GTM-16 VN061 ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน 4D3N MAY-AUG 18 BY FD
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์ ฟานซิปัน 4วัน3คืน
เดินทาง  พฤษภาคม-สิงหาคม 61
ราคาเริ่มต้น 12,900.-
โดยสายการบิน AIR ASIA (FD)


เริ่มต้น 12,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์ ฟานซิปัน 4วัน3คืน เดินทาง พฤษภาคม-สิงหาคม 61 ราคาเริ่มต้น 12,900.- โดยสายการบิน AIR ASIA (FD)
วันแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
วันที่สอง ซาปา-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ฮานอย
วันที่สาม ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง
วันที่สี่ ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
05พ.ค.61 08พ.ค.61 13,900 13,900 12,900 3,500
12พ.ค.61 15พ.ค.61 13,900 13,900 12,900 3,500
19พ.ค.61 22พ.ค.61 13,900 13,900 12,900 3,500
09มิ.ย.61 12มิ.ย.61 12,900 12,900 11,900 3,500
16มิ.ย.61 19มิ.ย.61 12,900 12,900 11,900 3,500
30มิ.ย.61 03ก.ค.61 12,900 12,900 11,900 3,500
07ก.ค.61 10ก.ค.61 12,900 12,900 11,900 3,500
14ก.ค.61 17ก.ค.61 12,900 12,900 11,900 3,500
21ก.ค.61 24ก.ค.61 12,900 12,900 11,900 3,500
28ก.ค.61 31ก.ค.61 13,900 13,900 12,900 3,500
04ส.ค.61 07ส.ค.61 12,900 12,900 11,900 3,500
11ส.ค.61 14ส.ค.61 13,900 13,900 12,900 3,500
18ส.ค.61 21ส.ค.61 12,900 12,900 11,900 3,500
25ส.ค.61 28ส.ค.61 12,900 12,900 11,900 3,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้