GTM-19 HOKKAIDO SERIES 6D4N DEC17 BY TG
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด เล่นหิมะที่รึซึสึ ชมความอัศจรรย์ของจิโกกุดานิ 6วัน4คืน
เดินทาง พ.ย. - ธ.ค. 60
ราคาเริ่มต้น 45,900.-
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS


เริ่มต้น 45,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด เล่นหิมะที่รึซึสึ ชมความอัศจรรย์ของจิโกกุดานิ เดินทาง พ.ย. - ธ.ค. 60 ราคาเริ่มต้น 45,900.- โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซะ (ฮอกไกโด)
20.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAY’S (TG) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (ไกด์ทัวร์แนะนำการเดินทาง)
23.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIRWAY’S (TG) (TG640)
วันที่สอง ดาเตะจิไดมูระ - โนโบริเบทสึ – จิโกกุดานิ – นั่งกระเช้าชมวิวอุสุซาน – ศูนย์อนุรักษ์หมี (-/L/D)
08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและทำภาระกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว...
เดินทางสู่ หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ(Noboribetsu Date Jidaimura) เป็นหมู่บ้านจำลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะในสมัยโบราณ ภายในพื้นที่หมู่บ้านมีทั้ง หอสังเกตการณ์ โรงละคร วัด ร้านค้า หมู่บ้านนินจา หมู่บ้านซามูไร และอื่นๆอีกมากมาย โดยนักท่องเที่ยวจะสามารถสัมผัสบรรยากาศได้เหมือนอยู่ในหนังญี่ปุ่นโบราณเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีคนแต่งตัวเป็นพ่อค้า ซามูไร นินจา เดินไปมา และสามารถชมการแสดงวัฒนธรรมแบบชาวเอโดะอีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(1) หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ รับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งเกาะฮอกไกโด
นำท่านเดินทางไปชม จิโกกุดานิ พบความมหัศจรรย์และน่าเกรงขามของธรรมชาติที่จิโกกุดานิหรือหุบผานรก ซึ่งยังคงมีควันพวยพุ่งจากน้ำผุร้อนและบ่อโคลนเดือด เป็นที่มาของหุบผานรก
เดินทางสู่ โทยะ นำท่านสู่ ภูเขาไฟอุสึ เพื่อขึ้นกระเช้าไฟฟ้า (Usuzan Ropeway) ชมทิวทัศน์ ภูเขาไฟโชวะ (โชวะชินซัง) ภูเขาไฟที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกในปี 1943 (หรือปีโชวะของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเรียกภูเขาไฟโชวะ) ระเบิดประทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี และเมื่อลาวาเย็นลงจับตัวแข็งขึ้น กลายเป็นภูเขาสูงถึง 400 เมตร ดังเห็นได้ในปัจจุบัน
นำท่านเดินทางสู่ สวนหมีโชวะชินซัง เพื่อชมความน่ารักฉลาดแสนรู้ของหมีสีน้ำตาลนับ 100 ตัว ที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก ในญี่ปุ่นนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้น ชาวไอนุเชื่อกันว่าหมีสีน้ำตาลนี่ถือเป็นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วย ได้เวลาอันสมควร
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Rusutsu Ski Resort OR SML
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
หลังอาหารให้ท่านได้ แช่น้ำแร่ (ออนเซ็น) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า จะทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิต และให้ผิวพรรณสวยงาน (แช่ครั้งละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง)
วันที่สาม Rusutsu Ski Resort - โอตารุ - คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำ- พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเป่าแก้ว – โรงงานช็อคโกแลตอิชิ (B/L/D)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นำท่านสัมผัสประสบการณ์ทดลองเล่นกระดานเลื่อนที่ สกีรีสอร์ท Ski Resort ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านอะไกกาว่า(Akaigawa Village) ใกล้เมืองโอตารุ ในฤดูหนาวพื้นที่รอบๆรีสอร์ทจะเป็นสถานที่เล่นสกีที่มีหิมะคุณภาพดี เป็นสีขาวละเอียดเหมือนแป้งฝุ่น ด้วยทัศนียภาพอันงดงาม (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า)
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” หนึ่งในเมืองโบราณ ที่เคยเป็นเมืองท่าสำคัญทางตอนเหนือของญี่ปุ่น (ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่าย สินค้า และทำการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์ริ่ง จนได้ชื่อว่าเป็น Wales of the North) ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้างอย่างลงตัวในสไตล์ยุโรปจากนั้นนำท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน้ำของ คลองโอตารุ (คลองสายวัฒนธรรมที่ดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้อย่างลงตัว) และท่านยังสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจากร้านค้าต่างๆ ที่ถูก ดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อนได้อีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) JAPAN SET
