GTM-35 ZRH-QR003 Switzerland Paradise on Earth 1 7D4N FEB-APR18 BY QR
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา เขากลาเซียร์ ชมปราสาทชิลยอง 7วัน4คืน
เดินทาง กุมภาพันธ์ - เมษายน 61
ราคาเริ่มต้น 55,900 .-
โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS  


เริ่มต้น 55,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา เขากลาเซียร์ ชมปราสาทชิลยอง 7วัน4คืน เดินทาง กุมภาพันธ์ - เมษายน 61 ราคาเริ่มต้น 55,900 .- โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ
16.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ ประตู 8 แถว Q พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
วันที่สองของการเดินทาง โดฮา – ซูริค – น้ำตกไรน์ - ลูเซิร์น
19.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 833
23.05 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา นำท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ
02.00 น. ออกเดินทางสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวบินที่ QR 093
06.30 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะ เปลี่ยนเป็น 5 ชั่วโมงในวันที่ 25 มีนาคม 2561) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองชาฟเฮาเซ่น (Schaffhausen)เพื่อชมน้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่สุดในยุโรป
จากนั้นนำท่านเดินทางเที่ยวเมืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ นำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster abbey) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ ใช้เป็นสำนักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่
นำท่านสู่จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) เป็นจัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันเป็นชุมทางรถรางที่สำคัญของเมืองและยังเป็นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ สวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา
จากนั้นพาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการ ปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792
ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่ง มีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ (Reuss River) อันงดงาม ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุด ในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน จากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ที่พัก นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GRAND EUROPE หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง ลูเซิร์น – กรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเกน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองกรุน กรินเดอวาลด์ (Grund Grindelwald) ขึ้นสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อปี คศ.2001 องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นำคณะนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขาท่านจะได้ผ่านชมธารน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็งลึกถึง 30 เมตร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพื้นเมือง
บ่าย พาท่านชมวิวที่ ลานสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปที่ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่ถึงชายแดนสวิสสัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาและที่ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป นำคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ้ำเส้นทางเดิม ให้ท่านได้ชมวิว ทิวทัศน์ที่สวยงามและแตกต่างกันจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน (Lauterbrunnen)
แล้วนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอร์ลาเกน(Interlaken) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีความสำคัญประหนึ่งเมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอลันด์ มีภาพของยอดเขาจูงเฟราเป็นฉากหลัง
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดินทาง อินเทอร์ลาเกน – เบิร์น – กลาเซียร์ 3000 – แทซ – เซอร์แมท
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบิร์นยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.2010
นำท่านชมบ่อหมีสีน้ำตาล(Bear Park) สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น
นำท่านชมมาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี
ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ที่มี “โชว์” ให้ดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั้ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมืองที่ตั้งของสถานีกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุผู้โดยสารได้ถึง 125 คน
นำท่านขึ้นกระเช้ายักษ์ ขึ้นสู่ยอดเขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000)
จากนั้นให้เวลาท่านเดินข้าม" The Peak Walk by Tissot" สะพานแขวนที่มีความยาว 107 เมตร ข้ามหน้าผาที่ระดับความสูง 3,000 เมตร ท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกว้างไกลสุดสายตา รวมทั้งนั่งเก้าอี้ Ice Express (บนยอดเขายังมีกิจกรรมเพิ่มเติมมากมาย อาทิ เช่น Alpine Coaster ราคา 9 CHF, นั่งรถSnow Bus 15 CHF เป็นต้น หมายเหตุ : กิจกรรมเพิ่มเติมไม่รวมในค่าทัวร์ ,ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง, ท่านสามารถซื้อตั๋วได้จากเคาร์เตอร์จำหน่ายตั๋วของทาง Glacier 3000)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพื่อเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ทยอดนิยมที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แต่ใช้แบตเตอรี่เท่านั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม DERBY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้าของการเดินทาง เซอร์แมท – มองเทรอซ์ – เข้าชมปราสาทชิลยอง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระครึ่งวันเช้า โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้ข้อมูล หรือ คำแนะนำ และ ทางบริษัทไม่มีรถบริการส่ง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของตัวท่านเอง
ให้ท่านอิสระเดินเที่ยวชมเมือง หรือ เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถไฟจากเมืองเซอร์แมท สู่เมืองแทซ เพื่อนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองตากอากาศที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ชื่อว่าริเวียร่าของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน์ บ้านเรือน ริมทะเลสาบ
นำท่านเข้าชมปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างขึ้นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตั้งแต่ยุคโรมันเรืองอำนาจโดยราชวงศ์ SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค้าที่จะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรือจากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเป็นเส้นทางเดียวที่ไม่ต้องเดินทางข้ามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับร้อยปี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ที่พัก นำคณะเข้าสู่ที่พัก EDEN PALACE AU LAC หรือเทียบเท่า
วันที่หกของการเดินทาง เวเว่ย์ – กรูแยร์ - โลซานน์ – เจนีวา – สนามบิน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองเวเว่ย์ (Vevey) คือเมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐโว ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยตัวเมืองตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ต่างก็ขนานนามให้เมืองเวเว่ย์ เป็น "ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส" (Pearls of the Swiss Riviera) ที่แม้แต่ศิลปินตลกชื่อดังแห่งฮอลลีวู้ด “ชาลี แชปลิน” ยังหลงไหลและได้อาศัยอยู่ที่เมืองนี้ในบั้นปลายชีวิต
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (สวิสฟองดูร์ชีส)
นำท่านเดินทางสู่เมืองโลซานน์ (Lausanne) ซึ่งตั้งอยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณริมฝั่งทะเลสาบที่นี่ เมืองโลซานน์มีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศที่นี่ เมืองนี้ยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญสำหรับชาวไทยเนื่องจากเป็นเมืองที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จย่า
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเจนีวา (Geneva) ชมเมืองที่เป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตั้งองค์การสากลระดับโลก อาทิ องค์การการค้าโลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ
นำท่านถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ที่ฉีดสายน้ำพุ่งสูงขึ้นไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) และถ่ายรูปกับ นาฬิกาดอกไม้ สัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองเจนีวา
17.30 น. นำคณะเดินทางสู่ สนามบินเจนีวา เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
21.35 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR 104
วันที่เจ็ดของการเดินทาง โดฮา – กรุงเทพฯ
05.45 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
08.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ QR 832
18.50 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
09ก.พ.61 15ก.พ.61 55,900 55,900 55,900 6,500
02มี.ค.61 08มี.ค.61 55,900 55,900 55,900 6,500
16มี.ค.61 22มี.ค.61 55,900 55,900 55,900 6,500
30มี.ค.61 05เม.ย.61 55,900 55,900 55,900 6,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้