนิกโก้ จะมีน้ำพุร้อน น้ำตก ทะเลสาบต่างๆที่ทิวทัศน์ที่สวยงาม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่1)
บ่าย นำท่านเดินทางไป ศาลเจ้าโทโชกุ(ทัวร์นำชมด้านนอก ไม่รวมค่าเข้าชม1,300เยน)ศาลเจ้านี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ฝังศพของโชกุโทกุงาวาที่เก่าแก่นานนับ 4 ศตวรรษ โดยใช้ช่างฝีมือในการสร้างมากถึง15,000คนชมสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักที่วิจิตรตระการตา ทั้งสวยงามในแง่ของศิลปะและแฝงแง่มุมในทางปรัชญาเป็นรูปลิงปิดหูปิดตาปิดปาก ชมความสวยงามของเจดีย์ห้าชั้นตามแบบฉบับของสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นโบราณ นอกจากนี้องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนให้ศาลเจ้าโทโชกุเป็นมรดกโลกอีกด้วยจนสมควรแก่เวลานำท่าน ถ่ายรูปสะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge)มีความหมายว่าสะพานศักดิ์สิทธิ์ รูปแบบของสะพานชินเคียวเป็นสะพานไม้โค้งแบบโบราณ ทาด้วยสีแดงด้านหลังสะพานเป็นวิวภูเขาอีกฝั่งของสะพานติดถนน ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีในเดือนตุลาคมจะเห็นต้นไม้สีแดง เหลือง เขียวสลับกับเป็นฉากหลัง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองนาสุเพื่อเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่2)
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen)น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง
ที่พัก:EPINARD NASU HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง)
วันที่สอง ไอสุวาคามัตสึ–หมู่บ้านโบราณโออูจิจุคุ–ปราสาทสึรุกะ - เซนได–จุดชมวิวเซนได– ปราสาทอาโอบะ–ศาลเจ้าโกโคคุ–ช้อปปิ้งอิจิบังโจ
เช้า รับประทานอาหารเช้าณ โรงแรมที่พัก(มื้อที่3)
นำท่านเดินทางไป เมือง ไอสุวาคามัตสึ (Aizuwakamatsu)ตั้งอยู่ที่จังหวัดฟุกุชิมะ ในภูมิภาคโทโฮคุเป็นเมืองขนาดเล็กอีกแห่งในภูมิภาคแห่งนี้ที่มีความงดงามตามธรรมชาติอยู่หลายแห่งด้วยกัน จึงเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวนำท่านเดินทางไปชม หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออูจิจูคุ(Ouchijuku) หมู่บ้านนี้ในสมัยสมัยเอโดะเป็นเสมือนแหล่งที่พักตั้งขนาบข้างถนนหลักที่มีชื่อว่าถนนชิโมสึเคะ (Shimotsuke) ถนนเส้นนี้เคยเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมและการค้า เชื่อมต่อระหว่างอาณาจักรไอสึ (Aizu city ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัด Fukushima และจังหวัด Niigata) และเมืองอิไมชิ (Imaichiจังหวัด Tochigi)ในสมัยก่อน การเดินทางต่างๆยังไม่สะดวกสบาย ทั้งโชกุนรวมทั้งขุนนางและพ่อค้าต่างต้องเดินทางด้วยเท้า และหมู่บ้านโออุจิจูคุแห่งนี้นับเป็นหนึ่งในเมืองที่เหล่านักเดินทางนิยมมาพักแรมในระหว่างการเดินทาง เนื่องจากที่นี่มีทั้งอาหารและแหล่งที่พักครบครัน แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไปเส้นทางสายใหม่ถูกเปิดขึ้น ทำให้ผู้เดินทางผ่านหมู่บ้านโออุจิจูคุลดลงไปอย่างมาก ลักษณะของตัวบ้านเป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆเรียงรายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง และเมื่อ พ.ศ.2524 หมู่บ้านโออุจิจูคุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังในโอะอุชิจูคุได้รับการบูรณะใหม่จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหารและที่พักแบบญี่ปุ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จำนวนมาก จุดเด่นของหมู่บ้านนี้ ได้แก่ ทางน้ำไหลสองฝั่งถนนที่คั่นระหว่างบ้านและถนนใสมากจนมองเห็นตะไคร่น้ำจนสมควรแก่เวลาเดินทางสู่ปราสาทสึรุกะ(Tsuruga Castle) (ทัวร์นำชมและถ่ายรูปด้านนอก)ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี 1384 มีการเปลี่ยนผู้ปกครองมาหลายครั้งในช่วงที่ยังเป็นภูมิภาคอาอิซุ และถูกทำลายลงหลังจากเกิดสงครามโบชิน(Boshin war) ปี 1868 ซึ่งเกิดการจลาจลต่อต้านรัฐบาลสมัยเมจิ ทำให้สิ้นสุดยุคศักดินายึดอำนาจท่านโทคุกาว่าโชกุน ต่อมาปราสาทได้ถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ด้วยคอนกรีตในปี 1960 เสร็จสมบูรณ์ในปี 2011 หลังคาเดิมซึ่งเป็นสีเทากลับกลายเป็นสีแดง เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกับปราสาทแห่งอื่นในญี่ปุ่น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่4)
