GTM-19 HNJK1 TIME TO KYUSHU 6D4N JAN-MAR 18 BY TG
ทัวร์ญี่ปุ่น คิวชู เล่นสกีตอนใต้ ช้อปปิ้งเอ้าเลทจุใจ 6วัน4คืน
เดินทาง มกราคม - เมษายน 61
ราคาเริ่มต้น 43,900.-
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS


เริ่มต้น 43,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่น คิวชู เล่นสกีตอนใต้ ช้อปปิ้งเอ้าเลทจุใจ 6วัน4คืน เดินทาง มกราคม - เมษายน 61 ราคาเริ่มต้น 43,900.- โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฟุกุโอกะ
22.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAY’S (TG) เจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (ไกด์ทัวร์แนะนำการเดินทาง)
วันที่สอง สนามบินฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – เบปปุ- คามาโดะ จิโกกุ - ชมโรงผลิตน้ำแร่ยุโนะฮานะ - โรงแรมออนเซน (L/D)
01.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIRWAY’S (TG) เที่ยวบินที่ (TG 648)
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและทำภาระกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว...
นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ (Dazaifu Tenmangu Shrine) วัดชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียนนิสิต นักศึกษามากราบไหว้ขอพร เพื่อการศึกษา ไม่เว้นแต่ละวัน ในฤดูใบไม้ผลิภายในวัดมีต้นบ๊วยนานาพันธ์มากกว่า 6,000 ต้น เจริญเติบโตอย่างหนาแน่นทั่วบริเวณวัด ให้บรรยากาศที่แสนรื่นรมย์ ด้านหน้าศาลเจ้ามี รูปหล่อวัวเทพเจ้า นอนเฝ้าอยู่บนแท่นด้วยความเชื่อที่ว่า ถ้าลูบหัววัวแล้วจะมีปัญญาดีและมีสุขภาพแข็งแรง ใครต่อใครจึงพากันลูบหัววัวตัวนี้ด้วยความเอ็นดู
นำท่านสู่ “หมู่บ้านยูฟูอิน” (Yufuin Village) เป็นต้นแบบของหมู่บ้าน OTOP ของประเทศญี่ปุ่น และเมืองนี้มีชื่อเสียง อีกอย่างในเรื่องของน้ำพุร้อน ภายในเมืองมีทะเลสาบ Lake Kinrin ทะเลสาบแห่งนี้ที่เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของหมู่บ้านยูฟูอิน หมู่บ้านยูฟูอินประกอบไปด้วยร้านค้าขายของพื้นเมือง ผักและผลไม้สด ของที่ระลึก Handmade น่ารักๆ มากมายและยังมีขนมขึ้นชื่ออย่าง "โคร็อกเกะ" (มันชุบเกล็ดขนมปังทอด) โดยตัวเมืองยุฟุอินนั้นตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติในหุบเขาสีเขียวอันงดงาม ปัจจุบันเมืองยุฟุอินได้กลายเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเยือน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนั่นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองเบปปุ” (Beppu) ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแห่งบ่อน้ำแร่ที่เป็นบ่อโคลน จัดเป็นเมืองที่มีรีสอร์ทน้ำแร่มากที่สุดนักท่องเที่ยวสามารถลองแช่น้ำแร่หลายหลากชนิดได้
นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำพุร้อน (JigokuMeguri) หรือบ่อน้ำพุร้อนขุมนรกทั้งแปด เป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้น เช่น กำมะถัน แร่เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นต้น และร้อนเกินกว่าจะลงไปอาบได้ แล้วบ่อทั้ง 8 บ่อ ก็ตั้งชื่อให้น่ากลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็นกัน
นำท่านชม คามาโดะ จิโกกุ (Kamado Jigoku) หรือ “นรกกระทะทองแดง (Oven Hell หรือ Cooking Pot Hell)” เป็น 1 ใน 8 Jigoku Meguri ทัวร์บ่อน้ำพุร้อนในเมืองเบปปุ ที่ได้ชื่อนี้ เนื่องจากในอดีต เป็นสถานที่ที่ใช้ในการปรุงอาหารนั่นเอง ยักษ์ที่ยืนอยู่บนหม้อปรุงอาหารนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่
