GTM-16 MMR09 แกรนด์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล 6D5N JAN-AUG 18 BY FD
ทัวร์พม่า GRAND พม่า ย่างกุ้ง หงสา พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล 6วัน5คืน
เดินทาง มกราคม-สิงหาคม 61
โดยสายการบิน AIR ASIA
เริ่มต้น 28,900.-


เริ่มต้น 28,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์พม่า GRAND พม่า ย่างกุ้ง หงสา พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล 6วัน5คืน เดินทาง มกราคม-สิงหาคม 61 โดยสายการบิน AIR ASIA เริ่มต้น 28,900.-
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่ 2 พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-พระราชวังบุเรงนอง-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เจดีย์ชเวดากอง
วันที่ 3 ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น
วันที่ 4 พุกาม-เฮโฮ- รัฐฉาน-ทะเลสาบอินเล-วัดพองดออู-ชมสวนเกษตรลอยน้ำ-หมู่บ้านทอผ้าอินปอ-วัดแมวลอดห่วง
วันที่ 5 เฮโฮ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่น้ำ -- อิระวดี-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์
วันที่ 6 ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
08ธ.ค.60 13ธ.ค.60 34,900 34,500 33,900 8,000
28ธ.ค.60 02ม.ค.61 33,900 33,500 23,900 8,000
09ก.พ.61 14ก.พ.61 31,900 31,500 30,900 8,000
01มี.ค.61 06มี.ค.61 31,900 31,500 30,900 8,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้