บ่าย นำท่านเดินทางขึ้นเหนือสู่เมืองเซนได(ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้าน การเมืองและเศรษฐกิจของภูมิภาคโทโฮคุนำท่านขึ้นสู่ จุดชมวิวเมืองเซนไดและเป็นที่ตั้งของ ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle)ปราสาทเซ็นได (Site of Sendai Castle) หรือปราสาทอาโอบะ (Aobajo) (ทัวร์นำชมและถ่ายรูปด้านนอก)แปลว่าปราสาทใบไม้สีเขียว ปราสาทสร้างขึ้นบนยอดเขาอาโอบะ เมื่อไดเมียวดาเตะ มาซามุเนะ ได้ย้ายมาจากเมืองอิวาเดะยามะ โดยมองว่าที่นี่เหมาะกับการเป็นฐานที่มั่นในการปกครองเมืองซึ่งยาวนานถึง 270 ปี จนเมือตระกูลดาเตะล่มสลายพร้อมกับการปกครองในระบบศักดินาถูกทำลายตัวปราสาทก็ถูกทำลายลงไปด้วย ปัจจุบันเหลือเพียงกำแพงหินสูงบางส่วน เมื่อผ่านประตูเข้ามาจะพบกับตรอกพิพิธภัณฑ์ของปราสาทและร้านค้าขายของฝากเข้ามาอีกมีถ่ายรูปศาลเจ้าโกโคคุ (Gokoku Shrine) ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงผู้สละชีวิตในช่วงสงคราม และท่านสามารถชม อนุสาวรีย์ของท่านไดเมียวตาเดียวในท่าขี่ม้าถือดาบสวมหมวก ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินปราสาท ซึ่งเมื่อสมัยวัยเด็กท่านเป็นโรคฝีดาษแล้วแผลลามเข้าตา ด้วยความใจเด็ดของท่านจึงควักตาออกด้วยมือของตัวเอง รวมทั้งท่านยังเป็นไดเมียวฝีมือเอกผู้รับใช้โชกุนฮิเดะโยชิและโชกุนอิเอยาสึ จากตำแหน่งที่ตั้งของอนุสาวรีย์ของท่านเมื่อมองลงไปจะเห็นวิวทิวทัศน์เซ็นไดได้ทั้งเมือง และวิวแม่น้ำฮิโรเสะ (Hirose River) อยู่เบื้องหน้า
จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก หลังเข้าที่พักอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดของเมืองเซนไดคืออิจิบังโจเป็นแหล่งช้อปปิ้งในร่ม มีหลังคาตลอดแนว อยู่ติดกับสถานีรถไฟเซนไดและห้าง Loft ย่านนี้ประกอบไปด้วยถนนหลายเส้น มีร้านค้าต่างๆ มากมาย รวมไปถึงห้างสรรพสินค้า ที่มีสินค้าหลากหลายให้เลือกซื้อสินค้าน่ารักๆ สไตล์ญี่ปุ่น อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ร้าน 100 เยน เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ครบครันเช่นเดียวกับชินจูกุที่โตเกียวและยังเชื่อมกับเมืองราตรีคกคุบุงโจซึ่งเป็นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคโทโฮกุอีกด้วย(อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย) ซูมิกาวะ สโนว์พาร์คSumikawa Snow Parkให้ท่านสนุกสนานลานสกีตามอัธยาศัยท่านจะได้สัมผัสกับหิมะขาวโพลนอิสระให้ท่านได้เลือกสัมผัสประสบการณ์ใหม่ อาทิ ตื่นเต้นกับการลื่นไถลด้วยสกีเลือกสนุกกับสโนว์บอร์ดหรือเลือกเพลิดเพลินกับการนั่งเลื่อนหิมะที่ท่านจะสามารถนั่งดื่มด่ำกับทัศนีย์ภาพที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะที่ดูแล้วสะอาดตายิ่งนัก หรือท่านจะสามารถเลือกถ่ายรูปบริเวณรอบได้(ค่าทัวร์ไม่รวมอุปกรณ์สกีและกิจกรรมต่างๆ)
วันที่สี่ เมืองมัตสึซิม่า - ล่องเรือชมจุดชมวิวที่สวย 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น – เซนได – นาริตะ –ห้างเอออนพลาซ่า  อาหาร เช้า,เที่ยง
เช้า รับประทานอาหารเช้าณ โรงแรมที่พัก(มื้อที่5)
