GTM-01 TPE03 TAIWAN FLOWER FESTIVAL 5D3N FEB-MAR 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ชมซากุระไต้หวัน ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ 5 วัน 3 คืน
เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 61
เริ่มต้น 15,777 บาท
โดยสายการบิน Nok Scoot


เริ่มต้น 15,777


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ชมซากุระไต้หวัน ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ 5 วัน 3 คืน เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 61 เริ่มต้น 15,777 บาท โดยสายการบิน Nok Scoot
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2 สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
วันที่ 3 เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไทจง
วันที่ 4 ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง
วันที่ 5 สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01ก.พ.61 05ก.พ.61 17,777 17,777 17,777 5,000
04ก.พ.61 08ก.พ.61 15,777 15,777 15,777 4,500
05ก.พ.61 09ก.พ.61 15,777 15,777 15,777 4,500
08ก.พ.61 12ก.พ.61 17,777 17,777 17,777 5,000
21ก.พ.61 25ก.พ.61 17,777 17,777 17,777 5,000
22ก.พ.61 26ก.พ.61 17,777 17,777 17,777 5,000
24ก.พ.61 28ก.พ.61 16,777 16,777 16,777 4,500
25ก.พ.61 01มี.ค.61 17,777 17,777 17,777 5,000
26ก.พ.61 02มี.ค.61 17,777 17,777 17,777 5,000
27ก.พ.61 03มี.ค.61 17,777 17,777 17,777 5,000
03มี.ค.61 07มี.ค.61 16,777 16,777 16,777 4,500
06มี.ค.61 10มี.ค.61 16,777 16,777 16,777 4,500
07มี.ค.61 11มี.ค.61 17,777 17,777 17,777 5,000
08มี.ค.61 12มี.ค.61 17,777 17,777 17,777 5,000
10มี.ค.61 14มี.ค.61 16,777 16,777 16,777 4,500
13มี.ค.61 17มี.ค.61 16,777 16,777 16,777 4,500
14มี.ค.61 18มี.ค.61 17,777 17,777 17,777 5,000
15มี.ค.61 19มี.ค.61 17,777 17,777 17,777 5,000
17มี.ค.61 21มี.ค.61 16,777 16,777 16,777 4,500
20มี.ค.61 24มี.ค.61 16,777 16,777 16,777 4,500
21มี.ค.61 25มี.ค.61 17,777 17,777 17,777 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้