GTM-01 TPE03 TAIWAN FLOWER FESTIVAL 5D3N MAR-APR 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ชมซากุระไต้หวัน ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ 5 วัน 3 คืน
เดินทาง มีนาคม-เมษายน 61
เริ่มต้น 15,777 บาท
โดยสายการบิน Nok Scoot (XW)


เริ่มต้น 15,777


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ชมซากุระไต้หวัน ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ 5 วัน 3 คืน เดินทาง มีนาคม-เมษายน 61 เริ่มต้น 15,777 บาท โดยสายการบิน Nok Scoot (XW)
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2 สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
วันที่ 3 เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไทจง
วันที่ 4 ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง
วันที่ 5 สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
03มี.ค.61 07มี.ค.61 16,777 16,777 16,777 4,500
06มี.ค.61 10มี.ค.61 16,777 16,777 16,777 4,500
07มี.ค.61 11มี.ค.61 17,777 17,777 17,777 5,000
08มี.ค.61 12มี.ค.61 17,777 17,777 17,777 5,000
10มี.ค.61 14มี.ค.61 16,777 16,777 16,777 4,500
13มี.ค.61 17มี.ค.61 16,777 16,777 16,777 4,500
14มี.ค.61 18มี.ค.61 17,777 17,777 17,777 5,000
15มี.ค.61 19มี.ค.61 17,777 17,777 17,777 5,000
17มี.ค.61 21มี.ค.61 16,777 16,777 16,777 4,500
20มี.ค.61 24มี.ค.61 16,777 16,777 16,777 4,500
21มี.ค.61 25มี.ค.61 17,777 17,777 17,777 5,000
24มี.ค.61 28มี.ค.61 17,777 17,777 17,777 5,000
25มี.ค.61 29มี.ค.61 15,777 15,777 15,777 5,000
26มี.ค.61 30มี.ค.61 15,777 15,777 15,777 4,500
27มี.ค.61 31มี.ค.61 16,777 16,777 16,777 4,500
28มี.ค.61 01เม.ย.61 17,777 17,777 17,777 5,000
29มี.ค.61 02เม.ย.61 17,777 17,777 17,777 5,000
30มี.ค.61 03เม.ย.61 17,777 17,777 17,777 5,000
01เม.ย.61 05เม.ย.61 17,777 17,777 17,777 5,000
02เม.ย.61 06เม.ย.61 17,777 17,777 17,777 5,500
04เม.ย.61 08เม.ย.61 18,777 18,777 18,777 5,500
05เม.ย.61 09เม.ย.61 18,777 18,777 18,777 5,500
09เม.ย.61 13เม.ย.61 18,777 18,777 18,777 5,500
10เม.ย.61 14เม.ย.61 24,777 24,777 24,777 7,000
11เม.ย.61 15เม.ย.61 25,777 25,777 25,777 7,000
12เม.ย.61 16เม.ย.61 25,777 25,777 25,777 7,000
13เม.ย.61 17เม.ย.61 24,777 24,777 24,777 7,000
17เม.ย.61 21ก.ค.61 17,777 17,777 17,777 4,500
20เม.ย.61 24เม.ย.61 17,777 17,777 17,777 4,500
21เม.ย.61 25เม.ย.61 17,777 17,777 17,777 4,500
24เม.ย.61 28เม.ย.61 17,777 17,777 17,777 4,500
27เม.ย.61 01พ.ค.61 21,777 21,777 21,777 5,500
28เม.ย.61 02พ.ค.61 19,777 19,777 19,777 5,500
29เม.ย.61 03พ.ค.61 18,777 18,777 18,777 5,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้