นำท่านเดินทางสู่เมืองมัตสึชิม่าตั้งอยู่ใจกลางของจังหวัดมิยากิ เป็นเมืองปากอ่าวที่ประกอบด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยกว่า 260เกาะที่ช่วยสร้างสรรค์ทัศนียภาพอันงดงามได้อย่างน่าอัศจรรย์ให้กับเมืองแห่งนี้จนได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 3 ของเมืองที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของญี่ปุ่น อีกทั้งยังได้รับคะแนน 3 ดาวจาก มิชลิน ไกด์บุ๊ค อีกด้วยนำท่านล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิม่าเพื่อชมความงดงามของหมู่เกาะที่มีรูปร่างแตกต่างกันซึ่งที่นี่มีมากกว่า 260 เกาะอันเกิดจากการสร้างสรรค์ของธรรมชาติอย่างน่าอัศจรรย์ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวประมงที่มีชื่อเสียงในเรื่องการเลี้ยงหอยนางรมคุณภาพรวมทั้งได้สนุกสนานไปกับการให้อาหารนกนางนวลที่คอยบินโฉบมากินอาหารจากมือของท่านจากนั้นให้ท่านอิสระซื้อของฝากตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่6)
บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ นาริตะ(ระยะทาง 340 กม. ใช้เวลาประมาณ 5ชม.ระหว่างทางมีแวะพักผ่อนอริยบท) เดินทางถึงนาริตะ นำท่านเดินทางไปช้อปปิ้งที่ห้างเอออนนาริตะ(อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย)จนถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก:NaritaTobu Hotelหรือระดับใกล้เคียงกัน
วันที่ห้า สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง  อาหาร เช้า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่7)
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินนาริตะเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
10.00 น หินฟ้าสู่ สนามบินดอนเมืองโดย สายการบินSCOOT เที่ยวบินที่TR291 ** ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง (บนเครื่องมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม)
13.50น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
06ม.ค.60 10ม.ค.60 28,900 28,900 28,900 8,500
14ก.พ.60 18ก.พ.61 29,900 29,900 29,900 8,500
10มี.ค.60 14มี.ค.60 31,900 31,900 31,900 8,500
28ต.ค.60 01พ.ย.60 29,900 29,900 29,900 8,500
01พ.ย.60 05พ.ย.60 29,900 29,900 29,900 8,500
04พ.ย.60 08พ.ย.60 29,900 29,900 29,900 8,500
08พ.ย.60 12พ.ย.60 29,900 29,900 29,900 8,500
11พ.ย.60 15พ.ย.60 29,900 29,900 29,900 8,500
15พ.ย.60 19พ.ย.60 29,900 29,900 29,900 8,500
18พ.ย.60 22พ.ย.60 29,900 29,900 29,900 8,500
22พ.ย.60 26พ.ย.60 29,900 29,900 29,900 8,500
25พ.ย.60 29พ.ย.60 29,900 29,900 29,900 8,500
29พ.ย.60 03ธ.ค.60 29,900 29,900 29,900 8,500
02ธ.ค.60 06ธ.ค.60 33,900 33,900 33,900 8,500
06ธ.ค.60 10ธ.ค.60 33,900 33,900 33,900 8,500
09ธ.ค.60 13ธ.ค.60 33,900 33,900 33,900 8,500
13ธ.ค.60 17ธ.ค.60 32,900 32,900 32,900 8,500
16ธ.ค.60 20ธ.ค.60 31,900 31,900 31,900 8,500
20ธ.ค.60 24ธ.ค.60 32,900 32,900 32,900 8,500
23ธ.ค.60 27ธ.ค.60 32,900 32,900 32,900 8,500
27ธ.ค.60 31ธ.ค.60 38,900 38,900 38,900 8,500
30ธ.ค.60 03ม.ค.61 39,900 39,900 39,900 8,500
03ม.ค.61 07ม.ค.61 28,900 28,900 28,900 8,500
06ม.ค.61 10ม.ค.61 28,900 28,900 28,900 8,500
10ม.ค.61 14ม.ค.61 29,900 29,900 29,900 8,500
13ม.ค.61 17ม.ค.61 28,900 28,900 28,900 8,500
17ม.ค.61 21ม.ค.61 29,900 29,900 29,900 8,500
20ม.ค.61 24ม.ค.61 28,900 28,900 28,900 8,500
24ม.ค.61 28ม.ค.61 29,900 29,900 29,900 8,500
27ม.ค.61 31ม.ค.61 28,900 28,900 28,900 8,500
31ม.ค.61 04ก.พ.61 29,900 29,900 29,900 8,500
03ก.พ.61 07ก.พ.61 28,900 28,900 28,900 8,500
07ก.พ.61 11ก.พ.61 29,900 29,900 29,900 8,500
10ก.พ.61 14ก.พ.61 28,900 28,900 28,900 8,500
14ก.พ.61 18ก.พ.61 29,900 29,900 29,900 8,500
17ก.พ.61 21ก.พ.61 28,900 28,900 28,900 8,500
21ก.พ.61 25ก.พ.61 29,900 29,900 29,900 8,500
24ก.พ.61 28ก.พ.61 28,900 28,900 28,900 8,500
28ก.พ.61 04มี.ค.61 32,900 32,900 32,900 8,500
03มี.ค.61 07มี.ค.61 31,900 31,900 31,900 8,500
07มี.ค.61 11มี.ค.61 32,900 32,900 32,900 8,500
10มี.ค.61 14มี.ค.61 31,900 31,900 31,900 8,500
14มี.ค.61 18มี.ค.61 32,900 32,900 32,900 8,500
17มี.ค.61 21มี.ค.61 31,900 31,900 31,900 8,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้