จากนั่นเดินทางสู่ Myoban Yunosato เราจะพบกับกระท่อมที่ทำจากฟางแห้งซึ่งเป็นแหล่งผลิตยุโนะฮานะ (Yunohana-flowers of the hot spring) หรือผลึกน้ำแร่ธรรมชาติที่สกัดได้มาจากน้ำพุร้อนในบริเวณนี้ด้วยวิธีการผลิตแบบโบราณดั้งเดิมสืบทอดมาตั้งแต่สมัยเอโดะ มีคุณสมบัติในการทำความสะอาด แอนตี้แบคทีเรีย ใช้เป็นเกลือสำหรับใส่อ่างน้ำ และเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอาง สบู่และโลชั่น เรียกได้ว่าเป็น Take home hot spring เลย เพราะซื้อเกล็ดผงนี้กลับไปแช่น้ำในอ่างที่บ้านก็รู้สึกเหมือนแช่ออนเซ็นในธรรมชาติยังไงยังงั้น
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Hotel Fugetsu Hammond หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
หลังอาหารให้ท่านได้ แช่น้ำแร่ (ออนเซ็น) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า จะทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิต และให้ผิวพรรณสวยงาม (แช่ครั้งละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง)
วันที่สาม ฟาร์มสตอเบอรี่ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - สวนมิฟูเนะ - ฟุกุโกะ - โรงแรม (B/L/-)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
จากนั้นเดินทางสู่ฟาร์มสตอเบอรี่ ด้วยกิจกรรมที่คุณสามารถตะลุยชิมสตอเบอรี่ได้ไม่จำกัด รับประทานกันให้อิ่มภายในเวลา 30 นาที! สตอเบอรีที่นี่ปลูกแบบอินทรีย์ ไร้สารเคมี ชิมได้เติมที่อย่างสบายใจ! สตอเบอรี่ที่นี่ปลูกท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้สตอเบอรี่มีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวาน อร่อยที่สุด!
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
เดินทางสู่ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ(Yutoku Inari Shrine) ด้านบนของตัวศาลเจ้า ก็เป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง ส่วนหน้าศาลเจ้าก็ยังมีสะพานสีแดงคู่กับแม่น้ำสายเล็กๆเป็นจุดถ่ายภาพที่สวยงามเลยทีเดียว ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประทับของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชาชนต่างนิยมไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว ความสำเร็จด้านธุรกิจ และความปลอดภัย
นำท่านเดินทางสู่ซากะ ชมสวนมิฟูเนะยามะ ราคุเอน(Mifune-yama Rakuen) เป็นสวนจัดแต่งขนาดใหญ่ มีพื้นที่ถึง 150,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ตีนเขา Mifune(เขาลูกนี้สูง 210 เมตร) ซึ่งเคยเป็นบริเวณที่ตั้งคฤหาสต์ส่วนตัวของขุนนางซึเกโยชิ นาเบะซึมะ(Shigeyoshi Nabeshima) ภายในสวนมีการจัดตกแต่งไว้อย่างสวยงามหมุนเวียนกันตลอดทั้งปี จึงสามารถเข้าชมได้ทุกฤดู ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ สวนก็จะเต็มไปด้วยความสดใสของดอกไม้ในหลายๆจุด ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน มีดอกซากุระให้ชม
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Hotel Monte Hermana Fukuoka หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ฟุกุโอกะ - อิสระช้อปปิ้ง ย่านเทนจินและห้างสรรพสินค้าคาแนลซิตี้ (B/-/-)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