บ่าย ให้ท่านเพลิดเพลิน แต่ที่โอตารุนี้เป็นแห่งแรกและมีนาฬิกาไอน้ำโบราณที่ยังใช้การได้ดี เป็นเอกลักษณ์ตั้งอยู่ด้านหน้าตึกกับเสียงเพลงจาก “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” ส่งเสียงต้อนรับท่านตั้งแต่ก้าวแรกทุก ๆ 15 นาที จากเสียงระฆังของหอนาฬิกาที่ตั้งเด่นอยู่หน้าอาคารที่ถูกสร้างขึ้นนานนับศตวรรษคู่กับเมืองโอตารุ ท่านจะได้ชมวิธีการผลิตกล่องดนตรีและเลือกซื้อกล่องดนตรีหลากหลายแบบหลากหลายขนาด หรือแม้แต่ออกแบบกล่องดนตรีของคุณเองที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก และตระการตากับ “โรงงานเป่าแก้ว” ให้ท่านชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ พร้อมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแก้วเป่า ที่ส่องแสงแวววาวราวคริสตัลราคาแพง แต่ราคากลับย่อมเยาหรือจะเลือก เป่าแก้วด้วยฝีมือของคุณเองโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือ
จากนั้นนําท่านไปชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นให้ท่านได้เลือกซื้อ เป็นของฝากตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก IBIS STYLT SAPPORO หรือ TMARK CITY HOTEL SAPPORO OR SML
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
วันที่สี่ ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า – MITSUI OUTLET – สวนโอโดริ – โรงแรม
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นำท่านไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลที่ ศาลเจ้าฮอกไกโด(Hokkaido Shrine) เป็นศาลเจ้าของศาสนาพุทธนิกายชินโตประจำเกาะฮอกไกโด สร้างขึ้นในปี 1871 ยุคเริ่มพัฒนาเกาะ ได้ อัญเชิญเทพมาประทับทั้งหมด 4 องค์
จากนั้นนำท่านสู่ ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด (Farmer Hokkaido Governing Office Building) หรือตึกแดง อีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาด เพราะความสวยงามของที่นี่ที่เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทำการหลังใหม่
กลางวัน ** เพื่อสะดวกในการช้อปปิ้งของท่านอิสระอาหารตามอัธยาศัย**
เดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งที่ร้าน มิตซุยเอ์าทเล็ท “Mitsui Outlet” เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังระดับ โลก และแบรนด์ญี่ปุน เช่น MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE,CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้ อกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI,DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAGHEUER, AGETE,S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS,HOGAN ฯลฯ
จากนั้นพาท่านไปยัง สวนสาธารณะโอโดริ(Odori Park) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร ซึ่งแยกเมืองออกเป็นสองฝั่ง คือทางทิศเหนือและทิศใต้ ในช่วงฤดูร้อนจะเป็นพื้นที่สีเขียวที่งดงาม และช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นสถานที่หลักในการจัดเทศกาลหิมะซัปโปโรด้านทิศตะวันออกของสวนโอโดริ เป็นที่ตั้งของ ทีวีทาวเวอร์ซัปโปโร เป็นสถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของซัปโปโร เป็นสถานที่หลักในการจัดเทศกาลแสงไฟและเทศกาลหิมะซัปโปโร Sapporo White Illumination ซึ่งจัดบริเวณสวนที่มีความยาวถึงประมาณ 2 กิโลเมตร ตลอนทางเดินนั้นจะมีทั้งซุ้มไฟ อุโมงค์แสดงไฟ และต้นไม้ต่างๆก็จะประดับไฟเต็มไปหมด ผู้คนในเมืองซัปโปโรก็จะออกมาเดินเล่นชมงานเทศกาลกัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7) พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างพร้อม ขาปูยักษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว และเซ็ทเครื่องเคียงสไตล์ญี่ปุ่น
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก IBIS STYLT SAPPORO หรือ TMARK CITY HOTEL SAPPORO SML
วันที่ห้า อิสระช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย (B /-/-)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
**อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน** ไม่มีรถบัสบริการในวันนี้ มีไกด์แนะนำการเดินทาง **ให้ท่านช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสําอาง, เสื้อผ้าแฟชั่น,กล้อง,เกมส์และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้น ช๊อปปิ้งที่ ซูซูกิโน่ รวบรวมร้านค้าต่าง ๆ มากมายกว่า 200 ร้านค้าเอาไว้ที่นี่ที่เดียว เที่ยวได้ตั้งแต่หัวค่ำยันดึก เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องราตรี
***อิสระตามอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย***
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก IBIS STYLT SAPPORO หรือ TMARK CITY HOTEL SAPPORO SML
วันที่หก สนามบินชิโตเซะ – ประเทศไทย (B /-/- )
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่เพื่อผ่านขั้นตอนการเช็คอินและรับบัตรโดยสาร
10.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบินที่ TG671
15.50 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
29พ.ย.60 04ธ.ค.60 45,900 45,900 45,900 10,500
07ธ.ค.60 12ธ.ค.60 47,900 47,900 47,900 10,500
13ธ.ค.60 18ธ.ค.60 49,900 49,900 49,900 10,500
14ธ.ค.60 19ธ.ค.60 49,900 49,900 49,900 10,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้