GTM 21 RE-1.NZ-Hobbit NY18 6D4N 28DEC17-2JAN18 BY TG
ทัวร์ นิวซีเเลนด์ ปีใหม่ 6วัน4คืน
เดินทาง 28ธ.ค.60-02ม.ค.61
โดยสายการบิน Thai Airways
ราคาเพียง 74,900.-


เริ่มต้น 74,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
New Year The Hobbit New Zealand ทัวร์ นิวซีเเลนด์ ปีใหม่ 6วัน4คืน เที่ยวเกาะเหนือ อ็อคแลนด์ โรโตรัว เทาโป ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี เรนโบว์ สปริง อโกรโดม เดินทาง 28ธ.ค.60-02ม.ค.61 โดยสายการบิน Thai Airways ราคาเพียง 74,900.-
วันแรก ( 28 ธันวาคม 2560 ) กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์
16.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
18.45 น. เหิรฟ้าสู่ อ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491
วันที่สอง ( 29 ธันวาคม 2560 ) อ็อคแลนด์ ชมเมือง – สะพานฮาร์เบอร์ – ย่านควีนส์ สตรีทช้อปปิ้ง – นั่งเรือข้ามฝากไปที่เดวอนฟอร์ต
12.05 น. เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร (แบบติ๋มซำ)
ชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง และเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน นำท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชมสะพานฮาร์เบอร์ ชมเขาอีเดน ภูเขาไฟที่ดับแล้ว สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองอ็อคแลนด์แลนด์ทั้งเมืองได้อย่างชัดเจนแบบ 360 องศา
จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง และเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยบนถนนควีนส์ ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิด
นำท่านขึ้นเรือข้ามฝากจากเมืองอ็อคแลนด์สู่ท่าเรือเดวอนฟอร์ต ให้ท่านได้ผ่านชมอ่าวที่เต็มไปด้วยเรือใบและผืนน้ำสีฟ้าครามของอ่าวอ็อคแลนด์จนถึงท่าเรือเดวอนฟอร์ตให้ท่านได้ชมอาคารบ้านเรือนรวมถึงร้านกาแฟทีน่ารักร้านค้าที่ขายงานศิลปะมากมายไม่ว่าจะเป็นภาพวาด ร้านขายของที่ระลึก ร้านเครื่องแก้ว ตามแนวถนนวิคตอเรีย จากนั้นให้ท่านเดินขึ้นไปชมวิวของเมืองที่เม้าท์วิคตอเรียที่สามารถมองเห็นวิวที่สวยงามอีกมุมของเมืองอ็อคแลนด์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก AUCKLAND ROSE PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม (30 ธันวาคม 2560 ) อ็อคแลนด์ – มาตามาตา ชมหมู่บ้านชาวฮอบบิต และฟาร์ม - โรโตรัว - ชม ศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี – การแสดงของชาวเมารี พร้อมอาหารค่ำ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา เยี่ยมชม หมู่บ้านของชาวฮอบบิต ( HOBBITON MOVIE SET ) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิต ชื่นชมพื้นที่อันสวยงามของฟาร์มเลี้ยงแกะ ที่มีพื้นที่มากกว่าพันเอเคอร์ ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา ไคไมเรนจ์ ( Kaimai Ranges ) อันตระการตา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพที่ชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดินที่สามารถปรุงอาหารได้โดยการนำเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี้ชาวเมารีเรียกว่าแฮงงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด
นำท่านสู่ TE PUIA ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ROTORUA MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี
วันที่สี่ ( 31 ธันวาคม 2560 ) โรโตรัว– เรนโบว์ สปริงส์ – อโกรโดม – ทะเลสาบเทาโป ชมน้ำตกฮูก้า ชมการกระโดดบันจี้ – โรโตรัว
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริง ( RAINBOW SPRINGS) สถานอนุรักษ์พันปลาเทร้า ที่มีปลาเทร้านับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติและท่านยังสามารถชมต้นเฟิร์นสีเงินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์
นำท่านสู่ อโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆที่เดินเรียงรายบนเวทีให้ท่านชมและแสดงความสามารถของแกะที่มีความแตกต่างกันของสายพันธุ์ต่างๆ ให้ท่านสัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไทย
จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบเทาโป ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาเทร้าสีรุ้ง นำท่านชมน้ำตกฮูก้า อันงดงามของแม่น้ำไวคาโตกระโจนผ่านช่องเขาแคบ ๆ และข้ามชั้นหินสูง 11 เมตร กลายเป็นน้ำตกที่สวยงามยามต้องแสงแดด นอกจากนี้ยังไห้ท่านได้ชมการนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ท ที่ตื่นเต้นของเกาะเหนือ และชมการกระโดดบันจี้ ที่เป็นกีฬายอดนิยมเพื่อทดสอบความกล้าจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อมาเยือนนิวซีแลนด์ (รายการเจ็ทโบ๊ทและการกระโดดบันจี้ เป็นทัวร์นอกรายการ สำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) และนำท่านเดินทางกลับ เมืองโรโตรัว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ROTORUA MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ( 01 มกราคม 2561 ) โรโตรัว – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางจากทะเลสาบโรโตรัว ผ่านฟาร์มเลี้ยงแกะ ฟาร์มกวาง ฟาร์มวัว และเนินเขาน้อยใหญ่สู่เมืองไวโตโม่ที่มีถ้ำหนอนเรืองแสงอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศนิวซีแลนด์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบ บาร์บีคิว ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าชม ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว ดั่งดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำ คืนนับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยาก โดยไกด์ท้องถิ่นจะนำท่านนั่งเรือเข้าไปในถ้ำอันเงียบสงบอันเป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสง และท่านจะได้ชมความ งดงามของถ้ำหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
จากนั้นนำท่านกลับ เมืองอ็อคแลนด์ อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย ซึ่งบนถนนควีนส์ ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อหรือจะเข้าชมคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์อีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก AUCKLAND ROSE PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หก ( 02 มกราคม 2561 ) อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัยหรือจะเดินเล่นริมอ่าว ช้อปปิ้งย่านควีนส์สตรีท หรือจะเล่นคาสิในที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติของเมืองอ๊อคแลนด์
14.50 น. ออกเดินสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG492
20.50 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
28ธ.ค.60 02ม.ค.61 74,900 68,900 60,900 9,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้