(อิสระไม่มีรถรับส่งในบริเวณ ไม่รวมค่าใช้จ่ายการเดินทาง) “คะแนลซิตี้” แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของเมืองฟุกุโอกะ ที่เพียบพร้อมไปด้วยโรงภาพยนตร์กว่า 13 โรง สวนสนุกธีมปาร์คขนาดใหญ่และทันสมัย ร้านค้ามากมายกว่าร้อยร้าน อาทิ H&M, ONISUKA TIGER, UNIQLO, ร้าน 100 เยน เป็นต้น อิสระให้ท่านได้เลือก “ชมและซื้อ” สินค้ามากมายในราคาที่น่าพอใจตามอัธยาศัย และบนชั้น 5 มี Ramen Stadium ให้ท่านได้เลือกชิม เลือกทานราเม็งสูตรต่างๆ ตามแบบฉบับที่ชอบได้ตามอัธยาศัย ช่วงค่ำคืน ร้านค้ารถเข็นหรือ “ยะไต”ร้านอาหารริมทางราคาย่อมเยาเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่น ทั้งร้านราเมน หรือร้านสาเก เล็ก ๆ ที่เปิดให้บริการตั้งแต่ หัวค่ำจนถึง ตี 2 ซึ่งจะมีลูกค้าแวะเวียนมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
** เพื่อสะดวกในการช้อปปิ้งของท่านอิสระอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย** ** ค่ารถไฟไม่ได้รวมอยู่ในรายการทัวร์ **
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Hotel Monte Hermana Fukuoka หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า DUTY FREE - ลานสกี - โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - โรงแรม (B/-/D)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE STAR SHOP อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ท่านเดินทางสู่ลานสกี บริเวณลานสกีมีพื้นที่ทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นเล่นสกีในระยะ 500 เมตรแรกจะมีความลาดชันต่ำ และไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆ รวมถึงพื้นที่สวนขนาดใหญ่สำหรับเด็กเล็ก รวมค่าเล่นกระดานเลื่อน หรือเรียนรู้การเล่นสกีขั้นต้น หรือเล่นหิมะ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี)
***อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ***
โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต Tosu Premium Outlets เป็นพื้นที่ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่ มีร้านค้าของแบรนด์ชั้นนำและแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน เช่น Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่นๆอีกมากมายมาที่นี่สามารถช้อปปิ้งได้ครบทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ โดยแต่ละร้านก็จะมีโปรโมชั่นส่วนลดมากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Karatsu Royal Hotel หรือเทียบเท่า
หลังอาหารให้ท่านได้ แช่น้ำแร่ (ออนเซ็น) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า จะทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิต และให้ผิวพรรณสวยงาม (แช่ครั้งละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง)
วันที่หก สนามบินฟุกุโอกะ – ประเทศไทย (B/-/-)
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ ฟุกุโอกะเพื่อผ่านขั้นตอนการเช็คอินและรับบัตรโดยสาร
11.40 น. ออกเดินทางจากสนามฟุกุโอกะ โดยสายการบิน THAI AIRWAY’S (TG) เที่ยวบินที่ (TG649)
15.40 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
16ม.ค.61 21ม.ค.61 43,900 41,900 39,900 10,500
23ม.ค.61 28ม.ค.61 43,900 41,900 39,900 10,500
30ม.ค.61 04ก.พ.61 43,900 41,900 39,900 10,500
06ก.พ.61 11ก.พ.61 43,900 41,900 39,900 10,500
13ก.พ.61 18ก.พ.61 43,900 41,900 39,900 10,500
20ก.พ.61 25ก.พ.61 43,900 41,900 39,900 10,500
27ก.พ.61 04มี.ค.61 43,900 41,900 39,900 10,500
06มี.ค.61 11มี.ค.61 43,900 41,900 39,900 10,500
13มี.ค.61 18มี.ค.61 44,900 42,900 40,900 10,500
20มี.ค.61 25มี.ค.61 44,900 42,900 40,900 10,500
27มี.ค.61 01เม.ย.61 46,900 44,900 42,900 10,500
03เม.ย.61 08เม.ย.61 46,900 44,900 42,900 10,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้