GTM-01 TPE08 TAIWAN BEST VALUE 5D3N MAY-SEP 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย่หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน
เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 61
เริ่มต้น 14,777 บาท
โดยสายการบิน Nok Scoot (XW)เริ่มต้น 14,777


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย่หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 61 เริ่มต้น 14,777 บาท โดยสายการบิน Nok Scoot (XW)
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COSMETIC SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
วันที่สี่ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านนาฬิกา – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง
วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01พ.ค.61 05พ.ค.61 16,777 16,777 16,777 5,500
04พ.ค.61 08พ.ค.61 15,777 15,777 15,777 4,500
08พ.ค.61 12พ.ค.61 15,777 15,777 15,777 4,500
10พ.ค.61 14พ.ค.61 17,777 17,777 17,777 5,500
12พ.ค.61 16พ.ค.61 17,777 17,777 17,777 5,500
15พ.ค.61 19พ.ค.61 15,777 15,777 15,777 4,500
19พ.ค.61 23พ.ค.61 15,777 15,777 15,777 4,500
22พ.ค.61 26พ.ค.61 15,777 15,777 15,777 4,500
24พ.ค.61 28พ.ค.61 15,777 15,777 15,777 4,500
25พ.ค.61 29พ.ค.61 17,777 17,777 17,777 5,500
26พ.ค.61 30พ.ค.61 17,777 17,777 17,777 5,500
29พ.ค.61 02มิ.ย.61 16,777 16,777 16,777 5,500
02มิ.ย.61 06มิ.ย.61 15,777 15,777 15,777 4,500
05มิ.ย.61 09มิ.ย.61 15,777 15,777 15,777 4,500
07มิ.ย.61 11มิ.ย.61 16,777 16,777 16,777 4,500
12มิ.ย.61 16มิ.ย.61 15,777 15,777 15,777 4,500
19มิ.ย.61 23มิ.ย.61 15,777 15,777 15,777 4,500
20มิ.ย.61 24มิ.ย.61 16,777 16,777 16,777 4,500
26มิ.ย.61 30มิ.ย.61 15,777 15,777 15,777 4,500
28มิ.ย.61 02ก.ค.61 16,777 16,777 16,777 4,500
03ก.ค.61 07ก.ค.61 14,777 14,777 14,777 4,500
10ก.ค.61 14ก.ค.61 15,777 15,777 15,777 4,500
17ก.ค.61 21ก.ค.61 15,777 15,777 15,777 4,500
25ก.ค.61 29ก.ค.61 18,777 18,777 18,777 5,500
26ก.ค.61 30ก.ค.61 18,777 18,777 18,777 5,500
27ก.ค.61 31ก.ค.61 18,777 18,777 18,777 5,500
04ส.ค.61 08ส.ค.61 14,777 14,777 14,777 4,500
07ส.ค.61 11ส.ค.61 14,777 14,777 14,777 4,500
09ส.ค.61 13ส.ค.61 18,777 18,777 18,777 5,500
10ส.ค.61 14ส.ค.61 18,777 18,777 18,777 5,500
18ส.ค.61 22ส.ค.61 15,777 15,777 15,777 4,500
21ส.ค.61 25ส.ค.61 14,777 14,777 14,777 4,500
25ส.ค.61 29ส.ค.61 15,777 15,777 15,777 4,500
01ก.ย.61 05ก.ย.61 15,777 15,777 15,777 4,500
08ก.ย.61 12ก.ย.61 15,777 15,777 15,777 4,500
11ก.ย.61 15ก.ย.61 14,777 14,777 14,777 4,500
15ก.ย.61 19ก.ย.61 15,777 15,777 15,777 4,500
18ก.ย.61 22ก.ย.61 15,777 15,777 15,777 4,500
25ก.ย.61 29ก.ย.61 15,777 15,777 15,777 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้